pi hi11 j Perevuur in Waddinxveen de pater makelaardij b.v. Geld lenen, een kwestie van rekenen zegtu? Rabobank O Sint Nicolaas weer met stoomboot naar W’veen Officiële ontvangst van dammers 101828-79941 iH Wisseling van de wacht bij Sliedrecht BV Drukte voor Volgende week zaterdagmiddag ...f Tel. 01828-3822 Be Fair-volley valt beter aan Begroting voor 1982 UW ADVISEUR VOOR ONROEREND GOED goedgekeurd INTOCHT SINTERKLAAS WEEK-AANBIEDING ONZE PRIJS 16.514,- ONZE PRIJS 11.298,- DE KOUWE HOEK Voor vijfde ronde in tweekamp om wereldkampioenschap Failliet Vervallen huizen moeten worden gesloopt 1 WSE wint verrassend de politie Nieuwsblad Onafhankelijk I I 1 KOOP RECHTSTREEKS UW P ORGEL OF PIANO p I dl R i iff i regionaal specialist voor bemiddeling agrarische bedrijven vastgoedgebied in geheel Nederland i I bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen schielandweg 7 2741 ma waddinxveen Centrum van fabrikage import en verkoop Oók goed om geld te lenen. B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Zo is het mevrouw, B zeiden wij op de bank. 11 En van ons kunt u rekenen op een be trouwbaar advies, waar u geen spijt van zult hebben... WILHELMINAKADE 58 2741 JV WADDINXVEEN I [LidNBMj F financieringen en verzekeringen taxaties en adviezen begeleiding cliënten op EP? jji rv-', 37e JAARGANG No. 1742 schap twaalf Zwarte Pieten en aan boord tientallen kilo’s pepernoten. ÖF i Hoofdkantoor: Kerkweg 161 00.65 4 WADDINXVEEN Na drie dagen vergaderen en het produceren van tien tallen dichtbetikte velletjes aan toe spraken heeft de Waddinxveense ge meenteraad vorige week donderdaga vond om 10 uur de gemeentebegroting voor 1982 goedgekeurd. Hiervoor was zo’n 13 uur vergaderen voor nodig. WADDINXVEEN -Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen maken bekend dat in de maand oktober in Waddinxveen een grootscheeps onderzoek gedaan is naar de bacterie-ziekte ’’perevuur”. Op een aantal plaatsen zijn aantastingen geconstateerd in grootbladige Cotoneastersoor- ten. Teneinde deze zeer besmettelijke ziekte te bestrijden zijn en zullen de aan getaste planten o.a. in de Oranjewijk, Groenswaard I en Bomenwijk e.o. zeer kort worden gesnoeid. ”In het begin zullen de struiken een minder prettig aanzien geven, maar in het komende voorjaar is een gezonde her- groei te verwachten. Voorwaarde daarvoor is echter Dat de bestrijding smaatregelen nu genomen worden”, aldus het college van Ben W. BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE 3- 5 4- 5 4-5 4-5 3-4 3- 4 4- 4 5- 4 3- 3 4- 3 3- 2 4- 0 l-si BODEGRAVEN TEL.01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 Zaterdag 14 november 1981, Nesse, 15.00 uur MORRIS ITAL 1304 HLS METAAL ZILVER NORMALE PRIJS INCL. TECTILEREN f 18.514,— MINI 1000 HL PERIOOT METAAL NORMALE PRIJS INCL. TECTILEREN f 12.698,— Zuidelijke Dwarsweg 18 - Waddinxveen - Tel. 01828-7713 WOENSDAG 4 NOVEMBER 1981 HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065 1 om zich lopend op weg naar het ge meentehuis te begeven. WELKOM In het gemeentehuis aan het Raadhui splein zal Sint Nicolaas en zijn gevolg welkom worden geheten door het ge meentebestuur. Na deze officiële ont vangst begeeft de Goedheiligman zich weer onder het publiek om zich ge ruime tijd te onderhouden met de Wad dinxveense lieverdjes. Het ligt in de be doeling dat Sint Nicolaas uiteindelijk weer in de Landrover aan de Zuidkade stapt om zich tussen vier uur en half vijf weer in te schepen aan de Nesse. Een week later - zaterdagmiddag 21 no vember - brengt de Spaanse kinder vriend bezoeken aan de Wad dinxveense winkelcentra. Achtereen volgens zullen met de bus worden be zocht het Brugcentrum, de Passage, de Orangalerij, de Luifelbaan, de Groens- voorde, de Dorpstraat en de Bomen wijk. De aankomst van Sint Nicolaas volgende week zaterdag is tevens de start van de Sint Nicolaasactie 1981. WADDINXVEEN De directeuren T. en G. C. Sliedrecht van de aan de St. Victorstraat gevestigde Sliedrecht Speelgoed BV zullen per 1 ja nuari 1982 na meer dan 40 jaar hun inzet te hebben gegeven aan het sinds 1850 bestaande bedrijf hun functies overdragen aan Wim en Peter Slie drecht. Wim Sliedrecht in de verkoop en Peter Sliedrecht in de produk- tie en inkoop, zo heeft het bedrijf in een persbericht