2Ü' IJ I b '3 de pater makelaardij b 11 'l< 2 Feestelijke etalages Waddinxveen spreekt zich niet uit over plaatsing kernraketten D-DAY VOOR POLEN Motie Hellevoetsluis wordt voor kennisgeving aangenomen WIJZIGING <l; Kerstboom voor halve prijs GOED Tel. 01828-3822 UW ADVISEUR VOOR O PIERRE CARDIN OPENINGSTIJDEN J. Reijm BV NKF wint radio- spelletje Van vooraanstaande inwoners voor actie D-day voor Polen Persoonlijk beroep op Waddinxveners JéOi Onafhankelijk Nieuwsblad “Mep K 'Pc Extra zekerheid... i Extra service... M Openingstijden... 1 4 ;i h k I F7 I SCHOONSTE MAKERS Nijhof Ss Glashandel KfiRsruooM Jl L volgens de laatste plaatsingsnormen. I lift schielandweg 7 2741 ma waddinxveen must ZUIV6LHM0&. J-uEEWtd UdNBMj Isolatieglas, vakkundig en snel geplaatst Ji. volgens de laatste plaatsingsnormen. MB^lOjaar garantie en (nog) 15% Rijkssubsidie. Ook voor enkel- en figuurglas. Snelle levering. D. van Schagenplantsoen 8 - Waddinxveen - Tel. 01828-2864 I J I. X C/ F [/c Passdgc 22b. REIS- EN PASSAGEBURO's ■T O WOENSDAG 16 DECEMBER 1981 •7 Jin 't Hol Th. G. Blom velingen" als een welkome ondersteu- F DROGISTERIJ - PAREL MERIE - SC HOOS HE! DSSALOX I *Z* 01820-21922* regionaal specialist voor bemiddeling begeleiding cliënten op vastgoedgebied in geheel Nederland agrarische bedrijven R 82« A3 bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen financieringen en verzekeringen taxaties en adviezen 37e JAARGANG No. 1748 boom WILHELMINAKADE 58 2741 JV WADDINXVEEN sen in Nood) een waarborg voor een goede besteding. Daarom, Waddinxveners, helpt deze actie slagen. stalkasten" er zijn mogen en beslist een lust voor het oog genoemd mogen wor- den. De foto toont de feestelijke etalage van Janine Vis. Ds. P. VAN DEN BERG Laat dinsdag 22 december voor ons alleen een dag van daadwerkelijk de len zijn. Een echt meedoen aan het Kerstfeest - feest van liefde en bevrij- ding voor mensen in nood. Laten de geschenken voor het Kind nu eens uit het westen komen. Ds. P. van den Berg VMaddinxveen Passage 222 01828-7522* Zeivt Slotlaan 231 *5* 03404-25824* Zoetermeer Dorpsstraat 136 *2- 079-167555* »z l J w parfumeur paris X 101828-7994 Mj C ja'a '1 P. F. J. VAN SCHIE Gevoelens van onmacht bekruipen ons als we de recente berichten uit Polen beluisteren. Een land waarvan we oprecht hopen dat het de kans krijgt en de kracht opbrengt, om z’n HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144. TEL. (01828)5594 EXPLOITATIE: F. V AN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9. TEL. (01828) 4788; NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065 De gezamenlijke banken te Waddinxveen delen u mede dat: de avondopening van donderdag 24 december is verplaatst naar woensdag 23 december a.s.; de kantoren op 31 december om 12.00 uur gesloten zijn. De gezamenlijke banken te Waddinxveen land wordt door een weigering tot sta tionering van gemeenten ook niet aan getast. Nederland zit immers niet aan de onderhandelingstafel in Genève en de VS hebben zich blijkens uitspraken van hogere regeringsfunctionarissen al neergelegd bij de gedachte dal ze de nieuwe atoomraketten in ons land niet zullen slijten. En, zo verzekeren ze, onze geloofwaardigheid binnen de NAVO wordt daardoor niet aangetast. den ’’motie van Hellevoetsluis”. Zoals krantenberichten - waaronder die met name uit het Algemeen Dagblad - hebben duidelijk gemaakt besloot Hel levoetsluis eind oktober