urenlang werk Waddinxvener J. Havenaar Stroommeters laatste gunst 283 W5 veneis hebben geen werk praat mee in streekcommissie Hooibroei geeft brandweerlieden Open week VVD-raadslid wil hondentoilet Extra grondwater zorgt NOTEBOOM Bij renovatie en verbouwing Souburgh Aan Tweede Bloksweg Goedgekeurd ACTIE VOOR RENOVATIE HET ANKER J. H. Koetsier van Piasweg Voor woonwagenbewoners Vijfde plaats Waddinxveense GAB-cijfers september spuitgasten Panelbrick 7 Een boekenbon? Opbrengsten M. Boere (PvdA): Kritiek op tien mille voor Midden- Holland Promotie Verbodsborden te hooi en te gras neergezet UllAAK -»nZ349.- 1 9 BW Q III II If EUMIG 604 SUPER 8 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 21 OKTOBER 1981 Unicef jaarverslag 1980 van de Provinciale Raad voorde Ruimtelijke Ordening BOUW LOCATIES ROND GOUDA LAATSTE GUNST ~E £23 M. BOERE (PvdA) TIJDROVEND Dit uithalen is zoals gewoonlijk een tij drovend karwei. Omdat er geen direct gevaar dreigde werd de eerste eenheid van de brandweer naar de garage aan de Noordkade teruggestuurd. Deze ploeg manschappen zou 's morgens om half zeven terug komen om het karwei over te nemen. Later in de nacht - zo omstreeks kwart over vier - moest deze eenheid toch "Als het de bedoeling van de gemeente is om het deponeren van uitwerpselen van honden op ongewenste plaatsen te gen te gaan kan toch beter een honden toilet worden gemaakt”, vond de libe raal, die daarover instemmende gelui den van een aantal van zijn collega's hoorde. Dat de gemeente de plaatsing van de stroommeters bekostigde vond de heer W. L. M. Kruijk (CDA) geen bezwaar, want volgens hem vormen woonwagen bewoners een zwakke groep in de sa menleving die geholpen moet worden. "Het zijn echter normale inwoners ge worden”, zei de christen-democraat, die overigens over de aanduiding ’’nor male inwoners” nog in debat raakte met PvdA-raadslid H. van Ek, omdat de so cialist van mening is dat alle inwoners gelijk zijn. FOTOTASVOOR REFLEXCAMERA DOET ’T... ALTIJD! WADDINXVEEN De verkoopten toonstelling van de hervormde vrou wenkring Maria Martha heeft voor lopig 10.300,opgebracht. De markt voor de-zending van de her vormde kleuterschool De Morgenster (Onderweg) heeft ruim f 1.800, opgebracht. WADDINXVEEN De borden "Ver boden honden uit te laten" zijn naar de mening van het VVD-gemeenteraadslid j. B. Borger in Waddinxveen te hooi en te gras neergezet op diverse grasstro ken. Hij zei dit tijdens de vorige week woensdagavond gehouden gemeente raadsvergadering. POLAROID Het aandeel van het aantal jeugdigen in de totale werkloosheid blijft aanzien lijk. Van het aantal werkeloze mannen ultimo september (2.398) behoorden er 885 bijna 37%) tot de leeftijdscatego rie van 16 t/m 24 jaar. Van het aantal werkloze vrouwen (1.302) behoorden er 881 ruim 67%) tot deze leeftijdscate gorie. Bij de jongens t/m 22 jaar behoort ruim 36% tot de categorie schoolverla ters; bij de meisjes is dit zelfs bijna 57% Er wordt op geattendeerd dat er naast de 2398 mannen en 1302 vrouwen die werkloos zijn en een volledige werkking De jaarlijkse actie van het Algemeen Activerings Comité (AAC), dat wordt voorgezeten door de heer H. C. Kooij- man, wordt steeds opnieuw gehouden om gelden bijeen te brengen voor de noodzakelijke bouwplannen binnen de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen. In de afgelopen 15 jaar was dit voor de bouw van de Bethelkerk aan de Bilderdijklaan, het Hervormd Wijkgebouw De Hoeksteen aan de Es- doornlaan en de restauratie van de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost. Nu is het kerkelijk centrum Het Anker aan de Nesse aan de beurt. ENVELOPJES De AAC-actie in 1980 bracht bijna f 80.000,op. De