Oscar Benton Concert van drie Wilgen knotten in Zuid-Holland muziekkorpsen in Ontmoetingskerk Zaterdag vogels bekijken in Gouwebos naar Boskoop isgyu - Wintertalingen Kuifeenden Meerkoeten Reigers Prima show Schouwburg in Gouda dicht? Te zien in het weidegebied van het Gouwebos Verbakek kledingpakket voor W’veense BOUWVOORLICHTING FOTOWEDSTRIJD ”DE BOUWENDE MENS” Aanmoedigings prijs Gouda Slechte tv-beelden Boskoop? Vergadering dering heeft de streekcommissie al "n streekcommissie in Gouda Excursie met deskundige toelichting vanaf half tien ANIMO VLOOIENMARKTEN GROEIT in Boskoop fc l Ja 1 - ■■waar w «W S - f WOENSDAG 2 DECEMBER 1981 o optreden beter maar de overtuiging bleef uit. ‘BLONDIE’ De Goudse buikdanseres die ieders bewondering af dwong. (Foto: Cees DANSEN 1 houden op initiatief van het recreatie schap Bospark, dat hiervoor medewer- Komende zaterdagmorgen om half tien wordt er verzameld op de Alberdingk °j Bakker). I f ft Hoofdmoot van de avond was echter het danswerk. Het Jaguar ballet, be staande uit Jaquelien Boetien, Arja en Nicole brachten een swingende show die tot in de puntjes klopte. vlooienmarkt ontdekt. We hebben nu 75 stands en de hal zit vol. Ik heb zelfs aan een veertigtal mensen nee moeten verkopen’, aldus een zicht baar tevreden Ruud van Neutegem. Het grote aanbod heeft tot gevolg ge had dat de markt rijker aan variëteit is geworden. Verzamelaars van mun ten e.d. zijn vaste bezoekers gewor den. Gunstig geprijsde snuisterijen gaan vlot van de hand en zelfs is er nu antiek, zij het in mondjesmaat. De Nederlandse "Blondie" Hansje Ravenstein. (Foto: Cees Bakker). Tussenkomst van de Goudse kanton rechter heeft beide partijen vooralsnog niet dichter bij el kaar gebracht. De gemeente heeft de kantonrechter gevraagd om een jaar uitstel van de ontruimingsplicht. Mr. H. J. Suyver stelde namens de gemeente dat Gouda met een flinke financiële strop komt te zitten als het huurcont ract niet wordt verlengd. ”Er zijn im mers al voor het komend jaar contrac ten afgesloten met artiesten, die anders niet nagekomen kunnen worden”, al dus de raadsman, die verder wees op het algemeen cultureel belang van de Schouwburg voor Gouda. De kantonrechter zal binnenkort uit spraak doen. Thijmlaan in Waddinxveen. De duur van de bijzonder interessante rondlei- king kreeg van het Instituut Natuurbe- ding is ongeveer anderhalf tot twee uur, schermingseducatie. zodat iedereen weer op tijd thuis kan zijn voor de viering van Sint Nicolaas. De excursie gaat onder alle omstandig heden door. Slecht weer of eventuele geringe belangstelling zullen geen spel breker kunnen zijn, zodat iedereen bij voorbeeld kan kijken naar smienten, wintertalingen, meerkoeten, reigers en kuifeenden. De economische recessie maakt het overigens het recreatieschap Bospark, dat verantwoordelijk is voor de aankle ding van de groene long tussen Wad dinxveen en Boskoop, erg moeilijk om te komen tot de definitieve inrichting van dit gebied. Hieraan wordt tenslotte al 15 jaar gewerkt. In hun toelichting op de gemeentebe- WADDINXVEEN Bouwvoorlichting Waddinxveen, de vrij toeganke lijke, permanente voorlichtingsexpositie over bouwen en wonen aan de Waddinxveense Staringlaan, heeft een fotowedstrijd uitgeschreven met als onderwerp "De bouwende mens”. Amateurfotografen die aan de wedstrijd wensen deel te nemen, kunnen een wedstrijdreglement aanvragen bij Bouwvoorlichting Waddinxveen, postbus 