S.S.W. Zomervakantie? Draag steentje bij voor Polen Volvo 343 Luxe f 17.755- Boeken we voor de zekerheid weer bij de Rabobank. 101828-79941 r Rabobank Q Twee dagen open huis bij de SSW QD9 SOBI Tei. 01828-3822^ de pater makelaardij b.v. Mr. Opticien J.Grit^x^v^„FJ.DA Een bril van Grit... die staat... die zit. Kijkt Weekblad rond in Polen? PVDA WIL IN ZUIDPLAS GEZONDHEIDSCENTRUM Weekblad dag eerder GESLOTEN Comité van aanbeveling Regiopop in De Bonkelaar Kerstzangavond in St. Janskerk GROENE KRUIS WIL VAST SPREEKUUR DIËTISTE UW ADVISEUR VOOR ONROEREND GOED Een boekenbon? Plek voor zo’n tiental hulpverleners in nieuwe wijk isscr xii. STICHTING SAMENWERKENDE Hooftman Autobedrijf B.V. Koninginneweg la, Boskoop, tel.01727-5242. Nijhof’s Glashandel KORS KROES SCHOONSTE MAKERS UWK0RP0RATIES WONINGBO KOOP RECHTSTREEKS UW p ORGEL OF PIANO f IN BODEGRAVEN 'NU OOK AL ZIN IN SINT JOSEPH EN ONS BEGIN I VLOOIENMARKT in FLORIDA BOSKOOP NU GROTER DAN OOIT MET 75 STANDHOUDERS! vastgoedgebied in geheel Nederland agrarische bedrijven F 4 3 5 financieringen en verzekeringen taxaties en adviezen begeleiding cliënten op regionaal specialist voor bemiddeling bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen S VRIJDAG 11 DECEMBER 12.00-21.00 UUR S ZATERDAG 12 DECEMBER 10.00-16.00 UUR AARDAPPELEN UIEN EN PEULVRUCHTEN BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE WILHELMINAKADE58 2741 JV WADDINXVEEN I NOORDEINDE 122A TELEFOON 01727-6566 LtdNBM Centrum van fabrikage import en verkoop B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144. TEL. (01828) 5594 DA.Y V^OOR POT schielandweg 7 2741 ma waddinxveen Gouda. Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41tel. 01820-322Q8. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. - VERDERE PROCEDURE Behang- en Schildersbedrijf PROFESSIONALISERING een 4 donderdag 10 december tot donderdag 17 december a.s. I.v.m. onze verhuizing naar Dorpstraat 80 zijn wij vanaf Ook voor enkel- en figuurglas. Snelle levering. Vraag inlichtingen. D. van Schagenplantsoen 8 - Waddinxveen - Tel. 01828-2864 Voor het festival zijn 5 groepen geselec teerd uit een aanbod van 12 bands. Deze 5 groepen zijn uitgezocht op hun muzikale verschillen zodat we hopelijk een ieder een stukje van zijn muziek kunnen bieden. Het festival wordt ge houden op zaterdag 12 december. De aanvang zal zijn om 15.30 uur en de entree zal 5 gulden bedragen. Namens het comité van aanbeveling, A. H. VAN GENT. Dorpstraat 76 Tel. 01828-7596 Waddinxveen CO WADDINXVEEN Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminapiein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 t.g.v. onderbezetting in de eerste jaren). Voorkomen dient te worden dat er een huisarts of andere zelfstandige beroeps beoefenaar, zoals die ook in het ge zondheidscentrum gaat meedraaien, zich naast het centrum in de Zuidplas gaat vestigen. waarop onze hoofdredacteur een visum kan krijgen. Zijn journalistieke status is er de oorzaak van dat er een langduri ger procedure gevolgd moet worden, die de Poolse ambassade in Den Haag nodig heeft voor het verstrekken van een visum. Het ministerie van Buiten landse Zaken in Warschau moet hier aan goedkeuring hechten. In telexbe richten naar respectievelijk Polen en Den Haag heeft de Nederlandse Vere niging van Journalisten (NVJ) en het ge meentebestuur van Waddinxveen aan gedrongen op snelle afgifte van het vi sum om de reis naar Polen met het oog op de in Waddinxveen te houden acties zeer binnenkort te kunnen maken. WADDINXVEEN Op zaterdag 12 december zal er in De Bonkelaar weer een regionaal popfestival georganiseerd worden. Deze organisatie berust bij de werkgroepen Baken en jongeren. Dit festival wordt georganiseerd om amateurbands een kans te geven zich te presenteren voor het publiek en tevens om het publiek een kans te geven de verschillende muzieksoorten aan te ho ren. Voor alles blijft het echter lekkere ontspanning. Isolatieglas, vakkundig en snel geplaatst volgens de laatste plaatsingsnormen. Met 10 jaar garantie en (nog) 15% Rijkssubsidie. Woningbouwcorporaties is voor de twee woningbouwverenigingen het énige antwoord op de professionali sering die steeds meer van de corpo raties wordt gevraagd. TEL. 01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 Vervolgens zal, zo mogelijk in breder commissieverband, nader onderzoek moeten worden gedaan