Oud en nieuw in beeld RIJKE HISTORIE KRASSE 70-JARIGE Jubileum- receptie Punten van Behandeling: P. DE BRUIN LEIDT 70-JARIGE CORPORATIE Algemeene vergadering In 1911 handvol redenen voor oprichting woningbouwvereniging "Waddinxveen Woningnood, niet zulke beste huizen, weinig nieuwbouw en behoorlijk hoge huren Vergeelde stukken Goedkeuring en verslag f 'S Cl l I eruit voor de "algemeene ledenvergadering” van 24 Wc n 1 n gb ou w v e r ee n i gi n g „WADDINXVEEN”. Algemeene Zo zag de oproep aan de leden van de woningbouwvereniging ’’Waddinxveen” J- januari 1912. 1911 een hand vol re de woningbouwvere- 30 juni gehouden mensen aanwezig, woningbouwvereniging gewerkt j WADDINXVEEN De Woningbouwvereniging "Waddinxveen” J :j bestaat 70 jaar. Het bestuur van deze oudste plaatselijke corpo- j: ratie, opgericht op 21 oktober 1911, gaat dat vrijdag 23 oktober vieren met een jubileum-receptie die zal worden gehouden van L 17.00 - 18.30 uur in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost. I WADDINXVEEN De 70 jaar oude woningbouwvereniging ’’Waddinxveen” (1931-1981) kent een rijke historie, die nog niet eerder aan het papier is toevertrouwd. Het is dit jaar voor het eerst dat de corporatie met een jubileumreceptie de aandacht op zichzelf vestigt. Omdat het onmogelijk is een conjpleet beeld te schetsen van alle gebeurtenissen uit het lange leven van de jubi lerende woningbouwvereniging ’’Waddinxveen” slechts een wille keurige greep uit het verleden. ZZ f zZ/Z/s - WEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 21 OKTOBER 1981 WADDINXVEEN Woningnood, niet zulke beste huizen, weinig nieuwbouw en hoge huren. Dat waren in 12’’ denen om te komen tot de oprichting van niging ’’Waddinxveen”. Op de in dat jaar op ’’oprichtingsvergadering” waren welgeteld 37 die allemaal vonden dat met een kon gaan worden aan betere en betaalbare huizen. Vergadering der Leden, Twee oude stukken uit het archief van de jubilerende woningbouw vereniging "Waddinxveen”. Links onder de koninklijke goedkeuring uit 1911 en rechtsonder het verslag over het oprichtingsjaar 1911. o.... ssS'J. Jy z. GrfG X, Op één foto het nieuwste en oudste woningbezit van de jubilerende woningbouwvereniging 'Waddinxveen Voor aan de nieuwe huizen aan de Heemraadweg in de Oostpolderwijk I Zuidkade 1en rechts op de achtergrond de voor sloop bestemde 10 woningen aan de Zuidkade uit 1912. (Foto: Weekblad voor WaddinxveenlSjaak Noteboom). WADDINXVEEN De 70 jaar bestaande woningbouwvereni ging wordt voorgezeten door P. de Bruin. Secretaris is M.J. Groe- neveld en penningmeester M. Erkelens. Leden zijn P. Lips, J. Stubbe, J. Loef, C.H.M. Koemans, G. v.d. Vlist, G.M.P. van Vuuren en P.C.G. Rijnbeek. l^t f f Hetgeen verder ter tafel mocht worden gebracht. Waddinxveen, den 15 Januari 1912. T, -T.V! T Den Heer RAADHUIS EERSTE LEDENVERGADERING 1919 1912 1914 1946 1915 HUUR: TWEE GULDEN 1947 18 Dsceraüör l’ Uil. 1923 1916 L 1954/1955 1917 4? o 1929 i G-C| -J» Namens het Bestuur, A. KREUPELING, Voorzitter. 