163, 2740 AD Waddinxveen. Foto’s kunnen tot 28 februari wor den ingezonden. Aan de ingezonden foto’s zal in april 1982 een expositie worden gewijd. Voor de bekroonde inzendingen worden aantrekkelijke prijzen in waarde bonnen beschikbaar gesteld: le prijs 1.000,2e prijs 750,en een 3e prijs van f 250, Het thema ”De bouwende mens” geeft aan dat het de bedoeling is op de foto’s de mens in het bouwproces centraal te stellen. Het gaat dus beslist niet om architectuurfoto’s. Bouwactiviteiten zijn bijzonder verweven met het dagelijks bestaan. Ba bies krijgen al blokken in de box om zich in het bouwen te bekwamen. Bij het opgroeien verandert wel het materiaal en het resultaat wordt hutten en tenten, maar de mens blijft bouwen. Naast degenen die als volwassenen het bouwen als beroep gaan uitoefenen, kunnen ook velen het als hobbyist en doe-het-zelver niet laten. Het onderwerp ”De bouwende mens” biedt aan de enthousiaste amateurfotograaf dus vele invalshoeken. De jury zal bestaan uit de heer W. Gilhuis, auteur van het boek ’’Tussen scherp en onscherp”, de heer C. Neuerburg, directeur van Adviesbureau voor Public Relations C. Neuerberg O.W.H. van Tussenbroek en de heer B. Romeijn, manager Bouwvoorlichting Waddinxveen. Ook aan de kleding was duidelijk veel aandacht geschonken. Ook de leer lingen van Jaquelien, ditmaal onder de noemer Jay B. ballet gaven een staaltje van hun kunnen weg. Zowel Jaquelien Boetien als de buikdanseres Dürdane zijn als instructrice aan de Stichting Binnensport Boskoop ver bonden. WADDINXVEEN/BOSKOOP Za terdagmorgen 5 december van half tien tot tegen elf uur wordt er in het weide gebied van het Gouwebos tussenWad- dinxveen en Boskoop een excursie gehouden. Deze rondlei ding voor de vogelliefhebbers wordt ge- durend in beweging waarbij duidelijk haar balletopleiding bij Helen Le Clercq tot uiting kwam. Vocaal leden I haar prestaties nauwelijks onder al dat-€rukke gedoe en dat is een kunst apart. Met souplesse in een spaggaatje vallend een nummer zingen kan niet iedereen. GOUDA De Culturele Raad Gouda kent ieder jaar aan mensen die aan het begin van hun beroepsloopbaan staan als kunstenaarr een aanmoedigingsprijs toe. (Dit slaat niet op leeftijd maar op het bezig zijn als zodanig). Wil men in aanmerking komen voor deze prijs, dan moet men woonachtig zijn in Gouda of in een der gemeenten in de regio Midden-Holland. Het inge zonden werk mag onder geen beding onder leiding zijn vervaardigd. Dit jaar is als onderwerp gesteld: Omge- vingsvormgeving, architektuur, inte- rieursarchitektuur, meubelontwerpen, industriële vormgeving, kortom alles dat met de mens en zijn omgeving ver band houdt. Zowel uitgevoerde - als niet uitgevoerde plannen komen voor bekroning in aanmerking. Gevraagd wordt materiaal (foto’s, maquettes, modellen, tekeningen) in te zenden, dat een goed beeld geeft van de bedoelingen van de ontwerper. Waar nodig kan de inzending verduidelijkt worden met een (korte) schriftelijke toelichting. Het ingezonden werk zal in de Burger- hal van het stadhuis worden geëpo- seerd. Inschrijfformulieren kan men ha len bij Bureau Welzijnszaken, Crabeth- park 23, 2801 AP Gouda, telefoon: 01820-13800, tst. 320. Op aanvraag kun nen ze ook worden toegezonden. j-- Werd enkele maanden geleden als ex periment een vlooienmarkt gehouden in Boskoop, de belangstelling ervoor was van een mate die ieder eigenlijk verraste. Reden voor