R Week-in-week uit diefstallen uit auto’s Raad stemde in Geef mening over energievoorziening Jeugdfilm Martijn en de magiër in De Bonkelaar p met. opent Welfare- verkoopexpositie Zuster C. Blok Nesse 8Geen patatzaak maar grill-restaurant Donderdagmorgen 23 oktober Dient Den Heer UIT IN WADDINXVEEN 22 oktober Theo Bruins 24 oktober Dansavond 24 oktober The Old Classic 30 oktober Siperkow Ensemble Gemeenteraad: Bezwaren onterecht GROOTST MOGELIJKE NEDERLAAG FLORIDA Adjudant M. W. Blom over kind in verkeer Open huis van streek- muziekschool Dia-avond over Nepal in AF-centrum Fotoexpositie bij Ydo BV donderdagavond ook te zien Alfred Meyer Koopman (47) pleit voor rijbewijs Kritiek op Regionale Brandweer D Programma POLITIENIEUWS WADDINXVEEN I (eekbi c- SJsf W personenauto’s als stilstaande vrachtwagens. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 21 OKTOBER 1981 Zaterdagavond 24 oktober verzorgt de Waddinxveense stijldansvereniging The Old Classic weer een dansavond in het Anne Frank-centrum. Deze avond begint om acht uur. De mu ziek is in handen van de eigen dis cotheek. WAL Goui Sniej mege wate dinx Arn 50 r Mar 100 Mar Niel 4x5 Rot De war Haa Berj WAI Gou KN2 ”de bew< dan strij< spel, ond< Verl nen teru; lijk dat jong Daa: Gaa de d Sinc leidi trail gesp De De AZ( en Kor Rus Loe Afg Zw< gew don lat. Perl Wa< Bas (lx Mirj 100 Ren 100 Ang Gre< 50 r Man 100 Cell i WADD1NXVEEN/DEN HAAG De Stuurgroep Maatschappelijke Discus- opzet en uitvoering van de ’’Brede Maatschappelijke Discussie” heeft een oproep gedaan aan het publiek om ge fundeerde meningen in te zenden over de Nederlandse energievoorziening in WADDINXVEEN De schoolcom missie van de protestants-christelijke Koningin Julianaschool (Peter Zuid- laan) en de kleuterschool Woelwater (Peter Zuidlaan) hield vorige week farewerk van het Rode Kruis. Deze expositie, die in het Anne Frank- centrum aan het Jan van Bijnenpad wordt gehouden, is doorlopend ge opend tot 17.00 uur. WADDINXVEEN Zaterdag 31 ok tober houdt de Stichting Streekmuziek- school Waddinxveen in het voormalige raadhuis aan de Zuidkade 8 een ’’open huis”, waarvoor iedereen wordt uitge- dat er ambtshalve geen nodigd die belangstelling heeft voor de Tot het houden van deze tentoonstel ling "Deuren van Portpakhuizen”, welke is te bezichtigen op werkdagen (behalve op maandag) van 10.00 tot 16.00 uur, heeft Ydo het initiatief geno men, eensdeels omdat het kantoorge bouw zich hiervoor uitstekend leent, anderzijds omdat het bedrijf het op prijs stelt zich naar de Waddinxveense sa menleving toe wat opener op te stellen. De aard van de werkzaamheden van de gebruikers van het bureau Ydo - het ge ven van'adviezen ten behoeve van het beter funktioneren van organisaties en het geven van opleidingen op het ge bied van management - maakt dat het bureau vooral landelijk en niet plaatse lijk opereert. De Waddinxveense sa menleving merkt dus weinig van de ak- tiviteiten die vanuit het toch vrij opval lende gebouw aan de Beukenhof plaats vinden. WADDINXVEEN Dinsdagavond 27 oktober om acht uur houdt de culturele commissie van de Stichting Dienstver- leningscentrum Waddinxveen in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad een interessante dia-avond over Nepal voor alle 65-plussers en ge handicapten in Waddinxveen. Deze avond zal verzorgd worden door de heer H. J. Van der Laar uit Boskoop. De heer Van de Laar is verbonden aan het Proefstation voorde Boomkwekerij te Boskoop; dientengevolge maakt hij veel studiereizen en is o.a. in Nepal ge weest. Over Nepal gaat dus deze dia-avond, waarbij de heer Van der Laar op boeiende wijze zal vertellen over de be volking en de natuur in ’t bijzonder over de vele in ’t wild groeiende Rhododen drons. De toegangsprijs bedraagt 1,per persoon. Zoals men weet kunnen zij die moeilijk op eigen gelegenheid naar het Anne Frank-centrum kunnen