VOOR WEEKMARKT WDBREEK HET BESTUUR OPEN VAN HUIZE SOUBURGH Kunst en cultuur start B RANCII EVERDELING onder moeilijk gesternte KALENDERS 1982 Spreuken over sprakelozen 17,95 Wibo’s ophang- kalender 17,50 David Hamilton ’82 19,75 en 39,50 Week ellender Alexander Pola/ EppoDoeve 15,- Spiegel der zeilvaart ’82 27,50 Koot en Bie Bescheurkalender 17,50 Elke dag bewust slank, fit en gezond in 1982 17,50 Surf kalender ’82 26,75 Zeilkalender Yachting ’82 29,50 Wethouder tot nieuwe commissie: Wat eten we vandaag? Menukalender Vergadering Elke vrijdag 55 kooplieden en 104 kramen Markt op 24 december en 30 april Schuttersvereniging redelijk sportief jaar Dammen met Excelsior Van Leeuwen BV (Toyota) introduceert ook in Gouda zelftanksysteem boekhandel veldwijk b.v. i f t 1 i sn, m lt tfMM w.M l ft a ft ft ft 4 lm I te II I - van de speciale korting X I 1 WADDINXVEEN In het gemeentehuis vergaderde vorige week dins dagavond voor de eerste maal de nieuwe gemeentelijke commissie voor CDA Over Huize Souburgh merkte CDA- fractievoorzitter drs. G. Blom op: 1 4 2 2 2 3 1 2 2 I 1 1 1 Stroopwafels Dierenbenodigdheden KOMPETITIE VOORJAAR 1981 A-klasse: 1Jan Holleman 2. Wim de Bruin 3. John Angenent B-klasse: 1Aad van Vliet 2. Rob van Dijken 3. Gerard Heemskerk C-klasse: 1Ruud de Ruiter 2. Tom v/d Berg 3. Jaap van Zijst D klasse: 1Hans fouwman 2. Bertus Verhoef 3. Leen Kastelein ”pistool”kompetitie: 1Jan Holleman 2. Sjaak Straver 3. Wim Straver J eugd-schutters 1John van Vliet 2. Eric v/d Oest 3. Hans v/d Boomen Seelen, Wim van Baar leen Bertus Jenner. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboomj. 39. 32-27 en zwart summiere WADDINXVEEN De gemeentelijke marktcommissie, die volgende week maandagavond om acht uur in het gemeentehuis onder voorzitter schap van wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) WADDINXVEEN - Maandagavond 2 november om acht uur houdt de af deling voetbal van de christelijke sportvereniging Be Fair in het club gebouw in het Warnaarplantsoen de algemene najaarsvergadering. r -’ *03 (S' 'W ^Passage Waddinxveen Tel. 01828-2620 Naar de mening van de voorzitter zal de gemeentelijke commissie voor kunst en cultuur niet alleen B. en W. adviseren, maar ook een beleid moeten uitstippe len, ook al dreigen in deze financieel- economisch moeilijke tijd de sectoren kunst en cultuur het kind van de reke ning te worden. "Het gebrek aan financiën is voelbaar Consumptieve artikelen Aardappelen Groente en fruit Visx. Geringe eetwaren Koek en banket Chocolade en suikerwerk Poelierswaren Zuivelprodukten Bloemen en planten Rookartikelen Vleeswaren Zuidvruchten en noten Rijsttafelprodukten Was de schuttersvereniging ’’Wad dinxveen” altijd een typisch manne lijke vereniging, na de aansluiting bij de KNSA is de vereniging toeganke lijk voor iedereen, dus ook voor da mes en junioren. ’’VUUR’’ SCHIETEN Bij de rondvraag kwamen diverse onderwerpen naar voren, één belang rijke daarvan was het ’’vuur” schie ten. Van de zijde van het bestuur werd dit onderwerp niet enthousiast ontvangen, omdat het grote finan ciële bezwaren heeft, zoals verlenging van de schietbanen, aanschaf van vuurwapens, een kluis voor het safe bewaren van de wapens, isolering van het gebouw enz. der een beter gesternte van start te gaan. "Ik vraag nadrukkelijk uw aan dacht voor de financiële beperkingen. Het is inderdaad geen aantrekkelijk be gin van deze commissie, maar we hoe ven met elkaar niet alleen te spreken over activiteiten waaraan hoge kosten verbonden zijn." sten beter in de gaten gehouden kunnen worden. Dit maakt het voor een bedrijf onder andere gemakkelijker het één en ander te controleren in verband met de kilometerkosten. Boven alle gemakken van dit systeem is er nog een extra voor deel