organisator Ruud van Neutegem er een maande lijks gebeuren van te maken. Sinds dien schommelt het aantal bezoekers rond de 2.500 en dat aantal is ook in het afgelopen weekeinde weer ge haald. Ook de ‘handel’ heeft de Boskoopse de streekcommissie. In de vorige verga- voorlopig commentaar gegeven. Nu zullen ze dan ’n definitief commentaar vaststellen. Iedereen die belangstelling heeft voor de streekcommissie is van harte wel- ze in een zo vroeg mogelijk sta voor de bevolking. Ze bestaat uit 20 streekbewoners, die zich in hun vrije tijd inzetten om iedereen te betrekken bij de ruimtelijke ordening en de in spraak op provinciaal niveau. Zo orga niseren ze inspraakprocedures bij plan nen van de provincie voor de ruimte lijke omgeving. Daarnaast proberen Daarnaast proberen ze in ’n vroeg sta dium onderwerpen te signaleren die de aandacht verdienen van de streek en/of het provinciaal bestuur. Als derde taak hebben ze het bevorderen van ‘n direct contact tussen de streekbevolking en het provinciaal bestuur. Iedereen is van harte welkom en voor nadere informatie kan men terecht bij L. G. J. de Vries, tel. 01825-1760, con tactpersoon voor Gouda en omgeving of bij het centraal secretariaat voor de streekcommissies, waar u ook de verga derstukken kunt, aanvragen: tel. 070- 997770, Jacky van den Boom. T GOUDA Gaat de Schouwburg in Gouda volgend jaar dicht? Dat is de vraag, nu tussen de eigenaar en de ge meente een conflict is ontstaan over de verkoop van de Schouwburg. De eigenaar, sociëteit Ons Genoegen, wil het complex aan de Boelekade voor 3 72 miljoe gulden aan de gemeente ver kopen. De gemeente wil echter niet meer dan acht ton op tafel leggen. De eigenaar wil het huurcontract, dat vo rige maand afliep, voorlopig niet ver lengen. WADDINXVEEN In de vorige week woensdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering heeft de heer W. L. M. Kruijk (CDA) er melding van gemaakt dat er geklaagd wordt over een slechte tv-ontvangst in Boskoop. Zoals bekend ontvangt onze buurgemeente beeld en geluid van de mast aan de Sta ringlaan. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) kende de klachten overigens niet en meende dat de Boskopers zich daarmee moesten richten tot de stichting die daar de kabeltelevisie exploiteert, in dien de ontvangst inderdaad te wensen overlaat. Omdat er in Waddinxveen niet wordt geklaagd, dacht hij dat er hooguit iets kan zijn met de kabel die tussen Waddinxveen en Boskoop is gelegd. VERHOGING "Ons college heeft dan ook gemeend het schap in zijn beperkte plannen te moeten steunen door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van f 25.000,aan de raad voor te stellen. De meerjarenbegroting geeft bij onge wijzigd beleid een verhoging van ca. 60.000,voor 1983 aan. Ook de ge meente Boskoop zal bereid moeten zijn dit extra bedrag eveneens ter beschik king te stellen. Op deze wijze zal aan de inrichting van het middengebied ge stalte gegeven kunnen worden", aldus het Waddinxveense college. kest behoort in ons land tot de allerbe ste van de brassbandmuziek. Onder de bezielende leiding van de bekende diri gent Dick van Mourik weten zij zich al jarenlang te handhaven in de hoogste afdeling van de Algemene Unie van Muziekverenigingen. Vorig jaar wisten zij op het Najaarsmu- ziekconcours in Leiden beslag te leggen opde wisselbekerdoorhet hoogste aan tal punten te behalen van het hele con cours en enkele maanden