hervormde kerkvoog dij en de 140 medewerkers aan de AAC-actie 1981 hopen dat deze op brengst opnieuw kan worden gehaald en misschien zelfs wat hoger zal kunnen zijn. De komende vrijdagavond aan de lidmaten uit te reiken envelopjes met begeleidende brief zullen woensdaga vond 28 oktober tussen 18.00 en 20.00 uur weer worden opgehaald. POLAROIDCAMERA MET FLITSER f 164,- Nu met gratis film en gratis tas Ze meende dat de woonwagenbewo ners niet voor de kosten van het aan brengen van deze voorziening behoef den te betalen omdat er zowel aan de Onderweg als aan de Sniepweg geen ’’stopcontacten” zijn gemaakt, zoals de overige Waddinxveners die wel in hun huizen aantreffen. Ze benadrukte dat de standplaats aan de Sniepweg een tij delijk karakter draagt. WADDINXVEEN De deze zomer najarenlange voorbereiding begonnen renovatie en nieuwbouw van Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan heeft een nieuwe, forse tegenvaller opgeleverd. Bij het graven van een put voor de lift schacht, die onderdeel gaat uitma ken van de nieuwe - vier lagen tel lende - vleugel aan de noordkant van het protestants-christelijke be jaardentehuis, is het aannemingsbe drijf BV EGBO uit Hazerswoude geconfronteerd met extra veel grondwater. Omdat dat niet was voorzien heeft dat geleid tot het maken van een nieuw funderingsp- lan en het heien van extra palen hetgeen weken vertraging en extra kosten met zich heeft gebracht. maar eens dat het treffen van die elek triciteitsvoorziening geen erkenning in hield voor de tijdelijke standplaats aan de Sniepweg. PvdA-fractievoorzitter M. Boere ging geheel akkoord met het plaatsen van stroommeters, al had hij wei wat aarze lingen. Hij vond echter dat er geen ver schil gemaakt moest worden tussen de Waddinxveense ingezetenen en stelde dat de energie die in de woonwagencen tra gebruikt wordt ook moest worden betaald. Het bestuur van de Protestants- Christelijke Stichting Bejaardentehuis Souburgh had zich natuurlijk een be tere start kunnen voorstellen van de in grijpende werkzaamheden, welke ruim twee jaar in beslag zullen gaan nemen, te meer daar men in augustus/septem- ber ook nog eens het bericht kreeg dat de verbouwer van het bejaardentehuis failliet ging, zodat de bouwactiviteiten van EGBO in een nieuwe besloten ven nootschap moesten worden onderge bracht. Van Huize Souburgh is intussen met de grond gelijk gemaakt de laagbouw aan de noordzijde, waarin de personeelska- mers en de recreatieruimte waren on dergebracht. Een deel van deze ruimte plus de ad ministratie en de kamer van de direc trice zuster C. Blok zijn nu terug te vin den in een noodgebouw. Naar de mening van stichtingsvoorzitter A. van Doorn functioneert dat goed. Naar ver wachting zal de nieuwe vleugel een bouwtijd van één jaar vergen. De hele renovatie en verbouwing van Huize Souburgh kost bijna 9 miljoen gulden. Voor het sluiten van deze lening vers trekte de gemeenteraad na de nodige discussie en het bekijken van diverse al ternatieven de door het bestuur ge vraagde garantie. Van dit bedrag is voorlopig één miljoen gulden geleend, want het bestuur hoopt de resterende acht miljoen tegen een wat lagere rente te kunnen verkrijgen. De vernieuwing van het bejaardente huis, naar een ontwerp van het archi tectenbureau Stuurman BV, houdt geen uitbreiding van het aantal kamers in, Het verstrekken van deze voorziening noemde de heer J. Havenaar (SGP/HK- V/GPV) de laatste gunst. Met het op ta fel leggen van het hiervoor benodigde geld ging hij dan ook met pijn mee. Wat dit onderwerp betreft stemde hij meer in met de zienswijze van de PvdA- fractie, dan met de CDA-kreet "zwakke groep in de samenleving", die het SGP/HKV/GPV-raadslid te ver