Vestzaktheater in Waddinxveen? VOOR NIEUWE BIBLIOTHEEK Tuinbouwveiling aan Bredeweg is gewikkeld in fusiebesprekingen -i Toch weg de mooie polder Bloemendaal in? PASSAGE DE BESTE PLAATS Wethouders verdeeld over alternatieve lokatie Petteplas Joep Malestein voorzitter van D’66 W’veen 01828-7994 Tel. 01828-3822 ■V. UW ADVISEUR VOOR ONROEREND GOED BEGROTINGSDEBAT GEMEENTERAAD Dinsdag 27 oktober (19.30 uur), woensdag 28 oktober Wethouder opent bazar De paddestoel Onafhankelijk Nieuwsblad RIOOL \VERSTOPT?J schiélandweg 7 2741 ma waddinxveen i i B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Vv I eekblad voor Waddinxveen N WOENSDAG 21 OKTOBER 1981 l begeleiding cliënten op vastgoedgebied in geheel Nederland ■agrarische bedrijven regionaal specialist voor bemiddeling bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen financieringen en verzekeringen taxaties en adviezen ‘J WADDINXVEEN Als Wad dinxveen in de loop van de jaren tachtig is gegroeid naar een ge meente met 25.000 inwoners zou een bescheiden culturele voorzie ning - zoals een vestzaktheater - op zijn plaats kunnen zijn. Dat staat in de gemeentelijke nota over het bibliotheekbeleid. Naar de mening van wethouder A. H. van Gent (PvdA) is een ve stzaktheater in ons Gouwedorp haalbaar, hoewel de wethouders P. F. J. van Schie (CDA) en me- Henegouwerweg. Maar wie schetst onze verbazing toen we rijdend op de Goudse Poort - de nieuwe uitvalsweg van Gouda - vlak over de rijksweg A 12 een wegprofiel zagen dat zo doorgetrokken kan wor den de mooie polder Bloemendaal in. Het wegprofiel vertoont tenminste dat HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788; NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065 en za terdag 24 oktober. De opbrengst is be stemd voor de activiteiten van de speeltuinvereniging. ten en theaterprodukties worden gegeven op een toenemende be langstelling van het publiek blij ken te mogen rekenen, ook al vin den zij plaats in accommodaties die oorspronkelijk met een ander doei zijn opgericht. "Van een vestzaktheater zullen ongetwijfeld nieuwe impulsen aan activiteiten op dat terrein gegeven kunnen worden", is de in de nota voorkomende opvatting van wet houder Van Gent, die vindt dat een bescheiden theater best ook WADDINXVEEN Het is steeds in alle toonaarden ontkend. In persoon lijke gesprekken en in ambtelijke stuk ken - laatst nog bij de vaststelling van het bestemmingsplan Brugweg - is tel kens opnieuw gezegd dat er geen weg meer zal worden aangelegd door de pol der Bloemendaal ter ontlasting van de Koop- Fabrieken voor Middcn-Holland uitgegeven informatie- heek, die al gauw drie tot drie en een half miljoen gulden gaat kosten, moet gaan komen. Dat staat in de dinsdag verschenen "Nota over het gemeentelijk bibliot heekbeleid”,"een stuk waarop jarenlang Mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester VVD export 75 procent van deze export gaat richting Duitsland, 10 procent naar Scandinavië en 8 procent naar Engeland. Ook Frankrijk is een be- "De bibliotheek kan als zodanig een waardevolle bijdrage leveren aan de "education permanente" en een vruchtbare samenwerking aangaan met andere sociaal-culturele voorzieningen. Het is met name deze beleidsmatige overweging die het college van B. en W. tot de opvatting heeft gebracht dat het realiseren van een hoofdbibliotheek van enige allure en een filiaal voor een beperkter verzorgingsgebied verre de voorkeur verdient. komkommers vormen het belangrijkste deel van de aanvoer in Bleiswijk. Ze worden aangevoerd (19.30 uur)en donderdag 29 oktober (14.00en 19.00 uur) y 37e JAARGANG No. 1740 zijn ze bovendien op een te geringe on derlinge afstand van elkaargelegen. Het is dus noodzaak dat aan de huisve sting van beide bibliotheekvestigingen het een en ander wordt verbeterd. Naar de mening van het college van B. en W. verdient het in Waddinxveen geen voorkeur te streven naar één grote hoofdbibliotheek - met uitzondering van de St. Victor.