aan verbonden, want in verband met de zelfservice krijgt men een aan trekkelijke korting op de getankte motorbrandstof. KOSTEN De kosten voor deelname zijn te ver waarlozen. Het geringe bedrag, die men voor de waarborgsom van de krediet kaart moet betalen, wordt bij inlevering van de kaart geheel terug betaald. Bij verlies van de kredietkaart hoeft men niet bang te zijn dat de vinder er ge bruik van kan maken, er moet immers een codenummer ingetikt worden, dat alleen de rechtmatige eigenaar weet. Het zou een regelrecht wonder zijn wanneer de vinder op goed geluk dit nummer zou intikken. Daar komt bij dat na vier keerdoorgeven van een ver keerd nummer het juiste nummer van de kredietkaart in het systeem wordt geblokkeerd en er helemaal niet meer op getankt kan worden. TANKEN MET BEDIENING Het invoeren van dit systeem in Gouda houdt niet in dat niet-pasjeshouders nu niet meer kunnen tanken bij Van Leeu wen. Dat is wel mogelijk, maar alleen op de normale openingstijden, in tegen stelling tot de deelnemers die ook profi teren van de speciale korting voor- zelftank. Bovendien, aldus de voorzitter zullen' de benodigde vergunningen ook niet direkt op ons liggen te wachten. De discussie die over dit onderwerp ontstond, leidde tot een stemming, waarbij de schutters die dit onder werp ter tafel hadden gebracht het moesten afleggen, tegen de meer derheid van de ’’lucht” schutters. Omdat de ”vuür”schutters toch niet helemaal gelukkig waren met dit besluit, kwam voorzitter Aad van Vliet, na overleg met z’n mede bestuurders tot de conclusie, dit on derwerp niet als afgedaan te beschou wen maar op zeer korte termijn (6 maanden) de vereniging te informe ren wat de financiële gevolgen zou den zijn bij een eventuele uitbrei ding naar een ”vuur”afdeling en of de benodigde vergunningen te ver krijgen zijn. De bezetting van de nieuwe gemeentelijke commissie voor kunst en cultuur met van lidks naar rechts: Joke Paling- Petter. Hennie Bloem-van Elten, Anne van Gent, notulist F. I. Nieuwesteeg, Theo den Boon, secretaris drs. C. J. M. op vele terreinen", betoogde wethou der. Anne van Gent, die meende dat de nieuwe commissie het verdiend had on- ”Het stemt ons tot ongerustheid dat het bejaardenoord Souburgh een wachtlijst heeft van 2 7 positief gein- diceerden; vooral nu bekend is dat Souburgh voorlopig een opnamestop heeft. Wat wordt voor die bejaarden gedaan om de wachttijd, die soms wel enige jaren kan duren, zo draag lijk mogelijk te maken?” Het financiële verslag werd toegelicht door penningmeester Marcel Toebak, die wees op het minder gunstige beeld van de begroting van het vol gende verenigingsjaar, al was de be groting sluitend, de penningmeester was niet helemaal tevreden. ”In het verleden waren we gewend financieel geen problemen te kennen, maar door de hoge kosten, zoals gas en licht, onroerend-goed belasting enz. moeten ook wij op onze tellen pas sen,” aldus de penningmeester. Een uitbreiding van het ledental zou dan ook erg welkom zijn. Het afge lopen jaar is er een kleine teruggang ontstaan in het ledenbestand, door verhuizing en drukke werkzaamhe den, waardoor het huidige leden bestand is: 33 senior en 11 junior- leden. Er kunnen gemakkelijk nog zo’n 15 tot 20 leden bij, aldus het bestuur. WADDINXVEEN Er zal in Waddinxveen wél markt zijn op donderdag 24 december (in plaats van vrijdag 25 december - Eerste Kerstdag), niet op donderdag 31 december (in plaats van vrijdag I januari - Nieuwjaarsdag) en wel op vrijdag 30 april (Koninginne dag). De voorstellen daartoe zul len in de volgende week maanda gavond te houden vergadering van de gemeentelijke marktcom missie kunnen worden onder schreven. De markt van 25 december, welke op Eerste Kerstdag valt zal door het college van Burgemeester