H. P. Barth bedankt loco I Minderheid is Meerderheid raad stemde deze tegen markt op Koninginnedag zomer in met CDA-burgemeester alvast voor zijn leiding Geen behaaglijke temperatuur in raadhuis WD-vragen over kosten afscheid NAM BV In profielschetsvergadering met commissaris mr. M. Vrolijk Start van Zuidplas kan in eerste helft van 1983 A. H. R. Burger C. G. DROOG-LA GRAND EEN GOUDEN PAAR b k I getij WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 2 DECEMBER 1981 WEEK1 ETENTJES UNIFORMEN A. BOONSTOPPELJR. ENERGIE PARKEEREXCESSEN KAART ZEEHELDENBUURT ONROEREND GOEDBELASTING KONING WINTER CV-KETEL De gemeenteraad is bereid gebleken alleen uit eigen mr. F. H. de Ruijter (VVD) ij belij- onze D’66 D’66-fracticvoorzitter H.P. Barth, Kwi Gou wen oen. rave Stee zich over hetz t,e v< I Bij I Tim Slap één met kam Swa I van I nem I UIT I TOI I Vrie I Kwi I OT1 I Kwi I Vrie I Kwi I Kwi Kwi over en l kam besl Kwi doo over Ribl Kap Waddinxveen benoemde i Haastrecht, Stolwijk en i i i ri ;g 1S be- wijzi te w scha wist trigt de over sneeuwploeg ter vervanging van de oude uit 1968. Er is ook nog f 15.000,-- op tafel gelegd om de keer- wanden voor de zoutopslag aan de Noordkade te kunnen vervangen. ‘We wilden het afscheid op dui delijke wijze doen’, aldus de christen-democraat, die veron derstelde dat de installatie van de nieuwe burgemeester op donderdag 7 januari 1982 min der geld zou kosten. Hij be toogde ook nog dat de kosten van het Waddinxveense af scheid niet afsteken bij wat el ders gebruikelijk is. Waddinxveens nieuwe burgemees ter C. M. van der Linden. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). H. P. Barth D 66).. f 4.300,-- op tafel te leggen, zijnde eenderde deel van de kosten die was gemoeid met de aanschaf van een nieuwe ketel voor de centrale verwar - mingsinstallatie in de protestants- christelijke De Savornin Lohman- school aan de Lindengaarde. Ver vanging was nodig omdat de gietijze ren ‘leden’ van deze tien jaar oude ketel gingen doorroesten. De rest van de bijna 13 mille bedragende kosten is betaald door het schoolbestuur. WADDINXVEEN Vrijdagavond 27 november recipieerden de heer C. G. Droog (72) en zijn vrouw N. Dropg-La Grand (68) in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost tussen half zeven en half acht in verband met hun vijftig jarig huwelijk. Het gouden feest werd gevierd in aanwezigheid van de zeven zoons, drie dochters en kleinkinderen. De bruidegom is een bekende in Wad dinxveen. Vele jaren reed hij met zijn ij scokar door het dorp. De laatste tijd voor zijn pensionering was hij uitvoer der bij de wegenbouw. Het echtpaar verkeert in redelijke gezondheid. WAI beha feite oens de viert 2 de Kwi, grad I gekc TT\ en I reed I ker zoal 1 men tuig' daar bela behi doo wor WADDINXVEEN - In het han- delsregister van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden- Holland is aangegeven dat N.A.M. Nederlandse Automobiel Maatschap pij BV, Gouda, met als vestigings plaats Waddinxveen, de bedrijfsacti viteiten voorlopig heeft gestaakt. de burgemeester uitgebreider te laten plaats vinden dan in be perkte kring. Naast de buiten gewone gemeenteraadsvergade ring, die werd gevolgd door een receptie, waren er etentjes ge weest met het college van B. en W. en met de gemeenteraads leden en hun vrouwen, terwijl er ook nog een bijeenkomst in het Anne Frank-centrum was gehouden voor alle medewer kers. POMP Er is door de gemeenteraad f 5.000,- op tafel gelegd als helft van de kosten voor de aanschaf van een pomp om de sloten langs en rond de Brugweg te kunnen doorspoelen. De andere helft wordt betaald door het hoog heemraadschap van Rijnland. Het waterschap De Gouwelanden neemt de exploitatiekosten van de pomp voor zijn rekening. RIOLERING De gemeenteraad heeft het unaniem mee ingestemd dat met Moerkapelle en Zevenhuizen geprobeerd gaat worden het zuidelijk deel van de Zuidplaspolder (Abraham