geleden wer den zij bij het concours om het kam pioenschap van Nederland derde. Voorwaarts is er dan ook bijzonder trots op dat het haar gelukt is dit orkest naar Waddinxveen te halen. GOUDA Dinsdagavond 8 december om acht uur vergadert in Hotel De Zalm aan de Markt 34 in Gouda de streekcommissie voor Gouda en omge ving over ruimtelijke zaken in de regio. De streekcommissie heeft de volgende punten op haar agenda staan: Signalen uit de streek. Een ieder, die iets opmerkt in de streek waaraan aan dacht besteed zou moeten worden, kan dit verwoorden. Het gaat dus wel om provinciale aangelegenheden op het ge bied van de ruimtelijke ordening (bij voorbeeld streekvervoer) en niet om I gemeentelijke aangelegenheden. De streekcommissie kan dan eventueel I het ’’signaal” onder de aandacht van I het provinciaal bestuur brengen en/of I een informatie-avond organiseren voor I de streekbevolking. I Nota inspraak in de ruimtelijke orde- I ning. Deze nota van Gedeputeerde Sta- I ten is van belang voor de toekomst van WADDINXVEEN De Wad dinxveense mevrouw A. C. Crielaard-Kemink van de Peu- leyen 13 is winnares geworden van een compleet kledingpakket voor dames, dat gewonnen kon worden tijdens de tweede actie week van Modehuis Verbakel BV aan de Zuidkade in Waddinxveen. Op een deelnameformulier had zij namelijk vermeld dat de waarde van een in een reuzen-surprisepak in het midden van het Modehuis verpakte complete outfit voor een vrouw f 537,80 zou bedragen, terwijl dit een kwartje minder bleek te zijn namelijk 537,55. In het kader van de gratis- surprise-actie bij Verbakel BV kreeg de Waddinxveense zater dagmorgen het complete kleding pakket, bestaande uit een japon, stepmantel, sjaal, handschoenen, muts, panty, bh en slipje als prijs aangeboden. De mooie prijs kwam mevrouw Crielaard- Kemink mede toe omdat zij te vens haar tweede opdracht goed had vervuld, namelijk vaststellen dat er bij Verbakel BV tien le vensgrote Sinterklazen stonden opgesteld. In deze laatste week voor Sint Ni colaas heeft Verbakel de derde en laatste actie gehouden. Waren de eerste twee besteptd voor heren en voor dames, nu zijn de kinde ren aan de beurt geweest. Bij be steding van 50,— ontving men een deelnhmeformulier, waarop het totaalbedrag kon worden in gevuld waarvan men denkt dat dat gemoeid is met de kleding die is verpakt in een reuzen-surprise pak. Boven het surprise-pak hing een pijl waarop exact was aangege ven welke artikelen in het pak za ten. De tot en met vandaag (woensdag) geduurd hebbende actieweek omvatte het surprise- pak voor de kinderen (trekking winnaar zaterdag 5 december). f Van beter gehalte was de bijdrage van ■zangeres Hansje Ravenstein. Door sommigen als de Nederlandse Blondie omschreven. Een beetje overdreven. De haarkleur komt overeen en Hansje kan, als ze haar best doet, net zo’n omfloerste blik öpzetten maar daar blijft het dan bij. Hansje Ravenstein verwierf enige bekendheid met het U nummer Automobile. Behalve dat nummer zong Hansje nog vijf num- Smers, voornamelijk op stevig disco- ritme gezette klassiekers. S Het ontbrak de blonde zangeres be- paald niet aan zeggingskracht. Haar aanwezigheid op het podium was do- minant, als een onvermoeibare H spring in’t veld bleef Hansje voort- BOSKOOP Leuk nieuws voor de fans van Oscar Benton. De blueszan ger die in deze dagen over de hele we reld triomfen viert met ‘Bensonhurst Blues’, komt op zaterdagavond 