Verbouw van Het Anker in Waddinxveense handen HEEFT VEELVOLUME Gospelgroep in De Schaapskooi J ’’DIENT DEN HEER” K Geen kerk meer in de Hoeksteen? Postzegel- ruildag Gouda P. Rehorst BV en P. Sekeris en Zn. Herfstavond van HSW Orgelconcert Oude Kerk in Zoetermeer Er is wel gebrek aan mannenstemmen UIT IN WADDINXVEEN Rehorst en Roggeveen actief in Hellevoetsluis 19 november Amsterdams Piano Trio 28 november Old Classic Ouders bekeken vele speel- leermiddelen Jantje Beton: ƒ5.041,46 Een boekenbon? 21 november Hans Dor restijn VA 1 Optreden Siperkov- ensemble afgelast Hervormde Kerk wil zich gaan inzetten voor nieuw kerkgebouw Bioscopen Agenda Goudse 4 I 4 j ’O G*fJ WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 28 OKTOBER 1981 FUNDERING c-. 4 V ALTIJD WELKOM! BEGANE GROND SARDEnceE KERKBUAOSKAMER - 40«d JEJGDZAAl naast haar dienende taak, éénmaal i j De Amersfoortse gospelgroep Cephas. •ffl M. MOS treedt in de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse op de go- en iedereen vanaf 15 jaar is i voor een nieuw kerkgebouw in wijkgemeente West, als de Zuidp- las volgebouwd gaat worden. Dan komt er nog heel wat op ons af". spelgroep Cephas. De toegang is vrij welkom. Op uitnodiging van de film- en theater- werkgroep De Spintol treedt zaterdaga vond 21 november om negen uur in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonke- 'laar op Hans Dorrestijn. Zijn pro gramma, dat tegen betaling van negen gulden (CJP-houders f 7,50) toeganke lijk is omvat liedjes en satires. Hans Dorrestijn is een begaafd tekst- en liedjessschrijver. Aanvankelijk schreef hij alleen teksten voor o.a. Herman van Veen, cabaret Don Quishocking, Joost Prinsen, Wieteke van Dort, J. J. de Bom serie. Hij brengt een programma met eigen liedjes, gedichten, sketches, zichzelf be geleidend aan de piano. Zijn teksten zijn afwisselend, humoristisch, zakelijk, navrant en gedurfd. Hij heeft een zeer persoonlijke stijl Op landelijk niveau geeft het Natio naal Jeugdfonds met het overige deel van de opbrengst steun aan tientallen concrete projecten van het jeugd werk, zoals speelplaatsen, kinder boerderijen, clubhuizen, speel-o-the- ken, e.d. Bovendien zal in dit Jaar van Gehandicapten tevens een aantal initiatieven worden gesteund die de integratie van gehandicapte en gezon de kinderen beogen. W ADDI NX VE EN/ZOETE RME E R Op zaterdag 31 oktober (Lutherdag) zal in de cyclus orgelconcerten in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat te Zoetermeer een recital worden gege ven door Wim v.d. Panne, organist van de Oude Kerk te Voorburg, waar hij de vaste bespeler is van het zoge naamde Marianne-orgel. GESLOTEN Tijdens de verbouwing van Het Anker is het gebouw aan de Nesse voor al het wijk- en gemeentewerk gesloten. Al leen voor de kerkeraad van wijk Oost zal er op 's zondags een beperkte ruimte zijn om te gebruiken tot aan de nare- stauratie van de Brugkerk. die in fe bruari 1982 een aan vang zal nemen. De Centrale Hervormde Ge meente is het intussen over één ding al roerend eens en dat is dat er door deze kerk niet wordt deel genomen aan het gebruik of hu ren van ruimten in een door de ge meente te stichten multifunctio neel centrum voor kerkelijke bij eenkomsten. Gevonden wordt dat vooralsnog de kerken gezamen lijk moeten bekijken of een kerk gebouw in eigen beheer valt te realiseren. De uit Amersfoort afkomstige gospel groep Cephas is ontstaan in 1979 en be staat uit 6 jongens en 2 meisjes. De naam Cephas betekent in het He breeuws "Rots". Hiermee bedoelt