ging. D’66-raadslid H. P. Barth zei nog zoeken, nog 84 mannen en 359 vrouwen zijn die werkloos zijn en een gedeelte lijke werkkring zoeken. Voor deze laat ste categorie zijn slechts 3 vakatures bekend. CONCLUSIE f Hoewel het aantal werklozen niet noe menswaard toenam en de vraag naar personeel enigszins steeg kan niet van een reële verbetering van de arbeid- smarktsituatie worden gesproken. Door het G.A.B. zijn onlangs brieven aan circa 1000 werkgevers gezonden met het verzoek vakatures te willen opgeven. In de rondvraag gaf hij aan dat derge lijke borden zelfs staan op plekken waar helemaal niet door kinderen wordt ge speeld, zoals bij de Koningin Wilhel- minasingel en aan de Peuleyen bij de hoek met de Beethovenlaan. "Halen die borden daar veel uit”, vroeg hij zich af. Zuid-Holland. In de zelfstandig functionerende Goudse streekcommissie zit uit Wad dinxveen de aan de Piasweg 28b wo nende J. H. Koetsier. Met een 19-tal an dere streekgenoten probeert hij mid dels de streekcommissie de mogelijkhe den van de bevolking te vergroten om mee te doen aan inspraak op het pro vinciale ruimtelijke beleid. Vorig jaar hield de Goudse streekcommissie zes vergaderingen, waarin onder meer het volgende aan de orde kwam; BIJENWEIDEN In het kader van haar signaalfunctie heeft de streekcommissie Gedepu teerde Staten gevraagd in hoeverre de omgeving van Gouda in aanmerking kan komen voor de realisering van een bijenweide. Het college heeft hierop geantwoord dat men bereid is mee te werken aan een proef met bijenkasten in de provinciale recreatiegebieden ’t Weegje te Waddinxveen en het Loetbos te Lekkerkerk. WADDINXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland worden wijzigingen gemeld rond Panelbrick Holdings BV, Waddinxveen, met als vestigingplaats Leiderdorp. Bij deze BV zijn als direc teur uitgetreden L. Wijnstok te Wad dinxveen en N. Wijnstok te Saint- Hélièrs Oackland (Nieuw-Zeeland). De directie wordt nu gevoerd door Funda- tio BV te Leiderdorp met als zaakadres Laan van Leeuwensteijn 13, Voorburg. Tot directeur is benoemd drs. E. Uithol uit Voorburg. WADDINXVEEN/GOUDA Het aantal bij het Gewestelijk Arbeids bureau in Gouda ingeschreven Waddinxveense werkzoekenden bedroeg vorige maand 283: 168 mannen en 115 vrouwen. Een maand eerder wa ren “dat er nog 295: 176 mannen en 119 vrouwen. In het GAB-gewest Gouda was het aan tal werkloze mannen eind september 17 hoger (tot 2398) dan de maand tevoren. Het aantal werkloze vrouwen steeg met 5 tot 1302. De vraag naar personeel nam toe met 35 tot 194. Tegenover de in totaal 3.700 werklozen staan nu 194 va catures. WADINXVEEN De gemeenteraad heeft vorige week woensdaga vond besloten f 49.000,uit te trekken voor het aanbrengen van stroommeters in de woonwagens op de centra aan de Onderweg en de Sniepweg. Gevonden wordt namelijk dat woonwagenbewoners net als alle andere Waddinxveners moeten betalen voor hun eigen electriciteits- gebruik. De kosten hiervan kwamen volgens de jaarafrekeningen van het stroomverbruik 1980/1981 neer op 45.000, Jan van Bijnenpad. De schade aan de Tweede Bloksweg was behoorlijk, die in het AF-centrum bleef beperkt. De Waddinxveense brandweerlieden zijn in de nacht van zondag op maandag en maandagmorgen urenlang in touw geweest voor een hardnekkige hooi- brand op het terrein van veehouder A. C. Captein aan de Tweede Bloksweg 46. Omstreeks tien voor half twaalf zon dagavond waren de spuitgasten gealar meerd voor een hooibrand, waarvoor de eerste eenheid spoedig ter plaatse was. Omdat er geen sprake was van een uit slaande brand, maar van hooibroei - zo dat de hooiberg moest worden leegge haald - werd de eerste eenheid ter plaatse uitrukgereed