* waar een biblio bus komt - omdat een zekere spreiding van bibliotheekvoorzieningen beter wordt gevonden Uit een oogpunt van kosten kan concentratie overigens wel noodzakelijk zijn. De aanwezigheid van twee ongeveer gelijke vestigingen - een andere moge lijkheid - is voor de leden van de bibliot heek in zeker opzicht niet onaantrekke lijk, omdat daardoor de kans dat een vestiging met een redelijke collectie zich betrekkelijk dicht in de directe om geving zal bevinden groter is. Een niet onbelangrijk nadeel is evenwel dat die beide vestigingen een overwegend iden tieke basiscollectie zullen hebben, met voornamelijk boeken in de ontspan- ningssfeer. De collectie zal met andere woorden dus weinig gevarieerd zijn. BOEKEN COLLECTIE L Zo beschikt men aan de Juliana van Stolberglaan over 300 vierkante meter, terwijl dat in de huidige situatie al 835 vierkante meter zou moeten zijn en zou de bibliotheek in het Anne- Het voordeel van een hoofdvestiging van enige allure en een filiaal voor een beperkter verzorgingsgebied is nu een maal dat de serviceverlening aan het publiek meer uitgebreid kan zijn, ter wijl ook de samenstelling van de collec tie een grotere variëteit kan vertonen. "Hoewel een bibliotheek vanzelfspre kend een functie vervult ten aanzien van de behoeften van de leden aan ontspannings- en verstrooiingslitera- tuur, is haar functie gericht op vorming en ontwikkeling van de lezers en op hun behoefte aan verbreding en verdieping van kennis, zeker niet minder belan grijk", zo stelt de gemeentelijke nota over het bibliotheekwerk. kenmerk en ook de belijning op het wegdek laat niets te raden over. Alleen een rood-wit afzettingshek verhindert de automobilisten om door te rijden. Zou Rijkswaterstaat het zo hebben aan gelegd omdat verzuimd is de tekenin gen aan de nieuwe situatie aan te pas sen? Laten we het hopen. vrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester (WD) daar heel anders overdenken. Zij vinden dat een vestzaktheater bij het aanwezige (onrendabele) zalenbestand in Waddinxveen niet behoort tot de mogelijkhe den. "Ook bij 25.000 inwoners zal hiervoor geen financiële basis worden gevonden”. Jn de Bibliotheeknota staat dat de bescheiden aanzetten die thans ter verlevendiging van het cultu rele leven in de vorm van concer- WADDINXVEEN Het terrein bij de Passage tussen de gerefor meerde Kruiskerk aan het Stationsplein is de beste plek voor de vestiging van een nieuwe hoofdbibliotheek. Als de bouw hiervan niet op redelijk korte termijn is te realiseren dan komt de lokatie aan de Esdoornlaan bij de Petteplas in aanmerking voor een dergelijke voorziening van enige al lure. Binnen drie jaar moet duidelijk zijn waar de nieuwe hoofdbibliot- WADDINXVEEN Joep Malestein is de nieuwe voorzitter van de af deling Waddinxveen van de politie ke partij Democraten ’66. Hij is bp de onlangs gehouden afdelingsverga- dering van de democraten in die functie gekozen. In het bestuur héb ben verder zitting vice-voorzitter Jan Kok, secretaresse Marieneke Cammel, penningmeesteresse Sylvia Barth en de leden Coby Koorengevel en Peter de Vries. ter is verschenen dan in de bedoeling lag, zodat de dinsdagavond gehouden vergadering van lijke commissie.voor kunst en cultuur er worden gevonden. De niet over kon discussiëren. De Wad- m2 vertegenwoordigen dinxveense Bibliotheeknota is een werkstuk waarin wethouder A. H. van Gent (PvdA) zich geheel kan vinden en de wethouders P. F. J. van