laten weten. Sliedrecht Speelgoed BV, thans de laat ste fabriek van houten speelgoed in Ne derland, heeft ondanks de slechte con junctuur voor het overgrote deel van de werknemers voortgang van hun werk zaamheden kunnen verzekeren. Dit is gebleken uit een opgesteld beleidsplan, waaraan medewerking is verleend door de Rijks Nijverheids Dienst en de be- drijfsaccountant. De steeds toenemende concurrentie uit de lage lonen landen heeft ook Slie drecht Speelgoed BV parten gespeeld. Zo heeft het bedrijf enkele medewer kers uit de produktieve en administra tieve sector moeten ontslaan. Wim Slie drecht en Peter Sliedrecht zien met het overgebleven aantal medewerkers ech ter goede perspectieven voor het voort bestaan van dit produktie bedrijf. wacht door een grote schare kinderen en hun ouders, maar ook door het Wad dinxveense fanfarekorps Concordia. Sint Nicolaas zal na zijn aankomst in een Landrover stappen om naar de Zuidkade te rijden, waar hij ter hoogte van het oude raadhuis zal uitstappen Vooral in kwalitatef en exclusief hoog waardig speelgoed als bijv, de E10 auto baan, bolderwagens en sjoelbakkenen in de vrije tijdssektor zoals modelbouw in hout van boerenwagens, schepen en molens zijn nog vele mogelijkheden. Het toekennen van de onderscheiding ’’Speelgoed van het jaar 1981 in de ka- tegorie hobby artikelen” voor de serie Nederlandse platbodem jachten is daar van een bewijs. Tevens zal Sliedrecht Speelgoed BV zich in de toekomst steeds meer gaan richten op alle mogelijke technische houtwaren en premium artikelen. Het is een verheugende zaak, dat ondanks alle berichten, dat vele bedrijven slui ten, dit oude Waddinxveense bedrijf onder nieuwe en jeugdige leiding voort gang kan vinden. WADDINXVEENVolgende week maandagmiddag wordt in het Wad dinxveense gemeentehuis de vijfde ronde gespeeld in de damtweekamp Tijdens deze reis stilde Nicolaas de storm en sinds dat wonder is hij de beschermheilige van zeelie den. Veel havensteden hebben een Sint Nicolaaskerk. In deze kerken hingen geredde schip breukelingen hun natte kleren op en voor omgekomen zeelieden werden er missen voorgelezen. Sinterklaas wordt als een kinder vriend gezien door de legenden die over hem bekend zijn. Zo bracht Nicolaas drie jongetjes die in stukken gehakt in een tobbe za ten terug in het leven en gooide bij drie meisjes een bruidschat in de schoen toen hun vader hen, door armoede gedreven, het pad van de prostitutie op wilde sturen. ’’Daarom zullen wij deze hoge Spaanse gast met open armen ont vangen en zullen hem op al zijn tochten door Waddinxveen bege leiden”, aldus de politie. Omdat de gemeenteraadsleden in hun algemene beschouwingen en de wet houders in hun antwoord daarop zeer veel zaken hebben toegelicht en aange sneden en dit alles best interessante ge gevens heeft opgeleverd, informeren wij onze lezers daar in de komende we ken nader over. I I aaiiaakiavi- M Langs de Gouwe-oever wordt dt SCHOONSTE MAKERS sPaanse kindervriend natuurlijk opge- X Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN/DEN HAAG Failliet verklaard is Vertimex BV, statu tair gevestigd te Waddinxveen en kan- toorhoudende te Boskoop. Aldus een besluit van rechter-commissaris mr. M. Rutgers van de arrondissementsrecht bank te Den Haag. Als curator is aange wezen mr. F. J. H. Somers te Alphen aan den Rijn. Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde I4 Telefoon alle kantoren 01828-4566 WADDINXVEEN Vogende week zaterdagmiddag zet Sint Nicolaas weer voet op Waddinxveense bodem. De Goedheiligman komt om onge veer drie uur met de stoomboot Spanje bij de Nesse aan met in zijn gezel- WADDINXVEEN De verwaar loosde huizen aan de Henegouwerweg 24, 25 en 25a zullen binnen de kortsts mogelijke tijd moeten worden afgebro ken. De gemeente Waddinxveen heeft dat de eigenaren Betonfabriek Rogge veen BV en de heer H. J. Slot geschre ven. Aanvankelijk werd de bezitters van die drie aanzienlijk vernielde hui zen aangeschreven dat ze binnen 14 da gen de boel gesloopt moeten hebben, maar ze hebben daarvoor wat respijt ge kregen. Voor het einde van het jaar zuLlen de Huizen, die door de jeugd be hoorlijk zijn vernield en nu nog dienen voor wat opslag, afgebroken zijn. WADDINXVEEN Het dames team van de afdeling volleybal van de