komen gebruik maken van de mogelijkheid om (mits vroegtijdig) het bekende nummer 5555 te draaien, vanwaar het vervoer gere geld kan worden, zodat slechte weer somstandigheden voor niemand belem mering behoeft te zijn. WADDINXVEEN De foto-expositie van de Groningse fotograaf John Stoel is tot vrijdag 6 november ook op don derdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur te zien in het kantoorgebouw van het organisatie- en adviseursbureau Ydo BV aan de Beukenhof. Dit heeft het be drijf dezer dagen meegedeeld. Ydo BV gaat hiermee in op uitdrukkelijk ver zoek van diverse mensen. Vrijdagavond 23 oktober geeft het Gereformeerd Kerkkoor Dient Den Heer een zangavond in de Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde. Aan deze zangavond, die om acht uur be gint, wordt medewerking verleent 'door het kinderkoor Jong Geluid on der leiding van Weiny Homes, de sopraan Lisette Emmink, het brass- ensemble Rijnmond onder leiding van Rein Quint, fluittiste Ineke As- scheman, de organisten Ben Kramer en Anton Lok, de pianist Ben Kra mer en dirigent Siem Cok. Het vorig jaar 35 jaar bestaande Ge reformeerd Kerkkoor Dient Den Heer houdt de jaarlijkse zangavond onder het thema ”De wereld zingt God’s lof”. In het programmaboekje, dat tevens bewijs van toegang is en f. 5,50 kost, schrijft voorzitter R. Jannes dat ook ditmaal weer verschil lende solisten bereid zijn gevonden aan de zangavond mee te werken om aan deze altijd weer feestelijke avon den met inbegrip van een koper- ensemble nog meer muzikale kleur te geven. muziekschool en haar werk. Iedereen kan dan een kijkje komen nemen achter de schermen en meemaken hoe een muziekschool reilt en zeilt. Ook kunnen er lessen worden bijgewoond en muziek worden beluisterd van ensembles en schoolkoor. Voor deze gelegenheid heeft de streek- muziekschool een programma opgezet alle docenten zullen gaan meewerken. Het geheel zal plaatsvinden van 14.00- 16.00 uur. Personen, groeperingen en organisaties kunnen hun opvattingen tot 1 decem ber 1981 schriftelijk kenbaar maken aan de Stuurgroep. Het adres luidt: WADD1NXVENERS Zuster C. Blok van Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan opent zaterdagmorgen 31 oktober om 10 uur de jaarlijkse ver kooptentoonstelling van de afdeling Waddinxveen van het plaatselijke wel- van het gebied rond de hefbrug bete kent. De op de publieke tribune aanwezige horecaman Gert-Jan van der Loo stelde tegenover de commissieleden dat het zeker geen patatzaak wordt. Zijn ge dachten gaan uit naar een grill restaurant met bar annex café. Voor een goede omzet moet er naar zijn mening regionaal gewerkt worden. Het restaurant vormt ook volgens hem geen bedreiging voor de reeds aanyvezige eetgelegenheden. in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar op het Siperkow En semble. Dit bekende ensemble zal in een programma, dat toegankelijk is tegen betaling van negen gulden (CJP-houders f. 7,50), van volksmu ziek uit Rusland, Roemenië en Hon garije de ontwikkelingsgeschiedenis van zigeunermuziek schetsen. De her komst, opbouw van deze muziek en de rol van de verschillende instru menten komen daarbij aan bod. In de Stuurgroep Maatschappelijke Di scussie Energiebeleid hebben zitting: jhr. mr. M. L. de Brauw (voorzitter), oud-minister Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs; dr. ir. H. Hoog, voormalig voorzitter Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland en voormalig lid van de Raad van Be stuur van Shell Petroleum N.V.; dr. ir. J. L. A. Jansen, bestuurslid Stichting Energie en Samenleving, tot voor kort lid van de Tweede Kamer voor de PPR; prof. dr. Th. C. M. J. van de Klundert, hoogleraar economie aan de Katho lieke Hogeschool te Tilburg; prof. dr. A. J. F. Kobben, hoofd van het Cen trum voor Onderzoek van Maatschap pelijke Tegenstellingen te Leiden; prof, dr. L. M. van