WADDINXVEEN GEMEENTE Stimuleer uit nieuwe statuten her-en bijscholing Het is stil Geen bruiloften en partijen rond de Brugweg Lezers schrijven Belangrijke artikelen in W’veense sportkantines Beuker Krebaum BV Eenmalige uitkering aanvragen uiterlijk 31 oktober occasions PvdA-fractievoorzitter M. Boere: Nieuw bestuur Stichting Openbare Bibliotheek BV De Rooij 99 SPREEKUREN x BESTEMMINGSPLANNEN X WELZIJNSZAKEN BOUWVERGUNNINGEN x CENTRALE ANTENNE INRICHTING X VERGADERINGEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 28 OKTOBER 19X1 I "Gemeente Waddinxveen’’ is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend makingen en mededelingen. Samenstelling: Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie adres: Postbus 400, 2 740 A K Waddinxveen, v HINDERWETVERGUNNINGEN van de BMW-dealer BMW 316 BMW 316 BMW 320 BMW 518 BMW 520 BMW 525 BMW 733 inj. F ij n&t ff? het bestemmingsplan Aanvraag om bouwvergunning overleg met de secretaris van de commissie. I Zo fotografeerden wij vorige week donderdagavond in de bibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan een belang- organi- geen en S” 4 1 Waddinxveen, 28 oktober 1981. De burgemeester voornoemd, A H. van Gent, l.b. Waddinxveen, 28 oktober 1981 De burgemeester voornoemd, A. H. van Gent, kb. WADD1NXVEEN/DEN HAAG Tot uiterlijk zaterdag 31 okto- -rCCMÏ» beige 1978 sat. beige 1980 ascot grijs 1979 kashmir 1979 reseda gr. 1978 kashmir 1979 fjord bl. 1978 over ruw speelterrein dan denkt zij aan de omgeving van het Gouwe- aquaduct tussen de rijkswegen in. Wij I gevaarlijk een 1 vooral zijn er ons van bewust dat de ge meentegrenzen belemmerend zouden kunnen werken.” ’’Positief (en zonder overdreven angst) moet worden ingespeeld op de behoefte aan ruw speelterrein, waar timmeren en slopen, crossen en ra cen mogelijk is. Speelplaatsen voor jongeren moeten functioneel zijn en niet primair mooi. Betrek jongeren bij de inrichting. Alleen voor de jong ste jeugd moeten speelplaatsjes bin nen de beslotenheid van het wonen liggen. Als onze fractie spreekt Gedeputeerde Staten. Koningskade 1, 2596 AA 's-Gravenhage bezwaren tegen de 3e herziening van het bestemmingsplan in dienen. ber hebben ook Waddinxveners met de laagste inkomens nog de gelegenheid om formulieren in te vullen voor het in aanmerking ko men van een eenmalige uitkering, welke is bestemd voor mensen die niet meer dan een minimuminko men (loon, uitkering) hebben. Deze uitkering komt voor gezinnen neer op f 250,tot f 450, Voor alleenstaanden zónder kin deren zal te zijner tijd een bedrag van 150,-ge Ide n Over de eenmalige uitkering vers trekt de gemeentelijke sociale dienst alle gewenste inlichtingen. ortkantines niet on- 1. Eirma P. en J. van der Eijk, Piasweg 4-6 te Waddinxveen voor een vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Piasweg 4-6: 2. Energiebedrijf Rijnland. Langegracht 70 te Lelden voor een vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een transformatorstation aan de Schieland- weg; 3. B.V. Exploitatie Maatschappij van Kempen, Kon. Wilhelmina- plein 57 te Waddinxveen voor een vergunning tot het op richten. in werking brengen en in werking houden van een chemische wasserij "Stoomerette" aan het Kon. Wilhelmina- plein 57. De aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen ter secre tarie op de afdeling Algemene Zaken elke werkdag tijdens kan tooruren en elke maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur ter in zage en wel tot en met 26 november 1981. Tijdens deze periode kunnen gemotiveerde bezwaren bij het col lege van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Commissie Openbare Werken en Bedrijven Dinsdag? november 1981,aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Bestemmingsplan ’’Regeling Kom bij de Brug”. 3e herziening. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat met in gang van donderdag 29 oktober 1981 gedurende een maand ter gemeentesecretarie, afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Or dening, voor een ieder ter inzage ligt de door de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 oktober 1981 vastgestelde 3e herzie ning van het bestemmingsplan "Regeling Kom bij de Brug". Gedurende genoemde termijn kunnen zij die zich tijdig met be zwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij het college van Informatie over agenda en debatten van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Via de Centrale Antenne Inrichting is het mogelijk het luid- sprekernet van de Tweede Kamer der Staten Generaal te ont vangen. U dient uw radio dan af te stemmen op het EM-station, frequen tie 104,8 Mhz(mono). Er is thans een apart telefoonnummer, 070-630073 in Den Haag, beschikbaar gesteld. Naar dit nummer kunt u bellen wanneer u informatie wenst over de agenda van de Tweede Kamer of welke debatten rechtstreeks via de draadomroep worden uitge zonden. Aanvragen om vergunning Bureemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat drie aanvragen voor een hinderwetvergunning zijn ingekomen opresp. 13. 16 en 22 oktober 1981 van: WADDINXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is gewijzigd dat bij BV Voorheen Fa. H. J. M. de Rooij, Waddinxveen, is uitgetreden directeur C. B. Veldhuijzen te Bodegraven. WADDINXVEEN/GOUDA Vol gens het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland heeft Beuker Kre baum BV, Waddinxveen, de bedrijfsac tiviteiten gestaakt. Spreekuur wethouder/loco-burgemeester, de heer A. H. van Gent: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Spreekuur wethouder mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Het is stil geworden rond de Brug weg. Geen dure rapporten en geen discussie meer, maar de onveilige toestand blijft. Ja, wordt steeds erger. Vooral nu de winter nadert en de weg dubbel gevaarlijk wordt met gladheid en een steeds toene mend verkeer, vooral zwaar ver keer. De heer Boere: ”De functie van kan tines en clubhuizen moeterkend worden. Veel jeugdwerk vindt hier plaats. Restricties moeten er zijn bij vergunningverlening. Oneerlijke con currentie met de horeca moet uitge sloten worden. Verhuur voor brui loften en partijen is onaanvaard baar.” Over de sector sport en recreatie maakt PvdA-fractievoorzitter Boere nog de volgende opmerkingen: ’’Sub sidiëring van sportverenigingen richt zich met name op jeugdsport en daar binnen in het bijzonder op vorming en opleiding, niet met het oogmerk topsporters te kweken, maar mensen die zelfbewust keuzen kunnen maken in hun vrije-tijdsbesteding. Onze frac tie is verheugd dat het college van Burgemeester en Wethouders voor stelt voor de tweede keer een A.B.O.- c.ursus (alg. basisopleiding) te orga niseren.” Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Over de veiligheid van de talrijke schoolkinderen lijkt men zich weinig te bekommeren. Parool lijkt wel „Laissé faire” en het „Pas trop gou- verner” van Vincent de Gournay. Ten noorden van de Brugweg ligt een klein smal slootje dat gemakke lijk is te dempen voor een fietspad, en naar Café Het Baarsje ligt een kade die ook met geringe kosten is om te werken tot een fietspad. Nee, de slagzin er is geen geld, gaat niet op. Er is genoeg geld in Wad- Bibliotheeknota Op 20 oktober jl. heeft het college van burgemeester en wethou ders de Bibliotheeknotagepubliceerd. Het ligt in het voornemen de nota te agenderen voor de raads vergadering van 15 december a.s. Voor belangstellenden ligt de Bibliotheeknota ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheek aan de Juliana van Stolberg- •laan. WADDINXVEEN Het be stuur van de nieuwe Stichting Op enbare Bibliotheek Waddinxveen wordt voorgezeten door A. Kauf man. Secretaris is H. Kalfsbeek en penningmeester P. van Vliet. Algemeen adjunct is A. H. van Gent. De volledige lijst van be stuursleden met hun persoonlijke gegevens ziet er zo uit: 1. Andries Kaufman. Adj. direc teur technische school, geboren 1 september 1936, Klaverveld 29, 2742 GH Waddinxveen. 