en Wethouders worden verplaatst. Teneinde het collegge te advise ren op welke dag de markt wel ge houden kan worden, is overleg ge pleegd met de kramenbouwer en is de deelname van de kooplieden gepolst. Uitslag van deze enquete is dat 47 kramen bezet zullen zijn en dat vier verkoopwagens aan wezig zuilen zijn. Óp donderdag 24 december zou derhalve de markt gehouden kunnen worden. De markt van 1 januari 1982 zou wat betreft de kramenbouwer op donderdag 31 december gehou den kunnen worden. De deel name hiervoor is 34 kramen en vier verkoopwagens, hetgeen nog geen 40" o is van het totaal. Der halve zou deze markt beter niet door kunnen gaan of er zouden al snog een aantal kramen bezet moeten worden. Vrijdag 30 april is het Koninginne dag. Het college van Burgemee ster en Wethouders zal aan de ge meenteraad een voorstel doen om mogelijk te maken dat op Konin ginnedag volgend jaar de week markt door kan gaan. Gelet op deze ontwikkeling is het mogelijk om alvast met noodzakelijke voorbereidingen te beginnen. De weekmarkt zou deel uit moeten maken van de feestelijkheden in Waddinxveen. Daartoe heeft de reclamecommissie van de markt reeds een voorstel ingediend om een standwerkersconcours te houden. "Wellicht zou het aanbeveling verdienen indien de marktcom missie zich buigt over de organisa tie van deze bijzondere markt. Eventuele voorstellen voor de feestmarkt zouden dan ook bij de marktcommissie ingediiend kun nen worden. Bij een enquete door de marktmeester bleek dat bijna alle kooplieden mee willen doen aan de feestmarkt", aldus B. en W. vergadert, gaal een nieuwe branche-verdeling voor de gehele vrijdagse weekmarkt vastleggen. Op de weekmarkt in de Willem de Zwij- gerlaan, waarvoor al bijna anderhalf jaar een beperkte sanering geldt ten aanzieh van de vaste standplaatsen, is nu een wenselijk geachte branchever- deling voor 104 kramen (bezet dóór 55 koopïieden) opgestèld. Óver deze ver deling is overleg gevoerd door de ge meente met de Centrale Vereniging voor Ambulante Hazwdel in Den Haag. Voordeel van het voorgestelde bran- chepatroon is dat de toewijzing van losse standplaatsen alleen volgens het dan vastgelegde patroon gaat. De bran- cheverdeling bestaat uit de hoofdafde lingen consumptieve artikelen en niet- consumptieve artikelen. Achter de ge noemde artikelen staat het aantal koop lieden, die meestal over meer kramen beschikken. WADDINXVEEN - WD-fractievoorzitter F.EI. de Ruijter heeft zich er een voorstander van getoond dat de bestuursvorm van het bejaardenoord Huize Souburg aan de Prins Bernhardlaan wordt opengebroken. Hij zei dat tijdens zijn dinsdagavond gehouden al gemene beschouwing over de gemeentebegroting voor 1982. Sprekende over het bejaardenbeleid stelde hij daarin de renovatie van Huize Souburgh centraal. De heer de Ruijter: ”De nu inge zette verbouwing zal, buiten de op langere termijn financiële consequen ties, op korte’ termijn haar weerslag hebben in de opnamecapaciteit. Een wachtlijst van 27 geihdiceerde perso nen is dan ook verontrustend en se- lectering voor een opengevallen plaats een zeer moeilijke keuze. Een keuze die volledig aan de waarne ming van de gemeente voorbij gaat daar het bestuur hier autonoom kan handelen.” ■’’Een openbreken van de bestuurs vorm van het bejaardenoord Sou burgh komt dan automatisch weer in de discussie. Niet omdat de VVD twijfelt aan de integriteit van het be stuur in zijn opnamebeleid. Wel om dat hier een gedwongen gemeen schappelijke gemeentelijke voorzie ning zich buiten de waarneming van het gemeentebestuur voltrekt. Het is nu eenmaal een keihard gegeven dat op geen enkele wijze ruimte is voor een tweede bejaardenoord. Zelfs con trole is door de gemeente niet mogelijk. De financiële consequen ties echter