WADDINXVEEN GEMEENTE CDA-W’veen kiest kandidaten In één week zes fietsen gestolen voor provincie ri Audicom BV Jan Nieuwerf 60 jaar lid van Excelsior in Boskoop Bingo voor bejaarden Spectaculaire inbraak bij J. den Haag Goedgekeurd J. Oudijk BV Mevrouw A. Pille (79) overleden Verloting De Vogelvrienden POLITIENIEUWS WADDINXVEEN VERKEER EN VERVOER HINDERWET VERGUNNINGEN g BESTUURSZAKEN v SPREEKUREN WELZIJNSZAKEN VERGADERINGEN X BOUWVERGUNNINGEN BELASTINGEN f** adresPostbus 400, 2 740 A K Waddinxveen. A I 1350, 2365, 3003, 2433, 1227, 3475, 3189, 1213, 2849, 4327, 0766, 3896, 2810, 2216, 1471, 0787, 1300, 2255, ’’Gemeente Waddinxveen” is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend makingen en mededelingen. Samenstelling: Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 2 DECEMBER 1981 overleg met de secretaris der commissie. I een deur in de zijgevel van een garage- beslag genomen door de vaststelling eigenaar kon worden teruggegeven. FRACTIEBELEID Waddinxveen, 2 december 1981. De burgemeester voornoemd, A. H. van Gent, l.b. Verkeersstremming Kanaalstraat Voorzover de weersomstandigheden dit toelaten, zullen op don derdag 3 december en vrijdag 4 december a.s. asfalteringswerk- zaamheden worden uitgevoerd aan de Kanaalstraat alhier. In verband hiermede moet gedurende deze dagen op verkeers stremming worden gerekend. 17 door G. H. Rijm, Zuidelijke Dwarsweg 17 te Waddinxveen (25 nov. 81 zitting welke op 18 december 1981 zal worden gehouden om 9.00 uur op de gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken. er voor DRS. G. BLOM (CDA) mers 3325, 2127, 3650, 3073, 3778, 3306, WADDINXVEEN Maandagavond 7 december om acht uur wordt er voor alle Waddinxveense bejaarden in het Anne Frank-centrum een bingo-avond gehouden. Er wordt gespeeld om ver rassingen. De kosten van deelname be dragen twee gulden per persoon. Voor autovervoer gelieve het telefoonnum mer 5555 te draaien. Eikenlaan en de Julianastraat twee per sonenauto^ aangereden, waarbij deze licht werden beschadigd. De veroorza kers van deze aanrijdingen hebben zich tot op hede niet bij de benadeelden, c.q. de rijkspolitie gemeld. Informatie over Zuidhollandse poppenspelers De Stichting Poppenspelcentrum te Dordrecht en de Culturele Raad Zuid-Holland hebben een informatiemap over zuidholland- se poppenspelers samengesteld. De map bevat een overzicht van alle 25 zuidhollandse poppenspelers, zowel professioneel als semi-professioneel; daarnaast is ook opgenomen informatie over het zuidhollandse poppenspelcircuit en over subsidiemogelijkhe den en kontaktadressen. Voor belangstellenden ligt de map ter inzage op de afdeling Wel zijnszaken. Aanvragen om een hinderwetvergunning Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat de volgende aanvragen ingekomen zijn voor het oprichten, of in werking hebben van: 1. een meubelrestauratie en -fabricage werkplaats tevens antiek- restauratiewerkplaats gelegen aan de Noordkade 104a door A. Versluis, Noordkade 104a te Waddinxveen (18 nov. 81); 2. een bloemen-, planten- en groente-kwekerij gelegen aan de Bloemendaalseweg 20 door G. Groenen, Bloemendaalseweg 20 te Waddinxveen (24 nov. 81); 3. een landbouwbedrijf gelegen aan de Zuidelijke Dwarsweg WADDINXVEEN BOSKOOP De Waddinxvener Jan Nieuwerf is in Bos koop gehuldigd omdat hij 60jaar lid is van de Boskoopse muziekvereniging Excel sior. De Waddinxvener bespeelt er de saxofoon. Nieuwerf heeft alle speldjes al en kwam daar niet voor in aanmerking. In zijn muzikale loopbaan heeft Nieuwerf talloze evenementen bijgewoond. Naar zijn zeggen heeft hij de intocht van St. Ni- colaas al 58 maal meegemaakt. Een fors pakket bleek een nieuwe saxofoon te be vatten. Volgens voorzitter A. Rijkaart van Excelsior in Boskoop een bewijs dat de vereniging volop