2. Harm Kalfsbeek, Rijksambte- naar, geboren 18 oktober 1925, Alpherwetering 123, 2741 ML Waddinxveen. 3. Pleun van Vliet, Adj. direkteur, geboren 10 februari 1933, Heuvel hof 44, 2742 A W Waddinxveen. 4. Anne Herman van Gent, Wet houder, geboren 1 februari 1926, Groensvoorde 116, 2742 DN Waddinxveen. 5. Thomas Anthonius Adrianus Keijser, Systeemanalist, geboren 1 juni 1946, Berkengaarde 38, 2742 TR Waddinxveen. 6. Huibertus Cornelis Kooyman, Woninginrichter, geboren 15 de cember 1933, Stationsstraat 22, 2741 HS Waddinxveen. 7. Gerrit Herman van Lochem, Vertegenwoordiger, geboren 8 maart 1930, Jan Luykenstraat 14, 2741 AZ Waddinxveen. 8. Frederik de Ruijter, Koop man, geboren 14 december 1932, Amalia van Solmsstraat 32, 2741 CL Waddinxveen. 9. Anna Schut-van Gemert, Huisvrouw, echtgenote van Jacob Schut, geboren 12 juni 1937, Lin- dengaarde 10, 2742 TL Waddinxveen. 10. Karei Wille Theodore van Soest, Provinciaal ambtenaar, ge boren 21 oktober 1951, Wilhel- minakade 84a, 2741 JX Waddinxveen. 11. Christina Verweij- Sc-harleman, Huisvrouw, echtge note van Dirk Verweij, geboren 6 april 1932, Zesde Tochtweg 5, 2742 KR Waddinxveen. rijk deel van het nieuwe bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen. In dit bestuur hebben zitting A. Kaufman. H. Kalfsbeek. P. van Vliet, A. H. van Gent, Th. A. A. Keijser, H. C. Kooyman. G. H. van Lochem, F. H. de Ruijter. ASchut-van Gemert, K. W. Th. van Soest en C. Verweij-Scharleman. Commissie voor Kunst en Cultuur Dinsdag 3 november 1981, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Opening en mededelingen van de voorzitter: 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 20 oktober 1981. 3. Behandeling van de Bibliotheeknota. 4. Rondvraag en sluiting. De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in WADDINXVEEN De gemeente dient in lokaal en regionaal verband de mogelijkheden van herscholing, bijscholing en ver vangende arbeid te stimuleren. Dat is de mening van de PvdA zoals die door fractievoorzitter M. Boere werd verwoord tijdens de dinsdagavond gehouden algemene beschouwingen over de ge meentebegrotingen 1982. Ook in Waddinxveen is namelijk sprake van een groeiend aantal werklozen, die een druk leggen op de gemeentelijke dienst Sociale Zaken. De heer Boere: ’’Toekomstverwach tingen van iedere burger in de samen leving zijn gebaseerd op de moge lijkheid om het dagelijks brood te verdienen. Volgens de Partij van de Arbeid is het recht op arbeid één van de elementaire grondrechten van iedere burger. Voor elk mens begint de confrontatie met de keuze van zijn of haar opleiding voor een be roep al op jonge leeftijd. Hoe lang die opleiding duurt is erg verschillend maar één ding is zeker: op een be paald moment verschijnt deze burger op de arbgidsmarkt met zijn dan ge richte toekomstverwachtingen. He laas is het nu zo geworden dat deze verwachtingen niet voor ieder gestal te kunnen krijgen, omdat er ook in deze- regio niet voldoende arbeids plaatsen aanwezig zijn.” ’’Bipnen het samenwerkingsorgaan Midden-Holland is deze problematiek uitvoerig onderzocht en als uitkomst van dat onderzoek is vast komen te staan dat tot 1990 er minstens 13000 arbeidsplaatsen moeten worden ge creëerd in de regio Midden-Holland. Deze 13000 arbeidsplaatsen - het kan wellicht niet genoeg herhaald worden - zijn maar een gedeeltelijk antwoord op de behoefte van de schoolverla ters. Door de economische crisis van dit moment