Provite met telefoonartiestes s 01828-7994 Nieuwe burgemeester maakte nader kennis ’n bel-boetiek Grootse geldinzamelings actie D-day voor Polen Haags bedrijf vertakt zich naar Waddinxveen Weer drie 137075 Op dinsdagavond22 december 1981 Tel. 01828-3822 ■V. duizendjes verloot UW ADVISEUR VOOR ONROEREND GOED Van de Heetkamp VOGELEXCURSIE GOUWEBOS Zaterdag 5 december, Alberdingk Thijmlaan, 09.30 uur. 12877 038473 M. Boere APV moet er nu snel komen Sloop van huizen aan Zuidkade nabij Ook D. Uitbeijerse was er PTT ZOEKT CHEQUE Nieuwsblad Onafhankelijk Walesa vraagt voedsel SCHOONSTE MAKERS KORS KROES NOORDEINDE 122A Nijhof’s Glashandel 3t begeleiding cliënten op vastgoedgebied in geheel Nederland agrarische bedrijven 1 k financieringen en verzekeringen taxaties en adviezen bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen r --- - - regionaal specialist voor bemiddeling AARDAPPELEN UIEN EN PEULVRUCHTEN WILHELMINAKADE 58 2741 JV WADDINXVEEN TELEFOON 01727-6566 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 sc-hiefarfdweg7 2741 ma'waddinxveen L staman t WOENSDAG 2 DECEMBER 1981 arrogant naar buiten Een handdruk van Waddinxveens nieuwe burgemeester C. M. van der CURSUSSEN w3t-x<< Walesa Tel dat zijn oproep Gent PvdAFoto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom meester C. M. van der Linde uit handen van loco-burgemeester A. H. Trekking van woensdag 2 december Diegenen die ook graag meehelpen kun nen op woensdag 2 december en donder dag 3 december van 15.00-16.30 uur bij De Rank terecht om spullen af te geven. GOUDA Het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland meldt dat Van de Heetkamp BV, Waddinxveen, de be drijfsuitoefening reeds op 3 december 1980 heeft gestaakt. H 37e JAARGANG NO. 1746 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9. TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065 Trekking van vrijdag 27 november: Tijdens de actie, waarvoor de Ka mer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland toe stemming heeft verleend, zullen in totaal 110.000 loten in omloop worden gebracht. pdracht- n Een aantal informatieve paperassen voor Waddinxveens nieuwe burge- van Isolatieglas,, vakkundig en snel geplaatst volgens de laatste plaatsingsnormen. Met 10 jaar garantie en (nog) 15% Rijkssubsidie. Ook voor enkel- en figuurglas. Snelle levering. Vraag inlichtingen. D. van Schagenplantsoen 8 - Waddinxveen - Tel. 01828-2864 Kennismaken met Waddinxveens nieuwe burgemeester en zijn vrouw. J. H evenaar (SGP/HKV/GPV}, M. Boere PvdAen loco-burgemeester A. H. Waddinxveen! Sjaak Noteboom ven en middenstanders worden bena derd voor een financiële bijdrage. De gemeente is verzocht de actiekosten ten bedrage van f 1.100,voor haar rekening te nemen. Naast Hans Veenman zitten in het or ganisatiecomité dat voor D-day voor Polen" is gevormd ook nog mevrouw A. v. d. Akker, Carla Wijbenga, Karin Bouck en Elly van Wichen. Bij de Ra bobank Waddinxveen is al een spe ciaal bankrekeningnummer geopend, namelijk 3668 90 050. In de komende weken zult u nog meer vernemen over deze grootscheepse geldinzameling sactie in Waddinxveen aan de voora vond van Kerstmis 1981. DE RANK De leerlingen van de christelijke school voor LHNO De Rank aan de Esdoornlaan zetten de jaarlijkse Sinter klaasviering deze week in het te ken van Polen het land dat het zo moeilijk heeft en waar het voedsel schaars is. "Wij hebben al zo enorm veel, terwijl er dichtbij in Polen hon ger wordt geleden. Daar gaan wij wat aan doen, aldus de leerlingen van De Rank, die ook alle inwoners van Wad dinxveen en omgeving aan hun actie willen laten meedoen. Naast het verzorgen van telefonische communicatie ten behoeve van der den richt ‘Provite’ zich ook op cur sussen in telefonische communicatie en telefonische verkoop. Mary Hou- taar belast zich met deze opleidingen. Ze heeft niet alleen talloze telefo nistes, maar ook kaderleden van zeer uiteenlopende bedrijven opgeleid in de kunst van het telefoneren. Mary is er van overtuigd, dat in een tijd, waarin de concurrentieslag steeds fel ler wordt een goede beheersing van het medium telefoon een van de eer ste vereisten is om te kunnen mee dingen. In negen van de