WADDINXVEEN GEMEENTE 'A lliance Francaise Al37 cursisten voor W’veense wegen worden weer een Gemeente blijkt nog 1,7 ton te besteden te hebben RijkswaterstaatGouwe-aquaduct is organisatorisch hoogstandje beetje drukker Aantal bezuinigingen gaan niet door Bingo-avond bejaarden in AF-centrum Florida stapelt nederlaag op nederlaag Verbeteren dakbedekking gymlokaal kost 22 mille g SPREEKUREN ■v MILIEUZAKEN g[ VERKEER EN VERVOER ft adresPostbus 400,2 740 A K Waddinxveen, iöS B «jj als slimme espanning- V VERGADERINGEN g z; ’’Gemeente Waddinxveen” is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend makingen en mededelingen. Samenstelling: Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie- ^*3». -- |X HINDERWETVERGUNNINGEN 7 MM '9KHk ff manier om e FT u «azen. «aar al zien is het witte zesde tochtweg. mariu apphx eenvou besparen wandb WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 OKTOBER 1981 overleg met de secretaris van de commissie. overleg met de secretaris van de commissie. Staand het bestuur van de afdeling Waddinxveen!Boskoop van Alliance Francaise met zittend enkele leerlingen. f 20.000,— 4.000,— f 60.000,— ƒ28.000,— Totaal eveneens 168.750,— wand bekleding cover nieuwe even een dige lemaal te de s langs huis aan woont t- f 43.750,— f 2.000,— f 11.000,— WADDINXVEEN Vandaag (woens dag) is al weer de tweede ochtend ge houden met de door de afdeling Wad- dinxveen/Boskoop in de Ontmoetings- kerk aan de Groensvoorde gegeven Uitvoering werkzaamheden Kanaalstraat Gedurende de periode medio oktober - eind november a.s. zullen herbestratings- en asfalteringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de Kanaalstraat in deze gemeente. In verband hiermede zal het wegverkeer ter plaatse gedurende voormelde periode met enige vertraging rekening dienen te hou den. Voorts zal in de week van 12 t/m 16 oktober 1981 gedurende één dag de aansluiting Stationsstraat-Kanaalstraat (oostzijde) voor alle verkeer zijn gesloten i.v.m. het leggen van kabels en leidingen. Commissie voor Sociale Zaken, Woonruimtebeleid en Volksgezondheid Donderdag 8 oktober 1981, aanvang 19.00 uur in het gemeentehuis. AGENDA (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). energie en werkt zit vol goeie id ■bied, kom ev 01793- kort aan het Ambtelijk Verkeersover- leg ter advisering. Van de zijde van Provinciale Wa terstaat is de gemeente meegedeeld dat de reconstructie van de Henegouwer- weg nabij de hefbrug zeer waarschijn lijk in 1982 een aanvang zal nemen. De definitieve plannen, waarin gemeente lijke diensten eerder inspraak hebben gehad, zullen het college op korte ter mijn bereiken. De vervanging van de handbediende overwegbomen aan de Kerkweg door een automatisch AHOB-stelsel zal voor mei 1982 gereed zijn, inclusief de door onze gemeente te verrichten aan sluitende werken. De noodzakelijke onderhandelingen voor aankoop van gronden, ontpach- ting etc. ter behoeve van de start van de reconstructie van Kanaaldijk bui ten en binnen de bebouwde kom, zul- len naar B en W verwachten, binnen kort worden afgerond, zodat het werk dan kan worden aanbesteed. Bij de voorjaarsnota meldden B en W de raad dat uit bezuinigingsoogpunt en wegens ingediende bezwaren, het werk ten noorden van de aansluiting v.an de Schielandweg geen doorgang zal vin den. Over de reconstructie van de Sniepweg ten oosten van de spoorlijn is volledigezinstemming van de aanlig gende scholen bereikt binnen het daar voor beschikbare krediet. De parkeerexcessenverordening, zo is B en W gebleken, dient op enkele pun ten te worden aangepast, o.a. inzake tijdelijke ontheffingen. De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in hoopt overigens op nog meer deelene- mers. De 26 weken in beslag nemende cursus sen Frans zijn een basiscursus (9.30- 10.30 uur), een cursus voor gevorder- den (10.30-11.30 uur) en een conversa- tiecursus (11.30-12.30 uur). De kosten hiervan bedragen f 140,per seizoen Commissie Openbare Werken en -Bedrijven Woensdag 7 oktober 1981, aanvang 17.