is de werkelijke behoefte nog veel groter omdat de werkloos heid zvan dit moment niet volledig is inbegrepen. Een gelukkige bij komstigheid is het feit dat de werk loosheid in Midden-Holland achter blijft bij de landelijke cijfers.” ’’Duidelijk is dat de werkloosheid het structureel tekort aan arbeids plaatsen een nijpend hoofdprobleem in deze regio zijn. Wij geloven er niet in dat de ’’vrije markt” dit probleem oplost en dat gemeentebesturen hier aan voorbij kunnen gaan. In de be leidsvisie van Midden-Holland is terecht ook een opdracht voor Wad dinxveen opgenomen.” dinxveen voor minder nuttige doel einden. Doch het is de oostkant maar van Waddinxveen. Tot de volgende verkiezing S.CJ. VAN TOL Middelburgseweg 10 (Naschrift redactie: In deze dagen wordt in het gemeentehuis uitge breid de gemeentebegroting voor 1982 besproken en houden de in de gemeenteraad vertegenwoordigde po litieke partijen hun algemene be schouwingen. Eén van de vragen die PvdA-fractievoorzitter M. Boere dins dagavond aan het college van B. en IV. stelde luidde: Kunt u aangeven wat uiteindelijk is gedaan met de sug gesties van de Brugwegbewoners met betrekking tot de verkeersbeperken de bepalingen Als het goed is beant woorden B. en W. vananvond (woens dag) deze vraag). J Commissie van Bestuur voor de Samenwerkingsschool HAVO/Atheneum Dinsdag 3 november 1981, aanvang 20.00 uur "in de Samenwerkingsschool. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat met in gang van 29 oktober 1981 gedurende 14 dagen ter gemeentese cretarie, afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van de heer R. Kerkhoven voor het vergroten van de zijgevel- aanbouw aan diens woning Bosboom Toussaintsingel 4. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestem mingsplan "Vondelwijk". Teneinde de gevraagde bouwvergunning te kunnen verlenen zijn, burgemeester en wethouders voornemens met toepassing van ar-1 tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van voornoemd bestemmingsplan. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen door een ieder bij burgemeester en wethouders, Raadhuisplein I te Waddinxveen, schriftelijke bezwaren worden ingediend tegen het verlenen van deze vrijstelling. van de voorzieningen der stichting bij de werkzaamheden der stichting. Voor het geven van adviezen of het uitvoeren van werkzaamheden kunnen overeenkomsten van dienst verlening worden gesloten met daar op gerichte instellingen en saties. GELDMIDDELEN De geldmiddelen der stichting be staan uit: a. vergoedingen door de gebruikers; b. kostenvergoedingen en subsidies van de overheid; c. al dan niet periodieke bijdragen van personen en instellingen die het doel der stichting wensen te steunen; d. erfstellingen, legaten en schen kingen; e. alle andere inkomsten op wettige wijze verkregen, één en ander behou dens de bevoegdheid tot het aangaan van geldleningen en het opnemen van kredieten. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. BESTUUR Het bestuur bestaat uit elf per sonen, allen woonachtig te Wad dinxveen en allen ingeschreven als gebruikers van de voorzieningen van de bibliotheek, in de plaats waar de stichting is gevestigd. Zij worden door het bestuur be noemd. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit enkelvoudige voor drachten eh wel als volgt: a. vier leden worden benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door het bestuur van de te Waddinx veen gevestigde stichting: Stichting Christelijke Openbare Bibliotheek ’’Waddinxveen”; ingeval laatstvermelde stichting mocht hebben opgehouden te be staan zijn bevoegd tot het opmaken dezer voordracht, die bestuursleden van de stichting: Stichting Chris telijke Openbare Bibliotheek ’’Wad dinxveen”, die zijn benoemd uit de voordracht bedoeld in de eerste vol zin van dit