al op voorhand een eventuele plaatsing van kernwa pens op haar grondgebied af te wijzen en besloot tevens dit besluit aan alle ge meentebesturen te zenden met het ver zoek een soortgelijke uitspraak te doen. In een paar gemeenten - zoals Spijke- nisse en Vlaardingen - heeft de motie navolging gevonden, maar in andere - zoals Alkemade en Alphen - is de motie niet overgenomen. De etalage van Janine Vis in het winkelcentrum "de Passage". (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak note- Th.G.BLOM Nu maar even niet over al die inge wikkelde achtergronden. Die mensen van drie straten verderop hebben héél dringend hulp nodig. Vraag inlichtingen. zomer'BZ Grif-, IrvmnA,.,. ISg-gj---qoO 0960 OP- - HK Gouda Korte Tiendeweg 2-4#X^f 01820-21922* A. H. VAN GENT Over enkele dagen wordt u verzocht om een financiële bijdrage te leveren voor de actie aan Polen. Thans geen discusie over het hoe en waarom een noodsituatie in dat land kon ontstaan. Geef naar vermogen, opdat acute ma teriële nood onder de Poolse bevol king kan worden gelenigd. A. H. van Gent politieke en economische problemen op een menswaardige wijze op te los sen. Beseft U zich op dit moment ook op eens weer in welk een bevoorrechte positie wij ons eigenlijk bevinden? Is er dan nog wel een opwekking nodig aan de inwoners van Waddinxveen om deze kans te grijpen om door een geslaagde actie te laten merken dat we meer willen doen dan alleen maar onmachtig meeleven? P. F. J. van Schie. 4* Het besluit werd uiteindelijk met een' minimale meerderheid van negen tegen acht genomen. VVD en CDA stemden tegen de motie. Het CDA kon zich in houdelijk wel vinden in de motie, maar stemde om formele redenen tegen. De christen-democraten van Hellevoet sluis wilden per se niet dat de motie door het hele land zou gaan. Dat was volgens hen een doorkruising van het regeringsbeleid. De motie maakte (en maakt) die ronde door het land nu wel en heeft al heel wat losgemaakt. In Hellevoetsluis is men overstroomd met - meestal posi tieve - reacties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaf een advies aan haar leden. Het begin van de actie in Hellevoetsluis was een brief van de plaatselijke afde ling van het Interkerkelijk'Vredesbe raad met het verzoek een raadsdebat aan de kernbewapening te wijden. PvdA en D’66 van Hellevoetsluis beslo ten er een concrete draai aan te geven door een raadsbesluit. PvdA- fractievoorzitter Wim Bommeljé daar over in het weekblad Hervormd Neder land: ”Het rijk stoot steeds meer de welzijnszorg af naar de gemeenten. Welzijn zien wij ruim, ook de veiligheid van de burgers valt daaronder”. J.IN’THOL Alom in Nederland is de hulpvaardig heid voor de Polen in nood op gang en ook Waddinxveen blijft hierin niet achter. Het valt niet te accepteren dat, waar in ons land volop voedsel voorhanden is, mensen op betrekke lijk korte afstand van onze grens hon ger lijden. Het is daarom dat wij de plicht hebben bij te springen. De zorg die ik heb is dat het geld en het voed sel en de kleding daar komt waar het nodig is. Contacten met de mensen in Polen zijn al gelegd en worden verste vigd. Voor de geiden is de tussen komst van de Stichting Caritas (Men- GOUDA Bij het bouwbedrijf J. Reijm BV, Waddinxveen, wordt de di rectie thans gevormd door D. van Wi- chen te Boskoop en J. Reijm te Wad dinxveen. De heer Van Wichen, die bij het bouwbedrijf tot voor kort procura tiehouder