men Christus de Rots. Het repertoire bestaat uit Nederlandse en Engelse liederen. De stijl verschilt van luisterliedjes tot country and we stern. Het merendeel van deze liedjes zijn zelf geschreven en gecomponeerd. De zang wordt versterkt door middel van een geluidsinstallatie en begeleid door gitaren, slagwerk, Fender piano en pedal-steelguitar. WADDINXVEEN Gaat het Hervormd Wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan in de toekomst niet meer gebruikt worden als plaats voor de zon dagse kerkdiensten van wijk West van de Centrale Hervormde Ge meente? Die vraag komt op bij het lezen van een passage in de door ds. L. Roetman geschreven aanbeveling voor de jaarlijkse geldinzameling sactie voor de renovatie en uit breiding van Het Anker aan de Nesse. De predikant schrijft namelijk "dat er ook nog wel eens een tijd zal komen, dat heel onze ge meente zich zal moeten inzetten VERRASSING Een aparte vermelding mag zeker niet ontbreken van het brass-ensemble ’’Rhijnmond” onder leiding van Arend van der Vegt. Het was zeer plezierig luisteren naar deze 6 blazers van naar schatting rond de 20 jaar, die zowel solistisch optraden met o.a. een sonate als in fraaie arrangemen ten van Rein Quint ter ondersteu ning van het koor. Ben Kramer verraste met de orgel- solo ’’Toccata en fuga in D” van Max Reger, welke hij uitnemend ver tolkte. Zijn leerling Anton Lok liy t zich verdienstelijk horen op het orgel met het koraal ”Mein Jesum lass’ ich nicht” in 4 variatie’s van Walther. De avond werd besloten met ’’Glorie, glorie Halleluja” van J. Vermulst door alle medewerkers en het publiek. Een laatste kanttekening van organi satorische aard is dat het programma boekje te weinig informatie gaf. We misten de titels van de te brengen werken der medewerkenden. Alleen het brass-ensemble kondigde aan wat zij gingen spelen en dat is toch wel plezierig. leggen over eventueel medege bruik van de te stichten bijgebou wen, "mits dit het gebruik hiervan niet strijdig is met het karakter en het doel van de kerk". Dit projekt omvat 70 premie-A- koopwoningen in het uitbreidingsplan "De Kooistee" in het deelgebied "Mor gen Stont” en zal worden uitgevoerd door bouw- en aannemingsmaatschap- pij P. Rehorst B.V., gevestigd te Wad- dinxveen. Het architektenbureau L. Roggeveen, eveneens gevestigd te Waddinxveen, maakte het ontwerp. De constructeur is het Konstruktiebureau Grabowsky Poort te Utrecht. WADDINXVEEN De Waddinxveense bouwbedrijven P. Rehorst BV en P. Sekeris en Zn. zijn afgelopen maandag begonnen met de renovatie en uitbreiding van het uit 1927 stammende hervormd gebouw Het Anker aan de Nesse. Dit karwei, dat tot 1 april 1982 gaat duren en f 400.000, gaat kosten, gebeurt naar een ontwerp van het architecten- en inge nieursbureau Treffers en Polgar BV aan de Middelburgseweg. De beide bouwbedrijven kregen de verbouwingsopdracht vrijdag voor een week van de kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente. Voor de renovatie en uitbreiding van Het Anker, waaraan een jaar van inten sieve voorbereiding vooraf is gegaan, wordt tot vanavond (woensdag 28 oktor ber) door het Algemeen Activerings Comité (AAC) de jaarlijkse geldinza meling gehouden ten behoeve van de bouw, nieuwbouw en verbouw van her vormde gebouwen. Het doel is nu Het Anker, waarvoor vorig jaar 80.000, werd ingezameld. Gehoopt wordt dat de 140 met brieven en enveloppen op pad gegane medewerkers in ieder geval hetzelfde bedrag zullen kunnen ontvan gen van de lidmaten. Het Amsterdams Piano Trio verzorgt