A' Twee raadsleden in Gouwebos? Concert maakte Heldenmoed was vorm van domheid tegen donatie voor klaar-overs Honden aan lijn Lezers schrijven indruk op mij l Word lid van bejaardenbond 144757 12877 038473 FAM. A. BIJSTRA: DUIZEND GULDEN 137075 Draaibare TV-FAUTEUIL rundleer VERMAKO MEUBELEN op houten voet H. J.A. v.d. Water kwart eeuw bij de overheid Dinsdag 17 november Dinsdag 8 december ƒ1.000,- ƒ1.000,- ƒ1.000,- Vrij dag 4 december ƒ1.000,- Vrijdag 27 november Winnend lotnummer: Woensdag december Maandag 30 november Vrijdag 20 november 021296 Maandag 23 november Winnend lotnummer: 070296 Woensdag 25 november 100298 Rodi BV Afscheid van kademeester N. Hofman (78) WADDINXVEEN In kleine kring heeft de 78-jarige heer N. Hofman afscheid genomen van de gemeente Waddinxveen als kademee ster van de kade Zuidkade. Voor deze gelegenheid' waren aanwezig de wet houders, de gemeentesecretaris, de di recteur en de administrateur van open bare werken, de chef van personeelsza ken en de kademeester van de Noord- kade mevrouw A. de Jong-Verdoold. MEVR. W. IMMERZEEL: DUIZEND GULDEN I ,1 i) r IJL S'' 4 1’ h I I 4 J Tin Ji'.- 7 r 1981 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 2 DECEMBER 1981 I Winnend lotnummer: «L mevrouw Bijstra, terwijl haar ,»i fraai bouquet bloemen ont- BEKLEED MET le KWALITEIT IN MIDDEN- OF DONKERBRUIN 4 I I I I I I f 1 I I A.H. DE LEEUWERK Jan van Bijnenpad 77 Winnend lotnummer: Winnend lotnummer: Winnend lotnummer: 47 V o STARINGLAAN 10, WADDINXVEEN, TEL. 01828 - 5302 D^geii^s geopend van 'ags van lO-jjgT) Winnend lotnummer: GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland heeft zich nieuw laten inschrijven Produktiemaat- schappij Rodi BV, bloemen en planten en aanverwante artikelen enz. Maat schappelijk kapitaal: f 175.000,—, waarvan geplaatst/gestort f 70.000,—. Directie: J. Oudijk te Waddinxveen en A. C. Oudijk te Nieuwerkerk aan den Ussel. AADDINXVEEN De aan de Nico- <aas Beetslaan 20 wonende familie A. Bijstra heeft beslag gelegd op één van de briefjes van duizend gulden in het kader van de Sint Nicolaasactie 1981 van de Waddinxveense middenstands- de Passage gekomen, omdat het lot daar was verkregen bij de aankoop van een aantal artikelen. Het briefje van duizend gulden werd uitgereikt dpor Sjaak Noteboom jr. heer W. Burger van Boekhandel Bur ger aan de Dorpstraat glunderend een 'j: van duizend gulden uitgereikt. Ze had daar in het kader van de Sint Ni- "De verkeersbrigadiers verdienen een landelijke woordvoerder en landelijke ondersteuning”, aldus de christen democraat, die nog aangaf dat over de juridische positie van de verkeersbriga- dier nog vraagtekens bestaan. Een jaar lijkse donatie van f 200,- noemde hij een uiterst gering bedrag, gezien de be langwekkende diensten van de jvb’s WOORDVOERDER Wethouder P.F.J. van Schie (CDA) gaf aan dat het nuttige werk van de Stich ting verkeersbrigadiers mede in het be lang is van de Waddinxveense verkeers- brigades en meende in tegenstelling tot de heer Barth dat de streep iets verder getrokken kan worden. vereniging. Mevrouw Bijstra was in het bezit van lotnummer 70296, dat bij de derde trekking op maandag 23 novem ber uit de bus was gekomen. Het echt paar was zaterdagmiddag naar de film en fotozaak van Sjaak Noteboom BV in WADDINXVEEN Mevrouw W. Im- merzeel-Tuitel van de Acaciastraat 20 kreeg zaterdagmiddag uit handen van de briefje Stelt u zich voor een vergadering van het bestuur van het "Recreatieschap Bospark"! Mensen wie het wel en wee van het Gouwebos ter harte gaat. Op de agenda staan belangrijke punten, zoals: begaanbaarheid van de looppaden, de rommel van de gerooide bomen, de ver nielingen die door de jeugd worden aangebracht, hel uitbreiden van het bos, het bromfietscrossen door het bos etc. Al deze punten komen echter niet aan de orde, want waar men al vergade ringen lang over zeurt, moet toch eens tot een besluit worden gebracht. De pest, die men kennelijk aan honden heeft, moet nu toch eindelijk aan het publiek worden getoond. Tenslotte kakken die beesten thuis altijd voor je was genoeg granaat om de De heer Hofman, die deze functie 13 jaar heeft vervuld werd