Voor meer dan tien keer auto Hondentoilet in beslag genomen wordt zandbak Veel bloemen voor 70-jarig ’Waddinxveen 1 Rabobank: Afnemende kooplust in winkels Lezers schrijven Wapitistam 25 uur in de lucht O J t THEO BRUINS MAAKTE HET ZICH NIET GEMAKKELIJK R eceptie woningbouwvereniging Opnieuw winst Ruilbeurs I Jaarverslag 1980 verschenen KLACHTEN BEZORGING Sweelinckhof 31 Telefoon 8950 KLACHTEN? VOOR DONDER DAG 18.00 UUR BELLEN Twee keer verlies voor Sportvrienden ZZSPECIALE EDITIE Boonstoppel BV NCVB met ds. A. J. de Jong WADDINXVEEN Vorige week woensdagavond sprak ds. A. J. de Jong uit Leiden voor de afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) over het thema "Rome en de Reformatie, nu". De pre dikant wees de aanwezige dames er vooral op dat iedereen elkaar, vanuit de Bijbel, moet benaderen. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Ds. De Jong eindigde deze leerzame avond met dankgebed. Zaterdag open huis streek muziekschool SPECIALE EDITIE Opnieuw wmst heren-junioren Gouw TOOSiasketbal j F sen werken. POLITIENIEUWS WADDINXVEEN p s_ sp, Cl F; i V tEEKl I- *9 1 w WA cels na de eerste minuten dan ook amper Dis1 uitv beh Wat nog LUCHTBALLON Woningnood, niet zulke beste huizen, weinig nieuwbouw en behoorlijk hoge huren kV WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 28 OKTOBER 1981 DIEFSTALLEN7INBRAKEN „WADDINXVEEN Alge Nicole van voorzitter van de christelijke woningbouwvereniging Ons Begin. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Note boom 1 i 23 uit 4 19 uit 4 18 uit 4 17 uit 3 17 uit 4 15 uit 4 14 uit 2 14 uit 4 22 uit 3 16 uit 3 16 uit 4 14 uit 3 12 uit 3 10 uit 4 8 uit 2 8 uit 3 6 uit 3 20 14 14 12 11 8 8 3 teraad voor deze kinderen zeer vies, en heeft het toilet dan ook weer met de meeste spoed opgeruimd. Dus hier geen hondentoiletten. O? Sic no r’ De twc stel inv Ijs: tea het ove Dir lev, do< te var te spe wil gev var wir Jar val die de en teg nei W. v. d. HEIJDEN Jan van Bijnenpad 19 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. De i> van de 5 meen? Vergadering Tijm Couj voer bij c van dinx macl twee nen tegei Fred zer i keer kon spee deze pun Inva een here In 1 een 8-or biet stan Win Kee via klo[ de 1 bek van wer doe gen Dar X. H. 1 J-F H. I. A J-V J-v EX was bedoeld om iedereen die een band heeft met de corporatie - waar bij 13 mensen in dienst zijn en met een woningbezit van 1.323 huizen, 170 garages en 10 winkels - weer eens onder het genot van een glaasje te ontmoeten. Jammer was dat het aan tal aanwezige leden van ’’Waddinx- ve^n” in het geheel niet overeen kwam mét de 245 leden die de jubi lerende woningbouwvereniging op dit moment heeft. WADDINXVEEN Het zend- en ontvangstation van de Wad dinxveense scoutinggroep Wapitistam (PE1AFY/J) is vorig weekeinde 25 uur in de lucht geweest tijdens de 24e Jamboree On The Air (JOTA), aan welk jaarlijks festijn voor de 7e maal werd deelgenomen. kele minuten hing de ballon boven de zendmast. Maar toen Nog voordat de scouts de antenne- kabel aan de zendapparatuur konden koppelen, hoorden ze een doffe klap en kwam de antenne naar beneden. Ver moedelijke oorzaak: een houtsplin- tertje of nietje dat in het visnet zat dat ding gemaakt met een katrollen sy steem, voorzien van een rem, en werd er haaks op de mast een giek gezet om de (hand)kraeht zo efficiënt mogelijk te benutten. Een scharnierpunt van hout ^zorgde voor het kunnen kantelen. Zestien jongelui kregen, hun instructies en begonnen met de operatie. Na een half uur stond de mast, een krakend sa menspel van hout en touw. Het was de hoogste mast ooit door scouting in Waddinxveen gepionierd. Via het zend station van Scouting Nederland kreeg de Wapitistam een eervolle vermelding .voor hun toren. ■De antenne in de zendmast reikte tot .op 17 meter hoogte. Om een andere an tenne op 45 meter hoogte te