donderdagavond 19 november om half negen in de raadzaal van het gemeente huis het tweede concert in de derde se rie kamermuziekconcerten. Op de piano, viool en cello zal een boeiend muziekprogramma gebracht worden dat toegankelijk is tegen betaling van f 7,50 (CJP-houders en 65-plussers f 5,—). De Goudse vereniging, die duidelijk ook een streekfunktie vervult - ruim 30% van de bijna 900 leden woont bui ten Gouda - organiseerde verleden jaar oktober in het kader van "De Dag van de Postzegel" een suksesvolle tentoon stelling. Het woningbouwproject in Hellevoetsluis dat is ontworpen door het Wad dinxveense architectenbureau L. Roggeveen BV en dat wordt neergezet door het Waddinxveense bouwbedrijf P. Rehorst BV. Het Anker, welk gebouw stamt uit 1927, wordt een bijzonder modern, functioneel en goed geoutilleerd onder komen voor jong en oud van de Cen trale Hervormde Gemeente. De sfeer in de ruimten voor de jeugd zal vooraf worden bepaald door de entresol- gedachte boven een souterain (waarin het koffiebarwerk een plaats krijgt) en het opengewerkte dak (waar nu nog een zolder is), dat zal worden voorzien van gekleurd glas. Afgesproken is al dat de knutselende jongeren van de club De Ankerketting voor hun hobby- activieteiten een plaats krijgen in het pand aan de Nesse waarin nu nog de koffiebar De Schaapskooi is gevestigd. AANBEVELING Ds. L. Roetman heeft in een aanbeve ling voor de jaarlijkse AAC-actie, die sinds 1965 is gehouden en al tot resul- ken in beginsel bereid zijn te stre ven naar een kerkelijk centrum in Zuidplas. De Waddinxveense kerken - Cen trale Hervormde Gemeente, de hervormde Immanuëlkerkge- meente, de Gereformeerde Kerk, de rooms-katholieke St. Victorpa- rochie.de Remonstrants Gerefor meerde Gemeente en de Christe lijke Afgescheiden Gemeente - willen dan ook dat er in Zuidplas voldoende ruimte voor kerkelijke voorzieningen aanwezig komt, pleiten voor voldoende parkeer gelegenheid daarbij, willen de be nodigde grond kopen en niet in erfpacht verkrijgen en zijn verder bereid met de gemeente te over- WADDINXVEEN/GOUDA Zaterdag 31 oktober zal in het Veemarktrestau- rant te Gouda wederom een postzegel- ruildag gehouden worden van 10.00 tot 17.00 uur. Deze postzegelruildag is gra tis toegankelijk en wordt georganiseerd door de vereniging van postzegelverza melaars "Gouda”. Tijdens de komende ruildag zal op elk heel uur een gratis verloting gehouden worden. Voor de jeugd is er een aparte hoek ingeruimd. Ook zullen er een aan tal postzegelhandelaren aanwezig zijn. GOED DOORDACHT De renovatie van Het Anker gebeurt volgens de kerkvoogdij aan de hand van een goed doordacht plan opdat het wijk- en gemeentewerk in wijk Oost van de Centrale Hervormde Gemeente be ter zal kunnen functioneren dan tot nu toe hét geval was. Zo was de vrouwen vereniging Maria Martha te groot ge worden voor haar activiteiten in dit uit het begin van deze eeuw stammende ge bouw, was er veel te weinig kleedruimte voor in de Brugkerk concerterende ko ren en moesten jeugdverenigingen, bij- belkringen en wijkavonden woekeren met de ruimte. Als er activiteiten tege- Dit is de schets van de begane grond van het te renoveren en uit te breiden Het Anker aan de Nesse. Linksboven de hal en de garderobe, linksonder de jeugdzaak rechts de keuken en vergaderzaal, in het midden boven de kerkeraads- kamer en in het midden onder het souterrain met koffiebar. Na uitvoering van dit goed doordachte plan zal het wijk en gemeentewerk van de Centrale Hervormde Gemeente in dit deel van