komen wel voor een deel ten laste van de gemeente.” Hiet-consumptieve artikelen Dames- en meisjeskleding 2 Heren-en jongenskleding 2 Baby-en kleuterkleding1 Nacht-en onderkleding1 Stoffen en lappen 2 Kleinvak en wol2 Huishoudelijke en schoonmaak art. 1 Huishoudelijke textiel 1 Toiletartikelen en parfumerieI Textiel, kousen, sokken en panties 2 KunstnijverheidsartikelenI Koperwerk en plastic I Kinderkleding1 Lederwaren 1 Overhemden 1 Horloges en kettinkjes2 SportartikelenI Schoenen 2 Woningtextiel 1 Diversen 4 Aan het begin van de vorige week dins dagavond gehouden eerste vergade ring, waarin werd gesproken over de ge meentebegroting 1982 en over de werk wijze en werkprogrammering van de commissie, zei voorzitter Anne van Gent dat er in Waddinxveen zeker van een kunst- en cultuurbeleid sprake is geweest, al menen sommigen dat een dergelijk beleid afwezig was. Hij wees in dit verband op gemeentelijke activi teiten zoals het subsidiëren van de bi bliotheek, theatervoorstellingen, con certen, kunstaankopen en dergelijke. De overeengekomen brancheverde- ling ziet erzo uit: F. H. de Ruijter FED WADDINXVEEN In het clubgebouw aan de Albcrdingk Thijm- laan hebben vorige weck dinsdag de schutters van de schutters vereniging ’’Waddinxveen” hun jaarvergadering gehouden. Terug ziend op het afgelopen verenigingsjaar stelde voorzitter Aad van Vliet dat het een redelijk sportief jaar is geweest voor de georga niseerde plaatselijke schutters. De behaalde resultaten op de dis- triktskampioenschappen waren een hoogtepunt. ’’Helaas hebben de suc cessen zich niet doorgezet bij de na tionale kampioenschappen, maar men kan niet alles in eenmaal,” al dus de voorzitter. De notulen van de vorige vergadering werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris Wim de Bruin. De verwachting is wel, dat door zo’n uitbreiding met een ”vuur”afdeling, het ledental aanmerkelijk zou groei en, maar ook dat wil men eerst on derzoeken. Het bestuur verzoekt dan ook een ieder die interesse heeft in een dergelijke vereniging, dit ken baar te maken aan het secretariaat. Wim de Bruin, tel. 6085. PRIJZEN Aan het eind van de jaarvergadering werden de prijzen uitgereikt voor behaalde resultaten in de najaarscom- petitie 1980 en de voorjaarscompe- titie 1981. KOMPETITIE NAJAAR 1980 Hoofdklasse: 1Jan Holleman A-Klasse: 1J ohn Angenent 2. Henk Groen 3. Aad van Vliet B-klasse: Wim Straver 2. Rob van Dijken 3. Leo Roos C-klasse: 1. Jaap van Zijst 2. Sjaak Straver 3. Huib Schouten D-klasse: 1Tom v/d Berg 2. Hans Bouwman 3. Bert Angenent Jeugd: 1. Fab. Kooiman 2. John van Vliet 3. Werner van Loenen LeEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 28 OKTOBER 1981 fcgsss® Wife»,. I kunst en cultuur, welke is ontstaan uit de opgeheven commissie-met-de- lange-naam voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd. Naast deze commissie laat het college van Burgemeester en Wethouders zich 3 adviseren door de raadscommissie wel- zijnszaken en de gemeentelijke plan- S ningsgroep voor sociaal-culturele acti- ‘.1 viteiten. De nieuwe gemeentelijke commissie voor kunst en cultuur, die wordt voor gezeten door wethouder Anne van Gent (PvdA), bestaat uit de dames Hen nie Bloem-van Elten'en Joke Paling- I Petter en de heren Wim van Baarle, 1 Theodpn Boon en Bertus Jenner. j Deze vijf leden werden in de gemeente- I raadsvergadering van 26 augustus in 1 deze functie benoemd, nadat de raad- I sleden al in hun vergadering van 25 fe- I.