Kroesweg, Bredeweg) te rioleren. Met de voor lopige kosten hiervan en het aangaan van een overeenkomst tussen de drie gemeenten word nagenoeg zonder woorden ingestemd. Alleen de heer J. De Waddinxveense gemeenteraadsle den lieten zonder of met weinig woorden de volgende zaken de revue passeren: SCHOOLZWEMMEN Het feit dat de bezuinigingen op het schoolzwemmen in het overdekte zwembad niet per 1 januari 1982 kunnen worden toegepast, maar pas met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de gemeente f 15.000,- kosten. De in het kader van deze bezuini gingsoperatie voor volgend jaar ont slagen zwambadkracht zal gedurende vier maanden door een goedkope en tijdelijke kracht worden vervangen, zo lichtte wethouder P.F.J. van Schie (CDA) op vragen in de vorige week woensdagavond gehouden gemeente raadsvergadering toe. Dat de bezuinigingen op het school zwemmen later in het jaar gereali seerd kunnen worden heeft alles te maken met praktische redenen. Wijzi gingen in het schoolzwemprogramma kunnen namelijk pas met ingang van het nieuwe schooljaar uitgevoerd worden, zodat daarmee bij de open stelling van de lesroosters voor dat schooljaar rekening kan worden ge houden. Na wat technische opmerkingen van de heer H.P. Barth (D’66) besloot de gemeenteraad eensgezind de gemeen telijke parkeerexcessenverordening voor de eerste keer te gaan wijzigen. Deze vorig jaar op 1 oktober van kracht geworden verordening is wat duidelijker geformuleerd en maakt het nu mogelijk dat door B. en W. aangewezen ambtenaren zeer tijde lijke ontheffingen kunnen verlenen voor het langer voor de deur laten staan van caravans, als daar een reden voor zou zijn. Dit geldt in het bijzon der voor verzoeken tot het tijdelijk mogen parkeren met een caravan in de periode vlak voor en direct na de vakantie van betrokkenen. Er is door de gemeenteraad een voorbcreidingsbesluit genomen voor een gedeelte van het bestemmings plan ‘Oranjewijk ‘75, na eerste her ziening’, om de Waddinxvener A. Boonstoppel jr. de gelegenheid te bieden de verbouw van een deel van het pand Noordkade 17 tot garage bedrijf te realiseren. liggende perioden meermalen be zwaar heeft gemaakt tegen het van gemeentewege beschikbaar stellen van forse bedragen voor de Derde Wereld. ”Ook wij zijn voorstander van hulp aan de Derde Wereld, maar dan door middel van parti culier initiatief en door de rijks overheid.” De heer Uitbeijerse on derstreepte nog maar eens dat de nieuwe eerste burger een grote des kundigheid moet hebben en dat zijn fractie hecht aan handhaving van de kwaliteit van het onder wijs, ook in deze financieel moei lijke tijd. "Op Koninginnedag zijn de meeste be drijven en alle winkels dicht om iede reen aan de Oranje-activiteiten te kun nen laten deelnemen”, gaf de heer A. van Doorn (SGP/HKV/GPV) aan. "Wil len we van 30 april nog wat over laten als feestdag dan moet voor de week markt geen uitzondereing worden ge maakt”, vond het raadslid, dat er door voorzitter A. H. van Gent (PvdA) nog eens op werd gewezen dat tot in het jaar 2000 Koninginnedag slechts driemaal op een vrijdag valt. VVD-fractievoorzitter F. H. de Ruijter stelde dat Koninginnedag een feestdag is en zag in het doorgaan van de markt geen voordelen. De marktkooplieden zijn verplicht te verschijnen als de markt doorgaat, vader, moeder en de kinderen zijn op zo’n dag vrij, de bewo ners van de Willem de Zwijgerlaan krij gen zelfs op 30 april een markt voor de deur, er zullen extra schoonmaakko sten zijn en de medewerkers van de ge meentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven zullen op hun vrije dag ook in touw moeten zijn. Hoewell belangen kunnen strijden - de middenstandsvereniging Waddinxveen liet weten dat het doorgaan van de markt op Koninginnedag een onrede lijke en oneerlijke concurrentie bete kent van de Waddinxveense winkelbe drijven die dicht moeten zijn - vond CDA-fractiievoorzitter