naar de cor recte invulling van een ’gezondheid scentrum’ in de wijk Zuidplas. De enorme hoeveelheid organisatori sche,personele en financiële problemen moeten daarbij niet onderschat wor den. Gezien de planning van de woning bouw in de wijk Zuidplas zal met spoed Er moet geprobeerd worden in aanmer king te komen voor subsidie van de Zie kenfondsraad en het Ministerie van Volksgezondheid om de (extra) huisve stingskosten en de kosten voor het extra tijdbeslag bij samenwerking in een ge zondheidscentrum te kunnen dekken. In een zo vroeg mogelijk stadium bij de bouw van Zuidplas starten met een be heersorgaan en tenminste een (part time) huisarts. GOUDA Woensdag 16 december houdt de scholengemeenschap op re formatorische grondslag ”De Driestar” weer een kerstzangavond in de St. Jans kerk te Gouda. Naast samenzang van advents- en kerstliederen zullen ver schillende Driestarkoren zingen. Ver der verleent het kerkkoor van Sluipwijk medewerking. Het orgel wordt be speeld door Bram Beekman en Hans van der Gouwe. De meditatie wordt verzorgd door ds. C. Blenk, Ned. Herv. predikant te Oudewater. Aanvang 19.45 uur. Toegang vrij. WADDINXVEEN - Vrijdag 11 en zaterdag 12 december houdt de Stichting Samenwerkende Woning bouwcorporaties (SSW) open huis in de nieuwe huisvesting aan de Mercu- riusweg 18a (boven het Slaapkamer- centrum voor de Randstad). Het door de heer G. Rijnsburger voorge zeten bestuur hoopt vrijdagmiddag tussen vier en zes uur veel relaties te mogen ontmoeten en staat zaterdag middag tussen twee en vijf uur klaar voor de ontvangst van huurders en leden van de in de SSW samenwer kende woningbouwverenigingen Ons Begin en St. Joseph. De PvdAcommissie beveelt aan om het streven naar een gezondheidscen trum op te nemen in het verkiezingspro gramma van de Partij van de Arbeid— Waddinxveen en in het daarna op te stellen gezamenlijk beleidsprogramma van de gemeenteraad voor de periode 1982—1986. (Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, Onafhankelijk Nieuwsblad TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065 J ^5) I J 37e JAARGANG No. 1747 WOENSDAG9 DECEMBER 1981 Voor Ons Begin en St. Joseph be heert de SSW ongeveer 1300 woning wetwoningen. De stichting, die op 23 maart 1977 werd opgericht, heeft administratieve en een uitvoe rende taak, welke wordt gereali seerd door 7 vaste krachten. Daar is laatst bijgekomen als Hoofd Tech nische Dienst, de heer A. van der Leede. De Stichting Samenwerkende DOET ’T... ALTIJD! deze arts in het buurtcentrum rond die tijd en zo mogelijk reeds eerder gere geld is. De huisvesting zou vanaf dat moment mee kunnen groeien met de opbouw van de wijk en met de uitbrei ding van het aantal hulpverleners. PUNTEN VAN BELANG Medewerking van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening (planning en gefaseerde bouw van het multifuncioneel buurtcentrum en op financieel gebied (aanloopverliezen WADDINXVEEN Het Week blad voor Waddinxveen ver schijnt in de weekvoor Kerstmis één dag eerder. Dat betekent dat die krant dan gedateerd zal zijn dinsdag 22 december 1981. Wij verzoeken onze adverteerders en nieuwsleveranciers hiermede re kening te houden. Dit rapport zal op 15 december 1981 vanaf 20.00 uur in Het Trefpunt tijdens een afdelingsvergadering van de PvdA besproken worden. Op deze avond zal een vertegenwoordiger van de Stichting Algemene Gezondheidsvoorzieningen Eerste Lijn (de STAG), de heer Peeren- boom, een korte inleiding houden over de filosofie achter een gezondheidscen trum. De commissie meent dat het aan beveling verdient dat de gemeenteraad van Waddinxveen zich gaat inzetten voor een gezondheidscentrum in de Zuidplas. Volgens de PvdA is in Waddinxveen een gezondheidscentrum wenselijk om: een betere aanpak van patiëntenproble men te bereiken (vanuit diverse hulp verleners gezamenlijk); een gezamen lijke huisvesting voor de verschillende hulpverleners zal de samenwerking sti muleren, een grotere patiënteninvloed op de zorgverlening tot stand te brengen; de beheersvorm zal wel democratisch op gebouwd dienen te worden om er voor te zorgen dat de individuele gebruiker van het centrum ook werkelijk invloed kan uitoefenen, zoveel mogelijk hulpverleners in dienst verband te kunnen nemen; dit geldt met name voor arts(en) en fysiothera peuten) die momenteel in de meeste WADDINXVEEN Het comité van aanbeveling wil de