artikel lid 2 sub a, en zo vervolgens, zodat steeds bevoegd zijn tot het opmaken van de hier bedoel de voordracht die bestuursleden die zijn benoemd uit de vorige voor dracht; bij het opmaken van laatstbedoelde voordracht zijn diegenen die bevoegd zijn tot het opmaken van die voor drachten steeds gehouden personen voor te dragen die voldoen aan de benoemingsvereisten gesteld in de statuten van gemelde stichting; Met ónze service rijdt u beter. VAN RIJN'S AUTOMOBIELBEDRIJF I ALPHEN AAN DEN I RIJN B.V. Chr. Huygensweg 31-33. J' Tel. 01720-22214. g Afdeling verkoop na 18.00 1 uur 071-133987 WADDINXVEEN Enkele belang rijke artikelen uit de concept-statu- ten van de nieuwe Stichting Openba re Bibliotheek Waddinxveen zijn: NAAM EN ZETEL De stichting is genaamd: ’’STICH TING OPENBARE BIBLIOTHEEK WADDINXVEEN”, en is gevestigd te Waddinxveen. De stichting is opgericht op initia tief van de Stichting Christelijke Openbare Bibliotheek ’’Waddinx veen” gevestigd te Waddinxveen. DOEL De stichting stelt zich ten doel in de Gemeente Waddinxveen zorg te dragen voor bibliotheekvoorzienin gen waar collecties boeken, dagbla den, periodieken en audio-visuele ma terialen, welke actueel zijn en re presentatief voor het culturele veld, beschikbaar worden gesteld en die voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen aan het openbare bibliotheekwerk. De openbare bibliotheekvoorzie ningen zijn voor een ieder bestemd en toegankelijk. Gestreefd wordt om op evenwichtige wijze te voorzien in de behoefte en verlangens naar ontwikkeling en ontspanning van alle groeperingen in de plaatselijke be volking. Bij het voorzien in genoemde behoef ten en verlangens zal worden uitge gaan van respect voor ieders levens overtuiging. WERKZAAMHEDEN De stichting tracht het doel te be reiken door: a. het oprichten en instandhouden van objecten van openbare biblio theekvoorziening in de Gemeente Waddinxveen; b. het uitvoeren of doen uitvoeren van alle activiteiten die voor een goede bibliotheekvoorziening in ge noemde gemeente wenselijk worden geacht; c. de collectievorming van boeken en andere media af te stemmen op groe pen gebruikers; d. de boeken en andere media met behulp van annotaties en andere in formatiemiddelen te laten aansluiten op hetgeen lezersgroepen van het ge bruik verwachten; e. het bevorderen van samenwer king van en met plaatselijke groe peringen en instellingen, die zich met educatieve en sociaal culturele werk zaamheden of aanverwante activitei ten bezig houden; f. het betrekken van de gebruikers WADDINXVEEN PvdA-fractievoorzitter M. Boere heeft in zijn dinsdagavond gehouden algemene beschouwingen over de gemeentebegroting voor 1982 gesteld dat sp eerlijk mogen concurreren met de horeca. De socialist liet daar over geen enkel misverstand bestaan. ’’Tarieven, huursubsidie en contribu tie zijn allemaal onderdelen van één complex: financiering. Zorgvuldig zal bekeken moeten worden of deze ele menten zo op elkaar zijn afgestemd dat sportbeoefening voor ieder be reikbaar is.” Stichting Christelijke Openbare Bi bliotheek ’’Waddinxveen”, zoals deze statuten luidden op het moment van ontbinding der stichting, b. twee bestuursleden worden be noemd uit een voordracht opgemaakt door de Raad van de Gemeente Wad dinxveen; ingeval de Gemeenteraad geen voor dracht heeft opgemaakt wordt zp nodig in de vacatures voorzien op de wijze als sub c omschreven; c. vijf bestuursleden worden be noemd uit een voordracht opgemaakt door het dagelijks bestuur der stichting: Stichting Openbare Biblio theek ’’Waddinxveen”, welke voordracht zodanig zal zijn opgesteld dat het voltallige bestuur geacht kan worden representatief te zijn voor de bevolking van de plaats waar de stichting is geves tigd. <-■

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3