krijgen, ge bruikte men een weerballon. Onder ..veel belangstelling werd deze ballon ge vuld met helium, wat hem een hefver mogen gaf van 18 kg (bij een diameter van 3.20 meter). De ballon werd uitge- fust met een supèrlichte antenne en ge voed met dunne coax-kabel. Binnen en- rOUW het v ilecht irachi lemei •°lgf. resteij 4. E. pnt. Leeuc pnt. 10. P De di op, z< Halve WADDINXVEEN - Het Waddinx- veense Sportvrienden-A leed in de libre-biljartklasse van de Verenigde Biljart Verenigingen twee nederlagen; Sportief nam 6 punten mee natir Reeuwijk en het Waddinxveense drie tal verloor met 4-2 van Donk in Gouda. De tussenstand luidt na 4 wedstrijden: Sportief Cosy Corner Watertoren Donk 3 Donk 2 Donk 1 Sportvrienden Rode Laken In 191handvol redenen voor oprichting woningbouwvereniging "IVaddinxveen" WADDINXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden- Holland zijn de statuten en de handel snaam van Automobielbedrijf Boon stoppel Gouda BV, Gouda, met als ve stigingsplaats Waddinxveen, gewijzigd. De handelsnaam luidt nu Automobiel bedrijf Boonstoppel jr. Waddinxveen BV, gevestigd in Waddinxveen. Het zaa- kadres wordt Noordkade 17b. Uittre dend directeur A. Boonstoppel sr. en benoemd directeur A. Boonstoppel jr. WADDINXVEEN Op woensdag 21 oktober werd door de plaatselijke rijkspolitie een 19-jarige Waddinxvener rijdend in een personenauto aangetroffen, terwijl hij niet in het bezit was van een rijbewijs. Ook deze keer (reeds meer dan 10 keer) werd zijn auto inbeslaggenomen. Tijdens het weekeinde vol activiteiten •werd via de 2-meterband contact opge nomen en gelegd met zo'n honderd scoutinggroepen in Nederland en Enge land. In het Wapiti-clubhuis aan de J. W. Frisoweg gonsde het twee dagen van bedrijvigheid, want voordat de anten- _nes konden worden aangesloten werd er door iedereen hard gewerkt. ZENDMAST Voor het clubhuis brandde vrijdagnacht ‘felle werklichten, want de traditionele zendtoren moest in elkaar gesjord wor den. Het te maken model was ver van te voren door een maquette weergegeven. Na een avond sjorren lag de mast om 02.00 uur zo goed als klaar, zodat hij de volgende ochtend overeind getrokken kon worden. WADDINXVEEN - De sector, de afnemende kooplust b- Het jaarverslag over 1980 is de le den van de Rabobank toegezonden voor de op donderdagavond 12 no vember om acht uur in het bankge bouw aan de Kerkweg-Oost te houden 76e algemene vergadering. Op deze vergadering zullen de ba lans en de verlies- en winstrekening 1980 kunnen worden vastgesteld en staat de aftredende heer F.M. het voetbalveld aan de Raadhuisstraat te Moerkapelle, aangereden. Het rech ter achterspatbord raakte hierbij be schadigd. De veroorzakende bestuur der heeft zich tot op heden niet gemeld. Op dinsdag 20 oktober om 18.20 uur vond er een ongeval plaats op de krui sing Stationsstraat-Kanaalstraat tussen twee personenauto’s. Niet verlenen van voorrang was de oorzaak van de aanrij ding. Er ontstond lichte materiële schade. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Op woensdag 21 oktober omstreeks 08.15 uur vond er op de Hehegouwer- weg een kop-staart-aanrijding plaats. Twee automobilisten reden achter el kaar richting Gouda. Opeens schoot de voet van de achterop rijdende bestuur der van de koppeling wat als gevolg had, dat hij de voor hem rijdende auto ramde. Op woensdag 21 of donderdag 22 okto ber werd een personenauto, welke stond geparkeerd voor de flat aan de Tesselschadelaan, door een onbekend voertuig aan de rechterzijde aangere den. Het aangereden voertuig werd over de gehele rechterzijde beschadigd. De veroorzaker is doorgereden. WADDINXVEEN - Met een re ceptie, die door een kleine 150 mensen werd bezocht, heeft de woningbouwvereniging ’’Wad dinxveen” vorige week vrijdag middag in Café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost het 70-jarige