Turks Fruit m De Bonkelaar Bibliotheeknota wordt Te zien in de westnederland volgende week besproken in commissie cultuur CDA-fractie uitermate verdeeld f jenever, tomatensap, wijn, sherry legende in Alblasserwaard Gasthuiskapel Ór Tlenïeuwe dienstregeling al gekocht? 4 I Joep Malestein voorzitter van Vrijdag 16 oktober D’66 W’veen Op gemeentelijk stuk jarenlang gewacht UIT IN WADDINXVEEN Gezamenlijke ouderavond W. v. Oranje- schoolen Prins Bernhard onthulde in Hoornaar bronzen beeld van hem Waddinxveense stier Dirk IV 17 oktober Instuif Inn 23 october Dient Den Heer 24 oktober The Old Classic 22 oktober Theo Bruins 17 oktober Carnaval Steeds meer leerlingen HAVO/Atheneum Citaten uit speciale bijlage van Elseviers Weekblad Hervormings- dienst in de Bethelkerk Damstrijd Gantwarg- Wiersma in het raadhuis Kruimeltje I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 14 OKTOBER 1981 WOEN O III addinxveen aan Sietzema. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Tom Haartsen). S*1 WADDINXVEEN/HOORNAAR Zaterdag voor een week heeft Prins Bemhard in Hoornaar in de Alblasserwaard tijdens zijn be zoek aan de 70ste Hoornaarse landbouwtentoonstelling daar het bronzen standbeeld van de stier Dirk IV onthuld. Het bijzondere van deze stier, die door kenners wordt omschreven als een van de belangrijkste grondleggers van de rundveefokkerii in de Alblasser waard, is namelijk dat nij op 29 januari 1910 in W: de Bloemendaalseweg is geboren Hij was - zo berichtten de kranten - de fiere zoon van een uit een inces tueuze verhouding voortgekomen va der, die, zo valt uit oude geschriften op te maken, ’’aanvankelijk de dik- bolkant leek op te gaan”, en de re- gisterkoe Jansje, die door velen ver-, antwoordelijk wordt gesteld voor de ’’heupigheid” van sommige van haar spruiten. Het project heroriëntatie woonvormen van de Goudse kunstenares Johan WADDINXVEEN Vrijdagavond 16 oktober zal in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar Paul Verhoevens succesvolle film Turks Fruit worden vertoond. Deze rolprent naar het boek van Jan Wolkers met Rutger Hauer en Monique van de Ven - wel eens omschreven als de meest bruisende en spontane Nederlandse love-story - is te zien om half negen tegen betaling van 4 gulden. Koop hem bij uw buschauffeur of op het postkantoor 350 Hem 1.013 MM rechtstreeks bij het bibliotheekwerk te betrekken. B. en W. wilden dit alles in houdelijk toetsen en mede betrekken. WADDINXVEEN/GOUDA - In de Goudse Stedelijke Musea (Gasthuis kapel, Oosthaven) wordt tot en met zondag 22 november een expositie gehouden met werken van de Goudse kunstenaar Johan Sietzema en de kunstenares Corie Grootendorst. alle W. Gelet op deze vooruitgang zijn de Waddinxveense democraten dan ook voornemens om in Waddinxveen een ledenwerfaktie op touw te zetten. JOHAN SIETZEMA Met het project ’’Heroriëntatie woon vormen” van de goudse kunstenaar Johan Sietzema dat met deze expo sitie in de Gasthuiskapel gestalte heeft gekregen, wordt veel van zijn tien karrepaarden naar de raads zaal valt te slepen. I Tekst Elseviers Weekblad). Zodra de burgervader zijn hielen licht, ontstaat er politiek gekisse bis en ordinaire ruzie over wie de nieuwe oppasser moet zijn en wat voor kleur schoenen deze dragen moet. Zegt het klasje zwarte schoenen en verschijnt de nieuwe onderwijzer op lila pantoffels, dan gaat men weer monkelend over tot de orde van de dag. (Tekst Elseviers Weekblad over de raad en de profielschets Het gevoel onrechtvaardig be handeld te worden (wij geen ga rage, maar de schuur van de bu ren staat zowat in onze tuin) is be grijpelijk. De burger moet - met de pet in de hand - begrip tonen. En nederig begrip kweken voor de eigen opvattingen: de