Provincie stemt toch in Collecte voor Polen Ook klachten over kabel-tv in Waddinxveen reizen- Aanvulling op m’n eerste brief met post Derde Wereld Lezers schrijven gaat 22 december door Twee jeugdige dieven gepakt 'Juist nu hulp hard nodig Verlichting Wie breekt en medemens? begeleidt lustrumreis deelt zijn brood met een Poolse Een betere toekomst voor krottenbewoners in Lima naar Indonesië Anneke Grönloh Driemaal afscheid burgemeester Agenda Goudse Bioscopen Dreigement wordt ingeslikt POLITIENIEUWS WADDINXVEEN MER 19 ft bezit van nomen. het politiebureau overgebracht. Na verhoor Waddinxveen in Boven-Volta (Torna) en Peru (Lima) in de praktijk wordt gebracht. WHM Een beeld uit de Peruaanse hóofdstad Lima, waar de Kerngroep Ontwik kelingssamenwerking Waddinxveen kleine bedrijfjes probeert te helpen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Kerngroep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen). élE'- f WADDINXVEEN Na dik een jaar wachten en discussie heeft het pro vinciaal bestuur van Zuid-Holland de gemeentebegroting voor 1981 tóch goedgekeuurd, inclusief een post van 46.000,voor ontwikkelinssa- menwerking zoals die door de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voer Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. WADDINXVEEN - Begin vol gende week - dinsdag 22 decem ber - wordt in Waddinxveen een huis-aan-huis-inzamelingsactie gehouden voor Polen, blokland dat sinds zondag de militairen er de macht namen steeds meer en meer van de bui tenwereld raakt afgesloten. Het actiecomité D-day voor Po len, geleid door Hans Veerman, meent dat ondanks de uitgeroe pen noodtoestand - waardoor het voor het Weekblad voor Waddinxveen onmogelijk werd het land op korte termijn te be zoeken - de geplande inzame lingsactie doorgang moet vin den. ’’Juist nu dreigen de zwak keren onder de Poolse bevol king (zieken, kinderen en be- WADDINXVEEN Twee 15-jarige Waddinxveners werden in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 december omstreeks kwart over twaalf op heterdaad betrapt bij diefstal in de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse. Twee medewerkers van deze koffiebar wilden nog een aantal goederen in het pand brengen, waarbij zij de twee knapen aantroffen. Zij waren in het enkele ^kleine goederen, welke door hen waren wegge - De knapen werden door de politie overgenomen en naar u in de loop van de dag konden zij door hun ouders van het bureau worden gehaald. jaarden) verstoken te worden van medicijnen en voedsel hulp.” WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 16 DECEMBER 1981 eende week - dinsdag 22 d Ber - wordt in Waddinxvee gemeentelijke subsidie f f ZOMER 1982 rieven deze zomer niet gestegen). W. VAN DER HEIJDEN Jan van Bijnenpad 19 ze beetje straat- 46.000,— ten behoeve van financiële hulp aan Derde Wereld-projecten en bewustwordingsactiviteiten in het eigen dorp. Inmiddels heeft de gemeente aan de Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen het verzoek ge daan door te geven welk bedrag door de bevolking in 1981 voor ontwikkelingssa menwerking is bijeengebracht. Het be drag zou liggen tussen de 10 en 15 mille. MOEILIJKHEDEN Begin dit jaar ontstonden moeilijkhe den over de hoogte van de subsidie, die de gemeente al vijf jaar aan de kern groep geeft. De provincie vond het be drag in geen enkele verhouding staan tot de som die de groep zelf via acties bijeenbracht en dreigde - toen de ge meente weigerde de subsidie te ver kleinen - de hele begroting voor 1981 af te keuren. De gemeente zwichtte echter niet voor de druk van het provinciebestuur. Mede naar aanleiding van dit incident maakten Gedeputeerde Staten, het da- Het Waddinxveense reis-en passagebu reau organiseert al vijf jaar lang eigen reizen naar het eilandenrijk Indonesië, dat zich in een wijde boog uitstrekt tus sen Zuid-Oost Azië en Australië. Deze reizen beperken zich tot de grote Sunda-eilanden Sumatra, Java en Sula wesi en de kleine Sunda-eilanden Bali en Lombok, omdat de andere eilanden nog te weinig op toerisme zijn ingesteld. In het programma is verder Singapore opgenomen, omdat deze stad maar een uur vliegen van Medan ligt en een waar winkelparadijs is. Anneke Grönloh, die dit voorjaar de vernieuwde en uitgebreide vestiging van Van Ginkel BV in Zoetermeer offi cieel opende, begeleidt de tweede Indo- nesiëtour van 8 mei 1982. Tijdens deze reis zal de Nederlandse zangeres, die voor haar laatste langspeelplaat "Lied jes van Verlangen” zelfs een hoge on derscheiding van de Indonesische rege ring kreeg, tevens een aantal optredens verzorgen. Voor de deelnemers aan de Verre Oosten-reizen houdt Van Ginkel BV elk jaar een aantal dia- en filmavon den in Party Home aan de Passage. "Neem de moeite elke dag de fiets van uw kind te controleren. Ver wacht niet, dat uw kind zelf bij u aankomt met de eventuele gebreken aan de fiets. Toon in voldoende