CDA schetst onthutsend beeld over riolen tekort 01828-7994 J. Havenaar Persoonlijk woord van CDA-suggestie Peuterspeelzaal in Pinkelotje Volvo 343 Luxe 1 f17755- j"de pater makelaardij b.v. Mr. Opticien J.Grtt^£^^%v.c^FWA Een bril van Grit... die staat... die zit. PvdA wil bouwen in de kernen Wethouder aan ’t rad ZELF TANKEN NOG AANTREKKELIJKER Dansavond GOED Tel. 01828-3822 UW ADVISEUR VOOR O Een boekenbon? OPEN HUIS MUZIEKSCHOOL Zaterdag 31 oktober, Zuidkade8, 14.00-16.00 uur BOONSTOPPELBV 'N f IW 4 =1 l =1W CDA wil een banenmarkt Toename aantal woningzoekenden onaanvaardbare situatie Nieuwsblad Onafhankelijk SCHOONSTE MAKERS Uw Televisiedokter |t 9 1 regionaal specialist voor bemiddeling agrarische bedrijven 2 begeleiding cliënten op I vastgoedgebied in geheel Nederland financieringen en verzekeringen taxaties en adviezen bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen 3*^*4 schielandweg 7 2741 ma waddinxveen Hooftman Autobedrijf B.V., Koninginneweg la,Boskoop, tel.01727-5242. WILHELMINAKADE58 2741 JV WADDINXVEEN i j isc- B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 HJdNBM Gouda, Korte Tiendeweg 12. tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41, tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. Yr-1 Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 28 OKTOBER 1981 37e JAARGANG No. 1741 V, Wethouder AH. van Gent PvdAaan het rad van avontuur van de drie dagen lang gehouden bazar van de speel- persoonlijk >lk op weg i F •4 i 't nen te worden gesteld. SHELL ZELFTANKSTATION ai. 7’ O Toetsing telkenjare is nodig. Hoe ver is die nota gevorderd? Wij hebben er be grip voor dat de prognoses niet exact kunnen worden gegeven, doch ook de richting van de 'ontwikkeling is al van belang." co iD NIET SEIZOENGEBONDEN HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065 r- is gevolgd om de tarieven fors aan te passen. Naast de houten-lokalennota van vorig jaar heeft de C.D.A.-fractie nog altijd behoefte aan de toegezegde nota die inzicht geeft in de permanente lokalenbehoefte in de jaren tot 1990. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. WADDINXVEEN Er kan zaterdag avond 31 oktober gedanst worden in het Gereformeerd Verenigingsge bouw Het Trefpunt op muziek van The Five Senses. De toegangsprijs bedraagt f. 6,- per persoon en f. 10,- per paar. ten van een gemeente een dimensie is toegevoegd: de gemeente te besturen met minder financiële armslag". Hoewel in de laatste jaren de gemeen telijke inkomsten onder zware druk zijn komen te staan vindt de PvdA-fractie het van groot belang dat middelen wor den vrijgemaakt voor nieuwe taken om namelijk niet achter te raken bij de maatschappelijke 'ontwikkeling. Maar aan bezuinigingen valt niet te ontko men, al zeggen de socialisten hiermee in ieder geval creatiever te zullen om gaan dan degenen in wier ideologie de bezuinigingen passen. Dat B. en W. er in zijn geslaagd niet tot doemdenken te vervallen en het beleid voorop te stellen heeft bij de PvdA tot waarderende op merking geleid. DEELTIJDARBEID De heer Boere heeft het college bijzon dere aandacht gevraagd voor deeltij- de gemeentebegroting i met een op dat het Nederlandse vo Juliana van Stolberglaan - Waddinxveen Zie advertentie elders in dit blad. WADDINXVEEN Wethouder A. H. van Gent (PvdA) draaide vorige week donderdagavond aan het rad van avontuur bij wijze van opening van de driedaagse bazar die de speeltuinvere niging De Paddestoel in het Gods zien. