'"IW1 SPAARWEEK-FEESTWEEK de pater makelaardij b.v. perensuiker sjefs Rabobank S3 ||5 Mr.Opticlen J.Grike^^ Een bril van Grit... die staat... die zit. Elseviers Weekblad overWaddinxveen MR O w Lampionnen optocht in St. Victorwijk Tel. 01828-3822 01828-7994 UW ADVISEUR VOOR ONROEREND GOED GROOTSE ANTIEKBEURS Florida Expositie Hal (Boskoop) GEMEENTERAAD I Bassie Adriaan treden vrijdag om 19.00 uur op In een 16 pagina’s tellende bijlage met tekst van Bob Bosschert en Maarten Westermann Kritiek: Humanistisch Verbond: Oude wijn in nieuwe zakken Volgende week presentatie van nieuwe Stichting Openbare Bibliotheek W’veen O 0 M Nieuwsblad Onafhankelijk f7,50* EXTRA SPAAR- PREMIE IN DEZE WEEK MET 55 ANTIQUAIRS ORG. ANTIEK EXPO - tel. 070 - 63 10 57. kruiderij de peperboom DB PASSAGE 226 888 WADDINXVEEN tel 7888 RABOBANK KALENDER TLAAIJES VAN LIEDJES” KLEURIGE HYACINT VOOR SPAARDERS 1 begeleiding cliënten op vastgoedgebied in geheel Nederland agrarische bedrijven X regionaal specialist voor bemiddeling bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen financieringen en verzekeringen taxaties en adviezen schielandweg 7 2741 ma waddinxveen V. Nieuwe spaarders clie deze week een spaarrekening openen met minstensf25,~ inleg krijgen daarf7,50' extra spaarpremie bij. VLOERBEDEKKING VUIL? KOOP RECHTSTREEKS UW p ORGEL OF PIANO i te Vry. 16 okt. 18-21 u. Za. 17 okt. 12-20 u. Zo. 18 okt 11-18 u. voor een mooie rode kleur Aardig geschenk waar mee wij de vriendschap on- derhoudemde traditionele 1TlabobankO per kilo stoofperen voegt u een eetlepel perensuiker toe en uw peertjes krijgen een mooie rode kleur. Een straks geurig bloei ende hyacint, voor wie nu komt sparen. Verpakt in een j doosje dat ook/i weer dienst kan doen I als spaarpot. I Centrum van fabrikage import en verkoop Rabobank Kalender met foto’s geïnspireerd op be kende Nederlandse liedjes. Gratis voor u.zolangde voor raad strekt. Gouda, Korte Tiendeweg 12. tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda. Winkelcentrum Bloemendaal 41tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen. Passage 220, tel. 01828-4303. - - ^9 ■ii r L n t fn-i I ïQfc "Fr- Weekblad voor Waddinxveen 37e JAARGANG No. 1739 WOENSD AG 14 OK I OBER 1981 A. en 1 1 Kul B *2 i E' krijgen georganiseerde groeperin gen als middenstanders, het be drijfsleven, de jeugd en de bejaar den? TELEVISIEOPNAMEN EERDER OP DE DAG met mr. derdag I5 oktober - tussen 10.00 en 17.00 uur zal staan op het parkeerter rein bij garage Boonstoppel BV aan de Juliana van Stolberglaan. BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE i.—BODEGRAVEN TEL. 01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 oud- G. R HOOFDREDACTEl R: B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144. TEL. (01828)5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN. KANTOORORANJELAAN 9. TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065 Woensdag 14 oktober, gemeentehuis, 19.30 uur VOOR SPARENDE HOOGVLIEGERS Dit geldt met voor het Ideaal Spaarplan de Zilvervloot Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 De stelling die hiervoor is geko zen luidt: De overheid staat voor de ónmogelijke taak alle wensen van alle individuele burgers ge heel te vervullen. De vragen waarop in de EW- speciaal wordt ingegaan zijn: hoe functioneert de gemeentepolitiek in Nederland, welke mensen spe len er een rol in. waarom doen ze dat. voor wie doen we dat. hoe ver gaat hun invloed, waar zijn ze machteloos, wat zijn de resultaten en komen die tegemoet aan de wensen van de burgers, hoe kij ken de burgers aan tegen de ver richtingen van hun eigen (door hen zelf