Putten, bijzonder hoogle raar Toegepaste Radiobiologie te Lei den; mevr. drs. N. Rempt-Halmmans de Jongh, oud-voorzitter van de Neder landse Vrouwenraad, tot voor kort oud- secretaris van de Industriebond FNV, lid van de Energiecommissie van het Europees Vakverbond en mevr. mr. C. A. Terwee-van Hilten, rechter Arondis- sementsrechtbank te Haarlem. Souburgh-directrice zuster C. Blok. (Foto: Archief Weekblad voor Wad dinxveen). WADDINXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland zijn de statuten en de statutaire zetel gewijzigd van Meyer BV, Waddinxveen, met als vesti gingsplaats Huizen. De statutaire zetel is nu Huizen (Noord-Holland) en het zaakadres Postbus 356, Huizen (NH). ”Men zij gewaarschuwd. Sluit en gren del deuren afdoende af’, aldus de rijkspolitie. isgerei. Getracht werd ook nog de Op woensdag 14 oktober werd ingebro- ken jn een kei(jerbox van fiat aan de Tesselschadelaan. Het slot van een ge reedschapskist werd geforceerd. Er is veel gereedschap, zoals boormachine en sleutelsetten weggenomen. Van een andere auto bij de Peppelhorst TANKEN ZONDER BETALEN werd het portierslot geforceerd, waarna een digitaalklokje uit het dashboard werd gedemonteerd. Ook werd er inge broken in een vrachtwagen. Hieruit werden drie kazen gestolen. ILLEGAAL WERK Bij een politiecontrole zijn bij een tuin der aan de Abraham Kroesweg twee buitenlandse werknemers aangetroffen. Zij verrichtten daar werkzaamheden zonder in het bezit van een arbeids vergunning te zijn. Bij nader onderzoek bleek dat beiden illegaal in Rotterdam verblijf hielden. Zij zijn overgegeven aan de Vreemdelingendienst te Rotter dam. In samenwerking met de Loon- technische Dienst zal tegen de tuinder proces-verbaal worden opgemaakt. OVERTREDINGEN Zeven bestuurders werden door de po litie bekeurd, daar zij zonder verlich ting met hun voertuigen reden. Naast deze overtredingen, werden de vol gende overtredingen geconstateerd: onjuist parkeren (4); rijtijdenwet (2); rijden door rood licht (8) en technische gebreken (3). Twee bromfietsen werden voor nader onderzoek uit het verkeer genomen. INBRAKEN Op maandag 12 oktober werd getracht in te sluipen in een woning aan de Bil- derdijklaan. Op die dag werd omstreeks 11.30 uur aan de voordeur gebeld. De bewoonster zag vanaf de bovenverdie ping, dat een manspersoon voor de deur stond. De bewoonster deed niet open, echter even later hoorde zij aan de voordeur morrelen en ontdekte ze dat men van buiten af met behulp van ver moedelijk ijzerdraad de deur trachtte te openen. Op openen van de voordeur door de vrouw vluchtte de jonge man. Op uitnodiging van de film- en thea- terwerkgroep De Spintol treedt vrij dagavond 30 oktober om half negen WADDINXVEEN/DEN HAAG Een 47-jarige koopman uit Wad dinxveen mag anderhalf jaar niet auto rijden als het aan de procureur- generaal bij het Haagse Gerechtshof ligt. De Waddinxvener hoort volgende week dinsdag 27 oktober of het deze straf gaat worden of dat de koopman in aanmerking kan komen voor een lich tere straf dan die hem door de politie rechter in Rotterdam was opgelegd. Het rijbewijs was verdachte wegens het besturen van een auto, terwijl hij onder invloed van sterke drank verkeerde, voor de tijd van achttien maanden on voorwaardelijk ontnomen. Bovendien was hem een geldboete van tweedui zend gulden opgelegd alsmede twee we ken gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Van dat vonnis was verdachte in hoger beroep gekomen bij het Hof, omdat door het gemis aan een rijbewijs zijn werk in het gedrang was gekomen. Bovendien bleek dat verdachte on danks het rijverbod toch achter het stuur van zijn auto was gaan zitten. Vol gens de Waddinxvener kwam dat om dat hij niet wist wat het vonnis geweest was, maar de procureur-generaal wees hem er op, dat het vonnis hem schrifte lijk was meegedeeld. De procureur-generaal zag daarom geen