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heil spoor afgegaan.” ’’Daarom bezoekt God ons met Zijn tuchtigingen, opdat wij tot Hem zou den terugkeren. Daarom, laat ons te rugkeren tot de Heere. Dat wij als overheid ons volk terug gaan roepen. Tot de Wet en tot de Getuigenis. Laten wij ons volk voorgaan in het houden van Gods geboden. Daarvan zegt de Heere ”dat in het houden van Zijn geboden groot loon ligt”. Laat ons ons volk, de ouden en de jeugd opwekken om de leegheid waarmede ons volk vervuld is te vullen met de volheid van Christus.” Want alleen daarin ligt de opgang van ons volk, alleen daarin ligt de wezen lijke uitkomst van alle moeilijkheden waarin wij geplaatst zijn geworden. Toen ons volk God diende beleefden wij onze Gouden eeuw. God was onzer gedachtig. Alhoewel wij toen al bezig waren ons van God af te ke ren om het in het materialisme te zoeken. Met de bede dat de Heere zelf nog een terugkeer onder ons volk moge geven besluit ik dit per soonlijk woord.” WADDINXVEEN In zijn algemene beschouwingen over de gemeen tebegroting voor 1982 heeft CDA-fractievoorzitter drs. G. Blom het voorstel gedaan de leegkomende openbare kleuterschool Pinkelotje aan de C. Huygenslaan te gebruiken voor de nu nog aan de J. W. Frisoweg ondergebrachte peuterspeelzaal. "Nu het aantal leerlingen van de kleu terschool Pinkelotje zo snel terug loopt, ligt het in de verwachting dat deze school van de dependance aan de C. Huygenslaan per 1 augustus 1982 geen gebruik meer behoeft te maken. Ook bij de Klaas de Vriesschool en de Groen van Prinstererschool loopt het aantal leerlingen terug, zodat het niet onmo gelijk is dat ook daar een lokaal vrij komt, waarin dan bijv, de lessen aan buitenlandse kinderen zouden kunnen worden gegeven. Onze suggestie is om in de twee vrijkomende lokalen aan de C. Huygenslaan de peuterspeelzaal on der te brengen die nu nog gebruik maakt van het houten gebouw aan de Jan Willem Frisoweg. Dit laatste zou dan kunnen worden afgesloten." Over het onderwijs in Waddinxveen maakte de CDA-fractievoorzitter nog de volgende opmerkingen: zeiden namelijk met grote zorg kennis te hebben genomen van het aantal 'woningzoekenden en de groei daarvan. De heer Boere: "Was het aantal wo ningzoekenden op I januari 1981 743, op 1 september 1981 was het aantal op gelopen tot 831 ofwel een toename van 11,8 procent. Tegen de achtergrond van het gebrek aan bouwgrond op korte ter mijn zal het aantal woningzoekenden drastisch toenemen. Voor de fractie van de PvdA eigenlijk een onaanvaardbare situatie". GEMENGDE GEVOELENS De PvdA-fractie betoogde met ge mengde gevoelens te spreken over het gemeentelijke huishoudboekje voor volgend jaar. De sociaal-economische situatie is namelijk moeilijk en er is sprake van een alsmaar groeiende werkloosheid. Er zit ook voor de socia listen niets anders op om prioriteiten opnieuw te bezien en andere prioritei ten te stellen. "Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat aan het bestu- WADDINXVEEN De Partij van de Arbeid wil dat er zo snel mogelijk wordt gebouwd in de kernen van Waddinxveen. Die hartekreet uitte fractievoorzitter M. Boere in zijn dinsdagavond uitgesproken algemene beschouwingen over de gemeentebegroting voor 1982. De socialisten "De C.D.A.-fractie stelt voorop, dat het onderwijsbeleid ondanks de proble men tengevolge van teruglopende leer lingenaantallen, zoveel mogelijk ge richt moet blijven op handhaving van de kwaliteit. Het kostenaspect dient evenwel te worden meegewogen. Hel komt uiteraard positief over dat in 1982 eindelijk een stilstand lijkt te komen in de uitzetting van het tekort terzake van het lager onderwijs; we dringen er op aan op de ingeslagen weg voort te gaan." "Het gebruik van schoollokalen en gymnastieklokalen geschiedt tegen een uitermate laag tarief. Wij verzoeken uw college aan te geven waarom niet de suggestie van de minister van onderwijs "Vele wettelijke regelen met betrek king tot hinder, afvalstoffen, riolering/- waterzuivering en energie komen op ons af en moeten worden vertaald in ge meentelijke verordeningen. In de nota begrotingen kondigt het college een voorstel aan tot vaststelling van een af valstoffenverordening. Ons interesseert het meest welke houding zal worden in genomen tegenover de particuliere be drijven, die zich bezig houden met het