bestaan gevierd. Het bestuur van de corporatie; die wordt voorgezeten door de heer P. de Bruin, werd bedolven onder de bloemen en geschenken, die de re- ceptiegangers hadden meegenomen om hun waardering uit te spreken over de plaats en het werk Van de of ficieel op 21 oktober 1911 opge richte woningbouwvereniging. Onder de geschenken bevonden zich onder meer schetsen van de Dorp straat, het Brugcentrum en een deel van de Zeeheldenbuurt in vroeger tijd. Hoewel het niet in de bedoeling lag toespraken te houden, sprak oud- bestuurslid T. Ververs jr. nog een kort woord in het openbaar, waarbij natuurlijk ook de samenwerking tus sen de woningbouwverenigingen ter sprake kwam. De jubilerende woningbouwvereni ging "Waddinxveen” kan terug zien op een geslaagde receptie, die juist Donk Vog 2 Boskoop 1 Vog 1 Sportvrienden 1 Watertoren Haven Sportvrienden De kompetitie bracht de twee D- teams van beide Waddinxveense klubs tegen elkaar. Royal Inn 2 haalde in het klubhuis aan de Kerk straat 4 punten weg bij Sportvrien den 2 en het eerste viertal van Royal Inn, bestaande uit A. van de Laan, E. Hofman, P. Honkoop en B. Verkerk, klopte Sportvrienden 1 met 8-0. De tussenstand luidt: WADDINXVEEN - Zaterdag 31 ok tober - de laatste zaterdag van de maand - is er weer een ruilbeurs in het wijkgebouw De Paddestoel aan de Lijsterbesstraat. In principe kan daar alles geruild worden, zoals sigarenbandjes, postzegels, munten, oude kaarten, stickers, lucifermer- ken, speldjes, enz. WADDINXVEEN Tijdens het komende zaterdag 31 oktober in het pand Zuidkade 8 te houden open huis van de Stichting Streek- muziekschool Waddinxveen zul len de Waddinxveners tussen l4.00en 16.00 uur ook kunnen kij ken en luisteren naarde "nieuwe” Pleyel-vleugel, waar het bestuur, de docenten en de leerlingen van de streekmuziekschool erg trots op zijn. Tijdens het open huis kan iede reen dan een kijkje komen nemen achter de schermen en meemaken hoe een muziekschool reilt en zeilt. Ook kunnen er lessen wor den bijgewoond en muziek wor den beluisterd van ensembles en schoolkoor. Voor deze gelegenheid heeft de streekmuziekschool een pro gramma opgezet waaraan zoveel mogelijk leerlingen en alle docen ten zullen gaan meewerken. Nu al valt mee te delen dat de mu-' ziekconsulente van de streekmu ziekschool graag haar zangkoor, gevormd door kinderen vanaf 8 jaar, nog wat wil uitbreiden. Zij repeteert met hen op dinsdaga vond van 7 tot 8 uur. Royal Inn 1 Nieuwdorp Pomerans 1 Hof van Holland Oase Pomerans 2 Sportvrienden 2 Sportvrienden 1 Róyal Inn 2 Na de pauze stonden de Diabelli- variaties van Beethoven op het pro gramma. De aanduiding ’’veranderun- gen” die Beethoven er zelf aan gaf is eigenlijk juister dan de term ’’variaties” die wij er thans aan geven. Beethoven gaat het thema van Dia- belli - een sprankelende wals - op alle mogelijke manieren bewerken. Hij speelt met het ritme, de harmoniën, de gehele melodie of met gedeelten daarvan. Het werk krijgt daardoor de inspirerende grilligheid, maar vergt tegelijk veel van de toehoorder. Bruins heeft hier een huzarenstuk van ongekende allure gepresenteerd in een bewonderenswaardigé techni sche gaafheid. Zijn vertolking bleef helder en inzichtelijk, nergens wer den de forte-passages tot een mistige brij. Zelfs in de ingewikkelde fuga tegen het eind bleef het hamerende thema goed volgen. WADDINXVEEN Alle bezoekers van de receptie van de jubilerende woningbouwvereniging ’’Waddinxveen” kregen vrijdagmiddag een op mooi papier gedrukte overdruk mee van de pagina in het Weekblad voor Waddinx veen van vorige week. Op die pagina werd verwoord dat ’’Waddinxveen” op 21 oktober 1911 is opgericht om wat te kunnen gaan doen aan de woning nood, de niet zulke beste huizen, het gebrek aan nieuwbouw en de behoor lijk hoge huren. Voorts werden er grepen gedaan uit de historie van de 70-jarige corporatie. De overdruk uit het Weekblad voor Waddinxveen werd voorzien van de kop ’’Speciale editie” en begeleid met een sticker waarop de tekst ’’Hartelijk bedankt voor uw getoonde belangstelling”. Ik wil er de gemeenteraad opmerk zaam op maken dat er in de Rotter damse wijk Schiebroek enige tijd een hondentoilet heeft gestaan. Maar de honden maakten er heel weinig ge bruik van, en de kleine kinderen gin gen er in spelen. Dit vond de gemeen- 4’ Een deel van de 17 meter lange zendmast voor het clubhuis van de Wapi tistam aan de J. WFrisoweg. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Jan Alblas). De mast telde totaal 120 meter aan hout en er werd zo'n 700 meter touw in ver werkt, voor o.a. 85 sjorringen. Er moe sten dan ook heel wat werktuigbouw kundige technieken aan te pas komen om het 17 meter lange gevaarte omhoog te takelen. Zo werd er een spaninrich- rondom de ballon gespannen zat. Jam- mer dat er geen verbindingen mee ge maakt konden worden, maar het was een leuke ervaring en hierbij worden alle mensen bedankt die de stam gehol pen hebben. ACTIVITEITEN Ook voor de jongere scoutingleden had de stam een interessant programma be dacht. Met name kregen de verkenners en gidsen te maken met verschillende vormen van communicatie, middels een postenspel. Zo werd er geseind met seinsieutels (morse), semafoorvlaggen en geluidstrillingen, kreeg men te ma ken met geheime codes en moest men informatie inwinnen via portofoons. Verder was er het hele weekeinde gele genheid tot het solderen van een elek tronisch printje wat een naamplaatje voorstelde, waarop twee lichtjes knip perden. Het JOTA-weekeinde is een begrip en in het stamleven een geweldig interessante activiteit, waarin het, zoals men heeft gemerkt, niet alleen blijft bij het maken van verbindingen met an dere scoutingsgroepen. WADE yeense zonda) jeugdti vitatie' 76 de uit Al Beethoven stonden op het programma. Gouda Schijnbaar moeiteloos werd hier een f moment uit de pianoliteratuur op I overtuigende wijze gestalte gegeven, i Bruins toonde zijn onmiskenbaar meesterschap op een- indrukwekken I de manier. Het enthousiaste publiek werd beloond met de ’Valse oublieé’ van Frans Liszt als toegift. V Al sector wel het meeste gevoelen. De gevolgen hiervan baren het bestuur van de Rabobank veel zorgen. De wil om energiebesparende maatrege len te nemen is er wel, maar de vraag is in welke mate men de daartoe noodzakelijke investeringen weer te rug kan verdienen. Bovendien kan nog worden gecon stateerd dat men over de verschil lende technische mogelijkheden tot energiebesparing nog niet is uitge studeerd. MIDDENSTAND Bij de middenstand is een afnemende kooplust van het publiek duidelijk waar te nemen. In het totaal verzwakte de winst positie van het bedrijfsleven op nieuw. Een zeer opvallende teruggang in de bouwsector is ook in het werkgebied van de Waddinxveense Rabobank te constateren. De huizenmarkt heeft duidelijk haar hoogtepunt gehad en is naar een veel lager prijsniveau gezakt. D.e daling van de grondprijzen die zich in 1979 begon af te tekenen heeft zich in 1980 voortgezet. REIZEN De Rabobank is inmiddels uitge groeid, zo werd opgemerkt, tot de grootste verkooporganisatie van ge organiseerde vakantiereizen en ver koopt verzorgde reizen van 17 be kende reisorganisaties. ”Ook bij onze bank ontwikkelde de verkoop van vakantiereizen zich dit jaar goed. Het blijkt dat steeds meer cliënten deze vorm van service op prijs stellen. Vermoedelijk in de nacht van zondag 18 op maandag 19 oktober werd getracht in te breken in een personenauto welke stond geparkeerd op een parkeerplaats nabij de Wingerd. Op zaterdag 17 of zondag 18 oktober werd van een in de Juliana van Stolber- glaan geparkeerde personenauto een schuifdak, waarde ca. 600,—, wegge nomen. De afgelopen week werd twee keer aan