Waddinxveen beschikken over doeltreffende ruimten voor allerlei jeugdwerk, catechisaties, bijbelkringen en vrouwen-, mannen- en zangverenigingen. De nieuw bouw van Het Anker betekent ook een nieuwe accommodatie voor de hervormde koffiebar De Schaapskooi. groot koor werken te zingen die qua volume krachtig klinken en het ont breekt zeker niet aan enthousiasme bij de zangers en zangeressen, maar er ontbraken wat werken die sfeer schepten door uitgebalanceerde nuancering, pianissimo, waardoor een vonk overspringt naar het luisterende publiek. Even was dit merkbaar in ’’Zegen ons huis” van A. Crouch. JONG GELUID Voor de pauze zorgde het kinderkoor ’’Jong Geluid” onder leiding van Weiny Homes voor een frisse afwis seling. Vooral het tweede lied ”De aarde is van den Heer” werd leuk en oplettend gezongen, gesteund door twee gitaren, dwarsfluit en klarinet. Het kinderkoor heeft zich waar schijnlijk goed voorbereid op dit con cert, we bespeurden opmerkelijke vooruitgang. De jonge sopraan Lisette Emmink uit Boskoop heeft een fraaie stem, die zij, ondersteund door goede ademtechniek, perfect beheerste in de twee eerste werken die zij zong, WADDINXVEEN In verband met ziekte van twee orkestleden zal het Siperkov-ensemble ko mende vrijdagavond niet in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar optreden. Dit heeft de film- en theaterwerkgroep De Spintol meegedeeld. Het Siperkov-ensemble had met een programma van volksmuziek uit Rusland, Roemenië en Honga rije de ontwikkelingsgeschiedenis van zigeunermuziek willen schet sen. De Spintol is eerder geconfron teerd met afgelastingen, zoals een voorstelling van de Zoeter- meerse toneelgroep Splien en een optreden van de acteur Henk van Ulsen. De avond werd massaal geopend door alle medewerkers met ”De wereld zingt God’s lof” van J.W. Franck. Hierin bewees het koor tot welk een volume het in staat is. Het re pertoire van het koor was deze avond wat eenzijdig van karakter. Naast het majestieus gezongen ’’Tolitte Hos- tias” konden als hoogtepunten wor den genoteerd het plezierig gezongen ’’Bless his holy name” van H. Brahe, hetwelk echter meer diepte had ge kregen als Siem Cok het vragen om een zegen in de pianissimo had la ten uitkomen en ”If 1 can help” waarin Lisette Emmink soleerde. ’’Dient Den Heer” wordt sterk gehan dicapt door het gebrek aan mannen stemmen, hetwelk de balans- en klankverhouding niet ten goede komt. Misschien dat Siem Cok wat meer moet doen aan repertoire ver breding. Vooral na de pauze kan men best wat meer luchtige en sfeervolle werkjes brengen, die kandidaat-leden aanmoedigen om tot het koor toe te treden. De verleiding is groot om met een WADDINXVEEN De in Waddinx veen gehouden collecte voor het Nationaal Jeugd Fonds - het fonds van Jantje Beton - heeft in totaal f. 5.041,46 opgeleverd. Van dit be drag zal ongeveer de helft ten goede komen aan de plaatselijke jeugdvere nigingen die aan de collecte hebben meegedaan. In Waddinxveen zijn dat het Gereformeerd Jeugdwerk (GJO, GJV, Tienerclub en Evangelisatie) en Scouting Waddinxveen (Catharina van Siënagroep, Charles de Faucauld- groep, Klimopgroep, Pieter Maritz- groep, Wapitigroep). WADDINXVEEN In een goed gevulde Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde heeft het Gereformeerd Kerkkoor Dient Den Heer een klassieke uitvoering verzorgd. Wanneer een kerkkoor, naast haar dienende taak, éénmaal per jaar in het openbaar op treedt, mag men dit best aanduiden als een concert. Aan dit concert van vrijdagavond werkten mee het