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Begroting 1982 van de dienst Openbare Werken en -Bedrij ven. 2. Begroting van het Gemeenschappelijk Antenne Systeem- bedrijf. Commissie Ruimtelijke Ordening en Woningbouw Dinsdag 13 oktober 1981, aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Vaststelling verslag van de vergadering van 29 september 1981. 2. mededelingen en ingekomen stukken. 3. Nota Begrotingen 1982. 4. Wat verder ter tafel komt. 5. Rondvraag. De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in voor één lesuur in de week, f 210, voor twee lesuren in de week en f 280,per seizoen voor drie lesuren in de week. In die bedragen zitten tevens de kosten van het lidmaatschap van de Alliance Francaise. Voor inlichingen over de Waddinxveense cursussen, die gegeven zullen worden door de Gouwe naar C. van de Wall en de Boskoopse mevrouw C. S. M. van den Burg, kan men terecht bij mevrouw H. M. Meyer- Lafeber, Henegouwerweg 15, tel. 2898. WADDINXVEEN - Voor het ver nieuwen van de dakbedekking van het gymnastieklokaal bij de Theo Thijssenschool is f. 14.000,- meer nodig dan gedacht. Dit aanvullend krediet zal de volgende week woens dagavond vergaderende gemeenteraad ter beschikking stellen. Al in de gemeenteraadsvergadering van vorig jaar oktober werd voor onderhoud aan de dakbedekking van het gymlokaal aan de Kerkweg- Oost bijna acht mille ter beschikking gesteld. Blijkens het rapport van de dienst van openbare werken is de raming destijds al te laag geweest en hebben zich inmiddels aanzienlijke prijsstij gingen voorgedaan. Voor de uitvoe ring van de werkzaamheden blijkt thans een bedrag benodigd te zijn van (afgerond) f. 21.950,-; er is der halve een tekort van f. 14.000,- zo’n meeropbrengst van 168.750,te ramen. En dus blijft er in één week tijd bijna 1,7 ton te zijn te besteden. En dat terwijl de gemeenteraadsleden de toelichting op de begroting al in hun bezit hadden, waarin op grond van de beschikbare financiële ruimte werd ge dacht aan het doorvoeren van een aan tal onaangename bezuinigingen. Die aan de gemeenteraad en een volledige herziene toelichting op het gemeente lijk huishoudboekje, want er WADDINXVEEN - De Waddinx veense badmintonclub Florida sta pelt de nederlagen op elkaar. Dit keer bleek het Haagse DKC te sterk. Toch is de ploeg weer niet weggespeeld en werden er weer de nodige games ge wonnen. Erik de Frankrijker zag in zijn single kans een game met 15-1 te winnen maar toch zijn partij te ver liezen. Via Ronald Struijs werd het echter toch 1-1. Bert Wijnbergen smaakte het genoegen van een derde game maar verloor. Hetzelfde óver kwam Ilona Groeneveld. Nadat ook Martin Kuyf en Liesbeth Bergeijk verloren hadden, hadden Groeneveld/ Struijs plotseling geen enkele moeite met het scoren van een wedstrijd- punt. Daar bleef het echter bij, hoe wel Florida zowel in het tweede ge- mengddubbel als in een herendubbel nog een game wist te pakken. Het was en bleef 9-2, waarmee het team opnieuw een onnodig groot uitge vallen nederlaan leed. Na 4 wedstrij den is de ploeg nog steeds puntloos. 1. Opening. 2. Notulen van de vergadering van 10 september 1981 3. Begroting 1982. 4. Jaarverslag Volkshuisvesting 1980. 