vertrouwen heeft in Nieuwerf’s toekomst in Excelsior. Wel voegde daaraan toe dat het instrument (”Zo, da’s een mooie”, aldus Nieuwerf) eigendom van de vereniging blijft. Daarom ontving Nieuwerf ook een op zijn jubileum geënt wandbord. Mevrouw Nieuwerf werd een plantenbak overhan digd. De Waddinxvener behoorde tot een groep van vier jubilarissen die vrijdagavond voor een week tijdens een sfeervolle feestavond in het clubgebouw aan de Biezentocht in Boskoop in het zonnetje werden gezet. O weer Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Aanvraag bouwvergunning M. Erkelens De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat met ingang van 3 december 1981 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van de heer M. Erkelens voor het oprichten van een paardestal annex fourage- berging bij diens woning Zesde Tochtweg 4 te Waddinxveen. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestem mingsplan "Plan in Hoofdzaak West, le herziening”. Teneinde de gevraagde bouwvergunning te kunnen verlenen zijn burgemeester en wethouders voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op.de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van voornoemd bestemmingsplan. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen door een ieder bij burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, schriftelijke bezwaren worden ingediend tegen het verlenen van deze vrijstelling. Ook zal het college van B. en W. zich buigen over een afvalstoffenverorde ning. Bedrijfsafval zou vanwege kos tenverlaging eventueel door een par ticuliere firma opgehaald kunnen worden. Hoge urgentie heeft een rio- leringsplan voor ruim 10 procent van alle huizen in Waddinxveen die nog niet op het riool zijn aangesloten. Zo spoedig mogelijk dient de nieuwe waterzuiveringsinstallatie ten oosten van de Gouwe te worden gereali seerd. GOUDA Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland is er mee akkoord ge gaan dat het Gemeenschappelijk Ener giebedrijf Gouda en omstreken van de gemeente Waddinxveen een perceel ter grootte van ongeveer 42 vierkante me ter aan de Zuidelijke Dwarsweg voor de prijs van f 5.250,(exclusief btw) heeft aangekocht voor de bouw van een transformator- en gasregulateurstation. GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland is nieuw in geschreven J. Oudijk Beheer BV, Wad dinxveen. Omschrijving bedrijf: deelne men in, voeren van beheer over, finan cieren van andere ondernemingen, be leggen van vermogen enz. Maatschap pelijk kapitaal: f 175.000,waarvan geplaatst/gestort 35.000,Direc teur: J. Oudijk te Waddinxveen. dieverordening gekeken te worden. De glorietijd van het ontplooien van steeds meer nieuwe initiatieven op het gebied van het welzijn is voorbij. Bij het onderwijs dient zoveel moge lijk de kwaliteit gehandhaafd te wor den. Het wachten is op een lokalen nota. Op 16 november 1981 is ingekomen een aanvraag van Lak- en Vernisfabriek Boonstoppel BV, Wilhelminakade 83 te Waddinx veen, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende hinder wetvergunning voor een lak- en verffabriek aan de Wilhelmina kade 83 te Waddinxveen. Deze aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen tot en met 2 januari 1982 op de afdeling Algemene Zaken van de ge meentesecretarie elke werkdag van 8.30 tot 12.15 uur en op maan dagavond van 19.00 tot 22.00 uur ter inzage. Tijdens deze periode kunnen gemotiveerde bezwaren bij het col lege van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Mondelinge bezwaren betreffende de aanvraag van de lak- en vernisfabriek kunnen worden ingebracht tijdens de openbare Juwelier J. den Haag voor zijn vernielde winkeldeur. Even daarna zou worden ingebroken bij deze Passage-winkelier. (Foto: Weekblad Verleende bouwvergunningen Door burgemeester en