0. J. SPRUIJT, Secretaris Notulen der Vergadering van 18 Augustus 1911. Vaststelling Huishoudelijk Reglement. Bouwplannen en Aankoop Bouwterrein. Voorstel tot het aanvragen van een rentedragend voorschot aan de Gemeente. Het bestuur van ’’Waddinxveen” had zich ten doel gesteld dat er met in w 7* het bestuur er in de afgelopen toen: 159 en 415 na oorlogse woningen, totaal 574. Het aantal leden was 60. Woningbe stand: 30 woningen aan de Kerk- weg, 10 boven en onder woningen aan de Zuidkade, 10 woningen aan de Emmastraat, 12 woningen de Em- mastraat in aanbouw, 16 woningen Jaagpad in aanbouw. Het woningbezit bedraagt 1.323 hui zen, ongeveer 170 garages en 10 win kels. Dat de onderhoudstoestand van de in het bezit van de woningbouw vereniging ’’Waddinxveen” zijnde wo ningen goed blijkt te zijn, moge mis schien blijken uit het feit dat er wei nig of geen bezwaren worden ge hoord tegen de jaarlijkse huurver hoging. Dat is namelijk meestal een moment waarop huurders het hoog tijd vinden eventuele bezwaren te uiten over de staat van onderhoud; onbewoonbaarverklaring achterwege. Hoewel de woningwet de voorzie ning in de behoefte aan nieuwe wo ningen overliet aan particulier initia tief, werd daarin wel aangegeven dat voor het geval initiatief tekort zou schieten bijvoorbeeld de oprichting van een woningbouwvereniging hier aan iets zou kunnen doen. teur, 2 administratieve medewerk sters, 1 opzichter, 1 loodgieter, 1 metselaar, 3 timmerlieden, 3 schil ders en 1 schoonmaker. In dit jaar werd de opdracht gege ven voor de bouw van 15 woningen aan het Jaagpad. De woningen be gonnen in dit jaar ook weer makkelij ker verhuurbaar te zijn, ook de duur dere. In dit jaarverslag was van overtuigd, dat ze jaren aan haar doelstelling had be antwoord en er wel het hare had toe bijgedragen, dat de volkshuisvesting r.£^Z^ .- De eerste f. 90.000,- omvattende le ning kreeg in het voorjaar van 1912 koninklijke goedkeuring. De rente was 3 3/4 procent. De notariële acte werd opgemaakt - natuurlijk nadat de gemeenteraad hierover een besluit had genomen - door notaris G,. Vos en werd mede-ondertekend door burgemeester G. van Dort Kroon, gemeentesecretaris A. Kreupeling, vice-voorzitter J. Berghuis en secre- taris-penningmeester J. Spruijt. De actekosten bedroegen f. 1,20. tie ve.’.tcni ‘.m,; -.1 i'. Waddlnzvcsn 1';‘ tl? 'in-, Car vei:. -. •cr’.:- Woningbestand: 159. Ledenaantal: 58. In dit jaar werd slechts 1 be stuursvergadering gehouden nl. op 5 juni 1940. Gedurende de oorlogs jaren is er gewoon vergaderd. Er wa ren na de oorlog nog een paar men sen van het oude bestuur dus van 1940 bereid om aan het bestuur deel te nemen. De archieven van laten zien dat 70 jaar geleden in ieder geval bij de oprichting aanwezig wa ren A. den Boon, J. van Bergen, Alb. Tol, C. Tol, J. Baas Gz., A. van Nielen, K. Baas, GJ. Spruijt, G. van Dort Kroon, H. van Drimmelen, J. Berghuis, M. Verzijden Jz., D. Brem- mer Jz., P.D. Stuurman, A. van Nie len, P. Both, A. Goor, H. Dijs, A. de Rooij, Joh. Alblas, A. Kreupeling en H. v.d. Berg. Het jaar 1912 zóu dus gekenmerkt gaan worden door de nodige bouw activiteiten van de nieuwe woning bouwvereniging. Op woendag 5 juni werd namelijk al het eerste proces verbaal opgemaakt voor de bouw van 30 woningen aan de Kerkweg. Hiervoor werd door ’’Waddinxveen” een stuk grond aangekocht met een lengte van 168 