reden om in de opgelegde straf wijziging te brengen en eiste bevesti ging ervan. Verdachte bepleitte hem een geldboete op te leggen alsmede een voorwaarde lijke intrekking van het rijbewijs met een heel lange proeftijd. Op vrijdag 16 oktober werd door een automobilist getankt bij het benzine- pompstation langs de rijksweg A12. De man tankte voor f 93,— benzine en reed meteen na het tanken weg. Tegen de bestuurder/tanker is proces-verbaal opgemaakt. ALCOHOLGEBRUIK De afgelopen week werden enkele con troles op het rijden onder invloed ge houden. Twee automobilisten werden een bloedproef afgenomen. Twee an dere bestuurders werden rijverboden opgelegd. AANRIJDINGEN Op dinsdag 13 oktober om 22.30 uur werd een op de Henegouwerweg, rich ting Boskoop, rijdende automobiliste aangereden. Een tegemoetkomende personenauto, welke geheel onverlicht was, reed zoveel links, dat zij moest uit wijken, doch een aanrijding niet meer kon voorkomen. Het signalement en de identiteit van de doorgereden persone- nauto/bestuurder is niet kunnen wor den vastgesteld. Op donderdag 15 oktober om 14.40 uur reed een 13-jarige Waddinxveense fiet ser vanaf het trottoir de rijbaan van de Dorpsstraat op. Op datzelfde moment naderde een personenauto. De bestuur der van de auto kon het meisje niet meer ontwijken. De fietser werd ver moedelijk met een hersenschudding per ambulance naar het Bleulandzieken- huis te Gouda gebracht. Op dezelfde dag om 20.00 uur brak van een op het Noordeinde rijdende vracht auto, waarachter een caravan van het circus Bassie Adriaan was gekop peld, de koppeling af. De losgeraakte caravan rolde door over het fietspad en kwam in een weiland tot stilstand. WADDINXVEEN D’66- fractiezoorzitter H. P. Barth heeft in de vorige week woensdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering zorgen ge- uit over de Regionale Brandweer Midden-Holland. Hij meent dat het be stuur hiervan geen verantwoord en evenwichtig beleid voert. In deze kritiek staat de democraat, zoals ook loco-burgemeester A. H. van Gent vaststelde, niet alleen. Zo kreeg de Waddinxveense gemeenteraad maar liefst drie afschriften van brieven die de colleges van Burgemeester en Wethou ders van de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel, Bergambacht en Am- merstol met bezwaren tegen de begro ting 1982 van de Regionale Brandweer Midden-Holland. WADDINXVEEN In Waddinxveen blijft geen week voorbij gaan of de Waddinxveense rijkspolitie wordt geconfronteerd met diefstallen uit (soms niet afgesloten) auto’s. Hierbij gaat het om zowel geparkeerde De pianist Theo Bruins opent don derdagavond 22 oktober om half negen in de raadzaal van het gemeen tehuis de derde serie kamermuziek concerten. Aan het Raadhuisplein vertolkt hij werken van Beethoven (onder andere Biabelli-variaties) en Debussy. Losse plaatsenf. 7,50, CJP en Pas 65 plus f. 5,-, Abbonnementen f. 35,-, CJP en Pas 65 plus f. 22,50. Ver koop van plaatsbewijzen vindt plaats op het gemeentehuis, afdeling Alge mene Zaken, van maandag t/m vrij dag tussen 8.30 uur en 12.30 uur (tijdens genoemde uren is ook tele fonische bestelling mogelijk: 01828- 4433) en vanaf een half uur vóór de aanvang van het concert. De pianist The Bruins werd in 1929 geboren te Arnhem. In 1948 maakte hij zijn debuut met het Concert gebouworkest. In 1952 voltooide hij zijn eigen pianoconcert, dat nog in datzelfde jaar wordt uitgevoerd. Be- halve in Europa trad hij op in Indo- nesië, Canada, Mexico en de Verenig de Staten. In 1959 ontving hij de Harriet Cohen Beethoven Medal, naar aanleiding van een recital in Londen. In 1963 vol tooide hij zijn études. In 1967 speel de hij met het Concertgebouwor kest in één serie die drie pianocon certen van Bela Bartók en in 1970/ 1971 vergezelde hij dit orkest op tournee door Engeland en de Vere nigde Staten. Hij is voorts opgetre den met dirigenten als Klemperer, Kubelik, Boulez, Rosbaud, Ormandy, Haitink, de Waardt en vele anderen. Theo Bruins zal werken spelen van Debussy en Beethoven, waaronder de razend moeilijke en mogelijk daarom weinig in de concertzaal te horen Diabelli-variaties. mening werd gedeeld door de heer J. Havenaar (SGP/HKV/GPV). Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) betoogde dat het hinderaspect onder de Hinderwet valt en meende op grond van deze wet eventuele hinder goed kan worden tegengegaan. Concurrentiebe dingen noemde hij geen planologische aspecten en concludeerde overigens nog dat de opzet van het aan de Nesse te ve- die warenjngediend door enkele bewo- aanwezige zaken, zodat geen concur rentie gevrees(j behoeft te worden, waarop de heer W. L. M. Kruijk (CDA) nog zei dat het eethuis een versterking Stuurgroep Maatschappelijke Discus sie Energiebeleid, Postbus 20102, 2500 EC ’s-Gravenhage. De Stuurgroep - die onder voorzitter schap staat van jhr. mr. M. L. de Brauw - heeft inmiddels reeds een groot aantal organisaties en groepringen om hun mening over het te voeren energiebe leid gevraagd. Mede op basis van de opvattingen en argumenten, die naar aanleiding van deze verzoeken en de algemene oproep worden ontvangen, zal de Stuurgroep een tussenrapport opstellen, waarin ook de gevolgen van bepaalde keuzen van energievoorziening voor de samen leving zullen worden aangegeven. Aan de hand van dit tussenrapport (waarvan tevens een korte samenvat ting zal worden gemaakt) zal vervolgens de "Brede Maatschappelijke Discus sie” worden gevoerd. De concrete plannen voor deze discussie worden op dit moment uitgewerkt. Na de afron ding van de discussie stelt de - onafhan kelijke - Stuurgroep vervolgens een de finitief rapport op, waarin weergege ven welke opvattingen er onder de Ne derlandse bevolking leven. Dit eindrap port wordt vervolgens aangeboden aan regering en parlement, die de beslissin gen over het energiebeleid moeten nemen. LEDEN WADDINXVEEN Tijdens de herfstvakantie wordt donderdag morgen 22 oktober in net jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonke laar de jeugdfilm Martijn en de magiër gedraaid. Deze nederlands gesproken rolprent van Karst van der Meulen begint om tien uur en is toegankelijk tegen betaling van één gulden. De eerste woensdag na de herfst vakantie, 28 oktober dus, draait in De Bonkelaar de instuif voor kinde ren van 9-14 jaar weer volop. Voor alle kinderen in deze leeftijdsgroep is er deze middag kindercafé. Er is dan gelegenheid om spelletjes te doen, dammen, kaarten, mens erger je niet, sjoelen, enz. Consumpties kosten deze middag voor de kinde ren 50 cent. Ook zullen er een aantal tekenfilms worden gedraaid. De instuif begint om half vier en duurt tot half zes. De toegang kost f. 1,-. Zoals misschien al bekend is heeft de instuif 9-14 jaar om de andere week een activiteit. In de tussenlig gende weken zit men echter niet stil! Er wordt dan, samen met een aantal kinderen, hard gewerkt aan de voorbereiding van de aktiviteiten, ideeën verzinnen, affiches maken, enz. ’’Hierbij kunnen we best nog hulp gebruiken”, aldus De Bonke laar. Kinderen van 9 tot 14 jaar die hier zin in hebben kunnen zich opgeven bij De Bonkelaar of gewoon langs ko men op woensdagmiddag vanaf half vier. John Stoel (41) woont en werkt sinds 17 jaar vanuit Groningen. Opdrachten voornamelijk op het terrein van de in dustriële en publiciteitsfotografie. Was enkele jaren docent aan de Vredeman, sie Energiebeleid, die belast is met de de Vries Akademie in Leeuwarden. Exposeerde veelvuldig en in 1968 maakten zijn Toto’s deel uit van de Ne derlandse inzending naar de biennale in Parijs. Buiten zijn kommerciële op drachten om fotografeert hij de laatste de jaren negentigen daarna, jaren voornamelijk ’’strukturen”. In 1973 maakte hij in Oostenrijk en Italië opnamen voor een serie houtstrukturen. toogde