Schie (CDA) en mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester (VVD) op een aantal be langrijke punten niet of nauwelijks. EERSTE VOORKEUR Hoewel het college van B. en W. de mening is toegedaan dat het Passagege- bied de eerste voorkeur geniet voor de vestiging van een nieuwe hoofdbibliot heek, waardoor deze winkelkern uit drukkelijk wordt versterkt en er uitein delijk op die manier wordt gewerkt aan zowel een oplossing voor de bibliotheek als voor het kernenbeleid, zien de CDA- en de WD-wethouder de lokatie aan de Petteplas helemaaj niet zitten. Het spreekt namelijk beiden niet aan dat aan de Petteplas - een gebied dat het element van kernversterking overigens mist - de nieuwe bibliotheek zou kun nen worden ingepast in een cultureel complex, waaraan met name de PvdA- wethouder aan schijnt te denken. Zoals uit de gemeentelijke nota over het bi bliotheekbeleid blijkt ziet de socialist aan de Petteplas zelfs een cultureel complex verrijzen, dat bestaat uit een bibliotheek, een muziekschool en een vestzaktheater. ”De combinatie bibliotheek/muziek- school is ook in het Passagegebied te realiseren”, zeggen de wethouders Van Schie en mevrouw Oosterbroek- Waagmeester. Beiden vinden het ook niet goed dat het uitbreiden van de be staande bibliotheekvestiging aan de Ju liana van Stolberglaan - zelfs zonder dat hiervoor de openbare kleuterschool Pinkeltje aan de Van Mecklenburh Sch- werinlaan moet worden opgeofferd - niet als aanvaardbaar alternatief is mee genomen. "Deze lokatie heeft bezwa- door de ongeveer 70 leden die 3e veiling telt, merendeels gevestigd in het glastuingebied ”De Kring”. Dat is het gebied tussen Rotterdafti- Den Haag-Leiden-Alphen-Gouda en Rotterdam. In guldens omzet volgen dan de paprika’s, sla, de aubergines, spruiten en koolrabi. De spruiten zijn een nog steeds groeiend product van deze veiling. Ze vormen een wel kome aanvulling op het aanbod in de wintermaanden. Een spreiding over de seizoenen is namelijk belangrijk voor de betrokkenen! Vooral in de gemeenten Berkel, Bleiswijk, Berg- schenhoek, Benthuizen en Zoeter- meer is deze teelt sterk in opkomst- FILIAAL Ervan wordt uitgegaan dat naast de hoofdvestiging van de bibliotheek een nieuw filiaal wordt gesticht. Als de nieuwe hoofdbibliotheek in de Passage of aan de Petteplas wordt gesitueerd, kan het filiaal volgens de Bibliothee knota het best in het noordelijk ge deelte van de gemeente een'plaats krij gen. Het verzorgingsgebied ervan kan bestaan uit de Vondelwijk en Groens- waard Ill, met een inwonertal van circa 5.000. Eventueel kan overwogen wor den het verzorgingsgebied uit te brei den tot de Oranjewijk, waardoor het aantal inwoners van dat gebied op circa 9.000 komt. In het eerste geval moet het filiaal een oppervlakte hebben van 570 m2, in het tweede geval van 675 m2. Ook wat dit betreft klinkt hierin de mening door van wethouder Van Gent (PvdA). Wat het filiaal betreft zijn zijn collega’s Van Schie (CDA) en mevrouw Oosterbroek-Waagmeester (VVD) deze mening toegedaan: De keuze voor een hoofdvestiging met vast filiaal wordt beleidsmatig onderschreven. Ook hier past echter een financiële afweging of de meerkosten van een filiaal in het al gemeen financieel beleid passen. Daar enboven wordt het door als een gemis gevoeld dat op geen enkele wijze een fi liaal in de wijk Zuidplas ter sprake komt, terwijl dit in het plan Wijk Zuidp las 1980 is voorzien. Voor deze grote wijk met relatief weinig voorzieningen zou een versterking van het buurtcen trum zeer gewenst zijn, althans overwo gen moeten worden.” GUNSTIGE LIGGING Het terrein bij de Passage wordt dus in de Bibliotheeknota op zichzelf de meest ideale plaats genoemd voor de vestiging