wethouders zijn de volgende bouwver gunningen verleend: aan de fa. De Jong en Konings, Middelburgseweg 66 te Reeu- wijk, voor het gedeeltelijk vernieuwen en het veranderen van een kwekerij door het oprichten van een kwekersloods en het verplaatsen van een warenhuis aan de Middelburgseweg 7; aan de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Ned. Herv. Chr. Scholen te Waddinxveen, p/a Spireaweide 19 te Waddinx veen, voor het oprichten van een semi-permanent schoollokaal aan de Heggewinde 22a; aan Bouwbedrijf J. Reijm BV, Noordkade 28 te Waddinxveen, voor het oprichten van drie woningen met garages aan de Kerk- weg-West 38, 40 en 42; aan de heer J. C. Bras, Zuidkade 162 te Waddinxveen, voor het oprichten van een berging; aan de heer J. H. C. Roor, Oostpolderweg 29 te Waddinxveen, voor het oprichten van een plantenkasje aan Meubelfabriek A. van der Loo en Zn., Dorpstraat 7-9 te Waddinxveen, voor het geheel vernieuwen en verplaatsen van een opslagruimte; aan de heer T. Ververs, Beethovenlaan 11 te Waddinxveen, voor het gedeeltelijk veranderen van de pui in de voorgevel van een horeca-gelegenheid aan de Passage 210; aan de heer J. L. P. Hoogendijk, Chopinlaan 2 te Waddinxveen, voor het plaatsen van berging; Na de pauze gaf drs. Gijsbert Blom, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad, een kort overzicht van het beleid van de fractie zoals die ge voerd is en nog gevoerd zal worden. Bij krappere financiële middelen die nen, aldus Blom, keuzes heroverwo gen te worden. Bij bezuinigingen dient niet met de botte bijl gewerkt te worden maar dient gekeken te worden naar verbetering van efficien cy en welke taken aan het particulier initiatief kunnen worden overgelaten. Bij bezuinigingen dient onder andere naar een heroverweging van de subsi- WADDINXVEEN De vorige week donderdagavond in het Tref punt gehouden ledenvergadering van het CDA werd voor een groot gedeelte in beslag genomen door de vaststelling van de k Wijziging Verordening regelende desamenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de commissie van beheer van het gemeentelijk Wijkgebouw in Waddinxveen-Zuid (3e wijziging). Burgemeester en wethouders van Waddinxveen brengen ter open bare kennis dat gedurende 3 maanden ter secretarie op de afde ling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening voor een ieder is nedergelegd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld de door de raad dezer gemeente in zijn vergadering van 17 juni 1981 vastgestelde ’’Verordening tot wijziging van de Verordening regelende de samenstelling, bevoegdheden en werk wijze van de commissie van beheer van het gemeentelijk wijk gebouw in Waddinxveen-Zuid” (3e wijziging). Deze derde wijziging is goedgekeurd door het college van Gede puteerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 16 oktober 1981, nr. B 47058/40. Deze derde wijziging treedt in werking op de derde dag volgen de op die der afkondiging. Waddinxveen, 2 december 1981. Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, De burgemeester, J. Meuleman A. H. van Gent, l.b. kaartje had gekocht, zich. Ongeveer 4 minuten later be- model, was verdwenen. In de tas zat ón der meer een rijbewijs, bankcheques pasje, een rode portefeuille; een calcu lator en een aansteker en 3 of 4 bankbil jetten van elk 100, ZAKKENROLLER Op vrijdag 27 november om 16.00 uur werd vanuit zelfbedieningsbedrijf De Spar aan de Passage gemeld, dat zojuist werd getracht een portemonnee te rol len. Drie kwartier later werd aan het bureau aangifte gedaan van het rollen van een portemonnee, inhoudennde ca. f 100,Deze portemonnee was ge rold uit een tas van een winkelende vrouw. Aan de hand van het opgenomen signa lement kon binnen enkele minuten de verdachte, een 19-jarige Rotterdam mer, op de Kanaalstraat worden aange- i een fles whiskey, WADDINXVEEN - Onbeken den hebben in de nacht van zondag op maandag een specta culaire inbraak gepleegd bij ju welier J. den Haag in de Wad dinxveense Passage. Met de achterkant van hun personen auto ramden zij de deur van de winkel, waarna zij er met tien tableaus met ringen vandoor gingen. Met een tegel werd de ruit van de vitrine ingegooid. Zij namen grotendeels zilveren sieraden mee. De politie is een onderzoek begonnen. De waar de van de buit is onbekend. Verleende vergunning aan Shell Ned. Verkoopmij. B.V. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen hebben bij be sluit van 24 november 1981 een hinderwetvergunning verleend voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen aan de Henegou- werweg 26 te Waddinxveen. Het verkooppunt is opgericht door Shell Nederland Verkoopmij. B.V. te Rotterdam. De vergunning en alle daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage tijdens kantooruren op 'werkdagen en 's maandagsavonds van 19.00 tot 22.00 uur tot en met2 januari 1982. De beschikking wordt van kracht na afloop van deze termijn, tenzij voordien een beroep tegen deze beschikking is ingesteld. Een beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van State, afde ling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA Den Haag. aan de heer J. P. L. Rustenhoven, Jan Campertlaan 46 te Wad dinxveen, voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel- dakvlak van een woonhuis. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening, der secretarie. Spreekuur wethouder/loco-burgemeester, de heer A. H. van Gent: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Spreekuur wethouder, mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. WADDINXVEEN - Maandag 30 no vember is in het ziekenhuis te Gouda, waar zij enkele dagen eerder was op genomen, overleden mevrouw A. Pil- le-Pille. De op het adres Jan van Bij- nenpad 71 gewoond hebbende echt genote van oud-wethouder S. Pille is 79 jaar geworden. Ze wordt vrijdag middag 4 december om twaalf uur begraven op de algemene begraaf plaats aan de Alberdingk Thijmlaan. Mevrouw Pille heeft een bijzonder werkzaam leven achter de rug aan de zijde van haar man. Ze zat in talrijke besturen, zoals die van de SDAP, het gewestelijk bestuur van de PvdA, de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverle ning, de toneelvereniging Morgen rood en de socialistische vrouwenor- 'ganisaties. Niets was haar te veel om te proberen de maatschappij te ver beteren en het de mensen aan niets te laten ontbreken. AANRIJDINGEN Op maandag 23 november ca. 10.00 uur vond er een aanrijding plaats op de He- negouwerweg. Een op de Henegouwer- weg richting Boskoop rijdende automo biliste zag plotseling een band tegen de voorzijde van haar personenauto te rechtkomen. De band bleek van een 1- assige aanhangwagen, welke achter een personenauto was gekoppeld, te ko men. Bij ingestelld technisch onder zoek, bleek dat de lager waren versle ten. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Op vrijdag 27 november vond een aan rijding plaats nabij de kruising Juliana van Stollberglaan/Kerkweg- Oost/Kanaalstraat waarbij twee fietsers en een automobilist waren betrokken. De automobilist wilde een fietser inha len, die op zijn beurt een andere fietser wilde voorbijrijden. Eén van de geval len fietsers, een 30-jarige Waddinxve ner, is na medische behandeling ter ob servatie ópgenóme in het St. Jozefzie- kenhuis te Gouda. Op vrijdag 27 november werden er in de GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken'voor Midden-Holland is gewijzigd dat Audicom BV, Waddinxveen, zichh tevens bezig houdt met de fabrikage van aluminium en kunststoftransportkoffers. DIEFSTAL BENZINE Vermoedelijk in