gehouden voor eventuele mogelijke ander werk en werd de lage druk motorspuit opgeroe pen, waarbij met vier stralen werd ge werkt. Vervolgens begon het uithalen. WADDINXVEEN In de afgelopen week kreeg de Waddinxveense vrijwillige brandweer te maken met een grote hooibergbrand aan de Tweede Bloksweg en een brandje in het Anne Frank-centrum aan het Begin 1980 heeft de streekcommissie zich tweemaal tot het college van Gede puteerde Staten gewend. Een keer om een "signaal" door te geven waarin de noodzaak en wenselijkheid van bouwen in Gouda West in twijfel wordt getrok ken. En verder met het verzoek om mee te willen werken aan een voorlichtings bijeenkomst over de zich ontwikkelde plannen. Het liet zich immers aanzien dat de in het streekplan Zuid-Holland Oost als voorkeurslocatie aangegeven locatie Gouda-West difinitief zou wor den en in een veel grotere omvang dan oorspronkelijk bedoeld zou worden uit gevoerd met alle gevolgen vandien voor de bouwlocatie Gouda-Oost die defini tief is en conform het streekplan. Gedeputeerde Staten hebben het sig- WADDINXVEEN Komende vrijdag start de Centrale Hervormde Ge meente van Waddinxveen met de jaar lijkse AAC-actie, welke ditmaal is be stemd voor de renovatie en uitbreiding van het gebouw Het Anker aan de Nesse (achter de Brugkerk). Dit ge bouw is deze week gesloten voor het in grijpende karwei naar een ontwerp van het Waddinxveense architectenbureau Treffers en Polgar BV. Het opknappen en verbeteren van Het Anker kost on geveer f 400.000,en er wordt ko mende maandag nog mee begonnen. De oplevering is waarschijnlijk op 1 april 1982. De kerkvoogdij van de Centrale Her vormde Gemeente heeft meegedeeld dat in verband mét een aantal voorzie ningen die moeten worden getroffen voor de narestauratie van de Brugkerk en de verbouwing van Het Anker met ingang van afgelopen zondag de orgel- galerij in de Brugkerk is gesloten. De orgelvloer moet namelijk worden open gebroken voor het laten verrichten van een aantal geluidsmetingen, terwijl deze ruimte verder gebruikt moet wor den voor de opslag van materiaal uit Het Anker. WADDINXVEEN De hoge druk brandweerwedstrijd van ”De Tien Ge meenten”, afgelopen zaterdagmiddag rond het object Zuidkade 13 in Wad dinxveen, is een pittige aangelegenheid geworden, die de vrijwillige brandweer van Waddinxveen een vijfde plaats op leverde (619 punten). Het brandweer korps van Gouda won met 650,5 pun ten, terwijl Gouda ook de beste ordon nans had, de beste slangenploeg en de beste aanvalsploeg. De prijsuitreiking vond in het begin van de avond plaats in het Gereformeerd Verenigingsgebouw Het Trefpunt, Deze was in handen van loco- burgemeester A. H. van Gent. Het jaar lijkse treffen werd besloten met een ge zamenlijke broodmaaltijd, waaraan alle tien ploegen deelnamen. Uiteraard werd tijdens de maaltijd lang doorge praat over de gebeurtenissen rond Zuidkade 13, waaraan iedereen de han den vol had, zodat de speeltijden wat uitliepen. De jaarlijkse hoge druk brandweerwed- strijden, gewoontegetrouw onder lei ding van de heer Peekstok uit Middel- harnis, leverde de volgende eindstand op: 1. Gouda, 2. Bodegraven, 3. Bos koop, 4. Capelle aan den IJssel, 5. Wad dinxveen, 6. Reeüwijk, 7. Moerkapelle, 8. Moordrecht, 9. Zevenhuizen, 10. Nieuwerkerk aan den IJssel. Het was voor de veertiende maal dat de weds- trijdkring ”De Tien Gemeenten” deze wedstrijd hield. WADDINXVEEN/GOUDA DEN HAAG Een bijenweide in ’t Weegje, de bouwlokaties rond Gouda en de inspraak bij plannen van het recreatieschap Bospark (Gouwebos) zijn een drietal onderwerpen die bij de streekcommissie voor Gouda en omgeving aan de orde komen in het WADDINXVEEN De Wad dinxveense PvdA- fractievoorzitter