was, volgt wijlen de heer J. Reijm in die functie op, zo blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Dat was negatief: gemeenten moeten volgens de VGN de motie niet behande len omdat het om een bovengemeente lijke zaak gaat. De gedragslijn in derge lijke zaken is om deze ook geheel aan het provinciaal bestuur of het rijk over te laten. Ook het rijk bemoeide zich ermee. Het CDA-kamerlid Mateman was uiterst verbolgen over de motie (hij vroeg het gemeentebestuur van Hellevoetsluis waarom men zich dan ook niet druk maakte over de mislukte koffieoogsten in Guatemala of het ontbreken van trot toirs in Paramaribo) en vroeg om een I reactie van minister van'bihné'nlandse zaken Ed van Thijn (PvdA). Die was van mening dat gemeenten wel degelijk een uitspraak over stationering van kernwapens op hun grondgebied mo gen doen. Wezenlijke discussies over de zaak zijn tot nu toe echter in weinig gemeenten van de grond gekomen. Steeds weer duikt het argument op dat het om een landelijke zaak gaat en dat gemeenten de regering niet voor de voeten moeten lopen. Progressieve raadsfracties pro beren meestal wel een discussie uit te lokken maar deze lopen in de regel vast in een woordenbrij van de overige parti jen waarin welgemeende bezorgdheid, afschuw van kernwapens, tweezijdige ontwapening en onderhandelingsposi tie elkaar afwisselen. Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN Een team van NKF Kabel BV aan de Noordkade heeft het dinsdagmid dag in de AVRO-radiouitzending Hersengymnastiek opgenomen tegen de St. Catharina Basis school uit Amsterdam, van welke ploeg na het beantwoorden van 31 vragen in bijna een half uur met 23 tegen 20 werd gewonnen. De Waddinxveense afvaardiging, die zich liet vergezellen door de no dige supporters, kon ruim 75 pro cent van de gestelde vragen goed beantwoorden, maar wist toch geen verandering aan te brengen in de tot nu toe.vier beste teams. De AVRO zond het wekelijkse programma uit via Hilversum 2. De leiding en samenstelling ervan is in handen van Jan van Herpen en Lex Braamhorst. De stand wordt bijgehouden door ’’Mieke’’. Zij was het die gedu rende de gehele uitzending een voorsprong kon melden voor NKF Kabel BV uit Waddinxveen. Na 20 vragen was de stand voor Waddinxveen 14-11 en dat werd na 25 vragen 18- 14l/2. WADDINXVEEN Na de extra koopavonden voor Sint Nicolaas Wor den er in Waddinxveen ook in de ko mende week voor Kerstmis 1981 extra koopavonden gehouden. De winkels zijn op dinsdagavond 22 en 23 decem ber geopend tot negen uur 's avonds. Op maandag 21 december en donder dag 24 december zijn de winkels in Waddinxveen gesloten vanaf 17.00 uur. De gebruikelijke koopavond op don derdag vervalt dus. Het valt op dat in de laatste maand van het jaar diverse winkeliers in de Wad dinxveense winkelcentra zich hebben in gespannen om hun etalages een extra feestelijk aanzien te geven. Natuurlijk is het niet mogelijk om daarvan een compleet beeld te geven en daarom hebben we één etalage in het winkel centrum ”de Passage” gefotografeerd als bewijs dat de Waddinxveense ”uit- ARGUMENTEN Het belangrijkste argument dat wordt aangevoerd om géén uitspraak over sta tionering van kernwapens in de eigen gemeente te doen is dat een gemeente in deze zaak geen verantwoordelijkheid heeft en mag nemen. Maar dat is maar de vraag.Immers, elk gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de eigen burgers. Die is