2 januari 1982 naar Boskoöp voor een speciaal concert in de Rozenburcht. Een traditie wordt daarmee in ere hersteld. Wim Rijnbeek, voormalig organisator van popconcerten in Boskoop, kwam op het idee om Oscar Benton weer uit te nodigen, nadat hij hem bij Mies Bouwman op televisie had gezien. In het verleden heeft Wim Rijnbeek de zanger vele malen naar Boskoop gehaald. Hij opende jaren achtereen het nieuwe jaar met een concert in de Rozenburcht, toen nog ‘Verenigings gebouw aan de Rozenlaan’. Oscar Benton treedt al lang niet meer op met zijn ‘bluesband’. Speciaal voor dit eenmalige en dus unieke optreden heeft hij nu een band rond zich ge formeerd waarmee hij zijn oude re pertoire kan brengen. Deze bestaat uit Ap Dekker (drums), Chris Vring (basgitaar) - beiden uit de band van Jaap Dekker; André Valkering (pia no) en Ben Bruin op gitaar. Oscar Benton zelf zingt en speelt ook gi taar. Bekende oude nummers van Oscar Benton zijn Teel so good’, ‘Draggin’ Around’ en vooral nu dus ‘Benson hurst Blues’. Al jaren geleden raakte filmacteur A- lain Delon onder de indruk van dit bluesnummer. Hij nam zich voor het eens in een film te gebruiken. Dat is nu gebeurd. Het is maar liefst negen keer in Delons nieuwste film te ho ren. Het gevolg: In Frankrijk, maar ook in Canada en Zwitserland is het een grote hit. Van de single zijn in middels alleen in Frankrijk al 400.000 exemplaren verkocht, Benton is er in één klap een ster ge worden die in de ene na de andere tv-show verschijnt. Kaarten voor het concert in de Rozenburcht kunnen al gereserveerd worden bij W. Rijnbeek, Tel. 01727-4784. WADDINXVEEN/BOSKOOP - In de winter van 1980 organiseerde de Stichting Natuur- en Landschapsbe heer Zuid-Holland een tweetal ‘knot- kampen’. Deze bleken zo goed aan te slaan dat men voornemens is in het komende seizoen de activiteiten te verdubbelen. Op het winterprogram- ma staan nu vier knotkampen. alles. De ervaring heeft inmiddels ge leerd dat het ‘knotkamperen’ ook in andere behoeften voorziet. Het is een bij uitstek gezonde, actieve en ontspannende tijdspassering waar bij men in de vrije natuur werkt met een aantal enthousiaste vrijwilligers. Men krijgt hierdoor de gelegenheid anderen, met een gelijkgeschakelde belangstelling te ontmoeten. Voorts heeft men de voldoening een steentje te hebben bijgedragen aan het be houd van de karakteristieke elemen ten in het Zuid Hollands landschap. Om voor één van deze kampen in te schrijven moet men minimaal 16 jaar zijn. Inlichtingen en opgave bij de Stichting Natuur- en Landschapsbe heer Zuid-Holland, Postbus 558, 2800 AN Gouda. Telefonisch bereik baar onder nummer 01820-24500. Deze worden gehouden in de perio des van 20 tot en met 24 en van 27 tot en met 30 december. Twee van deze kampen worden gehouden in de omgeving van Woerden en Driebrug- gen, één bij Recuwijk en één bij Ou- dekerk aan de IJssel. Met dit alles beoogt de stichting flink wat achterstallig onderhoud aan knotbomen, geriefbosjes en houtka- den weg te werken. Dat is echter niet WADDINXVEEN Op initiatief van de Waddinxveense brassband Voor waarts wordt vrijdagavond 11 decem ber het traditioneel geworden concert in de Ontmoetingskerk aan de Groens- voorde in Waddinxveen gehouden, waaraan naast Voorwaarts medewer king wordt verleend door de Goudse harmonie De Pionier en de brassband Breukelen. Het concert begint om acht uur. De toegangsprijs bedraagt één