de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 november werd uit twee auto’s, geparkeerd staand aan de On derweg en de Kleikade, totaal 47 liter benzine getapt. Omstreeks dezelfde tijd werd ongeveer 20 liter benzine uit een langs de Noordkade staande personen auto getapt. OVERTREDINGEN Bij enkele gehouden verkeerscontroles venhuizen’ zijn diverse automobilisten, bromfiet sers en fietsers bekeurd terzake de vol- andidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Bij de opening van de vergadering sprak voorzitter G. van den Berg zijn vreugde uit over de nieuwe burge meester van Waddinxveen. Spontaan besloot de vergadering een gelukstele gram naar burgermeester C.M. van der Linden te sturen. Ook in het bestuur van de CDA-afde- ling te Waddinxveen waren nieuwe gezichten te zien. Zo werd Dorenda Gerts de nieuwe secretaris en Paula Paar een nieuw bestuurslid en gaat Sjoerd Veerman als .adviserend lid zich bezig houden met jeugdzaken. Vanaf 1 januari zal Wim Huyzers het campagneteam leiden. Vervolgens kozen de Waddinxveense Christen-Democraten de volgende kandidaten voor de Provinciale Sta tenverkiezingen: 1. J.D. Cabor, Den Haag; 2. H.A. van der Meer, Nu- mansdorp; 3. J.W. Hekelman, Leider dorp; 4. A. Platteel, Zoetermeer; 5. W.H.M. Aalbers, Delft; 6. H. Fran ken, Rotterdam; 7. J.B. Waaijer, Den Haag; 8. F.J. v.d. Heijden, Rotter dam; 9. L.W.J. van Atten, Rotter dam; 10. P.G.J. Bakker, Voorscho ten;! 1. A.B.J. Koning, Zwijndrecht; 12. mw. A.L. v.d. Beld-Pott, Den Haag; 13. P.W. Maris, Zoetermeer; 14. J. Blok, Alphen aan de Rijn; 15. mw. L.T.M. Offringa-Knibbe, Voor schoten; 16. mw. S. Feenstra, Gouda; 17. mw. E. van Dee, Leiden; 18. W.P. van Leeuwen, Den Haag; 19. mw. M. M. Kokxhoorn-Papenhove, Leiden; 20. W. Waterreus, Waddinxveen; 21. P. Hörncher, Berkenwoude; 22. P.A. Kruijk, Naaldwijk; 23. Th.N.J. van Rijmenam, Zwijndrecht; 24. F.L. Spit, Oud-Bijerland, 25. J. Heikoop, Oud-Alblas; 26. mw. T. Bot-van Gij- zen, Spijkenisse; 27. mw. M.L.W. van Stam-Rip, Leidschendam; 28. H.M.C. Voorn, Bodegraven; 29. J.T. de Goey, Haastrecht; 30. P. de Lijster, Hillegom; 31. J. Westmaas, Alphen aan de Rijn; 32. mw. M.C. van Akke- ren-Straathof, Leiden; 33. Wm.C. de Kruijff, Den Haag; 34. J.A. Spierings, Rotterdam; 35. A.A. Reijnders, Den Haag; 36. D. Ramlal, Den Haag; 37. A.P.J. v.d. Weijden, Nieuwkoop; 38. A.R.R. Vos, Bleiswijk; 39. mw. D.C. J. de Planque-Kuipers, Dordrecht; 40. L. de Snaijer, Vlaardingen. op een parkeerplaats bij een garagebe drijf, werd een accu ter waarde van 500,gedemonteerd en weggenomen. Nabij een opslagloods van de Rijkswa terstaat, vlak bij de oude oprit rijksweg 12, werden twee accu;s weggenomen. De afgelopen week werd ingebroken in 4 kantines van sportverenigingen, te weten 2 keer aan de Alb. Thijmlaan, waar respectievelijk een tientje en een keer f 7,werd ontvreemd. Uit een kantine aan de Sniepweg werd geld en een hoeveelheid shag weggenomen. Nadat men in een kantine aan het War- naarplantsoen was binnengekomen, werd daaruit een gelldkistje ontvreemd. In dit gelldkistje zat f 7,50. huisstraat te Moerkapelïe. Het is niet In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag precies bekend geworden op 28 november werd getracht in te breken wijze in de drankenhandel aan de Passage en bij.een juwelier aldaar. Voor zover kan worden nagegaan wordt er nietts ont vreemd. De schade aan de ruit bij de ju- WADDINXVEEN In de afgelopen week werd bij de Waddinxveense rijkspolitie aan de Mozartlaan zes keer aangifte van diefstal van een fiets gedaan. In de meeste gevallen was het rijwiel niet afgesloten. De Wad dinxveense politiemensen blijven echter onverminderd doorgaan in hun adviezen aan het publiek om hun tweewielers afgesloten neer te zetten. 