politieke wil is vatbaar voor respect en vriendelijkheid. (Tekst Elseviers Weekblad over het wijzigen van bestemmingsplannen de CDA-fractie was uitermate verdeeld. Wij noteerden één jene ver, één tomatensap, één wijn, één sherry. (Tekst Elsevjers Weekblad over de raads vergadering Die brug is misschien het enige waar de gemeenschap zich druk over maakt. Voor de rest gaat het er in Waddinxveen vredig aan toe. De eerste taak van het nieuwe be stuur zal zijn de afdeling Waddinx veen van D’66 tot meer activiteiten te brengen, het D’66-raadslid Hans Barth bij zijn werkzaamheden te on dersteunen en te bouwen aan een mogelijke uitbreiding van de D’66- fractie bij de volgende gemeente raadsverkiezingen. D’66 bezet thans 1 zetel in de Waddinxveense gemeen teraad. Bij de laatst gehouden Twee de Kamer-verkiezingen boekten de democraten ook in Waddinxveen een behoorlijke winst en behaalden 11,8 procent van de uitgebrachte stem men. Kubelik, Boulez, Rosbaud, Ormandy, Haitink, de Waardt en vele anderen. Theo Bruins zal werken spelen van Debussy en Beethoven, waaronder de razend moeilijke en mogelijk daarom weinig in de concertzaal te horen Diabelli-variaties. Een voorbeeld. "In de loop van de vol gende maand zal de gemeentelijke bi bliotheeknota verschijnen”. Dat zei wethouder A. H. van Gent (PvdA) in de gemeenteraadsvergadering van 21 maart 1979. Vier maanden na deze uit spraak was nog altijd die nota niet ver schenen. Dit tot irritatie van tenminste één raadsfractie (D’66), die over het uit blijven van de bibliotheeknota maar weer eens een brief aan het college schreef. Zaterdagavond 17 oktober om acht uur wordt in het jeugd- en vrijetijds centrum De Bonkelaar de eerste carnavalsavond van dit seizoen ge houden. Deze avond, die toeganke lijk is tegen betaling van een rijks- daalder, wordt in samenwerking met een aantal mensen van De Bonkelaar gehouden door de Waddinxveense carnavalsvereniging De Gouweslob- bers. De opbrengst van de avond is bestemd voor de Waddinxveense the- rapieclub De Gouwebloem. Het wordt een dico-carnaval bestemd voor 13 tot 85-jarigen (iemand van boven de 85 wordt echter ook wel toegelaten)Een avond vol dico-gein- leut-plezier voor iedereen die zich jong voelt. Misschien komt de boerenkapel ook nog wel langs! De pianist Theo Bruins opent don derdagavond 22 oktober om half negen in de raadzaal van het gemeen tehuis de derde serie kamermuziek concerten. Aan het Raadhuisplein vertolkt hij werken van Beethoven (onder andere Biabelli-variaties) en Debussy. De pianist The Bruins werd in 1929 geboren te Arnhem. In 1948 maakte hij zijn debuut met het Concert gebouworkest. In 1952 voltooide hij zijn eigen pianoconcert, dat nog in datzelfde jaar wordt uitgevoerd. Be halve in Europa trad hij op in Indo nesië, Canada, Mexico en de Verenig de Staten. In 1959 ontving hij de Harriet Cohen Beethoven Medal, naar aanleiding van een recital in Londen. In 1963 vol tooide hij zijn études. In 1967 speel de hij met het Concertgebouwor kest in één serie die drie pianocon certen van Bela Bartók en in 1970/ 1971 vergezelde hij dit orkest op tournee door Engeland en de Vere nigde Staten. Hij is voorts opgetre den met dirigenten als Klemperer, WADDINXVEEN Op het punt van verschijnen staat de langver wachte en steeds opnieuw aangekondigde gemeentelijke bibliothee knota. Deze nota zal al worden besproken in de volgende week dinsda gavond te houden vergadering van de gemeentelijke commissie voor kunst en cultuur. De gemeenteraad zal nog voor het einde van dit jaar de nota bespreken. Over de bibliotheeknota en vooral de verschijningsdatum daarvan zijn in en buiten de raad - soms tot ergenis van de raadsleden - herhaaldelijk toezeggingen gedaan die