rijk- sdaalder. Donateurs, 65-plussers en CJP-houders betalen één gulden. Voor de pauze concerteren Voorwaarts en De Pionier. Na de pauze is het po dium in de Ontmoetingskerk voor de brassband uit Breukelen. Dit laatste or- BOSKOOP/WADDINXVEEN - Boe ken, prenten, curiosa, kleding en ‘grootmoeders tijd’ blijken in een nog steeds stijgende belangstelling te staan. Daarvan getuigt het resultaat van de afgelopen vrijdag en zaterdag in de Boskoopse Beurshal van Florida gehouden vlooienmarkt. Een derge lijk gebeuren komen we elke zater dag ook tegen in de veilinghal aan de Brede weg in Waddinxveen, waar tel kens zeer veel mensen iets van hun gading zoeken. BOSKOOP Het scheelde maar wei nig of een niet aangekondigd artieste stal zaterdagavond de show in de S.B. B.-sportzaal aan het Torenpad in Bos koop. Bekend was dat het Jaguar bal let, het Jay B.-ballet en zangeres 1 Hansje Ravenstein op zouden treden. J Een onverwachte attractie was echter de imponerende show van buikdanse res Dürdane, een meisje uit Gouda dat op goed gekozen muziek een ge weldige sfeer maakte. De ongeveer 250 bezoekers waren a- demloos en volkomen in de ban van deze danseres. Terecht oogstte Dür dane dan ook een ovatie aan het eind van haar optreden. Het is moeilijk s voor te stellen dat deze ranke Goudse tot nu toe geen naam heeft kunnen maken met haar show, die op geen enkel onderdeel onderdoet voor die van bekende buikdanseressen. Ook niet aangekondigd was het optreden van zangeres Shirley. Een debuutoptreden waarbij de doodze- I nuwachtige zangeres hopeloos de H mist inging. Alras schakelde ze over op play-back. Het geluid was toen r Ci: 0 Een blik in de Boskoopse Florida-xlooienmarkt. (Foto: Cees Bakker groting 1982 schrijven B. en W. van Waddinxveen dat de bijdragen van de beiden gemeenten drastisch verhoogd zouden moeten worden om de kosten van inrichting en onderhoud op te van gen. De totale gemeentelijke begroting laat echter zien dat dat niet mogelijk is. De subsidie in de grondaankopen door C.R.M. (75 procent) en de provincie (15 procent) is echter gekoppeld aan de voorwaarde dat binnen 5 jaar na deze aankoop begonnen moet zijn met de aanleg van de voorzieningen, zo niet dan kan de reeds verleende subsidie in zijn geheel terug geëist worden, de nog te ontvangen subsidie wordt niet meer uitbetaald. Dat zou Waddinxveen bij lineaire af schrijving gedurende 30 jaar in het eer ste jaar 81.000,— kosten. Hoewel de subsidiënten begrip hebber voor de moeilijke positie van de ge meenten stellen zij als eis dat er wel een aanvang met de inrichting gemaakt moet worden. Het Schap heeft bekeken of door fasering van de inrichtingen kosten gedrukt konden worden. Het tegendeel bleek ech ter. Een verdere versobering wordt door de technische adviseurs onaan vaardbaar geacht. Het schap heeft dus besloten niet tot fasering over te gaan. Op de onderhoudskosten, die volledig door het schap gedragen dienen te wor den, kan bezuinigd worden door het ni veau van onderhoud te verlagen. Om de jaarlasten nog verder te'beperken, zal het schap zijn activiteiten voorhands beperken tot aankoop, aanleg en on derhoud uitsluitend van het middenge bied. Een verdere besparing van kosten zou nog kunnen ontstaan door gebruik te maken van de werkeloosheids regeling en verpachting van de gronden die niet direct voor inrichting noodzakelijk zijn. *■-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 13