ophalen van afval.” Omdat ze dat tot heden goedkoper doen dan het gemeentelijk bedrijf, zal de neiging bij de overheid zijn om door middel van gemeentelijke heffingen die concurrentiepositie van de ondernemer te verminderen. Onze fractie staat daar huiverig tegenover. Wellicht is het be ter om de omgekeerde weg te bewande len door te onderzoeken of het bedrijf- c dienstverlening over te nemen, inclusief de voorraad containers, welke door onze gemeente zijn aangeschaft.” sinds de grote terugval in klantenkring toch niet meer dan kostendekkend, ter wijl in de toekomst alleen maar risico’s worden gelopen bij verdere terugloop van klanten. Dat uw college tussentijds tracht de klanten vast te houden door geen tariefsverhoging voor te stellen heeft onze instemming. Wij gaan er wel van uit, dat de verordening voldoende waarborgen zal bieden dat het betref fende bedrijfsvuil op milieu verantwoorde wijze door die derden wordt verwerkt. Ondanks het feit, dat afvalvervoerders in het recente verle den in een kwaad daglicht zijn komen te WADDINXVEEN Het CDA is dinsdagavond bij monde van frac tievoorzitter drs. G. Blom met een plan gekomen om de ge meente samen met anderen initia tieven te laten nemen tot het in stellen van een banenmarkt. Na ast de banenmarkt zouden er an dere mogelijkheden moeten wor den geschapen om te komen tot zinvolle maatregelen die het hoofd bieden aan een ook plaatse lijk groeiende werkloosheid. Drs. Blom: "Het yervult ons met grote zorg dat vele werklozen zich door de maatschappij in de steek gelaten voelen. Hun uitkering krijgen ze wel op tijd, maar vaak schort het wel aan de voorlichting hoe ze de meeste kans maken een plaats in het arbeidsproces te ver werven. Hierbij denken we bij voorbeeld aan jongeren die een opleiding hebben gevolgd voor een beroep waarnaar op dit mo ment geen enkele vraag bestaat. Uiteraard is arbeidsbemiddeling in de eerste plaats een zaak van het arbeidsbureau." "Echter, naar onze opvatting kan de afdeling sociale zaken die wat dichter bij deze jongeren staat mede voorkomen dat zij alle ver trouwen in een zinvolle toekomst verliezen. Wij stellen ons voor dat de gemeente initiatieven neemt om tezamen met het gewestelijk arbeidsbureau, het bedrijfsleven, verenigingen, stichtingen e.d. te komen tot a. een banenmarkt, een vacaturebank voor vrijwilligers e.d.; b. het scheppen van moge lijkheden om jongeren met be houd van hun uitkering bepaalde vrijwillige activiteiten te laten ver richten; c. in overleg met het voortgezet onderwijs te komen tot een vorm van nazorg voor schoolverlaters. wijkgebouw-met-die-naam aan de Lij sterbesstraat heeft gehouden. De op brengst van deze bazar was bestemd voor het speeltuinwerk. tuinvereniging De Paddestoel in het wijkgebouw-met-die-naam aan de Lijsterbesstraat. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom]. WADDINXVEEN - De Heer J. Havenaar (SGP/HKV/GPV) heeft zijn algemene beschouwingen over de gemeentebegroting voor 1982 dinsdagavond afgesloten met een persoonlijk woord. Daarin wees hij er op dat het Nederlandse volk op weg is naar de ondergang. De heer Havenaar: ”Als wij de be handeling van deze begroting plaat sen in het licht van de tijd waarin wij leven dan vervult ons hart zich met grote zorg voor de toekomst. Zorg omtrent de economisch recessie, zorg om de bestuurbaarheid van dit land, zorg om de wetteloosheid waar onder men wil gaan leven, zorg over de opstand tegenover het over ons door God gestelde gezag, zorg over de burgerlijke omgehoorzaamheid. Ons volk heeft zijn God losgelaten. Men wil een maatschappijvernieu wing buiten God. Andere normen dan de Heere gesteld heeft voor onze samenleving. Geen God en geen meester. Eigen heer en meester. Wij zullen wel uitmaken hoe de we reld geregeerd zal worden. Alles wijst erop dat God de mens aan zichzelf gaat overgeven. De mens der zonde gaat zich steeds meer open baren. Ons