M. Boere heeft in de vorige week woensdagavond gehouden gemeenteraadsverga dering aangekondigd dat hij vindt dat het intergemeentelijk samen werkingsorgaan Midden-Holland geen subsidie van f 10.000, moet gaan geven aan de Stichting Midden-Holland Promotie. Dat advies heeft hij gegeven in de commissie economische zaken en land- en tuinbouw van het samen werkingsorgaan. De rondvraag van de laatste gemeenteraadsver gadering gebruikte hij om aan dit advies bekendheid te geven. De heer Boere meende dat het onjuist is om die subsidie van tien mille, welk voorstel bovendien was gebaseerd op summiere infor matie, te geven aan een stichting die voorlopig alleen nog maar be kendheid heeft gegeven aan een varende exporttentoonstelling langs de Rijn van de Nederland- sche Middenstandsbank en de or ganisatie van de braderie-achtig gebeuren tijdens de open dag in het Gouwe-aquaduct. ”Is het de taak van de gemeen schap om daaraan mee te beta len”, vroeg de socialist zich har dop denkend af, zonder overigens iemand in het onzekere te laten over zijn antwoord en dat was na melijk nee. Loco-burgemeester A. H. van Gent zei te willen be zien op welke manier het gemeen tebestuur hierop nog zou kunnen reageren. Hoewel dat tijdens de rondvraag in de gemeenteraadsvergadering niet mogelijk is leverde de heer C. Dijkshoorn (CDA) nog een bij drage aan de discussie door op merkingen te maken waaruit niet kon worden afgeleid dat er geen f 10.000,zou mogen worden overgemaakt aan de Stichting Midden-Holland Promotie. En dat is wel begrijpelijk, want de christen-democraat maakt na mens het Industrieel Contact Waddinxeen (1CW) deel uit van het stichtingsbestuur en die func tie verwarde hij daarbij een mo ment met zijn raadslidmaatschap, op grond waarvan hij andere be langen te behartigen heeft. Wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) zei dat het college had getracht in deze kwestie het evenwicht te bewaren door voor gemeenterekening electriciteit- smeters te laten plaatsen, zodat de woonwagenbewoners voortaan voor hun eigen electriciteitsgebruik zouden kunnen gaan betalen. naai zeer uitvoerig beantwoord en voorts hun medewerking toegezegd aart een voorlichtingsbijeenkomst. In het najaar bleek dat de bouwlocatie Gouda-West voorlopig van de baan was en heeft de streekcommissie besloten van een voorlichtingsbijeenkomst af te zien. Dit is schriftelijk aan Gedepu teerde Staten medegedeeld. RECREATIESCHAP BOSPARK J. P. Jonkers, lid van de streekcommis sie, heeft in een uitgebreide notitie on derzocht hoe het staat met de inspraa- kactiviteiten van dit recreatieschap. In haar decembervergadering heeft de streekcommissie besloten zich te wen den tot het recreatieschap met het ver zoek om regels in te stellen met betrek king tot de inspraak. Ook is de hulp van de streekcommissie aangeboden. weer worden opgeroepen omdat er toch veel vuur in de hooiberg zat en de vlammen naar buiten sloegen. Deze eenheid werd ter plaatse ’’stand by” ge houden, maar hoefde niet te worden in gezet. Het uithalen en het daarbij ko mende blussen heeft echter tot na half twaalf maandagmorgen geduurd. De hooiberg was toen geheel tot onderaan toe leeggehaald. De voorraad hooi moet geheel als on bruikbaar worden beschouwd. De berg zelf liep weinig schade op. Ook het •woonhuis en de aanwezige stallen lie pen geen schade op. De schade van het verloren gegane hooi is onbekend. Ge durende de bluswerkzaamheden werd het verkeer voor de Tweede Bloksweg en de Beijerincklaan omgeleid via de IJsermanweg. AF-CENTRUM Di; Waddinxveense brandweer moest vrijdagavond uitrukken voor een brandje in het Anne Frank-centrum. In één van de flats was een electrisch for