drs. G. Blom dat het college met een goed gemoti veerd voorstel was gekomen, doordat er ook op te wijzen dat de middenstan ders geregeld marktachtige gebeurens op touw zetten waardoor de belangen van de marktkooplieden geschaad zou den kunnen worden. "Tegenover de argumenten oneerlijke en onredelijke concurrentie voor de middenstand kun je stellen dat brade rieën in de weekmarkt benadelen. Daarom zeg ik dat het college van B. en W. deze kwestie deugdelijk en zuiver heeft benaderd”, aldus drs. G. Blom, waarna de heer H. P. Barth (D'66) nog opmerkte dat naar zijn mening ook de weekmarkt. Zij repte in dit verband van een standwerkersconcours en andere bijzondere festiviteiten die op stapel staan, maar waarover ze nog niets kon zeggen. Van marktmeester A. C. van den Bosch zei de VVD-wethouder nog te hebben vernomen dat bijna 100% van de markt kooplieden belangstelling en enthousia sme hadden getoond voor het bezoeken van deze speciale markt, zodat de op- komstplicht hier niet ter zake is. Dat medewerkers van de gemeentelijke dienst van Openbare Werken en - Bedrijven na afloop van de markt het een en ander hebben op te ruimen zag zij niet als een bezwaar, omdat deze mensen voor andere feestelijkheden die dag toch al in touw zijn. Dat er jaarlijks door de Lionsclub op het parkeerterrein Beukenhof een kin- dermarkt wordt gehouden bleek me vrouw Oosterbroek-Waagmeester niet eens te weten, maar toen zij daarover van de heer H. P. Barth (D’66) hoorde meende zij met hem dat een dergelijke markt juist aanvullend kon zijn op de weekmarkt. Opnieuw benadrukte de wethouder het extra feestelijke en het leuke van een markt op 30 april, het geen de heer A. van Doorn (SGP/HK V/GPV) er toe bracht te zeggen het een verkeerd uitgangspunt te vinden om de weekmarkt op Koninginnedag om te vormen tot een attractiemarkt met alle nadelen van dien. ’’Houdt dan alleen een standwerkersconcours en laat de markt achterwege. Tenslotte zijn de winkels op zo’n dag ook verplicht geslo ten”’. Het voorstel werd uiteindelijk met 5 stemmen tegen aangenomen. WADDINXVEEN - In de ge meenteraadsvergadering van vo rige week woensdagavond ging VVD-raadslid J.B. Borger kri tisch in op de kosten van het afscheid van burgemeester mr. A.G. Smallenbroek, die volgens een opgave van de gemeente f 10.000,-- hadden bedragen. Dit geld wordt gehaald uit het ‘pot je’ van f 240.625,- dat dit jaar is ontstaan doordat een aantal investeringen - zoals de recon structie van de Kanaaldijk bin nen en buiten de bebouwde kom - op een later tijdstip aan de orde komen. Met de beste ding van dit geld had geen van de raadsleden moeite. 9 0 Vor BV L Ruts WAD 88-5S hebb< baske •f met ren s plaat: 'f en Ri De h u avon< sport |s man 1 aarze V; afstai dorp de 7 met 'h ter f time Reuv marg echt stanc B Na d verdt minu ren 1 en II WADDINXVEEN Nu Koninginnedag (30 april) in 1982 op een vrij dag valt - en dat is tot het jaar 2000 driemaal het geval - zal er een extra feestelijke weekmarkt worden gehouden. Hoewel de fracties van de SGP/HKV/GPV en de VVD de verjaardag van ons staatshoofd zonder een marktgebeuren wilden vieren, onder verwijzing naar de winkels die op zo’n dag ook dicht moeten zijn, zag de meerderheid van de vorige De liberale fractievoorzitter, die ook nog wees op de onderverte genwoordiging van de VVD in deze streek, gaf nog als zijn mening dat een geloofsovertuiging als voor waarde voor een burgemeesterschap geen rol mag spelen. Maar evenals de heer Uitbeijers (SGP/HKV/GPV) had de heer De Ruijter een tweede keus. Als onverhoopt de liberale verwachtingen ten aanzien van de benoeming van een VVD-burge- meester niet mochten worden be waarheid, dan achtte de plaatse lijke VVD een burgemeester van CDA-huize aanvaardbaar, ’’onder voorwaarde dat deze persoon de li berale beginselen niet afwijst.” GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland is nieuw in geschreven Euro Communication