meter, dat eigendom was van de heer van Dort Kroon en lag tussen de stoelenfabriek en de begraafplaats. De grondkosten be droegen f. 3.600,-. c De huurachterstand was teruggelopen van f. 251,90 in 1915 tot f. 140,15 nu. Tengevolge van een gunstige ex ploitatie over het jaar 1916, wat een winstcijfer van f. 338,32 opleverde, kon het verliessaldo teruggebracht worden naar f. 557,81. VOORZITTER Tijdens die allereerste vergadering werden A. Kreupeling tot voorzit ter en G.J. Spruijt tot secretaris gekozen. J. Berghuis werd vice-voor zitter. Op de tweede oprichtingsver gadering, die werd gehouden op 18 augustus 1911, waren 27 mensen aanwezig. Meegedeeld werd toen dat het gemeentebestuur middels J. van Bergen en H. van Drimmelen in het bestuur van de woningbouwvere niging ’’Waddinxveen” vertegen woordigd zou zijn. De contacten met de gemeente waren zo goed dat de eerste bestuursvergaderingen gehou den konden worden in een ruimte van het raadhuis aan de Zuidkade. Het aantal leden bedraagt thans 50. Bestuurssamenstelling: voorzitter C. Hoogendoorn; secretaris H. Jenné; penningm. J.L. Koopman; leden C.E.G. Okkerse, M. Schouten, A. Ou- dijk, A. Warnaar Jzn. Er was nog een vakature open door het vertrek van de heer J.G. Spruijt. Als bode van de vereniging was werk zaam de heer E.J. Oskam. Als onder- houdsman fungeerde de heer R. Se- keris die sedert 1 mei 1947 in vaste dienst is. Als schilders zijn in dienst de heren Hoogendoorn en v.d. Stam. Als leerlingschilder K. Gouw. Door het grote tekort aan woningen heeft er sedert 1945 geen woning meer leeggestaan. De huurschuld was betrekkelijk gering. De bouwcommis sie bestaande uit de heren Hoogen- doom, Oudijk en v.d. Most belast met het toezicht houden op de werk zaamheden, daarbij bijgestaan door de technisch adviseur der vereniging de heer Kraneveld. Totale woningbezit was vooroorlogse woningen Uit naam van Koningin Wilhelmina schreven de toenmalige ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en van Financiën op 18 december 1911 dat de woningbouwvereniging op 21 ok tober 1911 koninklijke goedkeuring had gekregen en dus was toegelaten als vereniging ’’uitsluitend in het belang van de verbetering van de volkshuisvesting”. Een prima bericht aan het einde van het jaar dat met 60 leden kon worden afgesloten. De huurachterstand was weer wat te rug gelopen en wel naar f. 134,10. In dat jaar werd een exploitatie winst gemaakt van f. 763,52 waar het be stuur bijzonder blij mee was zoals is gebleken uit het jaarverslag. Een gedeelte van deze winst werd ge bruikt voor een uitkering aan de le den ter dekking aan dividend over de jaren 1914 en 1915. Door een snelle stijging van de prij zen van bouwmaterialen was het niet meer mogelijk eenvoudige woningen te bouwen zonder financieel verlies voor de vereniging. De Nationale Woningraad zou nu bij de regering proberen om een zo gun stig mogelijke subsidie regeling te treffen om toch vooral maar verder te kunnen bouwen, om zo snel mo gelijk bij te kunnen dragen tot de beperking van de thans heersende en hoogst ernstig geworden woning nood. De heer H. v.d. Weerdt bedankte als bestuurlid. In zijn plaats werd ge kozen de