dat het college niet de bedoeling waaraan zoveel mogelijk leerlingen en had te insinueren, maar wel om in het besluit zo duidelijk mogelijk aan te ge ven waaraan het bij de indiening van het bezwaarschrift door enkele bewo ners van de Nesse had geschort. ’’Daar bij was zeker van enige onzorgvuldig heid sprake”, aldus de heer Van Gent in zijn antwoord tot de raad. RAADSCOMMISSIE In de raadscommissie voor de ruimte lijke ordening en de woningbouw is over het voor de derde maal herzien van het bestemmingsplan Regeling Kom bij de Brug ook nog het een en an der gezegd. Met de planologische visie van het gemeentebestuur meerde zich daar het commissielid F. H. de Ruijter volko men. De heer H. van Ek (PvdA) stelde begrip te hebben voor de vrees van stankoverlast, zoals een aantal bewo ners hadden beweerd, en stelde de vraag of er niet reeds voldoende cafeta ria’s in Waddinxveen aanwezig zijn. Die Zaterdagavond 24 oktober kan er weer gedanst worden in de kantine van de voetbalvereniging ’’Waddinx veen” in het sportpark ”de Sniep”. Deze avond, die om half negen be gint en tegen betaling van vijf gulden toegankelijk is, wordt muzikaal om lijst door het duo ’’The five sensers”. Op zondag 11 of maandag 12 oktober werd uit een geparkeerde auto bij de Peppelhorst een foudraal ontvreemd met vis autoradio weg te nemen maar dat mis lukte. Van een in de Juliana van Stol- berglaan geparkeerde auto werden de wieldoppen gestolen. Deze wieldoppen hadden een waarde van ongeveer f 450,—. WADDINXVEEN - De Waddinx veense badmintonclub Florida blijft weinig reden houden om te lachen over het competitieverloop. Het be zoek aan het Haagse Drop Shot 2 le verde de ploeg de grootst mogelijke nederlaag op: 11-0. Ronald Struijs leverde nog een redelijke prestatie door pas in de derde game zijn single te verliezen. Bert Wijnbergen smaakte nog het genoegen van een verlengde game. Daar bleef het bij. In de overige partijen werden de Waddinxveners min of meer wegge speeld. Minder vrolijk is het dus bij Florida dat nu bijna halverwege de competi tie nog altijd op haar eerste punt wacht. Het degradatiespook waard angstig rond in sporthal De Sniep en lijkt nauwelijks nog de deur uit de krijgen. WADDINXVEEN Zonder of met weinig woorden is de Wad dinxveense gemeenteraad vorige week woensdagavond akkoord gegaan met: - het beschikbaar stellen van 14.000,als aanvullend kre diet voor onderhoud dakbedek king gymnastieklokaal Theo Thijssenschool aan de Kerkweg- Oost. Totaal gaat dit werk f 22.000,kosten. het beschikbaar stellen van f 22.500,voor het treffen van energiemaatregelen in de samen- werkinGsschool voor HAVO/At- heneum, welke een energiebespa ring van ƒ9.750,zullen gaan opleveren. het voorzien in vacatures in de commissie van bestuur voor de sa- werkingsschool voor H AVO/Athe- neum, welke een energiebespa- het voorstel van de Vereniging voor voortgezet onderwijs in sa menwerkingsverband. het voorlopig vaststellen van de kosten voor alfabetiserings- en educatieve activiteiten ten be hoeve van culturele minderheden over 1980 ten bedrage van f 17.163,56. Dit geld is gebruikt door de Stichting Jeugd- en Jon gerencentrum Waddinxveen (De Bonkelaar) en wordt door het rijk terugbetaald. de verkoop aan het Energie- berdijf Rijnland van 2330 vier kante meter grond voor de prijs van f 400.000,(exclusief btw) aan de Schielandweg. Op dit ter rein is het 50 KV- transformatorstation gebouwd. confor- VVD- (-woensdagavond de jaarvergadering. AIS onderwerp hiervoor was gekozen ”Het kind in het verkeer”, waarover adjudant W. M. Blom van de plaatse lijke rijkspolitie een inleiding hield. De heer Blom onderstreepte, voor een vijftigtal aanwezige ouders, aan het be gin van zijn verhaal dat de verantwoor ding van de verkeersopvoeding berust bij de ouders en dat het belangrijk is aan jonge kinderen (reeds in de wandelwa gen) een