steeds niet konden worden nagekomen, omdat er altijd wel weer onvoorziene vertragingen waren opge treden. WADDINXVEEN Zaterdagavond 31 oktober om kwart voor acht houdt het comité Gouda en omstreken van de stichting In de Rechte Straat een Hervor- mingsdienst in de hervormde Bethel kerk aan de Bilderdijklaan. Ds. A. Visser uit Nieuwland-Oosterwijk zal op die avond spreken over het on derwerp: "Het geloof gerekend tot ge rechtigheid.” Medewerking zal worden verleend door het kinderkoor ”De Zangvogels” te Waddinxveen. Na de dienst is er gelegenheid tot het kopen van goede boeken en platen. De baten zijn geheel bestemd voor het werk van de l.R.S.” WADDINXVEEN Het Wad dinxveense gemeentehuis is maandag middag 9 november om vier uur de plaats van handeling voor de zesde matchpartij om de wereldtitel dammen, welke wedstrijd de Waddinxveense damvereniging Excelsior in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Dam- bond organiseert. De match om de titel tussen de huidige wereldkampioen, de Rus Anatoli Gant- warg en zijn uitdager, onze landgenoot en grootmeester Harm Wiersma, be helst 20 partijen en zal van 2 november tot en met 29 november in Nederland worden gespeeld. Alleen op woensdag 18 en donderdag 19 november vormt Brussel het strijdperk. Op donderdag 29 oktober zal in het Hilton-hotel te Rotterdam de officiële opening plaats vinden. De le ronde en de 7 slotronden worden in Rotterdam gespeeld en de overige ronden elders in het land. Ex-wereldkampioen Ton Sijbrands zal elke dag de partij-analyses verzorgen, terwijl alle partij-notaties elke dag zul len worden gepubliceerd middels "Te letekst”. Als hoofdarbiter zal de Belg Picard optreden. In het ere-comite hebben o.a. zitting de commissaris van de Koningin in de pro vincie Zuid-Holland mr. M. Vrolijk en de burgemeester van Rotterdam. Als perschef zal de bekende journalist Fred Racké optreden. De Waddinxveense damvereniging Excelsior zal trachten een nevenactivi teit aan dit gebeuren toe te voegen. Vrijdagavond 23 oktober geeft het Gereformeerd Kerkkoor Dient Dén Heer een zangavond in de Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde. Aan deze zangavond, die om acht uur be gint, wordt medewerking verleent door het kinderkoor Jong Geluid on der leiding van Weiny Homes, de sopraan Lisette Emmink, het brass- ensemble Rijnmond onder leiding van Rein Quint, fluittiste Ineke As- scheman, de organisten Ben Kramer en Anton Lok, de pianist Ben Kra mer en dirigent Siem Cok. Het vorig jaar 35 jaar bestaande Ge reformeerd Kerkkoor Dient Den Heer houdt de jaarlijkse zangavond onder het thema ”De wereld zingt God’s lof”. In het programmaboekje, dat tevens bewijs van toegang is en f. 5,50 kost, schrijft voorzitter R. Jannes dat ook ditmaal weer verschil lende solisten bereid zijn gevonden aan de zangavond mee te werken om aan deze altijd weer feestelijke avon den met inbegrip van een koper- ensemble nog meer muzikale kleur te geven. Na met elkaar van gedachten gewis seld te hebben werd de avond beslo ten door de heer P. van Zwet, hoofd van de Willem van Oranjeschool. In 1979 heette het dat de nota werd op gehouden vanwege het feit dat de Stich ting Openbare Bibliotheek ’’Wad dinxveen” met concept-statuten was gekomen voor de oprichting van een nieuwe stichting met de opzet de ge bruikers van de Openbare bibliotheek met zware benen en een knappe kop met kleine, sierlijke horens”, terwijl men het er roerend over eens was dat er ’’nooit een stier was ge weest met zoveel individuele poten tie”. Tot zo ver de geschiedenis van dit onvergetelijke dier, dat in 1921 na een rijk en vruchtbaar le ven veel te vroeg is heengegaan. Zaterdagavond 17 oktober om acht uur opent de Waddinxveense dansso- ciëieit Instuif Inn ’77 het nieuwe dansseizoen in het Anne Frank-cen- trum aan het Jan van Bijnenpad met muzikale medewerking van Affinity. Dit geweldige showorkest staat ga rant voor een gezellige avond, waar voor kaarten kunnen worden besteld op donderdag 15 oktober van 19.00 tot 21.00 uur a f. 20,- per paar. Tel. 7488. 