Gouda BV, Gouda, dat zich bezig houdt met het aannemen en uitvoeren van alle werkzaamheden op het gebied van tele communicatie. Mededirecteur van deze BV met een maatschappelijk kapi taal van f 175.000,waarvan geplaat- st/gestort ƒ35.000,is de Wad dinxvener A. H. R. Burger. De andere directeur is de Stolwijker A. F. W. de Mooij. WADDINXVEEN Als alles meezit kan in de eerste helft van 1983 worden begonnen met de bouw van woningen in het nieuwe bestemmingsplan Wijk Zuidplas, dat tussen de Piasweg en de Beije- rincklaan zal worden gerealiseerd. Dat antwoord gaf wethouder P. F. J. van Schie (CDA) op een vraag van de heer H. P. Barth (D'66) in de gemeenteraadsvergadering van vo rige week woensdagavond. VVD De heer F.H. de Ruijter (VVD), die het een foute gang van zaken noemde dat over de benoemings procedure geen enkele informatie aan de bevolking is verstrekt, zo dat de liberalen zelf aan het enque- teren sloegen, gaf te kennen dat de VVD zich uitspreekt voor een li berale, dus een VVD-burgemeester. Zo’n eerste burger voldoet volgens hem als vanzelfsprekend aan de vele voorwaarden die in de gezamen lijke profielschets worden ver woord, met name als men het af standelijk en boven de partijen staan als voorwaarde stelt. ”Hij zou een stabiele factor zijn in het ge meentelijk beleid.” Havenaar (SGP/HKV/GPV) sprak een enkel woord over de plezierige kanten van dit voorstel. Om de winter beter te kunnen be strijden heeft de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven van de gemeenteraad f 1.600, - gekregen voor het kopen van een nieuwe De CDA-wethouder ging ook nog in op de post van f 12.000,- voor de afronding van de woonerfwerkzaamheden in de Zeeheldenbuurt. Met dit geld zullen nog voorzieningen aan de Kromme Esse kunnen worden getroffen. Nu de ge meenteraad met de besteding van dit geld akkoord is gegaan zal hierover nog nader overleg met de bewoners worden ge- voerd. In antwoord op de opmerkin gen van de liberaal zei wethou der P.F.J. van Schie (CDA) dat was besloten het afscheid van GEZAMENLIJK Waddinxveen, een gemeente waar in de komende jaren veel dient te gebeuren ondanks een onderge schikte taakstelling, wordt ’’gere geerd” aan de hand van het beleids programma uit 1978 dat tot in 1982 geldig is. ”De te benoemen burgemeester dient de door de raad vastgestelde of vast te stellen hoofdlijnen van beleid te onder schrijven en zich daarvoor ten volle in te zetten”, aldus de Waddinx veense gemeenteraadsleden in een gezamenlijke profielschets, die deze zomer door nestor D. Uitbeijerse (SGP/HKV/GPV) werd voorge lezen. Trefwoorden in die gezamenlijke profielschets waren bekwaam lei ding kunnen geven, kennis van za ken, goede contactuele eigenschap pen, open wijze van besluitvorming, bindende factor voor bevolking en individuele burger, democratische instelling, sociale bewogenheid, doorzettingsvermogen en inventivi teit. Alle raadsleden vonden dat de nieuwe eerste burger moet kunnen bogen op een ruime bestuurlijke ervaring als burgemeester of als wet houder in een met Waddinxveen te vergelijken gemeente. Verlangd werd verder dat hij het nodige weet van gemeentefinanciën, ruimtelijke ordening, grondverwerving en gronduitgifte, terwijl hij moest open staan voor het voeren van een modem personeelsbeleid en een toekomstgericht beleid ten aanzien van de werkgelegenheid. Natuurlijk moest hij verder de raad erkennen als hoogste en beleids- uitstippelend orgaan. ’’Hij zal be reid moeten zijn een door de raad vast te stellen beleidsprogramma uit te voeren en één of meer porte feuilles te beheren naast de reeds verplichte. Nevenfuncties die be lemmerend werken op het uit oefenen van zijn gemeentelijke ta ken zijn niet aanvaardbaar. Als voorzitter van de gemeenteraad zal hij open en doortastend moeten zijn, bereid tot overleg en in staat zo nodig compromissen te bewerk stelligen”. week woensdagavond vergaderende gemeenteraad