5. Rondvraag 6. Sluiting. De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in WADDINXVEEN Het sombere beeld dat in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week werd geschetst over de gemeentebegro ting voor 1982 - en werd in een aantal artikelen aangekondogd dat een reeks van wensen niet zou worden vervuld - is wat opgeklaard. Gebleken is namelijk dat bij het opzetten van de begroting vergeten is uiteindelijk De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in overleg met de secretaris van de commissie. cursussen Frans vanwege de Alliance Francaise. Op devorige week woensdag gehouden eerste ochtend waren al 37 cursisten aanwezig, waaronder twee uit Boskoop. De plaatselijke Alliance Ontwerp-beschikking Ter secretarie ligt vanaf 8 oktober 1981 tijdens kantooruren en op maandagavond van 19.00-22.00 uur ter inzage de ontwerp beschikking met bijbehorende bescheiden voor een hinderwet vergunning voor de Shell Nederland Verkoopmij. B V. te Rotter dam voor het perceel Henegouwerweg 26 te Waddinxveen. Het betreft hier een vergunning ingevolge de Hinderwet voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen. De aanvrager en degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daar toe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 5 november 1981 tegen de ontwerp-beschikking bij burgemeester en wethou ders van Waddinxveen gemotiveerde schriftelijke bezwaren in dienen. Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn persoon lijke gegevens niet bekend te maken. Spreekuur wethouder/loco-burgemeester, de heer A. H. van Gent: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Het spreekuur van wethouder mevr. L. M. Oosterbroek-Waag- meester op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur gaat niet door. overleg met de secretaris van de commissie. Verklaringen van geen bezwaar tegen gebruik Methylbromide Op grond van de "Beschikking vrijstelling methylbromide” zijn .door het ministerie van Landbouw en Visserij aan de volgende personen verklaringen van geen bezwaar afgegeven; die ter secre tarie afdeling Algemene Zaken tijdens de kantooruren ter inzage liggen: 1. N. v. d. Eijk, Abr. Kroesweg 10; 2. Gebr. Molenaar, G. v. Dort Kroonweg 7 3. W. v. d. Eijk, Zesde Tochtwegö en 4. W. L. Langelaan, Piasweg 28. met met de moesten contracten worden herzien, en aanvullende opdrachten worden verstrekt. Tevens is toen een nieuwe opleveringsdatum vastgesteld: 1 mei 1981. Deze datum is gehaald., maar de opening heeft moeten wachten op de wegenaanleg. Nog steeds weten de deskundigen van Waterstaat en de aannemer (Hollandse Beton Maat schappij te Rijswijk) niet wat de oor zaak is geweest. Men houdt het op de manoeuvres van de scheepvaart, die tijdens de bouw een éénrichtings verkeer heeft gekend. Per dag passe ren ter plekke ongeveer honderd schepen. Het werk kan geen technisch hoog standje worden genoemd. Wel orga nisatorisch, omdat het gehele werk in fasen is geschied. Men had niet al leen te maken met het scheepvaart verkeer, dat moest doorgaan. Het ge bied, waarin men arbeidde, kent vijf waterhuishoudingen, en ook dat speelde een rol. Bovendien was het geen kwestie van tunnelbakken ma ken en laten zakken. De open bak met het kleine gesloten deel, moest stukje voor stukje worden aange legd. Al dit pas- en meetwerk, dat zes jaar lang bijna dag en nacht is doorgegaan en nogal spannend was te noemen, kwam voor rekening van de aannemer. Maar deze - hij was uit tien geselecteerden gekozen - heeft er geen problemen mee gehad. Alle werkzaamheden zijn dan ook precies volgens het bestek uitge voerd. Voor het eerst heeft men in Nederland gebruik gemaakt van een bijzondere wijze van betonnen palen inslaan. Men werkte met een zg. hydro-blok - een uitvinding van deze aannemer - waarmee onder meer bui tengaats wordt gewerkt bij het plaat sen van boorplatforms. Met dit blok kan onder water worden geheid, zo als ook het storten van beton in het water moest geschieden.... een werkje, waarmee men dag en nacht moest doorgaan. ”De hoeveelheden materiaal zijn niet zo groot geweest, maar het was wel een moeilijk kar wei”, meent ing. Hansen. ”De ar beid was vergaand gemechaniseerd. Op de bouwplaats hebben gemiddeld tachtig mensen