allesbe halve gediend met de opslag van kern wapens. Nog afgezien van de ongeluk ken die daarmee regelmatig gebeuren (in de VS ontplofte laatst een raket in een silo, de kernkop werd volgens de autoriteiten niet beschadigd), is de kans groot dat een gemeente die kernwapens op haar grond heeft in geval van een (kernoorlog) wèl de eerste raketten van de tegenpartij op haar hoofd krijgt. De onderhandelingspositie van ons WADDINXVEEN Gaat de Waddinxveense gemeenteraad zich vana vond (woensdag) uitspreken over de plaatsing van kernraketten? Die vraag zal met nee kunnen worden beantwoord, omdat reeds duidelijk is geworden dat het college van Burgemeester en Wethouders met de raadsfracties van CDA, SGP/HKV/GPV en VVD niet van plan zijn steun te verlenen aan de bij de ingekomen stukken zittende beroemd gewor- Waddinxveen Telefoon 01828- 7689 W ADDINXVEEN Het winkel centrum Brug houdt deze dagen de jaarlijkse kerstbomenactie. Tegen inlevering van vijf waarde bonnen krijgt men een kerstboom voor de halve prijs. Bij elke aankoop vanaf vijf gulden krijgt men van de Brugcentrum- winkeliers een waardebon uitge reikt. De bomen zijn te koop aan de KerkwegrOost naazt zuivel handel Van Leeuwen. De kerstbomenactie van de Brugcentrum-winkeliers is een extra stimulans om in dit deel van Waddinxveen inkopen te doen. Doel van de actie is om de Wad dinxveners weer te helpen aan een voordelige kerstboom voor de helft van de werkelijke kosten. WADDINXVEEN Op verzoek van I het Weekblad voor Waddinxveen I hebben de leden van het comité van aanbeveling voor de op dinsdag 22 de- I cember te houden geldinzamelingsac- I tie D-day. voor Polen een persoonlijk I beroep gedaan op alle Waddinxve- I ners om te geven voor de in nood ver- I kerende inwoners van het Oostblo- I kland, waar zondag dé militairen de I macht overnamen. Het actiecomité I verzamelde die ’’persoonlijke aanbe- I velingen" als een welkome ondersteu- I ning voor de over zes dagen te houden I grootscheepse actie. L.M. OOSTERBROEK I Niet vrij zijn, honger en kou We zijn dat niet vergeten, kom nou, I Dus doen we natuurlijk allemaal mee Polen D-day.... een goed idee!!!! L. M. Oosterboek-Waagmeester Al onze medewerksters zijn in het bezit van het ANVR-vakdiploma. Reisburo van Ginkel is lid van de ANVR en vertegenwoordigt alleen de reisorganisaties die zelf ook bij de ANVR zijn aangesloten. Dit betekent voor u - naast onze naam en ons vakmanschap - een extra stuk zekerheid, omdat het ANVR-garantiefonds borg staat voor de door u betaalde reissom. Reisburo van Ginkel is méér dan een betrouwbaar reisburo alleen. I Op onze kantoren kunt u bij het reserveren van uw vakantie tegelijk I de benodigde verzekeringen afsluiten en uw vreemd geld bestellen. Gemakkelijk voor u én met financiële voordelen! Een folder en bestel- a formulier voor vreemde valuta ligt voor u kiaar. Ook brengen wij - onder de landelijk bekende naam Van Ginkel Reizen - eigen reispro- I gramma’s uit: een uitgebreid autoreizen programma en een Indonesië/ Ceylon programma. te’, Vanaf 12 december tot eind maart zijn wij op zaterdag geopend van 09.00 Pwl tot 16.00 uur. Ook op de koopavonden (tot half februari) zijn wij dan geopendOp werkdagen zijn wij zoals altijd van 08.30 tot 17.30 uur - geopend. U bent van harte welkom. onze tent2?Ü!S^2-II VHN 5 /WHAAO6' &OHH&KI r VOOR D6 i| HALve PkusP. zSf

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1