tien gevallen begint immers het parcours van de wedloop om de klant bij de telefoon. Een race, die moet worden gewon nen. Met een valse start zijn de kansen bij voorbaat verkeken. ‘Provi te’, de telefoon. De telefoonartiestes in Den Haag wijden zich er aan, om dat het hun dagelijks werk is. En ook wel een beetje een geloof. WADDINXVEEN Het door PvdA, PPR en PSP gevormde Komite Wad dinxveen, dat tevergeefs heeft gepro beerd van het college van Burgemee ster en Wethouders een collectevergun- ning te krijgen om op de hele week markt te kunnen collecteren voor de vluchtelingen in Zuidelijk Afrika, gaat geen protest aantekenen tegen de wei gerachtige houding van het college van B.en W. Dat zei ons desgevraagd PvdA- fractievoorzitter M. Boere, nadat hij in de vorige week woensdagavond gehou den gemeenteraadsvergadering er zijn verbazing over had uitgesproken dat de gevraagde collectevergunning niet kon worden verleend. Hij weet dit echter aan het feit dat in Waddinxveen nog steeds wordt gewerkt met een Algemene Politie Verordening (APV) uit 1952, die volgend jaar dus 30 jaar oud is. De daarin gegeven argu mentatie over voorwaarden voor het verlenen van een collectevergunning zei de socialist helemaal niet meer aan te spreken. Op zijn vraag wanneer er in Wad dinxveen een nieuwe Algemene Politie Verordening komt zei loco- burgemeester A. H. van Gent (PvdA dat deze - zoals vorige maand ook al tij dens de begrotingsbehandeling were meegedeeld - in een vergevorderd sta dium is. De nieuwe verordening komt alvorens hij door de gemeenteraad za worden vastgesteld, eerst in twee lezin gen aan de orde in de raadscommissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaker (ABZ). WADDINXVEEN Na de vier trekkingen in de eerste twee we ken van de Sint Nicolaasactie 1981 van de middenstandsvereni- ging Waddinxveen heeft het nota riskantoor J. in 't Hoi en mr. P. L. van der Meulen in de afgelopen week opnieuw drie lotnummers aangewezen die verzilverd kun nen worden voor een briefje van duizend gulden. Wie in het bezit is van het door notaris J. in ’t Hol getrokken lot nummers kan voor de uitreiking van het winnende briefje van dui zend gulden contact opnemen met middenstandspenningmee- ster G. P. Kraijesteijn, tel. 2068 (zaak) of tel. 3752 (privé). Wie dit keer niet gelukkig in het spel is geweest kan meedingen naar de twee extra trekkingen op dinsdag 8 december om tweemaal 1.000,maar daarvoor moet men wel de lootjes bewaren. De Sint Nicolaasactie 1981 van de middenstandsvereniging Wad dinxveen omvat een prijzenpak ket van 11.000,Onder het motto ”1000 piek om de dag” wordt er gedurende drie weken een briefje van duizend gulden verloot en wel in totaal elf keer. Gratis loten (vraag er om!), die kans maken op telkens 1.000 gulden, verkrijgt men bij beste ding van 20, In Polen komen de pakketten terecht bij verdeelcentra die door kerkelijke instanties bestuurd worden. Het eer ste transport uil Gouda is al in Polen vol enthousiasme ontvangen. Door deze directe verbinding is een goede bestemming van ieders gaven gega randeerd. De leerlingen nemen pro- dukten van thuis mee en uiteraard worden kennissen en buren ook om hulp gevraagd. De volgende produkten worden ge vraagd: shampoo, zeeppoeder, zeep, reuzel, margarine in blik, Olvarit, Al- miron, spijsolie, melkpoeder, suiker, knackebröd, vlees en vis in blik, rijst, koffie, cacao en Brinta. ‘De bouwvergunning kan zo door het college van B. en W. worden afgege- ven’, aldus de heer Van Schie. ‘De PSP houdt het dus wel in de gaten’, grapte de heer H.P. Barth (D‘66), omdat de PSP in Waddinxveen tot tweemaal toe brieven aan de ge meenteraad had gestuurd over de sloop van twee panden aan de Kerk- weg-Oost, welke zaken evenmin in de gemeenteraad of in de raadscommis sie aan de orde is geweest. Als de sloop van de woningen aan de Zuidkade echter te lang op zich laat wachten, dan zal de gemeente maat regelen nemen om aan de dan eventu eel ontstane gevaarlijke situatie een einde te laten komen, zo zei wethou der Van Schie. WADDINXVEEN In het gemeente huis was vorige week woensdagavond voor de kennismaking met Wad dinxveens nieuwe burgemeester C. M. van der Linden en zijn vrouw ook aan