nuis aan blijven staan. De bewoonster van de flat werd wakker door de hitte en de rookontwikkeling. De in de oven aanwezige attributen waren gaan schroeien. De brandweer hoefde niet op te treden en de schade bleef beperkt tot een vernield fornuis. WADDINXVEEN Er wordt van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 30 oktober in Wad dinxveen een open week gehou den rond de jaarlijkse wenskaar ten en geschenken van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde naties. Gedurende deze week hebben de Waddinxveners alle gelegenheid de Unicef agenda’s, puzzels, bouwplaten, advents- boek, het internationaal jeugd- kookboek, schrijfpapier, omslag- mapjes en dergelijke goed te be kijken. Voor de Unicef-wenskaarten en geschenken kunnen de Wad dinxveners in de komende week dagelijks op werkdagen terecht tussen 9.30 en 11.30 uur en tussen 13.30 en 15.00 uur bij: Mevr. B. B. van der Linde- Bauer, Souburghlaan 15, tel.: 4100. Mevr. L. A. de Wolff-van der Wijngaart, Heggewinde 53, tel.: 7818. Mevr. J. Westra, Heuvelhof 27, tel.: 7180. Mevr. M. den Hoed, Oostpol- derweg 86, tel.: 5596. Mevr. T. Kwaak, Papaverveld 55, tel.: 6080. ”De open week is om iedereen in de gelegenheid te stellen de Unicef-wenskaarten en geschen ken te komen bekijken. De vorige jaren gehouden open dagen wa ren steeds een groot succes. Wij hebben dit jaar geprobeerd om in elke wijk van Waddinxveen een verkoopplaats te organiseren, zo dat u niet zo ver heeft te lopen om uw Unicef-artikelen in huis te krijgen. De organisatoren stellen het op prijs, als u juist op die da gen zoudt willen komen kijken, maar is dit onverhoopt niet moge lijk dan kan men altijd nog wel te recht bij de dames B. B. van der Linde-Bauer en bij L. A. Th. de Wolff-van der Wijngaart. Graag dan wel even een telefoontje”, al dus de plaatselijke Unicef- vrouwen. De bouw van de nieuwe - vier lagen tellende - vleugel aan de noordkant van Huize Souburgh moet van de grond af aan beginnen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sj aak Noteboom maar een aanpassing aan de heden daagse eisen. Souburgh zal dus plaats blijven bieden aan 98 bewoners, voor namelijk alleenstaanden, die de be schikking krijgen over grotere woon ruimten. De renovatie en verbouwing zal in het najaar van 1983 gereed zijn. Loco-burgemeester A. H. van Gent stelde dat de gemeente de verbodsbor- T/ArY/AFll/n I I /A den te hooi, maar wel te gras had V fl I I I I lil I VF 1 V /I I I neergezet. Over de door de gemeente- V_F V-F M. JK. V^F BL KJ W' M Ji. lijke dienst voor Openbare Werken en - Bedrijven uitgekozen plaatsen zei hij in commissieverband desgewenst nader te willen spreken. WADDINXVEEN PASSAGE 47 TEL 01828-2477 2 jaar garantie •rr WADDINXVEEN Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft de vol gende Waddinxveense besluiten goed gekeurd: vaststelling tweede herziening van het bestemmingsplan Noordkade langs de Gouwe. aankoop van grond aan de Zuidkade van de heren C. en A. J. Voshol. verkoop van grond aan de heer J. J. M. Geerts te Waddinxveen. herstel riolering Kerkstraat. GEEN BEZWAAR Geen bezwaar had het provinciaal be stuur tegen deze Waddinxveense be sluiten: aanschaffing gymnastiekmateriaal Prins Willem-Aiexanderkleuterschool. extra onderhoudswerkzaamheden overdekte zwembad. verbetering los- en laadplaats Brug weg. aanschaf en plaatsing centrale ver- warmingsinstallatie in gebouw speel tuinvereniging De Overkant. bijdrage studie en beroepenmanife statie 1981 herstel waterschade prof. Kohn- stammschool voor MAVO. subsidie Stichting Jeugd- en Jonge rencentrum Waddinxveen voor film- en theaterwerkgroep De Spintol.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 13