1911 Al in 1911 werd Dirk IV - van wie Prins Bernhard een waarheidsgetrou we miniatuur heeft gekregen - aan gekocht door de fokvereniging ’•Wer- WADDINXVEEN/AMSTER- DAM - In het volgende week ver schijnende derde speciale katern van Elseviers Weekblad van 16 pagina’s zullen de verslaggevers Bob Boschert en Maarten Wes- termann zeer uitvoerig aandacht besteden aan de verhouding burger-bestuur in Waddinxveen. Het Weekblad voor Wad dinxveen kan al een aantal uit spraken uit die bijzondere EW- bijlage publiceren. "In deze commissie mag je nooit gevoelsmatig te werk gaan.” (CDA-raadslid W. L. M. Kruijk over de Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften "Als de ondernemers de burge meester of een wethouder willen spreken, hoeven ze daarvoor niet in de rij op het spreekuur te staan. Dan valt er heel gemakkelijk een aparte afspraak te maken.” CDA-raadslid C. Dijkshoorn, spre kend als secretaris Ondernemers- kring Industrieel Contact Waddinxveen "Als wij hier een hoorzitting hou den over een nieuw bestemming splan voor twee- of driehonderd nieuwe woningen, dan komen daar misschien dertig mensen. Er heeft dan natuurlijk al een hoop over in de krant gestaan en de kans is groot dat een aantal men sen zegt ’nu weten we het wel’. WADDINXVEEN - Uit de door de commissie van bestuur van de samen werkingsschool voor HAVO/Athe neum opgestelde prognose blijkt, zo schrijven B. en W. in hun toelich ting op de gemeentebegroting 1982, dat het aantal leerlingen in de ko mende jaren verder zal toenemen en dat van 1984 af en toe in de jaren 199 0 gerekend moet worden op een bezetting van circa 1275 leerlingen. Aan het zojuist verschenen jaarver slag 1980/1981 van de school ont lenen B. en W. de volgende passage: ’’Volgend cursusjaar (1982-1983) zal de accomodatie onvoldoende de capaciteit bieden. Zelfs indien hier tijdig in voorzien kan worden (waar toe de eerste stappen reeds gezet zijn) zullen organisatorische wijzi gingen zoals minder aneen gesloten lesroosters voor leerlingen en do centen, wel haast onvermijdelijk zijn.” Gelukkig geraken nog niet scholen leeg, constateren B. en tevreden. Na het huishoudelijke gedeelte en de vertoning van de film over Koningin nedag ’81, die erg geslaagd was, was het woord aan mevrouw L. van der Schelde, die als maatschappelijk werkster verbonden is aan het Me disch Opvoedkundig Bureau te Gouda. Op de afdelingsvergadering werd te vens de verkiezingscommissie geïn stalleerd welke commissie de voorbe reidingen voor de in 1982 te houden gemeenteraadsverkiezingen ter hand zal gaan nemen. ’Saucijzenbroodjes voor de PT- T'ers’, lezen we. De gemeente schaft 2 grasmaaimachines aan en het PvdA-raadslid Boere wil mol len bestrijden. ’Ook gemeente doet aan geluidshinder’ luidt de kop van een artikel, waarin duide lijk wordt gemaakt dat de ge meente alleen maar geluid wil gaan meten. Nee, deze gemeente doet juist niet aan geluidshinder: het water stroomt geruisloos door de Gouwe. Tekst Elseviers Weekblad). Hoe teleurstellend moet het zijn voor die vertegenwoordiger, dat raadslid, die zich inspant om be langen te dienen en verantwoor ding af te leggen tegenover zijn achterban, dat zijn kiezers nauwe lijks geïnteresseerd zijn, behalve wanneer het hun directe belangen betreft? Wat een vreemde situatie is het eigenlijk, dat een aantal de mocratisch gekozenen het hoofd buigen over de vraag hoe zij