gekozen) mensen, hoe veel meer of minder aandacht Waddinxveense bestuurders en burgers figureren." De onderwerpen die in de EW- special over Waddinxveen aan de orde komen zijn: De burgemeester. Intervieuw burgemeester Smallenbroek. De politie. Een dagje mee met de rijkspolitie- groep Waddinxveen. De burgers. Over openbaarheid van bestuur en de betrokkenheid van burgers bij het bestuur. De pers. De voorlichting naar de burgers In de nieuwe (nog te passeren statu ten) zijn twee tegengestelde, elkaar wettig gezien - uitsluitende doelstellin gen verpakt, te weten die van'een puur christelijke en een openbare bibliot heek. Dit is juridisch gezien volstrekt onmogelijk. Uit de nieuwe (nog te passeren) statu ten blijkt zonneklaar dat het christelijk kernbestuur zichzelf allerminst be schouwt als een tijdelijke component van het nieuwe bestuur. Aangezien het ook allerminst uitgesloten is dat zich onder de nieuwe bestuursleden, voort gekomen uit de "lezerskring", eve neens christenen zuilen bevinden die de mening van het christelijk kernbestuur zullen delen, verkrijgt (behoudt!) chri stelijk Waddinxveen de meerderheid in het bestuur. Dan is er sprake van oude wijn in nieuwe zakken; het bestuur is Waarom hebben Bob Bosschert en Maarten Westermann voor hun journalistiek werk Wad dinxveen uitgekozen. "Wad dinxveen is niet te groot of te klein qua inwonertal en grondge bied. Representatief als doorsnee gemeente en overzichtelijk ge noeg om het door ons gestelde doel uitvoerbaar te maken. Geen extreme gebeurtenissen. Rede lijke naamsbekendheid. Overi gens: Het gaat om "zo maar een gemeente". Waddinxveen en de toe. Het volgen van de politiek door de bril van de plaatselijke pers. De ambtenaren. Een beschrijving van het werk. De politici. De raadsvergaderingen, de ge meenteraadsleden en hun dub bele taak (werk en politiek). De ondernemers. Industrie, Middenstand boeren aan het woord. Beroep en bezwaar. Een gesprek met de voorzitter W. L. M. Kruijk (CDA) van de be treffende commissie. Het langs een achterdeurtje wijzigen van bestemmingsplannen. WADDINXVEEN Komende vrijdag gaat het "gezelligste familiecircus van Nederland” - Bassie Adriaan - geen voorstelling in het sportpark ”de Sniep” verzorgen om 16.15 uur, maar om 19.00 uur. Die gewijzigde aanvang stijd, zoals die ons is doorgegeven door Joop van den Ende Produkties BV in Badhoevedorp, is een gevolg voor het feit dat Bassie Adriaan eerder op de dag televisieopnamen hebben. Maar één ding is zeker: Bassie Adriaan komen naar Waddinxveen. Nadat eerst werd gedacht een voorstel ling voor de Waddinxveense lieverdjes te kunnen verzorgen op vrijdagmiddag 9 oktober, moest daar door een val van de clown Bassie - die daarvoor acht da gen in het Rotterdamse Dijkzigtzieken- huis heeft gelegen - van worden afge zien. Er kwam een wijziging in de vol gorde van circusoptredens, zodat werd bepaald dat Waddinxveen op vrijdag 16 oktober zich hooggeëerd publiek zou kunnen noemen. Intussen heeft de jeugd van Sliedrecht Bassie tijdens zijn eerste optreden na zijn val vorige week bedolven onder de bloemen, toen hij onder het zingen van ’’Lang zal ie leven” voor de eerste maal weer in de circuspiste verscheen. Na een val van 8 meter tijdens de voorstel ling op 25 september toen de sluiting van de gordel waarin hij aan een staal draad boven in de lucht zweefde los schoot, kwam Bassie in het ziekenhuis en het circus stil te liggen. Met 9000 brieven, tekeningen, bloemen en andere blijken van medeleven, heeft de kleine grote clown het Dijkzigt zie kenhuis verlaten. Door zijn enorme wilskracht en niet te stuiten energie is hij woensdag 7 oktober weliswaar ge steund