gifte van diefstal van een rijwiel gedaan. Op dinsdag 20 oktober werd twee keer aangifte van diefstal uit een woning te Moerkapelle gedaan. Door braak had men tijdens afwezigheid van de bewo ners toegang tot de panden kunnen krij gen. Er is nog precies bekend wat er was ontvreemd. In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober werd geprobeerd een gepar keerde bestelauto open te breken. Ge tracht werd de sloten te verwijderen. Er werd niets ontvreemd. De schade aan de bestelauto bedraagt ca. f 2.000, Vanuit een werkplaats aan 'de Middel- burgseweg en een tuinderij aan de He- negouwerweg werden respectievelijk een bedrag aan geld, ca. f 500,en een transistorradio weggenomen. VERLICHTING De Waddinxveense rijkspolitie laat we ten, dat het nog vrij veel te wensen overlaat voor wat betreft de verlichting van de voertuigen. De komende weken zullen enkele speciale verlichtingscont- roles worden gehouden, waarbij alleen verbaliserend zal worden opgetreden. AANRIJDINGEN Op zaterdag 17 oktober werd een perso nenauto, welke stond geparkeerd nabij In de klasse C vertoeven beide Sportvrienden-teams in de midden moot van de tussenstand na de 6-2 winst tegen het Goudse Vog 2 en de revanche van Vog 1 met 6-2 tegen het eerste Waddinxveense team, en het 6-2 verlies tegen Boskoop 1 en het gelijkspel tegen koploper Donk uit Gouda van Sportvrienden 2. De stand is nu: stijgende energieprijzen in de tuinbouw- oplust in de winkels, de verzwakte winst positie van het bedrijfsleven en de opvallende teruggang in de ouwsector zijn een aantal regionale economische ontwikkelin gen welke worden genoemd in het jaarverslag over 1980 van de Joöperatieve Raiffeissenbank ’’Waddinxveen’’WA, waar 41 men van Tol opnieuw kandidaat voor het lidmaatschap van het‘bestuur van de Rabobank, dat wordt voorgezeten door de heer A. Oudijk en waarvan de heer O.O. Spruijt secretaris is. Binnen onze nationale economie staat het sombere beeld centraal, aldus de plaatselijke Rabobank. Zo wel in algemeen economisch opzicht als binnen een aantal sectoren van het bedrijfsleven gaf de gang van zaken in 1980 aanleiding tot zorg. Ook voor de gezinnen gold in toene mende mate een afbrokkeling van de welvaart. ’’Onze bank heeft deze in vloeden mede ondergaan”, zo stelt het bestuur van de Waddinxveense Rabobank. De nog steeds stijgende energie prijzen doen zich in de tuinbouw- WADDINXVEEN De internationaal bekende Bruins heeft het zich vorige week donderdagavond in de volle dig bezette raadzaal van Waddirïxveen tijdens het openingscon cert van de derde serie kamermuziekconcerten niet gemakkelijk gemaakt. Zowel de Etudes, eerste boek, van Debussy, als de Dia- belli-variaties van Het concert werd geopend met de Leichte Sonate in C groot van Beet hoven. Inderdaad een licht, preten tieloos werk, dat een mooie ingeto gen vertolking kreeg. Op de rest van het programma was het ’’leichte” be paald niet meer van toepassing. Beethoven werd gevolgd door Debus sy: de concert-études uit het eerste boek. Deze études hebben een won derlijke opbouw. De eerste is geschre ven voor de ’’vijf vingers”; dan volgen studies voor tertsen, kwarten, sexten en octaven en het werk wordt afge sloten met een studie voor acht vin gers. De beide duimen mogen in dat deel niet gebruikt worden. Dit late werk van Debussy - hij schreef het een jaar voor zijn dood - heeft een heel ander idioom en een heel andere klankkleur dan we van deze kompo- nist gewend zijn. Zoals de latere werken van Liszt al duidelijk naar de moderne piano literatuur verwijzen, is dat met dit werk van Debussy ook het geval. De études doen - zeker voor die tijd (1917) - ongewoon modern aan, heb ben soms een onverwachte felheid en slechts zelden de wonderlijke harmo nie die zo typerend voor Debussy is. Bruins presenteerde een weldoor dachte visie op het stuk in een