Hr. C. Jongenburger. Voorzitter H. Dijs; vice-voorzitter G.J. Spruijt; secretaris P.A. Troost; penningm. P. Magré; leden C. Jongen burger, J.G. Herfst, A. Kreupeling. Woningbestand: 123 woningen in to taal. Over het personeel de bode Slinger en de onderhoudsman H. v.d. Berg was het bestuur ten volle tevreden. Vanwege de hoge huur en de grote werkloosheid en het resul taat dat in het vorige jaarverslag naar voren is gebracht toch vrijwel nihil zal zijn, zag het bestuur grote moei lijkheden verreizen en wel 1. grote huurachterstand, 2. leegstaande wo ningen 3. een steeds stijgend tekort op de exploitatierekening 4. een gro te schadepost voor de gemeente, die zich per slot van rekening voor de tekorten, ontstaan door boven ge noemde oorzaken, garant heeft ver klaard bij de aanvaarding van voor schotten. s s'. OZ 1 a éS-r Sy. Sa S'/zs. Ss Voorzitter: H.B.M. Munsen, G.J. Spruijt; penningm. P. Magré; leden J.C. Moons, A. Oudijk, C. Hoogen- doom, D.B. v.d. Most. Waarnemend secretaris de heer S. Sikker. Een verzoek van de Bond van plat telandsvrouwen en de vrouwenbond van de PvdA aan het bestuur hield in om een commissie van advies in te stellen bestaande uit dames voor de nieuw te bouwen woningen. Het bestuur stelde voor om in de toekomst bij het ontwerpen van bouwplannen enkele dames van bo vengenoemde groeperingen te raad plegen. Voorzitter: A. Kreupeling; vice-voor zitter: J. Berghuis; secr. penningm. G.J. Spruijt; leden J. van Bergen, 3 H. v.d. Berg, H. van Drimmelen, J. van Bergen. Zy <4 ylrt//r Z/aZ.i, rriïf/rt, ra/-., ra-., S> s /z Het aantal leden bedroeg 60^ Er wer den 40 woningen in aanbouw geno men. Er was een man personeel en I wel debode-opzichter Slinger. ’’Waddinxveen” achtneming van de bouwverordening zq goedkoop mogelijk bouwplannen en kostenberekeningen moesten wor den gemaakt, zodat er woningen zou den kunnen worden gebouwd met een huurprijs van twee gulden in de week. Op 3 juni 1912 werd al de eerste bouwvergunning afgegeven voor de bouw van 30 arbeiderswoningen aan de zuidzijde van de Kerkweg. Aan nemers waren G. den Hoed en A.H. van der Sterre uit Waddinxveen. De inschrijvingssom bedroeg f. 44.950, wat neerkwam op f. 1.498,33 per woning. Er waren voor deze wonin gen zeven inschrijvers, waarvan nu nog in leven zijn A. Bontenbal uit Reeuwijk en W. de Bas uit Wad dinxveen. Twee maanden later - op 2 augustus 1912 - werd de tweede aanbesteding gedaan voor het bou wen van tien woningen aan de Zuid kade (”de Hei”). op WOENSDAG, 24 JANUARI 1912. s avonds 8 uur, in het Koffiehuis van den Heer VERMEULEN, a. d. Brug Volop activiteiten dus voor de nau welijks één jaar oude woningbouw vereniging ’’Waddinxveen”. En dat was nieuw in een dorp, waar tot dan alleen voor particuliere zijde huizen werden gebouwd, waarvoor zich on geveer 80 verhuurders aanmeldden, terwijl er in de zomer van 1911 16 personen hadden gevraagd om een gedeelte van het oude raadhuis te kunnen huren. Dit raadhuis zou in september 1911 leeg komen en nog moeten worden verbouwd. Een duidelijke woningnood dus met als gevolg dat er bij verschillende Waddinxveense fabrieken 65 mensen uit andere plaatsen werkten en dat de huurprijzen van verschillende zeer verwaarloosde