toegesproken door de loco-burgemeester, de heer A. H. van Gent. De heer Van Gent prees de heer Hofman voor de accurate wijze waarop hij zijn werkzaamheden altijd heeft verricht en hij kon begrijpen, dat de heer Hofman nu de tijd gekomen achtte om deze functie neer te leggen. Bovendien heeft de gezondheid van de heer Hofman de beslissing wat ver haast. Namens het gemeentebestuur ontving de heer Hofman een geschenk onder enveloppe, terwijl mevrouw Hof man een fraai bouquet bloemen ont ving. meer medezeggenschap te krijgen, in alle zaken die ons ouderen aangaan. Nu en vooral ook in de toekomst. Of wilt u te zijner tijd in feite blijven profiteren van hetgeen anderen reeds voor u hebben gedaan? Acht u het voor u zelf niet meer zo nodig? Doe het dan toch om anderen te helpen! Die vijftien gulden per jaar is een goe de geldbelegging, ja meer nog, een leefbehoefte van de eerste orde, n.l. om goed verzorgd te kunnen worden als het, soms onverwacht, nodig zal zijn. oproep ge- van de Rijn waar zij lid Explosieven Opruimingsdienst voor in te schakelen en het ‘zonder blik ken of blozen’ oppakken en vervoe ren betekent een niet onderkennen van het gevaar voor de omstanders en de politie zelf. Het betekent eveneens een slecht voorbeeld geven aan de jeugd die een volgende keer ook ‘een fraai staaltje van heldenmoed’ aan de dag zal willen leggen. P.C. VAN DER HOEVEN-VlèTOR Noordeinde 118 man en kinderen toekijken. elke dag bewezen. Wethouder me vrouw Oosterbroek-Waagmeester (VVD) onderstreepte zijn woorden van harte. Na het officiële gedeelte werd nog uit voerig gesproken over de hobby van de heer Hofman namelijk het maken van foto's. Zoals bekend heeft de heer Hof man 1200 foto's gemaakt van het aqua duct. Overwogen werd de mogelijkheid of een gedeelte van de foto’s van de heer Hofman kunnen worden geëxpo seerd, om een indruk te kunnen krijgen van wat er allemaal! nodig is geweest voor de bouw van het aquaduct. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week- w w rf-x blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Strauss gespeeld. Het solo-instrument klonk daarbij erg mooi. In de sym fonie van Vorisek presenteerde het orkest zich voortreffelijk. Trouwens niet alleen in dit werk, maar tijdens het gehele concert reageerde het or kest zeer alert op de dirigent. Men proefde als h'et ware de vreugde en de inzet waarmee de leden speelden. Ik heb begrepen dat er nogal eens geklaagd werd over de onrust die de aanwezige schoolkinderen veroorza ken. Ook vrijdag waren die in rede lijk grote getale aanwezig. Zij hebben zich echter voorbeeldig gedragen; van onrust of verstoring was bepaald geen sprake. Of dit komt door de begeleiding van ouders en/of leerkrachten, dan wel door de plezierige programmering van goed te beluisteren muziek, kan ik niet beoordelen, maar het feit ligt er. Mijn konklusie is dat mevrouw van Schie propaganda heeft gemaakt voor een zaak die dat waard is. DRS. C.J.M. SEELEN Boezemweg 21 Vervolgens werd de heer Hofman toe gesproken door de directeur van open bare werken de heer A. M. Zwamborn en door zijn collega mevrouw De Jong. Beiden lieten hun woorden vergezeld gaan van een geschenk. Tot slot sprak de heer Hofman, die ver telde dat hij dit werk met plezier heeft gedaan. Leuke ervaringen met de schippers kwamen naar voren en eigen lijk wist niemand, dat deze functie naast het innen van kadegelden ook op an dere wijze nog vaak de helpende hand kon worden geboden. WADDINXVEEN In intieme kring met het college van Burgemeester en Wethouders, de directeur en adminis trateur van openbare werken, de chef van personeelszaken, en een tweetal vertegenwoordigers van de personeels vereniging werd het feit herdacht dat de heer H. J. A. van de Water, opzichter van de afdeling plantsoenen van de dienst van openbare werken en bedrij ven 25 jaar geleden in dienst van de overheid is getreden. De heer Van de Water werd allereerst toegesproken door de heer A. H. van Gent, loco-burgemeester. De heer Van Gent wees op de ontwikkeling van de afdeling plantsoenen in de loop van de afgelopen jaren en de verzwaring van de taak van deze afdeling door de be zuinigingen.” Toch