gewerkt. Daarbij moet wel rekening worden gehou den met een aantal mensen, dat de ’achterban’ vormde. In het begin had men gebrek aan vakmensen en zijn zelfs timmerlui uit Ierland ingezet. ’’Tachtig man lijkt weinig”, aldus ir. J.R. Baller, direkteur HBG. maar door de fasering kon het werk niet in korte tijd worden voltooid, dit be tekent, dat men niet teveel mensen tegelijk kan laten werken”. BESTEDING De gevonden extra ruimte van bijna 1,7 ton zal op voorstel van het college van B en W. als volgt kunnen worden besteed: Vervallen voorgestelde ouderbijdragen schoolzwemmen Verlaging bezuiniging op subsidies zoals besloten in bezuinigingsnota’81 (van 20.000,naar 16.000, Zekerstelling dekking van lasten van de verbouwing t.b.v. integratie Kruimeltje - W. v. Oranjeschool (netto) Volledige dekking financiële gevolgen raadsbesluiten genomen na 20 mei 1981 d.m.v. verhoging stelpost Van 22.000,— naar 50.000,— Terugdraaien van de ’’noodmaatregel” om eenmalige uitgaven geraamd voor 1982 uit te voeren ten laste van prijscompensatie 1981 Onderhoud voormalig gemaal Van der Breggen ’’Terugbrengen” van de post onvoorzien ƒ7,/inw. Bestuur voor de Samenwerkingsschool voor HAVO-Athe- neum te Waddinxveen. 8. Voorstel tot vaststelling van de Inventarisatienota sociaal- culturele aktiviteiten. 9. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de kosten voor alfa- betiserings- en educatieve aktiviteiten ten behoeve van cul turele minderheden over 1980. 10. Voorstel tot verkoop van grond aan de Schielandweg. 11. Begrotingswijzigingen. 12. Rondvraag. De stukken liggen voor pers en publiek vanaf 8 oktober 1981 ten gemeentehuize ter inzage. WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum wordt maandagavond 12 oktober voor alle Waddinxveense bejaarden een bingo-avond gehouden met prachtige prijzen. Begonnen wordt om acht uur. De deelname kosten bedragen twee gulden. Wie naar het AF-centrum vervoerd wil worden gelieve het telefoonnummer 5555 te draaien. c. en 1618- kan worden benut voor het lokale verkeer. Rijksweg 12 heeft een belangrijke functie voor het west-oost-verkeer van en naar Den Haag en Rotterdam: voor de twee miljoen inwoners in en rond Den Haag feitelijk de enige oost-west-verbinding voor het snel verkeer. Rijkswaterstaat noemt het van vitaal belang, dat deze slagader ook in de toekomst goed zal blijven functio neren. Daarom is in 1973 begonnen aan een ingrijpende reconstructie van deze weg tussen Gouda en het ver keersplein Oudenrijn. De weg krijgt tussen Gouda en Utrecht tweemaal drie rijstroken met een mogelijkheid deze uit te breiden tot tweemaal vier rijstroken. Met de bouw van het aquaduct is al met deze mogelijk heid rekening gehouden, want de rij baan van het kunstwerk beschikt over twee rijbanen met vier rijstro ken en twee vluchtstroken. Tijdens .de bouw, die op 13 oktober 1975 begon, hebben ”wij pech en te genslag gehad”, aldus ing. C. Hansen van Rijkswaterstaat, leider van dit project. Volgens het oorspronkelijke plan zou het aquaduct in oktober 1979 klaar hebben moeten zijn. Aan gezien er een damwand is bezweken, WADDINXVEEN - Een organisato- rich, maar geen technisch hoogstand je, noemen de deskundigen van Rijks waterstaat het gouwe-aquaduct, dat dinsdag door minister mr. H.J. Zee- valking van Verkeer en Waterstaat of ficieel is geopend, maar waarvan het gemotoriseerde verkeer van en naar Den Haag pas drie dagen later ge bruik kan maken. Dat van en naar Rotterdam weer twee dagen later. De Gouwe-brug in Rijksweg A 12 bij Gouda, tot nu toe een knelpunt voor het wegverkeer, zal dan zijn vervan gen door een aquaduct. Het verkeer zal dan in plaats van over de Gouwe onder dit vaarwater door kunnen rij den. De betonnen, grotendeels open, bak onder de Gouwe heeft een lengte gekregen van 700 meter, inclusief op en afritten. Het deel