prachtige en gave vertolking. jh’ADI WADDINXVEEN - De heren-junio 'v< ren van de afdeling basketbal van de multisportvereniging TOOS hebben zaterdag tegen Rebound uit Sassen heim hun tweede overwinning be haald. De eindstand was 41-82 met als topscorers Erwin de Ruiter (24 punten) en Alfred Gerrits (20 pun ten). Na een stroef begin, waarin gemakke- f lijke kansen werden gemist, kwam TOOS op een vrij ruime voorsprong (9-20) in de 11de minuut. Hierna was het voornamelijk Erwin de Rui ter die met een feilloos afstands schot TOOS naar een grotere voor sprong bracht. Door een felle man-to- man press van TOOS leed Rebound veel balverlies. TOOS kon dan ook op een grote voorsprong komen. Ruststand 23-52. Na de basketwisseling werd er aan TOOS-zijde meer aandacht besteed aan het verdedigen. Rebound kwam i1---11r- meer aan scoren toe, slechts twee g punten tussen de tweede en de 12de minuut. Door het strenge fluiten van de scheidsrechter kregen de junio ren van TOOS echter veel persoon lijke fouten. Met name Marco Mak was hiervan de dupe, hij moest in de voorlaatste minuut het veld uit met het maximaal aantal fouten. Aan TOOS-zijde werd er in de eer ste 15 minuten echter ook niet veel gescoord. Maar hierna, toen coach Rob de Reuver een aanvallender team in het veld bracht, kon TOOS nog verder uitlopen. Kortom een verdiende overyvinning voor de heren junioren. Door de herenadspiranten 2 van TOOS werd hun wedstrijd met span ning tegemoet gezien. Met een nieuwe coach en enkele nieuwe spe lers zouden zij zich in de wedstrijd tegen Gymnova waar moeten maken. Dit leverde weinig problemen op. Binnen 4 minuten stons TOOS met ^8 punten voor. In de 16de minuut was het zelfs 27-2 voor TOOS. Gymnova gaf dan ook weinig tegenspel. Ze miste het en thousiasme,- de inzet en techniek die de thuisploeg wel in huis had. Al met al een leuk succes voor de nieuwe coach, dhr. Gerrits. Topscorers: Mark van Es 18 punten, Patrick Huisman 14 punten, Ruud van Wensveen 12 punten, Frank Hoeke 10 punten. DAMES Het dames-junioten team had ook weinig moeite met haar tegenstan der, Lokomotief uit Rijswijk. Van het begin af aan bleek de TOOS ploeg sterker en toonde meer inzet. Met snelle breaks en een sterke rebound werd de eindstand dan ook 74-31 voor TOOS. Topscoorsters: Bernice Posthumus 28 punten, Wilma Happel 14 punten en Leeuwen 12 punten. Spanning en sensatie bij de wedstrijd van de jongste TOOS basketbalsters, de meisjes welpen. Spelend in een klasse met. als leeftijdsgroep 8-12 jaar, hadden de TOOS-meisjes met een gemiddelde leeftijd van net 10 jaar tot nu toe alleen nog maar tegen standsters van minstens een kop gro ter getroffen. Ondanks veel enthou siasme is daar moeilijk van te winnen. Zaterdag kwam Rabobank uit Gouda op bezoek, gelukkig waren zij, wat lengte betreft, in ieder geval gelijk- waafdig. Toch kwamen de TOOS meisjes in de eerste periode met 22-5 achter. Na 3 periodes was het nog niet veel beter; het stond toen 40-17 voor Rabobank. In de 4de periode kwam er een ommekeer, achterelkaar scoorden de TOOS-meisjes, Rabo bank raakte in paniek. In de laatste minuut was het verschil tot 3 punten teruggebracht. Mir jam v.d. Sman maakte na een dribbel over het hele veld een prachtige lay up. Verschil nog maar 1 punt. De sporthal stond op zijn kop toen bij na in de laatste seconde Sabrine Duy- vesteijn 2 strafworpen toegekend kreeg.... ze gooide ze alletwee raak I Eindstand 41-40 voor TOOS. Top scoorsters: Mirjam v.d. Sman 19 pun ten, Bianca v.d. Sman 12 punten. Felicitaties voor het bestuur van de 70-jaar bestaande woningbouwvereniging "Waddinxveen". Op het moment dat de foto werd gemaakt kreeg voorzitter P. de Bruin een hand van SGP/HKV/GPV-raadslid A. van Doorn, oud- pianist Theo d opemngscon- t gemakkelijk x 14 MsWtó 1 iMiliM f dj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 20