- bruari hadden besloten in de plaats van de commissie voor kunst, cultuur, re- I creatie en jeugd de nieuwe commissie voor kunst en cultuur in het leven te roepen. Hoewel is geregeld dat deze nieuwe I commissie mag bestaan uit, maximaal 7 leden heeft men in het gemeentehuis voorlopig het minimum van 5 leden I aangehouden, gezien het feit dat de zit tingsduur Van de leden van de commis si sie samenvalt met een raadsperiode en derhalve september 1982 zal eindigen. Over de samenstelling van de nieuwe I commissie is nog informeel van gedach ten gewisseld in de toen al opgeheven commissie-met-die-lange-naam. WADDINXVEEiN - Evenals in de vorige rubriek ook nu een partijbespreking uit de halve fi nale van het kampioenschap van Nederland in 1980 (Bronstring - wit van Tilborg - zwart). a g» b ftft In de stand van het diagram toont de witspeler zich een goede laveerder door geniaal 37. 27-21 te spelen. Plots staat zwart op de rand van de af grond. Immers er dreigt 38. 39- 33 en zwart heeft niet vol doende tempi om de 2-om-2 met 23-28 in de stelling te hou den. Na 37. 15-20 38. 49-44 20- 24 39. 44-40 blijft de druk op de ketel. Zwart blijft in moeilijkheden wanneer hij de formatie 11,17 en 22 op geeft. De zwartspeler vervolgde krampachtig met de opmars 37. 18-22 38. 21 16 22-28. Het gevolg is een korte vleu- gelopsluiting met: Qn n~’ 14-19 40. 27-21, heeft nog slechts verdedigingskansen. De korte vleugelopsluiting zou wellicht rampzalig geweest zijn voor wit, wanneer de twee voorposten van zwart een veld terug zouden staan. Nu echter kan wit het vrije zwarte materi aal elimineren en er behoeven geen zwakke tempozetten gespeeld te worden. Deze wa ren ongetwijfeld nodig geweest, wanneer zwart niet zo’n voor uitgeschoven positie had gehad. Het slot van de partij ging als volgt: 40. 3-9 41. 49-44 9-14 42. 44-40 28-33 (Na 42. 15-20 43. 40-35 20-24 44. 45-40 14- 20 45. 25x14 19x10 46. 42-37 13-19 47. 39-34 loopt zwart gewoon vast). 43. 39x28 23x43 44. 48x39 13-18 45. 42-38 19-23 46. 40- 35 23-28 47. 47-41 18-23 48. 39-34 29x40 49. 45x34 15- 20 50. 35-30 17-22 51. 21- 27 12x21 52. 16x29 28-33 53. 29-23 33x42 54. 41-37 en opgegeven. Oplossing van de probleem-cij- ferstand van de vorige rubriek: Wit wint via: 2.7-21 26x17, 47-41 36x47, 39-34 47x49, 30x24 49x30 en 35x13. COR BARELDS Op de foto boven en beneden het zelftanksysteem bij Toyota-dealer Van Leeuwen B V zoals dat aan de Piasweg functioneert. WADDINXVEEN/GOLDA Toyota-dealer Van Leeuwen BV gaat het in Waddinxveen aan de Piasweg bestaande zelftanksysteem ook in Gouda introduceren. Dat gebeurt in de vestiging aan de Blekerssingel. Met het zelftanksysteem voor benzine, superbenzine en dieselolie is het voor iedereen mogelijk om zelf te tanken, alle dagen van de week en 24 uur per dag. Hiervoor moet men in het bezit zijn van een kredietkaart. Wie gebruik wil maken van deze bijzondere service meldt zich aan bij Van Leeuwen en krijgt dan een kredietkaart met een ge heim code-nummer. Wanneer de bezitter wil tanken, stopt hij de kredietkaart in de kaartlezer bij de benzinepomp en tikt het code nummer (4 cijfers) en het nummer van de pomp die hij wil gebruiken (I cijfer) in, waarna de pomp wordt vrijgegeven voor zelfbediening. Na het tanken pro duceert de computer een bon waarop naast de datum, bonnummer en het aantal getankte liters het totaalbedrag en B.T.W. worden vermeld. Al deze ge gevens worden in het computersysteem verwerkt. Aan het einde van de maand wordt door de computer,van ieder nummer, een faktuur gemaakt en volgt, met de verstrekte machtiging, de automatische afschrijving van het totaalbedrag. VOORDELEN Ten eerste zit de bezitter van zo'n pasje niet vast aan de normale sluitingstijden van het station. Wie haast heeft lijdt geen tijdverlies omdat de pieken ver meden kunnen worden. Daaraan kan gekoppeld worden het feit dat de klant niet naar, binnen hoeft om te betalen, zoals bij andere zelfbedieningsstations. Een ander voordeel is dat de autoko- s--

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 9