panden tot ongehoord hoge bedragen stegen. Door het ge brek aan goede huizen bleef veelal de De eerste algemene vergadering valt de woningbouwvereniging werd op woensdag 24 janüari 1912 gehouden, in het koffiehuis Vermeulen aan de Brug. In die bijeenkomst werd het huishoudelijk reglement vastgesteld, is gesproken over aankoop van bouw terrein, kwamen bouwplannen aan de orde en besloot men tot het aanvra gen van een rentedragend voorschot aan de gemeente. De 33 aanwezige leden benoemden W. Dogterom en P.D. Stuurman als bouwkundigen van ’’Waddinxveen”. - AANDELEN Ter verzekering van de nakoming van de door ’’Waddinxveen” aangegane verbintenissen werd een aandelenka pitaal gevormd, dat bestond uit aan delen van f. 25,-. Dit kapitaal was na tuurlijk niet voldoende om aan het voorzien in de woningbehoefte te voldoen, doch het rijk verschafte voor dat doel via de gemeente op zeer voordelige wijze het kapitaal. Na de in 1912 ontwikkelde bouwac tiviteiten werd op 9 september 1913 de derde bouwvergunning afge geven voor de bouw van 14 woningen op een perceel land gelegen tussen de Kromme Esse en de Gouwe. Deze vergunning werd niet alleen onderte kend door BMW-Molenbouw, maar ook door de gemeentearchitect W. Dogterom en gemeenteveldwachter W. van Ringelensteijn. 1 Op dinsdag 19 mei 1914 om elf uur ’s morgens werd de aanbesteding gedaan voor het bouwen van 12 wo ningen in 2 blokken en het bouwen van 16 woningen in 2 blokken aan het Jaagpad (Emmastraat), de latere Henegouwerweg. Aannemer J. van Erk uit Waddinxveen had voor deze woningen het laagst ingeschreven en kreeg derhalve ook de opdracht voor de bouw van deze in totaal 28 hui zen. Het totale bedrag voor de te bouwen woningen bedroeg f. 50.500,-. Dit was f. 1.803,57 per wo ning. in deze gemeente op een hoger plan is komen te staan. Dat vele krot woningen door gemeenteraad gedu rende de laatste jaren konden worden afgekeurd, en een zogenaamd op- schuivingssysteem zo nu en dan kon worden toegepast. Ook werden er bovendien door ver schillende particulieren nog een hon derd (100) tal woningen gebouwd in de nieuw aangelegde Burg. Troost- straat. Dit kon door het bestuur niet als argument gebruikt worden om met de verdere bouw van goedko pe huurwoningen te stoppen. 1940 Het aantal leden was 60. Woningbe stand: 82 woningen in totaal. Het liet zich in begin 1915 aanzien dat de woningen aan de Emmastraat en het Jaagpad moeilijk verhuurbaar waren. De eerste 4 maanden stonden er een twintigtal leeg. In de zomer kwamen er meer gezin nen naar Waddinxveen, omdat de I werkomstandigheden beter waren ge worden, zodat aan het eind van dat I jaar de woningen allemaal waren I verhuurd. Het totale bedrag van de huurach- I terstand bleek in 1915 f. 251,90 te I bedragen, waarvan 3 huurders met I een gezamelijk bedrag van f. 117,80. I Over de regeling van betaling van de I achterstand was het bestuur niet I ontevreden. r r. /f. t Z' Ol- Z S S Sf'-S’ 7 srs s s rS s s a f. yf' a- z s Z>. Zi Z' De heer J. van Bergen had verzocht niet meer voor herbenoeming in aan merking te komen, dus onderging het bestuur in 1919 weer een veran dering: Voorzitter J. Berghuis; pl. voorzitter