van een nieuwe hoofdbibliot heek. "De ligging is gunstig en sluit voortreffelijk aan op het winkelgebied. Vestiging op deze plaats betekent een versterking van het kernenbeleid en van de centrumvoorzieningen in dat ge bied”, zo staat er. Een openbare bibliot heekvoorziening wordt te meer zeer passend genoemd bij de Passage, omdat regionaal onderzoek heeft uitgewezen A. H. van Gent PvdA uitstekend gecombineerd kan worden met de aula van een mu ziekschool. "Bibliotheek, muziekschool en vestzaktheater zijn culturele voorzieningen die eikaars functie versterken en daarom uitstekend in een cultureel complex kunnen worden ondergebracht. Het ter rein aan de Petteplas biedt daar toe een ideale mogelijkheid", zo wordt dit onderwerp in de ge- meenteLijke nota over het bi bliotheekwerk besloten. i ‘7 1 Zo eindigt de nieuwe Goudse uitvalsweg Goudse Poort in de polder Bloemendaal. (Foto: Weekblad voor Waddinx- veen/Sjaak Noteboom W ADDINXVEEN Wethouder A. H. van Gent (PvdA) zal traditiegetrouw donderdagavond 22 oktober om kwart over zeven de bazar van de speeltuin vereniging "De Paddestoel" in het wijkgebouw aan de Lijsterbesstraat bibliotheek in het Anne- weer openen. Deze bazar wordt gehou- koop van producten bestemd voor de Frankcentrum moeten groeien van 124 den op donderdag 22, vrijdag 23 vierkante meter naar 595 vierkante me ter. Daarnaast beschikken beide vesti gingen over te weinig nevenruimten en dat in Waddinxveen geen grote uitbrei ding van het winkelbestand behoeft plaats te vinden. Al mag het terrein bij de Passage dan goed liggen, goed bereikbaar zijn en goede parkeermogelijkheden bieden binnen loopafstand, nadeel is evenwel dat verwerving van het terrein in het ka der van het kernenbeleid en eventuele sloop van de bebouwing tussen Kruis kerk en het NS-station tijd en geld zul len kosten. Aan een realisatie van een bibliotheek op deze plaats valt dus moeilijk op korte termijn te denken. CULTUR EEL COMPLEX Moet er wel op korte termijn wat gerea liseerd worden dan wordt in de nota de voorkeur uitgesproken voor het terrein aan de Esdoornlaan-kant van de Pet teplas. Ligging, bereikbaarheid en par- keermogelijkheid zijn daar goed; een planologische procedure is niet nodig en de grond, die eigendom is van de ge meente, heeft geen boekwaarde. Op die plek zou het snelst iets gebouwd kun nen worden. "Het terrein aan de Petteplas heeft bo vendien als aantrekkelijk bijkomend voordeel dat op die plaats in de toe komst een combinatie met andere cul turele voorzieningen kan worden gerea liseerd. De Streekmuziekschool Wad dinxveen heeft weliswaar een tijdelijke behuizing gevonden in het voormalig gemeentehuis, maar zowel naar de op vatting van bestuur en medewerkers - van dat instituut als van het college van B. en W„ is deze huisvesting niet de meest ideale en zal zij te zijner tijd zo mogelijk door een meer definitieve ver vangen moeten worden”. Verder wordt over de plek aan de Pet teplas, waar in feite een cultureel complex zou kunnen verrijzen be staande uit een bibliotheek, muziek school en een vestzaktheater - welke voorzieningen elkaar zouden kunnen versterken - gezegd dat het in de toe komst gezien een geografisch middel punt zou kunnen gaan vormen, omdat achter het sportpark "de Sniep" ten slotte de nieuwe woonwijk Zuidplas zal komen. Het NS-station ligt op loopaf stand en het is ook met de bus goed be reikbaar. In de nabijheid bevindt zich een grote concentratie van woningen voor ouderen (Peter Zuidlaan, Me vrouw Kuipers-Rietbergplantsoen, Jan van Bijnenpad), waardoor het gebied ook voor deze groep Waddinxveners goed bereikbaar is. NORMEN Voor het waddinxveense bibliotheek werk kan thans worden beschikt over een hoofdbibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan, een filiaal in het Anne Frank-centrum en een bibliobus in de Victorwijk. Deze huisvesting voldoet niet aan de normen die de rijksoverheid stelt ten aanzien van vloeroppervlak en nevenruimten. ren, maar niet onderzocht is hoe en ten koste van welke bedragen deze bezwa ren zijn te verminderen of te ondervan- is gewacht en dat toch nog weer wat la- gen". 