dit toch anders. "Lettend op de consumentenbelangen moet de markt als dat kan open zijn om de mensen hun inkopen te laten doen”, zei kort en krachtig PvdA- fractievoorzitter M. Boere over het voorstel van het college van B. en W. om de Winkelsluitingswet plaatselijk zo te veranderen dat er op Koninginnedag ook markt- en straathandel mag plaats vinden. De SGP/HKV/GPV en VVD be streden in de gemeenteraad het sterkst de mogelijkheid om hiervoor - ook al bestaat daartoe de wettelijke mogelijk heid - een uitzondering te maken. Voor het treffen van een aantal nieu we energiebesparende maatregelen in openbare gebouwen, die een jaarlijk se besparing van f 31.000,- gaan op leveren, heeft de gemeenteraad f 120.000,- beschikbaar gesteld. Bij de bahandeling van dit punt in de vorige week woensdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering werden door de raadsleden een aantal nadere vra gen gesteld. De heer H. van Ek (PvdA) merkte nog op dat er in het begin van de avond in de raadzaal geen behaaglijke temperatuur heerste, hetgeen zou hebben gelegen aan een defecte ver warming, zo wist wethouder P.F.J. van Schie (CDA). Het socialisti sche raadslid zei zich er verder weer eens aan te ergeren dat er in Wad dinxveen openbare- en flatverlichting brandt oj 'iet moment dat de zen nog niet aan de einder is of al aan de im is verrezen. Volgens de CDA-wethouder valt dit in de praktijk nogal mee en was hij niet bang - zoals de heer Van Ek - dat de mensen hierdoor het vertrouwen in het nut en de noodzaak van ener giebesparing zouden gaan verliezen. Omdat de nieuwe eerste burger moest weten wat hij op zijn Wad dinxveense bord kon aantreffen gaf het CDA daarom alvast maar te kennen wat volgens haar de hoofd punten van het toekomstig beleid in dit Go'uwedorp zullen zijn: ker- nenbeleid (Brugcentrum, Dorp straat), Zuidplas (nieuwe woon wijk), Coenecoop (bedrijfsterrein), evenwicht tussen inkomsten en uit gaven, zorgvuldig financieel beleid, handhaving kwaliteit onderwijs, bewaking algemeen welzijn en effi ciënte voorlichting. PvdA PvdA-fractievoorzitter M. Boere noemde het een juiste keuze als er een representant van de Partij van de Arbeid zou worden be noemd, ’’zijnde de grootste groe pering van de niet-confessionele WADDINXVEEN - F meenteraad heeft gekrei een 1 tember lenbroek. De burgemeester Voor het samen met de buurgemeen ten van Waddinxveen laten maken van een grootschalige basiskaart - no dig voor het kadaster en anderen - heeft de gemeenteraad f 116.200,- beschikbaar gesteld. Bij het maken van deze uniforme kaarten zijn be trokken Gouda, Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen. Het geld behoeft pas in drie gedeelten in 1983 en 1984 betaald te worden. Besloten is tot aanpassing van de tabel van factoren voor ligging onroe rend goedbelastingen 1982. Deze aanpassing is nodig omdat er dit jaar huizen zijn verrezen aan de Alpher- brink, Heemraadweg, Molenring, O- vertoom en Spui. die graag een vertrouwenscommissie had gezien, maar dat voorstel niet gesteund zag door het CDA, gaf de benoeming van een D’66-burge- meester in overweging, omdat er sprake is van onevenwichtigheid. De democraat betrok bij zijn oor deel dat er best andere redenen zijn voor verandering van de poli tieke kleur van de burgemeester, al was het maar dat circa 60 pro cent van de bevolking al geruime tijd consistent niet op een confes sionele partij stemt. De koppeling die de SGP/HKV/ GPV-fractie aanbracht - belijdend lidmaat van een kerk en dus lid van een confessionele partij - wees de heer Barth nadrukkelijk af. Uit de bijdrage van de CDA-fractievoorzit- ter zei de democraat nog te hebben geproefd dat het CDA hoopt dat er weer een burgemeester komt uit dezelfde bloedgroep als de ver trokken burgemeester mr. A.G. Smallenbroek: ARP. Het gouden paar C. G. Droog en N. Droog-La Grand van de Acacia- straat 68. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Vragen werden er ook nog ge steld door de heer W.L.M. Kruijk (CDA) over de aanschaf fing van uniformen voor het brandweerpersoneel, waarmee f 21.000,- is gemoeid. Dit geld wordt eveneens gehaald uit het eerdergenoemde ‘potje’ van bijna een kwart miljoen gulden. De christen-democraat vroeg zich af of deze uniformen alle maal tegelijk waren versleten. Loco-b’iigemeester A.H. van Gent (FvdA) bracht nog in het midden dat de uniformen te- .echt werden vernieuwd want ze waren in de afgelopen jaren al herhaaldelijk versteld, terwijl ze ook lang niet allemaal pas send meer waren, zo bleek uit de woorden van wethouder P. F.J. van Schie (CDA). de heiliging having van de openbare orde hoog in het vaandel heeft staan,” aldus fractievoorzitter D. Uitbeijer se, die echter zei de realiteit niet uit het oog te willen verliezen. ’’Gezien de politieke samenstel ling van de raad achten wij het re delijk, als in onze gemeente een kerkelijk medelevend lid van het CDA wordt benoemd”, aldus de eerste SGP/HKV/GPV-man. Hij meende te mogen vaststellen dat bij benoeming van een uiterst deskun dig en kerkelijk meelevend CDA- lid aan de wensen van een zeer groot percentage raadsleden wordt voldaan. De heer Uitbeijerse weflste de commissaris van de Koningin echter veel wijsheid van God toe bij het zoeken van de juiste man voor zijn voordracht aan de minis ter van Binnenlandse zaken. In zijn profielschets herinnerde de leider van de SGP/HKV/GPV er nog maar eens aan dat hij in de achter- partijen.” Dat er in Waddinxveen namelijk sprake is van een stevig deconfessionaliseringsproces be wees de socialist aan de hand van een grafiek. ”In de tijd van 1953 tot 1974, toen het aantal inwoners van 9.000 naar 20.000 groeide, zagen de protes- tants-christelijke partijen hun per centage stemmen teruglopen van 67 in 1953 naar 47 in 1974: een terug gang dus van bijna éénderde. In 1978 herstelden de protestants- christelijke partijen zich tot 48,7 procent,” betoogde de heer Boere. Hij herinnerde voor de actualiteit nog maar eens aan de uitslag van de dit voorjaar gehouden Tweede- Kamer-verkiezingen die lieten zien dat in Waddinxveen 58,3 procent niet-confessioneel stemt tegen 41,7 procent confessioneel. De PvdA-fractievoorzitter conclu deerde dat de Waddinxveense con fessionele partijen in 28 jaar 25 procent van hun stemmental verlo ren. Vandaar dat hij een riiet- confessionele burgemeester beter vond passen in de Waddinxveense verhoudingen. De heer Boere liet er overigens geen misverstand over be staan dat de nieuwe burgemeester gelovig mag zijn maar het behoeft niet en dat de nieuweling zowel een vrouw als een man mocht zijn. Voor een goed burgemeesterschap noemde de heer Boere van belang de eigenschappen ’’democratisch bestuurder”, ’’openstaan voor de wensen en problemen die onder de bevolking leven”, ’’voorstander zijn van een progressief gemeentelijk beleid” en ’’flexibiliteit”. SGP/HKV/GPV De eerste voorkeur van de SGP/ HKV/GPV ging uit naar een dend christen ”van een bij fractie aangesloten groepering die van de zondag en hand- i de WADDINXVEEN In de twee uur geduurd hebbende gemeente raadsvergadering van vorige week woensdagavond zijn alle voor stellen van het college van Burgemeester en Wethouders aangeno men. De vergadering werd voorgezeten door loco-burgemeester A.H. van Gent (PvdA). De socialist werd aan het einde van de raadsvergadering waarderend toegesproken door D‘66-raadslid H. P. Barth. De democraat vond dat de heer Van Gent goed leiding had gegeven in de periode dat de burgemeestersplaats vacant was. De heer Barth sprak er tevens zijn genoegen over uit dat Wad dinxveen per 1 januari 1982 weer een burgemeester heeft. Waar schijnlijk zal alleen de raadsvergadering in december no£ door de loco worden voorgezeten. ‘U moet het tenminste nog eén verga dering met mij doen’, aldus de heer Van Gent. De meerderheid van de Waddinxveense ge- :gen waarom deze zomer werd gevraagd: burgemeester van CDA-huize als opvolger van de per 16 sep- L~.' in het Friese Smallingerland benoemde mr. A.G. Smal- De per 1 januari 1982 in V.’