bevolking van Waddinxveen oproepen aan de aktie D-day voor Polen een steentje bij te dragen. Het comité is zich bewust van de noden in Polen en steunt daarom deze aktie. Zij wil daarom al het mogelijke doen om de aktie een sukses te laten worden. Reeds eerder heeft Waddinxveen blijk gegeven tot veel in staat te zijn, het comité rekent ook deze keer weer op uw hulp. Doet u ook mee? WADDINXVEEN Het Weekblad voor Waddinxveen stelt intensief po gingen in het werk om van komende donderdag tot en met zondag rond te kunnen kijken in de Poolse hoofdstad Warschau en omgeving. Dit in verband met de in Waddinxveen te houden actie D-day voor Polen. De door de heer G. Rijnsburger voor gezeten Stichting Samenwerkende Woningbouwcorporaties, voortaan bereikbaar onder telefoonnummer 7177, is aan de Mercuriusweg bereik baar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Met ingang van december zal er in het kantoor iedere eerste vrij dagavond van de maand van zeven tot negen uur spreekuur worden gehouden voor woningzoekenden. Weekblad-hoofdredacteur B. J. Wou denberg kan deze reis maken dank zij financiële steun van reis- en passagebu reau Van Ginkel BV, het notariskan toor J. in 't Hol en mr. P. L. van der Meulen en de middenstandsvereniging Waddinxveen. Of deze reis al deze week kan worden gemaakt hangt nog af van het moment WADDINXVEEN Een commissie, ingesteld door de PvdAafdeling Waddinxveen, heeft de wenselijkheid van en de mogelijkheden voor een gezondheidscentrum bekeken in de nieuw te bouwen wijk Zuidplas. De resultaten van de werkzaamheden van deze commissie zijn in een rap port vastgelegd; ’’Samen werken aan gezondheid”. gevallen zelfstandig beroepsbeoefenaar zijn. VORM EN FASERING Uitgaande van een woningbezetting van plm. 2,6 zal de volgebouwde Zuidplas zo’n 6000 mensen huisvesting bieden. Als hiervan zo’n 5000 inwoners gebrui ker van het gezondheidscentrum wor den, is het verzorgingsgebied vol doende voor de volgende hulpverle ners: 2 a 21/2 huisartsen, 1 a 2 wijkverp leegkundigen, 1 maatschappelijk wer kende, 1 fysiotherapeut, 1 kraamver zorgster en 2 tandartsen. Overigens vindt de commissie dat niet uitgesloten moet worden dat ook andere hulpverle ners bij de samenwerking worden be trokken. Teneinde de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners soepel te laten verlopen, dient gestreeft te wor den naar een gezamenlijke huisvesting voor zoveel mogelijk van de hiervoor genoemde hulpverleners. Voor de huis vesting gaan onze gedachten uit naar een centraal punt (bv. functioneel buur tcentrum) waarin ook bijv, sociaal culturele en kerkelijke voorzieningen een plaats kunnen krijgen. Bij de beheersvorm van het gezond heidscentrum wordt door ons gedacht aan een rechtspersoonlijkheid bezit tend orgaan (zoals stichting of vereni ging) waarbij het bestuur democratisch (niet via coöptatie) gekozen wordt. Dit orgaan neemt zo veel mogelijk hulpver leners in loondienst. De opbouw van het centrum (het aantal hulpverleners) dient aan te sluiten bij de fasering van de woningbouw. Naar verwachting is eind 1984 een dagtaak voor een huisarts verzekerd. Het ligt voor de hand om er voor te zorgen dat de huisvesting voor WADDINXVEEN Het Groene kruis in Waddinxveen is op dit moment druk doende om in het wijkgebouw aan de Stationss traat een vast spreekuur van een diëtiste te krijgen, zo staat er in het jaaroverzicht 1981 van de kruisvereniging dat op de vorige week dinsdagavond in de Ont- moetingskerk gehouden leden vergadering werd goedgekeurd. In het realiseren van dit vaste diëtiste-spreekuur is Het Groene Kruis nog niet geslaagd wegens een personeelsstop.De kruisvere niging: "Gezocht wordt nog naar de mogelijkheid van samenwer king hiervoor met een andere kruisvereniging in de basiseen heid Gouwe-IJssel. Alle plaatse lijke artsen hebben hun instem ming hiermee betuigd en zich be reid verklaard in gevallen waarin dit nodig of gewenst is hun pa tiënten op de diensten van een diëtiste attent te maken.” Over het jaaroverzicht 1981 van Het Groene Kruis, waarin ook nog wordt gemeld dat de dubbele garage van het wijkgebouw aan de Stationsstraat gebruikt zal gaan worden om ruimte te krijgen voor een nieuw, centraal ontworpen administratiesysteem voor de wijkwerkzaamheden van de zu sters, elders meer in dit Weekblad voor Waddinxveen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1