wezig fractievoorzitter D. Uitbeijerse van de SGP/HKV/GPV. De heer Uit- WADD1NXVELN Vorige week woensdagavond om half tien, direct na afloop van de maandelijkse gemeente raadsvergadering, hebben Wad dinxveens nieuwe burgemeester C. M. van der Linden en zijn echtgenote een informeel bezoek gebracht aan het ge meentehuis. Daar maakten ze kennis met de gemeenteraadsleden, hoofd ambtenaren en andere aanwezigen. Voor sommigen was het een her nieuwde kennismaking, omdat de heer Van der Linden als burgemeester van Haastrecht, Stolwijk en Vlist in de streek van Midden-Holland geen onbe kende is. In de trouwzaal van het ge meentehuis was het een ongedwongen samenzijn, waar wat vooruit werd ge lopen op de installatiebijeenkomst van donderdag 7 januari. Burgemeester Van der Linden kreeg van loco-burgemeester A. H. van Gent alvast een aantal paperassen overhan digd, die hem zullen helpen bij het na der kennis maken met zijn nieuwe ge meente. In een plastic mapje zaten daartoe onder andere het informatie- boekje Waddinxveen van A tot Z, het al voor een groot deel uitgevoerde beleid sprogramma 1978-1982 en een organisatieschema Waddinxveens nieuwe eerste burger, die in de plaats komt van de naar de Friese gemeente Smallingerland ver trokken burgemeester mr. A. G. Smal- lenbroek, zei in het raadhuis zich erop te verheugen in Waddinxveen te kun nen neerstrijken. Hij gaf echter aan dat voorlopig al zijn aandacht zal moeten uitgaan naar zijn gemeenten Haas trecht, Stolwijk en Vlist, maar dat daar op l januari resoluut verandering in komt, want dan gaat zijn benoeming in als burgemeester van Waddinxveen. 1 WADDINXVEEN - De lege en onbe woonbare 10 huizen aan de Zuidkade van de woningbouwvereniging ‘Wad dinxveen’ zullen op zo kort mogelij ke termijn worden gesloopt. Dat zei wethouder P.F.J. van Schie (CDA) op een desbetreffende vraag van de heer J.B. Borger (VVD) in de ge meenteraadsvergadering van vorige week woensdagavond. Volgens de li beraal wordt het tijd dat deze bouw vallige woningen worden opgeruimd. De CDA-wethouder gaf aan dat de woningbouwvereniging zich op dit moment aan het oriënteren is om op dezelfde plaats en binnen de beperk te mogelijkheden sociale woning bouw te plegen. De kans is overigens groot dat de nieuwbouwplannen voor deze ruimte bij de Burgemeester Trooststraat niet in de gemeenteraad aan de orde komen. werkschema, maakt veel en steeds duurder wordend autogebruik over bodig en geeft een grote armslag in tijdwinst. Uitzendbureaus en een luchtvaartmaatschappij, een hotelke ten en reisondernemingen, fabrieken en verenigingen hebben in de loop der jaren de introductie van hun be langen aan ‘Provite’ toevertrouwd. Een grondige voorbereiding op de zaken, die ze presenteren en op de potentiële klant naar wie ze zich richten zorgt ervoor, dat de mede werksters van ‘Provite’ overal een goed gehoor vinden. Omdat ze weten, waar ze over praten en hoe ze het moeten vertellen. De response op hun telefoongesprekken ligt daarom percentueel verrassend hoog. Om alert te kunnen reageren op de vraag naar zijn dienstbetoon in het Hart van Holland heeft ‘Provite’ nu ook een vaste lijn geopend in Waddinx veen. Via het telefoonnummer 01828 -9450 kunnen zo ter plaatse de eerste contacten worden gelegd, die dan snel naar de ‘bel-boetiek’ in Den Haag kunnen worden doorgespeeld. Linden voor de heer D. Uitbeijerse van de SGP/HKV/GPV. Op de achter grond mevrouw Uitbeijerse en op de voorgrond mevrouw Van der Linden. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom}. beijerse is herstellende van een tracto- rongeval op zijn bedrijf aan de Hene- gouwerweg, waardoor hij 12 weken lang in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Sinds een paar weken is hij nu thuis, waar hij op afstand het wel en wee van de gemeente volgt. Rechts ziet u staan C. Dijkshoorn (CDA}, van Gent (PvdA(Foto: Weekblad voor WADDINXVEEN Het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkeiaar van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Waddinxveen bereidt een geldinza- is leider van de onafhankelijke oorspronkelijk was bedoeld voor de westerse vakbonden, maar dat bij hoopt dat de hele (westerse) wereld zal reageren. De