de sa menleving op de hoogte houden en kunnen aanmoedigen gebruik te maken van de inspraakmoge lijkheden. Wat zij doen is vragen om controle. Terwijl ze er nor maal gesproken dagelijks door la stig gevallen zouden moeten wor den. (Tekst Elseviers Weekblad in ver band met Wet Openbaarheid van Bestuur). heeft gebracht, dat is ongelooflijk, hoor. Hoornaar heeft zijn naam aan hem te danken. Stadse mensen kun nen dat misschien slecht begrijpen, een standbeeld van een stier. Maar die weten ook niet wat er op dat ge bied te koop is. Trouwens, er wordt op zo’n dorp toch al zo verschrik kelijk weinig aan kunst gedaan. Van die kant mag je het ook wel eens be naderen. En die van Ravenswaaij is nog zo’n beeldhouwer die dingen maakt waar mensen graag naar mo gen kijken. Want dat was natuurlijk wel een voorwaarde, dat het op Dirk IV moest lijken. Het moest hem echt helemaal zijn.” Onder de vijftienhonderd inwoners van het prachtige Dik Trom dorp werden stencils verspreid waarin nog eens uitvoerig werd geschetst wat een bijzonder dier Dirk IV is geweest, en de meesten kunnen wel vrede heb ben met de investering van veertig duizend gulden. WADDINXVEEN - Vorige week woensdag werd onder grote belang stelling de gezamenlijke ouderavond van de protestants-christelijke Wil lem van Oranjeschool (Oranjelaan) en kleuterschool Kruimeltje (Souburgh- laan) gehouden. Schoolcommissie- voorzitter W. Sleeuwenhoek leidde de vergadering met een kort woord in. WADDINXVEEN Joep Malestein is de nieuwe voorzitter van de af deling Waddinxveen van de politie ke partij Democraten ’66. Hij is op de onlangs gehouden afdelingsverga dering van de democraten in die functie gekozen. In het bestuur heb ben verder zitting vice-voorzitter Jan Kok, secretaresse Marieneke Cammel, penningmeesteresse Sylvia Barth en de leden Coby Koorengevel en Peter de Vries. betering zij ons doel” in Hoornaar. Die heeft daar nooit spijt van ge kregen. Dirk IV ontwikkelde zich tot de paradestier van de Zuid- Hollandse zwartbontfokkers, en zijn nakomelingen benaderden het toen geldende ideaal in die streek: ”Een zoveel mogelijk gesloten, doch vooral gezonken rund met rechten, bree- den rug en lenden, goed aaneenge sloten schouders, mooien kop en fijne horens, met vierkant achter stel, sterke, zware beenen en don ker zwartbont van haarkleur.” Dirk IV werd alom bewonderd en geprezen. Hij was ’’gestopt en sterk, Maar als we een zitting houden over de invulling van dat plan, is de zaal berstensvol. Als de in spraak meer gericht is, heeft die effect. Gaat het echter om heel al gemene zaken, dan laat de be langstelling te wensen over. Maar verdomme, ik kan de mensen toch niet uit de huizen slepen?” (Oud-burgemeester mr. A. G. Smal lenbroek over de betrokkenheid van de bevolking bij het bestuur). "Ik denk dat sommige gedepu teerden mijn bloed wel kunnen drinken." (mr. A. G. Smallenbroek over de verhouding met de provincie "Het zou een goede zaak zijn wa neer de gemeenteraad betrokken zou zijn bij het opstellen van een beleidsplan. Tenslotte hebben we een dienende taak en moeten we reageren op geluiden uit de sa menleving.” (Adjudant M. W. Blom van de Rijkspoltie). De Waddinxveense gemeente raad is, wij moeten het helaas con stateren, niet rijk gezegend met begenadigde sprekers. Dat maakt het bijwonen van de vergadering niet bepaald tot een lolletje. Het meest doet de vergadering nog denken aan een loodzware kar die door de modder wordt geduwd. Niet verwonderlijk dat de Wad dinxveense burger nog met geen Al jaren speelde wethouder A. de Jong van Hoornaar met de aantrek kelijke gedachte de stamvader van de rundveefokkerij in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, in brons te la ten