volk is op weg naar de ondergang.” ”Dit gaat aan ons niet voorbij. Wij er varen het als onze schuld. Nog niet ten volle hebben wij gewaarschuwd. Niet ten volle hebben wij ons volk erop gewezen over uw hoofden heen dat er een uitnemender weg is. De zorgen die wij u zoeven schetsten van de Gods verlating van ons als volk van Nederland vindt zijn oor zaak daarin dat hetgeen wij als volk moeten ervaren wij als een oordeel M.BOERE (PvdA) darbeid in het gemeentehuis. Volgens de socialistische fractieleider moet uit gangspunt zijn dat - op den duur - iedere functie in deeltijd kan worden vervuld. "Te gemakkelijk wordt veelal van het omgekeerde uitgegaan en wordt de be wijslast verkeerd gelegd. Te vanzelf sprekend wordt deeltijdarbeid slechts van belang geacht voor vrouwelijke werknemers. Onze fractie pleit er voor systematisch bij de dienstonderdelen na te gaan welke de behoeften zijn aan deeltijdarbeid bij alle personeelsleden. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar korter werken per dag". "Het is wellicht bekend", zo ging de heer Boere verder, "dat er een Wet ge lijke behandeling van mannen en vrou wen in de burgerlijke openbare dienst bestaat. Deze wet bevat het verbod om onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuw- den, ten aanzien van aanstelling, belo ning, andere arbeidsvoorwaarden, vor ming en opleiding, bevordering en be ëindiging van de betrekking. De ook in onze Raad wel gehoorde opvatting dat het kostwinnerschap en het geslacht een rol moeten spelen bij ontslag is in strijd met de wet. Volgens de wet is het wel toegestaan om in bepaalde situaties onderscheid te maken, bijvoorbeeld als het gaat om het aantrekken van vrou wen voor "typische mannenbanen" en mannen voor "typische vrpuwenbanen". WADDINXVEEN CDA-fractievoorzitter dr$, G. Blom tijdens zijn al gemene beschouwingen over de gemeentebegroting voor 1982 een be langrijk deel van zijn toespraak gewijd aan het plaatselijke milieu. Zo noemde hij het onthutsend dat ongeveer 10 procent van het huizeribe- stan in Waddinxveen loost op het oppervlaktewater en stelde hij dat het gemeentelijk energiebeleid meer gestalte heeft gekregen. DRS.G. BLOM (CDA) --- - sleven bereid is om de gemeentelijke gulden - exclusief de aanleg van een hoofdafvoer naar de nieuwe rioolwater zuiveringsinstallatie ten oosten van de Gouwe - verzoeken wij het college om "Dat deel van de reinigingsdienst werkt dit binnen de komende lOjaar op te los- 1 - sen. U zou dit als een principebesluit aan de raad kunnen voorleggen. Een beleid op lange termijn is vereist, mede omdat wellicht zal blijken dat de riool- belasting op de lange duur niet winstge vend doch verlieslatend zal zijn." ”Het gemeentelijk energiebeleid heeft het afgelopen jaar gestalte gekregen. We zijn op de goede weg. Het college zou het komende jaar de nadruk moe ten leggen op een bewustmaking van de bevolking. Ook de bevolking kan bud gettair neutraal maatregelen nemen. De gasprijs blijft stijgen. Teveel wonin gen in Waddinxveen zijn nog uiterst staan, behoeft dit niet voor, alle bedrij- energielek. In dit kader is het wenselijk, ven te gelden." dat er op Gedeputeerde Staten meer "Uit het Inventarisatierapport, dat de druk wordt uitgeoefend om de garantie Grontmij heeft gemaakt over de nog van de klimleningen wél te accepteren, aan te leggen rioleringen in de zoge- Voor de scholen verzoeken wij u nog naamde buitengebieden, blijkt, dat we verder te onderzoeken of computerge- deze zaak in het verleden veel te weinig stuurde verwarmingsketels niet kunnen aandachfhebben gegeven. Het feit, dat leiden tot verdere energiebesparing. De plm. 10% van ons huizenbestand loost bijzondere scholen zouden van onze be- op oppervlaktewater is onthutsend. Ge- vindingen uitgebreid op de hoogte die- zien de geraamde kosten van 12 miljoen nen te worden gesteld."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1