probeert u met uw mensen de plantsoenen een keurig aan zien te geven en het gemeentebestuur is hiervoor allen dankbaar.” Vervolgens stond de heer Van Gent stil bij de loopbaan van de heer Van de Wa ter. 21 Jaar geleden is hij naar Wad dinxveen gekomen, na een vierjarig dienstverband bij de gemeente Gouda als plantsoenwerker. In de loop der ja ren is hij opgeklommen tot opzichter B, wat een respectabele staat van dienst mag worden genoemd. De heer Van Gent bood de jubilaris na ast de gebruikelijke jubileumgratifica- tie een geschenk aan en mevrouw van de Water ontving een fraai bouquet bloemen. Daarna sprak wethouder P. F. J. Van Schie. In eerste instantie als wethouder van openbare werken en als medescho lier, omdat beiden op dezelfde lagere school hebben gegaan. De heer Van Schie meende, dat de heer Van de Wa ter de man bij de plantsoenen was met het meest aantal diploma’s. De directeur van openbare werken de heer A. M. Zwamborn sprak eveneens waarderende woorden en bood een ge schenk aan. De heer De Winkel sprak als voorzitter van de personeelsvereni ging - ook gewaardeerd en bood een ge schenk - en de heer Van den Broek sprak namens de mensen van de buiten dienst en de plantsoenendienst. Door de mensen van de buitendienst en de plantsoenen werd een geschenk bijeen gebracht, wat in de vorm van cadeau bonnen en platenbonnen werd over handigd. De heer Van de Water bedankte alleen voor de gesproken woorden en ge schenken. Alhoewel het eerst in zijn be doeling lag het feest ongemerkt voorbij te laten gaan, was hij nu toch erg blij dat er van officiële zijde toch nog aandacht aan was besteed. Hij was blij dat hij voor het aandringen van het gemeente bestuur om aandacht aan het jubileum te schenken, toch was gezwicht. In het Weekblad voor Waddinxveen van 11 november j.l.. heeft mevrouw A. van Schie - Busch een plaatst om het concert landse Orkestvereniging, van is, op vrijdag 20 november j.l. te bezoeken. Afgelopen vrijdagavond was ik daar toe in de gelegenheid en ben ik naar de Ontmoetingskerk gegaan. Het con cert heeft indruk op mij gemaakt. De laatste keer dat ik een uitvoering van de vereniging heb bijgewoond zal in januari 1980 geweest zijn. Een vergelijking tussen toen en nu valt zeker in het voordeel van het orkest uit. Ik vond de strijkersgroep aan merkelijk verbeterd en ook overigens was de verhouding tussen de ver schillende instrumentengroepen erop vooruitgegaan. Naar mijn gevoel staat het orkest thans op een voor een vereniging van amateurmusici aanvaardbaar peil. Ook de programmering mag er we zen. Naast twee betrekkelijk onbe kende, maar goed in het gehoor Eg gende werken (Röntgen en Vorisek), werd het hoomconcert van Richard Er bestaan al jaren: de Katholieke Bond van en voor Ouderen ‘RKB’; de Protestants Christelijke Ouderen Bond ‘PCOB’ en de Algemene Neder landse Bond voor Ouderen ‘ANBO’. Het is ontstellend hoe weinig chris- telijken lid zijn van hun bond, hoe weinig zorg er in dit opzicht ook uit gaat van de kinderen van ouderen. Wij zouden te samen toch eens een voorbeeld moeten zijn. We ‘praten’ wel veel, maar ‘zeggen’ zo weinig en ‘doen’... nog veel minder. Kom men sen geef u op als lid en werf zelf le den, de nood is veel erger dan u weet of vermoedt. Doe mee, doe het nog in dit jaar 1981. Waar gaat gij heen? Niet waarheen gaan wij, maar uitgesproken gij! Daarover nadenkend vraag ik mij af, ‘gaan wij wel’? Laten wij ons niet te veel ‘drijven’ en dan nog wel in een richting die we ons niet voldoende bewust zijn? De waarheid is dat wij te weinig mee doen. Mee doen met de zaken en dingen die voor ons ou deren zo belangrijk zijn of kunnen worden. Daarbij vertrouwende op de gedachte dat anderen het wel voor ons in orde zullen brengen. Dat deze mentaliteit ons lelijk kan opbreken kwam ik de voorbije week te horen, en is aanlei ding tot dit schrijven. Een anders wel rustige dame, vroeg mij zeer ver bolgen, waarom er nu niemand was die eens eiste dat die verbouwing van Huize Souburgh zou worden stopge zet! Eén grote geldverkwisting in de ze tijd. Ik heb op haar vraag geen zinnig ant woord kunnen geven, misschien kan het bestuur van Huize