oproep van Walesa is de meest klemmende sinds de oprichting van So'idari- telt in augustus 1980. K f' v Een Krantenknipsel met de oproep van Lech Walesa. De bedoeling is zoveel mogelijk voed sel en geld te verzamelen. Van het geld wordt ook weer voedsel gekocht. Deze actie wordt georganiseerd in sa menwerking met Goudse scholen, waar al een inzameling is geweest. Het voedsel wordt rechtstreeks van Gouda naar Polen getransporteerd. WADDINXVEEN ‘In deze tijd moet je aardig communiceren. Je kunt je gewoon niet meer permitteren om arrogant naar buiten over te komen’. Mary Houtaar zegt het niet zo maar even. AI 21 jaar gebruikt ze de telefoon als overtuigingsmiddel om opdracht gevers bij hun klanten binnen te praten en klanten in haar op drachtgevers te interesseren. De laatste vijf jaar doet ze dit van uit haar Haagse bedrijf ‘Provite’, wat staat voor PROmotie Vla TEle- foon. ‘Onze bel-boetiek’, zegt Mary. De boetiek wordt bemand door tien dames, die de kunst van het telefone ren in de toppen van hun vingers heb ben. De dames van ‘Provite’ zijn als ze de hoorn in de hand hebben niet de ‘juffrouw aan de andere kant van de lijn’, het zijn ware telefoonarties tes. Ze voeren wervende gesprekken naar her en der, naar Jan en Alleman. Voor bedrijven en instellingen van de meest uiteenlopende aard houden ze enquêtes, maken ze afspraken, plaat sen ze uitnodigingen, controleren ze adressenbestanden. Kortom, ze voeren met de telefoon alles uit wat met de telefoon uitvoerbaar is. Ze weten doelgericht te vragen en inge leefd te luisteren, ze zijn vasthou dend, maar nooit agressief, ze zijn zakelijk, maar vergeten de persoon lijke interesse niet. Het aantal onder nemingen, dat met groot succes ge bruik maakt van de service van Pro vite groeit met de dag. Terecht wint steeds meer het inzicht veld, dat via de telefoon op de meest directe, ef ficiënte manier deuren kunnen wor den geopend, die leiden naar duur zame relaties. Het voorbereidend werk van ‘Provite’ onderbouwt voor vertegenwoordigers een doelmatig melingsactie voor Polen voor. Het ligt in de bedoeling dat 200 collectanten dinsdag 22 december onder het motto "D-day voor Polen” huis-aan-huis zullen aanbellen voor een financiële bijdrage om naar Polen een vrachtwa gen vol met baby- en kindervoeding en medicamenten te kunnen sturen. En dit dan in samenwerking met de stichting Charitus "Mensen in Nood" in Den Bosch. Organisator Hans Veenman hoopt dat de Wad- dinxveense geldinzameling 50.000,zal opbrengen. Het idee om huis aan huis een geldin zamelingsactie te gaan houden is ge groeid na de oproep van de leider van de onafhankelijke Poolse vakvereni ging Solidariteit, Lech Walesa, vorige week gedaan aan "de hele wereld", om Polen voedselhulp te geven. De Waddinxveense actie wordt aanbevo len door een comité, waarin onder andere zitting zullen hebben de gereformeerde predikant ds. P. van den Berg, pastoor P. M. Ol- sthoorn, dokter Th. G. Blom, wethou der A. H. van Gent (PvdA), wethou der mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester (VVD) en notaris J. in 't Hol. "D-day voor Polen" vindt plaats op dinsdagavond 22 december tussen ze ven en negen uur. De wijkcentra in Waddinxveen (De Bonkeiaar, 't Ke telhuis, De Pionier, Wijkgebouw Zuid, De Paddestoel en Scoutingclub- huizen) zullen als dat lukt worden ge bruikt als vertrek- en aankomstplaats voor de nog te werven honderden col lectanten (Opgave: De Bonkeiaar, Beukenhof, tel. 7272). In het kader van de campagne zullen ook bedrij- WADDINXVEEN - Op donderdag morgen 26 november tussen 10 en 11 uur is op het postkantoor aan de Kerkweg-Oost een kascheque uitbe taald van f 500,--. Abusievelijk is de ze cheque aan de klant teruggegeven. Deze cheque heeft voor de rekening houder geen waarde meer, maar bete kent voor de loketambtenaar een kas- verschil. Gaarne verzoek ik degene, die de cheque terugontvangen heeft contact met mij op te nemen. WARSCHAU (AP) De g Poolse vakvereniging Soli dariteit, Walesa, heeft giste- ren „de hele wereld” opge- i roepen Polen voedselhulp te gi geven. Alleen op deze ma- nier kan volgens hem deze winter een crisis worden be zworen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1