goed voorbeeld en een goede begeleiding te geven. Voor schoolkinderen is het van belang een vaste route van huis naar school, zo kort mogelijk en met zo min mogelijk Alfred oversteekplaatsen, te kiezen. In moei lijke verkeerssituaties is het voor kinde ren veiliger ze te begeleiden en in een later stadium af en toe te observeren. De verkeersopvoeding houdt in dat we kinderen vertrouwd maken met het ver keer, maar zeker geen angst aanpraten, want dit maakt onzeker, aldus adjudant Blom. Voorafgaande aan de jaarvergadering waren de ouders in de gelegenheid werkstukken van hun kinderen over het verkeer te bekijken. De kleuters had den prachtige maquettes gemaakt van de verkeerssituaties in hun woonomge ving. Op de basisschool was hard ge werkt aan zelfgemaakte verkeersboek- jes, plattegronden, verkeersspelletjes en zelfbedachte verkeerssituaties. Op woensdag 14 oktober was ’s mor gens door de rijkspolitie een fietscont- role gehouden voor de drie hoogste klassen. De oudste kleuters brachten een bezoek aan het nieuwe politiebureau. WAD! succe: zwem Gouw zwem wedst t comp Rijns: Wegei aanta door neme boek< Toch cords lis tv deeln maal van miet. een c UITS 100 1 Gree An ge 100 Mare John 100 Gree Arm Celir 100 Mare Mare 100 Niek Mare Johr 100 Gilli Heil WADDINXVEEN Het pro gramma voor het recital van pia nist Theo Bruins in de raadzaal van het gemeentehuis op donder dagavond 22 oktober om half ne gen luidt: Ludwig van Beethoven 1770-1827 leichte Sonate in C gr.t., WoO 51 Allegro Adagio Claude Debussy 1862-1918 Etudes, Livre I pour les ’cinq doigts’ (d’après Monsieur zerny) pour les Tierces pour les Quartes pour les Sixtes pour les Octaves pour les ’huit doigts’ Pauze Ludwig van Beethoven 33 Veranderungen fiber einen Walzervon A. Diabelli, op. 120. .WADDINXVEEN Het is niet terecht dat er bezwaren zijn gemaakt tegen de vestiging van een eet-café in het pand Nesse 8 dat eigendom is van horecaman Gert-Jan van der Loo. Dat oordeel velde vorige week woensdagavond een unanieme gemeenteraad door akkoord te gaan met de derde herziening van het uit 1964stammende bestemmingsplan Rege ling Kom bij de Brug om niet alleen een eet-café aan de Nesse toe te staan, maar ook om het mogelijk te maken dat de heer A. Versloot van café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost het voormalige politiebu reau - dat hij dit voorjaar heeft aangekocht - bij zijn bedrijf kan betrekken. De heer J. Havenaar (SGP/HKV/GPV) ging met deze planherziening akkoord na er overigens eerst sceptisch tegeno ver te hebben gestaan. Zijn vrees was namelijk dat er sprake zou zijn van een opeenhoping van horecazaken, maar zijn fractie is daarvan teruggekomen. PvdA-raadslid C. A. A. Wijnen ging wat nader in op de beantwoording door B. en W. van de bezwaarschriften, zoals stigen restaurant verschilt van de reeds ners van de Nesse en de heer J. H. de Kleijn van de Zuidkade 166. De bez waarden van de Nesse, die kwamen met klachten over te verwachten stank en geluidsoverlast van een eet-café, terwijl er voorts van brandgevaar sprake zou zijn.gezien de deplorabele toestand van het,pand Nesse 8, werden door de so cialist in bescherming genomen. NIET ELEGANT De heer Wijnen vond namelijk dat B. en W. hadden gesuggereerd dat de in dieners van het gezamenlijke bezwaar schrift, waaronder acht handtekeningen stonden, niet serieus zouden zijn. Hij noëmde het daarom niet elegant in de weerlegging van het bezwaarschrift de zin op te nemen aanleiding bestond op de geuite bezwa ren in te gaan, temeer daar van perso nen die een officieel bezwaarschrift be ogen in te dienen meer zorgvuldigheid bij de indiening mag worden verwacht. ”Éen bezwaarschrift goed indienen is moeilijk genoeg en kan soms spontaan worden gedaan”, vond de heer Wijnen. Loco-bUrgemeester A. H. van Gent be- 1 f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 18