1- -*— J- *--JDe CDA- en de VVD-wethouder: i "Voor het huidige gebouw zal naar ver- de nieuwe gemeente- wachting geen ongesubsidieerde koper aanwezige 300 i een "bouw- waarde” van 4 a 5 ton. Bovendien is bouw van een hoofdbibliotheek daar "in fasen” mogelijk, naar gelang de middelen ter beschikking kunnen wor den gesteld. Als naast de Juliana van Stolberglaan voor een filiaal gekozen wordt dan dient de ligging van dat filiaal in wijk Zuidplas (eind 80’er jaren) mee overwogen te worden.” -7 langrijk afzetgebied, alhoewel daar de concurrentie van Spanje en Marokko zich geducht laten voelen. Spanje en Griekenland zullen als lid van de EEG zeker hun invloed gaan uitoefe nen op de exportmogelijkheden van de Nederlandse tuinbouw. Het behoud van de positie is in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van de Nederlandse producten en van die, welke uit de Middelland- se-Zee landen komen. Alleen hoge kwaliteit en een strenge kostenbewaking, alsmede de garantie van een constante aanvoer zullen de positie van Nederland op de buiten landse tuinbouwproductenmarkt kunnen veiligstellen. De groenten die op de Bleiswijkse veiling aangevoerd worden, worden voor het grootste gedeelte aange kocht door zeventien exporterende bedrijven die daar gevestigd zijn. Er zijn daarnaast nog andere exporteurs die zich daar zouden willen vestigen. In de vraag naar ruimte zal pas kun nen worden voorzien na een fusie. AANVOER Tomaten en WADDINXVEEN/GOUDA - Er wordt gewerkt aan een fusie tussen de tuinbouwveilingen in Bleiswijk, Pijnacker en Waddinx veen (Bredeweg). Dat blijkt uit een artikel over het groen(t)e Hart van Holland in de maandelijks door de Kamer van handel en krant. Daarin wordt aangegeven dat het mo ment van één centrale groentevei ling in deze streek naderbij komt. In dat verband wordt gerept over fu siebesprekingen tussen de veilingen Bleiswijk, Pijnacker en Waddinxveen. Door de toenemende concurrentie op de buitenlandse markt is het van het grootste belang het aanbod van een ruim assortiment aan tuinbouw- produkten te concentreren op één plaats, centraal gelegen in het aan- voergebied. Met name voor de han del en vooral ook voor de prijsvor ming is die concurrentie van groot belang. De leden van de veilingen zullen nog deze maand geinformeerd worden over de voor- en nadelen van een mo gelijke fusie. De ledenvergaderingen van deze drie veilingen zullen uitein delijk de beslissing moeten nemen. Naar verwachting zal voor het einde van dit jaar de definitieve beslissing vallen. Streefdatum voor de fusie is dan ook januari 1982. NIEUWE SITUATIE Het ligt in de bedoeling - wanneer de plannen doorgaan -, dat het hoofd veilingbedrijf in 1982 zal worden aangepast aan een nieuwe situatie die per 1 januari 1983 in zal gaan. Het gehele aanvoerpakket zal dan in Bleiswijk aangevoerd en geveild wor den. Maar vóór die tijd zal er nog wat afgepraat moeten worden. In ie der geval krijgt de veiling Bleiswijk er per 1 januari 1982 een nieuwe buur bij: de bloemenveiling Berkel, waar van de bouw eind dit jaar gereed zal zijn. AFZET De veiling Bleiswijk is een échte ex portveiling. Meer dan 90 procent van de omzet wordt behaald uit de ver- P. F. J. van Schie CDA Rotterdam ai' Oen Haa^ 28 J A A s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1