kinderkoor ’’Jong Geluid”, de sopraan Lisette Emmink, fluitiste Ineke Asscheman, de organisten Ben Kramer en Antoji Lok en een blaas-groep ge formeerd uit de brass-band ’’Rhijnmond”. WADDINXVEEN De ouders van de kleuters op de openbare kleuterschool Pinkeltje (Van Mecklenburg Schwerin- laan) hebben op een informatieavond van de leidsters mevrouw N. Lafeber en mevrouw J. Hoogendoorn kennis ge maakt met de vele speel-leermiddelen die er thans voor de kleuters zijn. Op een prettige wijze gaven de leidsters uitleg over de verschillende doelen van het materiaal, de werkwijze en de mo gelijkheden. Hier kwam tot uiting dat veel materiaal tot doel heeft de kinde ren voor te bereiden op het werk van de lagere school, dus de doorgaande lijn kleuterschool-lagere school. Op dit aspect lag deze avond duidelijk het ac cent. Na het kopje koffie in de pauze werden de ouders in twee groepen gesplitst, waarvan de ene groep een dia-serie te zien kreeg zodat zij kennis konden ne men van één van de vele audiovisuele middelen die tegenwoordig op de kleu terscholen gebruikt worden. De andere groep ouders ging aan het werk met het zo juist besproken mate riaal. Zij kwamen tot de ontdekking dat het werken hiermee nog niet zo eenvou dig is als het lijkt en dat er toch heel wat van hun kleuter verlangt wordt. Na on geveer 15 minuten werd er gewisseld. De ouders gingen ook nog met een be- WADDINXVEEN Vrijdagavond 30 oktober om kwart over acht etje jeugdsentiment naar huis, want - misschien kennen ook de lezers de vol gende spelletjes nog? "Twee emmertjes water halen". "We maken een kringetje van jongens en van meisjes" en "Tik, tik, tik wie ben ik". Mede door de zeer grote opkomst en het enthousiasme van de ouders was het een zeer geslaagde avond. in Zuidplas, Waddinxveens nieuwste woonwijk tussen Pias weg en Beijerincklaan, waar in de periode 1983-1993/1994 tussen de 2.250 a 2.450 huizen zullen wor den gebouwd, zijn namelijk ook kerkelijke voorzieningen gepland (ongeveer 2.000 vierkante meter). Over het invullen van die ruimte hebben de plaatselijke kerken in de jaren 1978 en 1979 wel eens summiere samensprekingen ge houden, die de verklaring ople verden dat de gezamenlijke ker- waarin gewaagde koloraturen. Wer ken die in het kader van deze avond misschien wat te hoog gegrepen wa ren. Het gevoeligst was zij in haar ver tolking ’’Jerusalem”. WADDINXVEEN HELLEVOET SLUIS - Onder grote belangstelling is kortgeleden in Hellevoetsluis de eerste paai geslagen voor de bouw van het tweede projekt van de Stichting Doel gerichte Woningbouw Hellevoetsluis door Petra Sala, dochter van de wet houder voor Stadsontwikkeling, Open bare Werken en Volkshuisvesting te Hellevoetsluis. taat heeft gehad de bouw van de Bet- helkerk aan de Bilderdijklaan, de reno vatie van De Hoeksteen aan de Es doornlaan en de restauratie van de Brugkerk aan dé Kerkweg-Oost, ge zegd dat de opknapbeurt voor Het An ker van belang is voor de gehele Cen trale Hervormde Gemeente en niet al leen voor wijk Oost van deze kerk. "Wij zetten ons daarom allen van harte in voor deze noodzakelijke verbouw van Het Anker en tonen daarmee, dat wij samen de schouders er onder willen zetten. Is het niet van het allergrootste belang dat onze jeugd in goede ruimten kan samenkomen voor het onderzoek van Gods Woord en het onderling be spreken van allerlei geloofsvragen en het ontmoeten van elkaar op "kerkelijk erf"? Wat is het voor ons als ouders im mers geruststellend te weten dat onze jongeren in een goede omgeving verke ren, waar