van de bak met een plafond - waarover de Gouwe stroomt - is slechts 50 meter lang: reden waarom men niet van een tun nel maar van een aquaduct spreekt. De bouwkosten hebben inclusief de betonnen toeritten een bedrag van ruim tachtig miljoen gulden gevergd. De Gouwebrug wordt dagelijks door ongeveer 70.000 motorvoertuigen ge passeerd en zal na openstelling van het aquaduct een rol blijven vervul len voor fietsers en voetgangers. Na gegaan wordt op welke wijze de brug Commissie voor de Financiën Donderdag 8 oktober 1981, aanvang 18.00 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Behandeling begrotingen 1982 t.w. a. begroting 1982 van de dienst openbare werken; b. begroting 1982 van het gemeenschappelijk antennesy- steembedrijf; c. begroting 1982 van de commissie wijkwerk Waddinxveen- Zuid; Gemeenteraad Woensdag 14 oktober 1981aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 26 augus tus 1981. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor plaatsing van meters voor elektriciteitsverbruik ten behoeve van woonwagens aan Sniepweg en Onderweg. 4. Voorstel tot vaststelling van de derde herziening van de Rege ling Kom bij de Brug. 5. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een aanvullend kre diet voor onderhoud dakbedekking gymnastieklokaal Theo Thijssenschool. .6 Voorstel tot kapitaalverstrekking Samenwerkingsschool voor H AVO-Atheneum ten behoeve van energiemaatregelen. 7. Voorstel tot voorziening in vacatures in de Commissie van d. begroting 1982 wijkwerk Bomenwijk; e. begroting 1982 van de Samenwerkingsschool voor HAVO- Atheneum; f. gemeentebegroting 1982. 2. Voorstel tot verhoging van diverse belastingen, tarieven en rechten. 3. Rondvraag. De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in over leg met de secretaris van de commissie. nieuw ie en oude wand weer daar erkelens. hij eeën op woonge' of bel even ben de maken met doorberekening van de investering ten behoeve van het zijn plaatsen van meters voor electriciteits- en gebruik voor de woonwagens aan de t Sniepweg en de Onderweg. Commissie voor Welzijnszaken De voor 7 oktober aangekondigde vergadering van de Commissie voor Welzijnszaken kan door omstandigheden geen doorgang vinden. De vergadering zal nu gehouden worden op maandag 12 oktober 1981, aanvang 17.00 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1Opening en mededelingen van de voorzitter. 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 25 au gustus 1981. 3. Ingekomen stukken. 4. Bespreking van de Inventarisatienota sociaal-culturele ak tiviteiten. 5. Bespreking van een voorstel tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening voor 1982. 6. Bespreking Begroting 1982. 7. Rondvraag en sluiting. WADDINXVEEN - De teruglopende verkeersintensiteit in 1980 zette zich in 1981 nauwelijks verder door. Juist op drukkere wegen (boven 7000 motorvoertuigen per etmaal) nam de verkeersdrukte weer iets toe, echter nog niet in die mate dat de gemeente voorbereiding naar maatre gelen om de verkeersstromen te beïnvloeden, zoals instellen van éénrich tingsverkeer en kostbare investeringen in verkeerslichtinstallaties, op korte termijn nodig achten. Dat staat in de toelichting op de gemeente begroting voor 1982. Mogelijkheden voor enige verbetering van de situatie voor langzame ver keersdeelnemers voor de Juliana van Stolberglaan zullen B en W binnen- 99 het kan voordelig verschil 168.750,be draagt. De "extra” inkomsten betreffen de voor derden uit te voeren werken door de plantsoenendienst en de reinigings dienst (containers en bedrijfsvuilop- gaan nu niet door - zo blijkt uitbeen brief brengsten). De "extra” uitgaven heb- een volledige lijk huishoudboekje, want 202.750,meer inkomsten 34.000,meer uitgaven, zodat het 1 i» f I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3