H. Dijs; secr. penningm. C.J. Spruijt; leden H. v.d. Berg Dzn., H.D. v.d. Weerdt, M. Hijkoop, J.G. Herfst. Dit jaar werd afgesloten met een gun stig exploitatiesaldo zodat er aan de leden dividend kon worden uitbe taald over het jaar naar 1918. Er werd een verzoek aan het gemeente bestuur verzonden voor een voor schot van f. 175.000 voor de bouw van woningen op de nog openlig gende grond langs de Emmastraat en voor de aankoop van bouwgrond. Deze bouwplannen ondervonden echter grote vertraging, ten eerste mede door de goedkeuring van het raadsbesluit door Gedeputeerde Sta ten en ten tweede, de toekenning van het voorschot door het Rijk aan de gemeente. Aan het eind van dat jaar kon dan eindelijk een aanbe steding gedaan worden voor de bouw van 8 woningen voor een bedrag van f. 59.900. Ook werd er een stuk grond ge kocht van de Hr. F.A. v.d. Hee voor de prijs van f. 1,70 per vierkante meter. Er werd weer een nieuw ver zoek bij de raad ingediend voor nog een lening van f. 275.000 voor het bouwen van een groot kontingent voor de steeds grotere woningnood. Woningbestand: 102 woningen in totaal. C>p do vt ordrac'.t van Onso ''ins p.t.orr. van en van '.'iur.neian vdn 4 Jocon.uyr* nv. afvloeiing v*'en van 9 De o nber 1011, Te afd nn .büü en van M i 2-.11, nc n bnfrefPorv’o bof "orr,: van èe ’-ereon :-z in f/oiiir^bo^wvcreenl^ing ü'ac^Sinxveen8 gcve5tigd,,te Vaddinxvaen, ov. +-ut>lat in?, alp •.'o-'uenL'Inp;, uitsluitend in ot bolar.,; van verbuto?-i ’or pt iri-; 'erLaiutri; r-elct dn ur+.i'.-elen on ■•en’n,-;- r!T?r-7 -orV.dut 1“ '!c ,?r. >.?t> vc-’-? «n "in-, v - ,VG.. 21 cK. - 1 f 62 u - 3,7 7- slv. cnè t on dool m-' ‘.n';.n vu 'berin 'de*1 vcl islro.*.p— Mn_- •Tr'.vo'.i dat <ijo veidpn- aiinóo c-ipc'-On, b" t’è 'zalen 1" n; TÏ-v..r>t.»^ .lOrlV - t Van 8 ê:l 1? ('‘'rt&tp- no, l’’’?, luuV-tob,/ bn-. bapluit vrr 1 bljr.--.-; ItHl ';>U t e 1” Het aantal leden schommelt rond de 245 en dat is aanmerkelijk minder dan de 400 die er wel eens zijn ge weest. Maar dit heeft te maken met het feit dat het lidmaatschap van een woningbouwvereniging in deze tijd geen kans meer geeft op een woning, gezien het feit dat voor de woning- verdeling een puntensysteem wordt gehanteerd. DERTIEN MENSEN De woningbouwvereniging ’’Wad dinxveen” beschikt over een eigen kantoor en werkplaats aan de lep- laan. Daar bevindt zich ook de on derhoudsdienst. Bij de corporatie zijn 13 mensen in dienst: 1 administra- Z. y e Zo Z ót y'r /a e>S, cz c.-r /ZO S, Ss Ss Vz. /e s/ /Sz Zi z z SS ry, r C1 <-ts’ Zv s'#. De bestuurssamenstelling onderging na de oorlog nogal enige wijzigingen en zag er als volgt uit: Voorzitter: H.B.N. Munsen (burgemeester), vice- voorzitter G.J. Spruijt; secr. pen ningm. P. Magré; leden J.C. Moons, D.B. v.d. Most, C. Hoogendoorn, A. Oudijk. Er werd een nieuwe onderhoudsman benoemd en wel de heer R. Sekeris, Zuidkade 224, op een proeftijd van een jaar tegen een beloning van f. 42,- per week. Ook werd besloten de heer v.d. Berg voorlopig, dit in verband met het vele extra onderhoudswerk na de oorlogs jaren, aan te houden als hulp. van van ’p1;-1!? o? van z.'.t» bclupt -/Z <?o ’tv: var- in ■f I 1911.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 11