door twee krukken, weer begon nen met de voorstellingen. The show must go on. Wie zich tijdig verzekeren wil van kaar ten voor de Waddinxveense voorstel- gezellige sfeer afscheid genomen zal worden van oude bestuursleden i nieuwe. zetten op een zodanige wijze dat nog voldoende van de grondslagen van de oude stichting, zoals de oprichters deze voor ogen hadden, is terug te vinden. In de nieuwe statuten is dan ook ver woord dat de stichting is opgericht door de oude. De nieuwe stichting stelt zich ten doel in de gemeente Waddinxveen zorg te dragen voor bibliotheekvoorzie ningen waar collecties van boeken, dag bladen, periodieken.-en audiovisuele materialen, welke actueel zijn en repre sentatief voor het culturele veld, be schikbaar worden gesteld en voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen aan het openbare bibliotheek werk. Verder staat er in dat de openbare bi bliotheekvoorzieningen voor een ieder bestemd en toegankelijk zijn. Gestreefd wordt om op evenwichtige wijze te voorzien in de behoefte en verlangens naar ontwikkeling en ontspanning van alle groeperingen in de plaatselijke be volking. Bij het voorzien in deze be hoeften ep verlangens zal worden uitge gaan van respect voor iedere levenso vertuiging. Het bestuur van de nieuwe stichting be staat uit 11 personen. Geregeld is dat vier hiervan uit een bindende voor dracht worden aangewezen door het oude bibliotheekbestuur. Bij wijze van overgang is besloten dat voorlopig geen vier maar zes leden van het oude be stuur zitting zullen nemen in het nieuwe bestuur. Twee bestuursleden worden benoemd door het nieuwe bibliotheek bestuur, waarbij het moet gaan om die mensen waardoor het voltallige bestuur representatief geacht kan worden voor de Waddinxveense bevolking. HUMANISTISCH VERBOND Een insteLling die de Waddinxveense bibliotheeksituatie nadrukkelijk blijft volgen - zoals ook elders in dit Week blad voor Waddinxveen zal blijken - is de afdeling Gouda en omstreken van het Humanistisch Verbond, welke in stelling wordt voorgezeten door de Waddinxvener drs. A. A. de Bruin. Deze meent dat in feite niets anders wordt gedaan dan een oude stichting in een nieuwe te schuiven waardoor strij digheid blijft bestaan met de Wet op het openbare bibliotheekwerk. Wethouder A. H. van Gent (PvdA), die in het nieuwe bestuur vice-voorzitter wordt, bestrijdt dat en meent dat drs. De Bruin gebruik maakt van achterhaalde argu- Een herstelde clown Bassie zal zich komende vrijdag om 19.00 uur met zijn broer Adriaan in Waddinxveen laten zien. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Circus Bassie Adriaan). ling van het circus Bassie Adriaan komende vrijdag 16 oktober om 19.00 uur kan daarvoor terecht in de ver- koopwagen, die een dag eerder - don- menten. Naar zijn oordeel is er geen sprake van dat het Waddinxveense bi bliotheekbestuur ten onrechte een be roep doet op de openbare middelen De voorzitter van het Humanistisch Verbond denkt daar echter anders over. Zijn conclusie na bestudering van zowel de oude als de nieuwe statuten - welke door hem een politiek compromis wor den genoemd - komt op het volgende neer: 2 9 16 23 10 1 WADDINXVEEN Volgende week donderdagavond 22 oktober zal de sinds 1962 bestaande Stichting Christelijke Openbare Bibliotheek Wad dinxveen officieel worden omgezet in de Stichting Openbare Bibliot heek. Dat gebeurt in de hoofdvestiging van de bibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan, waar de nieuwe stichting tijdens een persconferentie aan het Waddinxveense publiek zal worden gepresenteerd en waar in i r o i j i-i eeng en welkom zal worden geheten aan i In het nieuwe