'Voorkoming van misdrijven is een zaak van de politie maar ook van u”, aldus de politie, die in het bureau voorlichtingsfolders heeft liggen, welke gratis verkrijgbaar zijn. Als plezierig feit valt nog te melden dat in de afgelopen week twee fietsen werden aangetroffen, waarvan één aan de Commissie voor Kunst en Cultuur Dinsdag 8 december 1981, aanvang 20.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1Opening en mededelingen van de voorzitter. 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 2 novem ber 1981. 3. Bespreking van werkwijze en programmering van aktivitei- ten. 4. Rondvraag en sluiting. De stukken liggen voor pers en publiek ter inzage op de dag der vergadering; Inzage op andere tijdstippen kan geschieden in Hondenbelasting In verband met de uitvoering van de verordening hondenbelas ting brengen burgemeester en wethouders van Waddinxveen het volgende onder de aandacht: wanneer u een hond koopt of krijgt; wanneer u een hond heeft die de leeftijd van drie maanden bereikt; wanneer u uw hond verkoopt of weggeeft; wanneer uw hond overlijdt dient u daarvan, binnen 14 dagen, schriftelijk aangifte te doen ter gemeentesecretarie, afdeling Financiën. welier Den Haag bedraagt enkele dui zenden gulldens. Overigens is men de eerdergenoemde drankenzaak wel bin nen geweest. Kennelijk is men daarbij gestoord. DIEFSTAL TAS Op zaterdag 28 november omstreeks 10.40 uur vond er een diefstal plats in het wachtlokaal van de Ned. Spoorwe gen aan de Stationsstraat. Nadat de bnadeelde, een 24-jarige vrouw uit Ze- een kaartje had gekocht, nam zij plaats en zette haar tas naast gende overtredingen: rijden zonder ver- merkte zij, dat haar tas.’ëèn envëlóppe- lichting (11); inhalen waar dat verboden 1 is (3); onjuist parkeren (4); technische gebreken (2). Drie bromfietsen zijn voor nader onderzoek uit het verkeer genomen, DADER AANGEHOUDEN Twee weken geleden werd tijdens twee nachten ingebroken in een opslagloods vtPt het meubelbedrijf Gebr. Bakker aa de Noordkade. Er werden respectieve lijk een televisiekast en een eiken eet- hoek ontvreemd. Door een deur te for ceren wist men het pand binnen te ko men. De afgelopen week werd door de gemeentepolitie te Gouda een aantal knapen aangehouden terzake gep leegde inbraken. Bij nader onderzoek kwam aan het licht dat twee Gouwena ren, respectievelijk 23 en 24 jaar oud, hiervoor verantwoordelijk waren. Zij hebben een bekentenis afgelegd. houden. Hij was in het bezit van een DIEFSTALLEN/INBRAKEN twintigtal l.p.’s en een fles whiskey, Uit een auto, welke stond geparkeerd welke goederen hij kort tevoren respec- nn u;; tievelijk bij platenzaak Nobel en dran kenhandel Aquilar aan de Groens- voorde had ontvreemd. Hij bekende de portemonnee, waarvan het geld er door hem reeds was uitgehaald, inderdaad had gerold. De portemonnee werd la ter, op aanwijzing van de aangehouden man, in een sloot terug gevonden. De man werd in verzekering gesteld en is op maandag 30 november voor de offi cier van justitie geleid. Hij was een be kende van de politie. INBRAAK Op vrijdag 27 november werd overdag ingebroken in een woning aan de Raad- - welke men het pand binnen is gekomen. Ontvreemd werd een geldkistje, waarin een geringe hoeveellheid geld en een gouden armband en een gouden ring, bezet met een edelsteen. WADDINXVEEN - Tijdens de vori ge week in het Gereformeerd Vereni gingsgebouw Het Trefpunt gehouden jaarlijkse Vogelexpositie van De Vo gelvrienden, die drie dagen duurde en een succesvol verloop had, werd ook een grote verloting gehouden. De daarbij in de prijzen gevallen num- zijn: 0993, 2880, 0502, 3560, 3681, - - - 2518, 2878, 2280, 2102, 2805, 1025,0267,0532,3591. De prijzen van deze door De Vogel vrienden gehouden verloting zijn af te halen bij H. Groen, Beethovenlaan 30. - i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3