vereeuwigen. ’’Want wanneer we na de jaarlijkse fokveedag gezellig zaten te drinken, begonnen ze al tijd weer over Dirk IV”, aldus de wethouder tegen een verslaggever van het Algemeen Dagblad, waaraan we de gegevens van dit artikel ontlenen. ”Ze zijn hem nooit vergeten, hij is echt een legende.” ”Wat dat beest hier allemaal teweeg Zaterdagavond 24 oktober verzorgt de Waddinxveense stijldansvereniging The Old Classic weer een dansavond in het Anne Frank-eentrum. Deze avond begint om acht uur. De mu ziek is in handen van de eigen dis cotheek. Over de inhoud van Turks Fruit valt het volgende te zeggen: Vanaf het moment dat Erik en Olga elkaar ont moeten, begint een stormachtige ver houding, een explosie van gevoelens. De levenslustige bij de dag levende Erik oefent op de burgerlijke Olga aantrekkingskracht uit. Na enkele maanden huwelijk heeft zij echter ge noeg van hun op sex gerichte relatie en verlaat zij Erik. Diep onder de indruk zoekt hij kom- pensatie en vergetelheid bij een rij anonieme vriendinnen. Na enkele maanden ontmoet hij Olga, haar hou ding en reakties bevreemden hem zeer. Enkele dagen later verneemt hij dat ze kanker heeft. In het ziekenhuis opgenomen wacht zij op haar einde. Teder houdt Erik haar hand vast, onvermoeibaar leest hij haar voor, zorgzaam dept hij haar voorhoofd. En op een stralende mqrgen is hij weer alleenhelemaal alleen. Het was interessant te horen wat daar gedaan wordt en hoe belang rijk het is in geval van medische en/of opvoedkundige problemen om met deskundigen daarover te spre ken, en zo samen tot een bevredi gende oplossing te komen, zowel voor ouder als kind. werk als kunstenaar duidelijk. Uit gaande van de landelijke omgeving en wat deze aan natuurlijke materi alen als takken en grond te bieden heeft, tracht Sietzema primitieve woonvormen te reconstrueren. Dit betekent allereerst een afwegen van de mogelijkheden ter plekke hetgeen in de vorm van tekeningen, colla ges en maquettes een visuele uit werking oplevert. Zij geven een ver slag van de ontstaangeschiedenis van het uit te voeren project. De eigenlijke verwezelijking van deze voorbereidingen laat echter voldoen de improvisatie over om met span ning naar het eindresultaat uit te kijken. De vaak kleinschalige etsen die ook op de tentoonstelling te zien zijn kun je beschouwen als de eindverwerking van het totale gebeuren. Een afsluiting als het ware die echter volstrekt nieuwe en eigen kwalitei ten in zich bergt. Aldus heeft de to tale oevre van Johan Sietzema wel iswaar steeds dezelfde noemer maar vormt het in zijn verscheidenheid een boeiend geheel dat een periode van meer dan een jaar ’onderzoek’ naar primaire levensvormen omvat. CORIE GROOTENDORST De textiele vormen van kunstenares Corie Grootendorst zijn vooral een visuele impressie van een langdurig en moeizaam proces van bewerken. Er wordt met een ’lap’ van uiteen lopende vorm, structuur en afme tingen begonnen. Vervolgens worden daarop op haast monotone wijze talloze rechte steekjes naast elkaar aangebracht. Na uren werken loopt de concentratie terug, Wordt de af stand tussen de steken groter. Er treedt verschil op in het schijnbaar zo regelmatige patroon. Na dagen ar beid waarbij de stof steeds door de handen is gegaan en de draden on gelijke spanningen in het weefsel heb ben veroorzaakt, raakt de stof ver vormt. Ze trekt scheef en zakt uit. Tegelijkertijd speelt ook de soort een belangrijke rol: is het katoen of syn thetisch? Bij elkaar opgeteld allemaal factoren die het eindresultaat bepa len en waaruit de aandachtige be schouwer naast het zuiver beelden de, haast grafische aspect ook het moeizame ontstaan kan aflezen. "p l- »z

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 4