bibliotheekbestuur, dat wordt voorgezeten door de heer A. Kaufman, zijn voorlopig 6 van de 11 le den afkomstig uit het oude bestuur. Na ast de reeds genoemde voorzitter zijn dat secretaris H. Kalfsbeek, penning meester P. van Vliet, de heer H. C. Kooyman, de heer T. A- A. Keizer en mevrouw Schut. Dat betekent in ieder geval dat het dagelijks bestuur van de oude stichting ook het dagelijks bestuur van de nieuwe stichting is. In het be stuur hebben verder zitting namens het gemeentebestuur wethouder A. H. van Gent (PvdA) en de heer F. H. de Ruij- ter (VVD). De overige drie leden uit de bevolking zijn de heren G. H. van Lo- chem en K. W. Th. van Soest en me vrouw C. Verweij-Scharleman. JARENLANG Aan de oprichting van de nieuwe Stich ting Openbare Bibliotheek Wad dinxveen is jarenlang gewerkt, nadat het Waddinxveense gemeentebestuur eens was gaan praten over de opzet van de oude stichting in het licht van de in 1975 van kracht geworden Wet op het openbare bibliotheekwerk. Duidelijk werd dat wilde jaarlijks met succes een beroep gedaan kunnen worden op sub sidie er veranderingen nodig waren. Tenslotte was de oude bibiiotheekstich- ting van bijna 20 jaar geleden opgericht op initiatief van leden van diverse plaat selijke kerken. In de loop der jaren kreeg de bibliot heek het karakter van een openbare bi bliotheek, die was bestemd voor alle Waddinxveners, zonder onderscheid van godsdienst, overtuiging, politieke gezindheid of maatschappelijke stand. Hierbij ging het met name om lectuur die algemeen vormend, ontwikkelend en op verantwoord peil ontspannend was. Maar dat kon zo niet blijven omdat de nieuwe bibliotheekwet nadere voor schriften formuleerde ten aanzien van onder meer de collectie vorming van het boekenbestand en de openbaarheid van de besturen van organisaties werk zaam op het terrein van het bibliotheekwezen. ONOVERKOMELIJK Omdat het een onoverkomelijk bez waar was de grondslag van de oude stichting te veranderen is besloten tot de oprichting van een nieuwe stichting, zodat het mogelijk is geworden om met anderen op een gemeenschappelijke basis het openbaar bibliotheekwerk in Waddinxveen aan te vullen en voort te WADDINXVEEN De speel tuinvereniging Zonnig Zuid houdt vrijdagavond 16 oktober weer een lampionnenoptocht door Waddinxveen-Zuid. Aan deze op tocht werkt mee de scoutinggroep Boskoop. De start is om 19.00 uur vanaf het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat. WADDINXVEEN AMSTER DAM - Elseviers W eekblad is vol gende week vergezeld van een waarschijnlijk 10 pagina’s omvat tende speciale bijlage, getiteld "Zo maar een gemeente", en die gemeente is Waddinxveen. Ons Gouwedorp was wekenlang het doelwit van de EW- verslaggevers drs. Bob Bosschert en Maarten Westermann die het derde katern van Elseviers W eek- blad wilden gebruiken voor het schetsen - met gebruikmaking van foto’s van Sjaak Noteboom - van de verhouding burger-bestuur en het toetsen van het functioneren van een doorsnee Nederlandse gemeente. dan allerminst representatief voor de bevolking van Waddinxveen. De volgende statuten zijn strijdig met: a. de geest en de letter van de bibliot heekwet (tegenstrijdigheid van doel stellingen; b. de letter en de geest van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van hetgeen gesteld is kan de nieuwe stichting op twee manieren ontbonden worden: één op grond van het B.W. en de ander door middel van de Raad van State. De conclusie dat de mening van het Humanistisch Verbond ’’achterhaald” is en uitsluitend gebaseerd zou zijn op een situatie van een jaar geleden is vols trekt onjuist.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1