rekening wordt gehouden met het Woord van God", aldus ds. Roetman. Van der Panne, die een leerling is van Feike Asma, kan, wat zijn muzika le opvattingen betreft, tot de roman tici worden gerekend. Het concert begint om 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt f 4,- en voor houder van een Pas 65 of een CJP, alsmede voor personen, jonger dan 16 jaar f. 3,-. lijk plaats vonden was er sprake van ge- luidoverlast. Het verbouwde Het Anker krijgt de be schikking over twee ingangen. Eén voor het jeugdwerk en één voor het gemeen tewerk. Op die manier en ook dank zij te maken geluidswerende wanden kun nen deze activiteiten volkomen ge scheiden van elkaar functioneren. De ruimten voor het jeugdwerk omvatten een jeugdzaal met podium (90 m2), een kleine zaal met bar in het souterrain (47 m2) en een entresol, welke bij de jeugd zaal getrokken kan worden zodat er plaats ontstaat voor 200 mensen. Het gemeentewerk kan beschikken over een vergaderlokaal (56 m2), een kerke- raadskamer (40 m2) en een keuken (II m2). in het gebouw worden natuurlijk ook garderobes, een hal en sanitaire voorzieningen ondergebracht. De Waddinxveense stijldansvereniging The Old Classic verzorgtzaterdaga- vohd 28 november om acht uur in het Anne Frank-centrum de derde dansa vond van dit seizoen. Op deze avond is de muziek in handen van de heer Van den Hondel uit Reeuwijk. De toegang sprijs voor niet-leden bedraagt f 7,50 I per persoon. Leden betalen f 4,Het lidmaatschap bedraagt f 14,50 per persoon. WADDINXVEEN - Op dinsdag 3 november wordt de jaarlijkse herfst avond van de hengelsportvereniging Waddinxveen gehouden. Het bestuur van eerder genoemde vereniging no digt hierbij alle leden met hun dames uit, uiteraard zijn ook de jeugdlieden van harte welkom op deze avond. In gebouw ’t Trefpunt aan de Stations straat is de plaats van samenkomst, aanvang 20.15 uur. Traditioneel wordt de avond geopend door de voorzitter, gevolgd door de uitrei king van bekérs en wisselprijzen van de diverse competities, alsmede de prijzen van de aan deze avond ver bonden ’’herfstwedstrijd”. Hierna komt de pauze gevolgd door een ’’ge zellig samenzijn” met uiteraard een spelletje Bingo. EERSTE WEDSTRIJD De eerste wedstrijd voor de winter competitie van de hengelsportvere niging Waddinxveen leverde een rede lijke vangst op in de Drecht. Zeven tien leden vingen ca. 43 kilo vis. De grootste, een exemplaar van ruim 48 cm. werd gevangen door J. Pel- lekoren. De uitslag was als volgt: 1. W. v.d. Wal 4830 gram, 2. J. Ver hoef 4090 gram, 3. J. Toor 3710 gram, 4. J. Pellekoren 3490 gram, 5. M. Reichard 330 gram. De tweede wedstrijd, een kascon cours, wordt a.s. zaterdag gehouden; vertrek van het station om 07.00 uur. '«■T; SCHOUWBURG Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur. Première in Nederland! Rijk de Gooyer en Monique van de Ven voor het eerst sa men in HOGE HAKKEN, ECHTE LIEFDE, 12 jr Jeugdbios: Za. en Zo. half twee, Wo. half drie, jongens en meisjes opgelet, hier is weer jul lie held met het hart van goud in zijn dolle avontuur: DIK TROM KNAPT ’T OP, a.l. Thalia ’’Special”: Vr. en Za. 11.30 uur (nachtv.), Ma. 8 uur Clint Eastwood - Lee van Cleef - Eli Wallach in THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY, 16 jr. Zo. 7 en 9.15 uur, Wo. 8.15 uur. Even snel met z’n gein als met z’n pistool. 2e week! CACTUS JACK, a.l. Zo. en Wo. 2 uur THE SOUND OF MUSIC met Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker, a.l.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 13