„ddl... C.M. van der Linden van I" Vlist is namelijk lid van het CDA, zij het dat hij afkomst! uit een andere hoek, namelijk de CHU. Mr. Smallenbroek hoorde tot de ARP. Om een christen-democraat vroeg in de door mr. A.G. Smallenbroek voorgezeten gemeentevergadering van 24 juni, waarbij Zuidhollands commissaris mr. M. Vrolijk aanwe zig was, met name het CDA. De SGP/HKV/GPV en de VVD hadden een andere keus, maar zeiden als het niet anders kon in te zullen stemmen met een burgemeester van CDA-huize. Alleen PvdA en D’66 pleitten deze zomer voor een bur gemeester enkel en politieke kring. Mr. Vrolijk stelde vast dat de raads leden ditmaal uitvoeriger aan het woord waren geweest dan in 1975 toen het ging om de opvolging van de gepensioneerde burgemeester C.A. van der Hooft. Hij kreeg de indruk dat de raadsleden nu indivi dueel en gezamenlijk wat meer vroegen om een schaap met vijf poten, dan zes jaar geleden toen er een nogal zakelijke en bondige pro fielschets werd opgesteld. Hij noemde het niet erg opwekkend dat op dat moment nog maar acht men sen, zes burgemeesters en twee wet houders, naar de vacature hadden gesolliciteerd. CDA Het CDA noemde deze zomer een nieuwe burgemeester uit CDA-kring alleszins op haar plaató. ”In aan merking nemend dat het overgrote deel van de bevolking, te weten ruim 75 procent, tot een kerkge nootschap behoort, menen wij dat de benoeming van een burgemees ter die daarvan eveneens meelevend lid is, het best zou aansluiten bij het karakter van Waddinxveen in dit opzicht,” aldus de inmiddels ver trokken christen-democratische fractievoorzitter ing. C. van ’t Hoog, die nog maar eens vaststel de dat het CDA in de Waddinxveen se gemeenteraad het grootste aantal zetels bezet. Op de vraag van de democraat wan neer daadwerkelijk aan de realisatie van Waddinxveens nieu- sle woonwijk begonnen zou kunnen 'orden gaf de CDA-wethouder aan dal veel afhangt van de komende ontwikkelingen. Ten slotte is de gemeente nog geen eigenaar van de meeste grond en heeft het be stemmingsplan de goedkeuring van de Kroon nodig alvorens met eventuele onteigeningsprocedures begonnen kan worden. Het maakt volgens de wethouder een jaar uit of er langs minnelijke weg met de particuliere grondeigenaren tot overeenstemming kan worden geko men of dat de weg van onteigening moet worden bewandeld. Over Waddinxveens nieuwste woon wijk werd in de vorige week woensda gavond gehouden gemeenteraadsverga dering gesproken voordat unaniem werd besloten de beslissing van het col lege van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot gedeeltelijke goed keuring van het uit 1989 stammende (gewijzigde) bestemmingsplan Wijk Zuidplas voor kennisgeving aan te ne men. Deze gedeeltelijke goedkeuring hield verband met het zoetwaterkanaal Waddinxveen-Voorburg, dat niet zal worden gegraven en de in de planproce dure gebrachte urgentie-elementen. Een tweetal zaken die de raadsleden niet noodzaakten beroep te gaan instel len tegen het provinciaall besluit. winkels op Koninginnedag zouden zijn geopend als dat wettelijk was toege staan. Bovendien gaat het maar om driemaal in twintig jaar. STANDWERKERSCONCOURS Wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (WD) bes treed niet dat er een commercieel be lang bij de marktkooplieden mee was gemoeid om de vrijdagse weekmarkt ook op Koninginnedag te laten door gaan, maar gaf aan dat niet voor niets wat dit betreft uitzonderingen worden gemaakt in de Winkelsluitingswet. Bo vendien was er volgens haar op 30 april 1982 meer sprake van een feestmarkt dan van de gebruikelijke vrijdagse tijd ten, voor: Ji der i ste r |Tops a met fen H .1 De C I h°e?d I steh

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 18