multi- sportvereniging Be Fair heeft in de derde divisie van de volleybalcompeti- tie DAC met 3-0 verslagen. De Wad- dinxveensen hadden een goede serve en het betere aanvalsspel. Bij DAC bleven de passes de hele weds trijd onzuiver, waardoor de aanval er niet uitkwam. Met name in situaties waarbij van de Alphense dames impro visatievermogen gevraagd werd, liet DAC het afweten. Slechts in de tweede set kon DAC enige tijd in de buurt van Be Fair vertoeven (9-9), om vervolgens echter kansloos achter te blijven: 15-9. Die score stak nog gunstig af tegen de resultaten van de eerste (15-3). Bij Be Fair speelden Jannie Zeeman en Mar griet Kroes een goede wedstrijd. De heren van Be Fair boekten in de promotieklasse de eerste winst van dit seizoen. In Rijnsburg werd RVV door de herboren Waddinxveners op alle fronten afgetroefd: 0-3. De setstanden die genoteerd werden waren 5-15, 9-15 en 11-15. Naar aanleiding van de slechte resultaten in hetbegin van het seizoen had de spelersgroep van Be Fair de afgelopen week een onderling gesprek. Dat bleek inspirerend gewerkt te hebben. Vooral het nieuwe systeem in de aanval kwam redelijk goed uit de verf. (Foto: Week- Rechts de vertrekkende directeuren T. en G. C. Sliedrecht en links hun opvolgers Wim en Peter Sliedrecht. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom j. 1. De verwaarloosde panden aan de Henegouwerweg met vooraan de voormalige woning Ruimzicht blad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Voor de voetbal competitie kwamen zondag in het sportpark ”de Sniep” Waddinxveen binnen de lijnen en uit WSE. Wad dinxveen verloor met 1-3 van Nieuwer- kerk en WSE won met 0-1 van Nieuw koop. Een opmerkelijke uitslag voor de bespelers van de velden in de Vondelwijk. WSE Nieuwkoop-aanvoerder Cees Sanders had het stugge WSE in de tweede helft kuNNEN afmaken toen hij een straf schop nam, maar hij schoot te zacht en WSE-sluitpost Ton Kling stopte de bal. Toen André Moons even later een vrije trap wel raak schoot was het bekeken voor Nieuwkoop: 0-1 STAND 4E Schoonhoven Haastrecht Nieuwerkerk Donk Lekkerkerk Floreant WSE NSV Nieuwkoop Moordrecht Moerkapelle Waddinxveen WADDINXVEEN Een moeilijk draaiend Waddinxveen wist 'Nieuwerkerk niet voldoende te genwicht te bieden. Na een doelpunt loze eerste helft scoorde Nieuwerkerk direct uit de startblokken. Wad dinxveen probeerde wel aan te vallen, maar het mankement bleek juist in de voorhoede te liggen. Nieuwerkerk be schikte wel over voldoende stootkracht en liet een tweede treffer aantekenen. Na twintig minuten halveerde Fred Bijl uit een doorloopballetje van Fred Schoonderwoerd de marge. Op jacht naar de gelijkmaker verwaarloosde de thuisploeg echter de verdediging, waar door Nieuwerkerk nog éénmaal doel treffend kon terugkomen: 1-3. O i WADDINXVEEN De ko mende weken zijn weer drukke weken voor de Waddinxveense rijkspolitie, zo lezen we in Mo zaïek, het personeelsblad van de gemeente Waddinxveen. De grote kindervriend uit Spanje zal namelijk ook dit jaar weer Wad dinxveen met een bezoek vereren. Zaterdag 14 november zal het ge meentebestuur hem op het ge meentehuis ontvangen nadat hij net daarvoor per schip (stoom boot) over de Gouwe aan de Nesse Waddinxveen binnen is ge komen. om het wereldkampioenschap tussen gaan beginnen - de damstrijd wordt nitoren en een uiteenzetting van Ton wereldkampioen Anatoli Gantwarg en gestreden in de burgemeesterskamer Sijbrands de titelstrijd zal kunnen vol- uitdager Harm Wiersma. Voordat de van het raadhuis, terwijl in de raad- Sen ls er s morgens om half twaalf wedstrijden om half vier 's middags -aal het publiek aan de hand van mo- een ontvangst in het raadhuis. Langs de Gouwe-oever wordt de De heilige Nicolaas heeft bestaan maar er is geen sprake van een stoomboot uit Spanje en een pa leis te Madrid waar vrolijke Pie ten het hele jaar druk doende zijn met de voorbereidingen voor de vijfde december. Onze Sinterklaas is waarschijnlijk een samensmelting van twee heili gen uit Klein-Azië; de ene Nico laas leefde te Pinora in de zesde eeuw, de andere te Myra in de vierde eeuw. In 1807 werd het stoffelijk overschot van Nicolaas van Myra door zeelui uit Bari naar hun thuishaven overge bracht. 'I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1