Souburgh dat eens doen? Wel geeft die vraag mij aanleiding om alle inwoners van Wad dinxveen van boven de 50 jaar, te vragen zich spoedig aan te geven als lid van één van de drie bejaarden bonden. Want deze bonden en hun afdelingen, zullen nog veel actiever moeten worden, om, gesteund door een groot ledental, reeds in 1982 0 Sjaak Noteboom jr. reikt duizend gulden uit aan (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Met verbazing en schrik heb ik vorige week in het Weekblad voor Waddinx veen.het kaderstukje bij de Waddinx veense politieberichten gelezen over de gevonden granaat aan de Bloemen- daalseweg. Niet alleen de politie heeft het gevaar van ‘het ding van 60 cm. lang’ niet onderkend, u spreekt zelfs van ‘een fraai staaltje van hel- denrqoed’. Ik noem dit eerder een vormk an domheid. De ‘bom’ WADDINXVEEN De heren A. van Doorn (SGP/HKV/GPV) en H.P. Barth (D'66) zagen het in de vorige week woensdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering niet zitten om het voorstel van het college van B. en W. te steunen de gemeente Waddinxveen te laten toetreden als do nateur van de Stichting Verkeersbrigadiers in Den Haag. Zij stemden dan ook als enige twee tegen dat, door de overige raadsleden wel ge steunde, donatievoorstel van 200,- per jaar. De heer Van Doorn betoogde dat het bereiken van een betere wettelijke sta tus voor de verkeersbrigadiers in ons land op een andere manier tot stand zou dienen te komen dan middels een stich ting, tot de oprichting waarvan ANWB, Veilig Verkeer Nederland, de Neder landse Vereniging Bescherming Voet gangers en de Centrale Politie Verkeers Commissie hebben besloten. NIET PASSEND De heer Barth zei de overwegingen om donateur te worden wel sympathiek te vinden, maar meende dat dit niet paste in de financiële huishouding van de ge meente. Om die reden besloot de ge meenteraad jaren geleden ook geen do naties meer te verstrekken aan de Ne derlandse Hartstichting, de Nierstich ting Nederland en het Koningin Wilhel mina Fonds. Naar het oordeel van de democraat had in de Stichting Verkeersbrigadiers de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten behoren te zitten, zodat voorkomen had kunnen worden dat de stichting nu elke gemeente afzonderlijk heeft moe ten benaderen. De heer Barth uitte nog zijn waardering over het werk dat volwassen- en jeugdbrigadiers ook in onze gemeente doen, maar kon toch niet instemmen met het donateurschap. Zijn mening werd niet gedeeld door VVD-fractievoorzitter F.H. de Ruyter, die uit informatie van de Stichting ver keersbrigadiers juist de overtuiging had gekregen dat het heel belangrijk is dat wordt meegewerkt aan de verbetering van het instituut verkeersbrigadiers en dat er een landelijke verbinding komt tussen de volwassen jvb’s en jongere klaarovers. Eenzelfde geluid liet drs. G. Blom (CDA) horen. Hij sprak van. een symbolische bijdrage aan de Stichting Verkeersbrigadiers en noemde het ver standig en een daad naar de verkeers brigadiers toe dat de gemeente op deze wijze het streven naar een betere juridi sche status steunde. deur en als je niet oppast bijten ze nog in je poten ook! Men besluit geld beschikbaar te stellen t.b.v. de aanschaf en plaatsing van enige borden, waardoor andere gewichtige zaken dan maar even moeten worden uitgesteld. Voldaan keren de bestuurders huis waarts! Tenslotte hebben ze toch een besluit genomen en dat is niet niks! Een stom verhaal? Best mogelijk, maar het gaat ook over een belachelijke maatregel! De enige genieters, die er nog willen komen en niets kapot maken, probeert men te weren LOES VAN 'THOF Weidezoom 82 0 W. Burger reikt duizend gulden uit aan mevrouw W. Immerzeel-Tuitel, terwijl haar man toekijkt. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/SjaakNoteboom). V colaasactie 1981 van de Waddinxveense middenstandsvereniging recht op om- dat ze in het bezit bleek van lotnummer 100298, dat woensdag 25 november tij- dens de vierde trekking was getrokken. 'x Mevrouw Immerzeel-Tuitel had het lot N< gekregen bij een bij Boekhandel Burger gedane aankoop. ■V <- F KF 1 Fp tI I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 9