mate interesse voor de fiets van uw kind, dan zal dat beslist overslaan naar de interesse van het kind voor zijn eigen fiets. Zorg ervoor dat uw kind in het donker goed zichtbaar is (ver lichting, reflectoren, lichtgekleurde of reflecterende kleding enz.). Bovenstaande betekent, dat wij volgens artikel 9 van de verordening CAI 1976 nummer 32 wel signalen krijgen, maar signalen die niet te herkennen zijn. Men zal toch volgens artikel 4 lid 2 maatre gelen moeten treffen vooral omdat 37,5% van de te ontvangen stations on deugdelijk is. Hoe U daarom in boven genoemd artikel kon aanhalen, dat in Waddinxveen geen klachten bekend waren, is voor mij vooralsnog een raad sel. Dat men in Boskoop terecht bijzon der ontevreden is over de kwaliteit van de beelden zal U na bovenstaand ver haal wel duidelijk zijn. Ph. VAN DER WEES Schuberthof 22 In het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week wordt gemeld dat de kabeltelevisie in Boskoop allerminst juichend is ontvangen en staat ook dat er in Waddinxveen - de gemeente die beeld en geluid aan onze buurgemeente levert - geen signaalklachten zouden zijn. Dat is niet waar. Bij een klein eigen onderzok in Groens- waard I bleek, dat de ontvahgst van Be lgië 1 en België (frans) en Duitsland 3 bijzonder slecht was. Dienaangaande heb ik contact gehad met iemand van de gemeente, die mij bevestigde dat be kend was, dat de ontvangst van de drie genoemde netten slecht is. Tevens heb ik contact gezocht met de fa. De Vos te Dordrecht, die zoals be kend de aanleg en het onderhoud doet. /Tot mijn niet geringe verbazing verwe- -/ zen zij mij naar de fa. Rétam te Den Haag, tel. nr. 070-210001die het onder- I, houd heeft overgenomen, omdat De Vos met kabel tv-aanleg en onderhoud was gestopt (gezien de resultaten in Waddinxveen terecht). Beide firma’s behoren tot het Ogem-Concern. Na telefonisch contact met Rétam, Den Haag, waar men ook bij de service- dienst reeds bekend was met de slechte ontvangst van de 3 buitenlandse zen ders, beloofde men een monteur te stu ren. Reeds dezelfde dag om ca. 15.30 uur was er een i kon doen aan de slechte ontvangst, men moest dan zeer ingrijpende maatrege len nemen en dat was op dit moment niet aan de orde. Hij gaf eveneens toe Ik wil nog even terug komen op mijn schrijven in het Weekblad voor Wad dinxveen van woensdag 9 december over het wonen en verblijven in de bejaarden woningen aan het Jan van Bijnenpad bij het AF-centrum en de door mij noodzakelijk geworden ver bouwing van Huize Souburgh aan de Prins Bemhardlaan, omdat de bewo ners daar ook recht hebben op een goede huisvesting. Maar mijn brief was niet volledig. Ik had namelijk moeten schrijven over enkele koffieochtenden plus de bingo-avonden, die worden georgani seerd door de staf van het Anne Frank-centrum met medewerking van het gehele personeel en mevr. H.J. van Drimmelen van Sociale Zaken, de kaartmiddagen en avonden staan on der prettige leiding van de heer en mevr. Bresser, de biljartclub Onder Ons met zijn vele activiteiten, waar onder ook het flo tb ruggen, gaat onder leiding van de heer Huisman, onze volksdansgroep onder leiding van mevr. Jarings en om de andere week onder de vlotte leiding van de heer v.d. Horst, onze bejaarden zang groep met de nieuwe prominente W ADDINXVEEN De zangeres An neke Grönloh begeleidt in mei volgend jaar de speciale lustrumtour die het Waddinxveense reis- en passagebureau Van Ginkel BV dan weer naar Indone sië organiseert. "In 1982 vieren we óns eerste lustrum als reisorganisator naar Indonesië", zo meldt het vorige week verschenen programma Indonesië 82/83 van Van Ginkel BV, waarin reizen staan naar Indonesië, Singapore, Cey lon, Malediven en Thailand. weg, Bredeweg, Onderweg en Pias weg. Op dinsdag 22 december zal er overdag worden gecollecteerd in de Peter Zuidlaan, Mevr. Kuipers- Rietbergplantsoen en het Anne Frank-centrum. ’’Graag doen wij een vriendelijk verzoek aan alle mensen om hun giften alvast klaar te leggen. Dit om het collecteren zo gemakke lijk en zo vlot mogelijk te laten ver-, lopen,” aldus het actiecomité. Onvermoeibaar wijzen de politiemen sen erop dat de fietsverlichting steeds opnieuw moet worden gecon troleerd, dat het van belang is de fietsenmaker naar de tweewieler te laten kijken, verouderde en ver sleten fietsonderdelen direct te ver nieuwen en dat op deze punten niet te bezuinigen valt want gezien wor den is van levensbelang. een nota aan uitkomst was dat de gemeente ten hoogste het dubbele mag geven van wat een groep via acties onder de bevolking bijeenbrengt. Een minderheid in GS vond een subsisie van viermaal dat be drag ook nog aanvaardbaar. Omdat Gedeputeerde Staten nogal veel tijd nodig hadden om tot dit standpunt te komen, zo schrijft het college aan de gemeente, gaat men dus nu toch ak koord met de 46.000 gulden subsidie "ook indien deze hoger is dan het dub bele van de bij burgerij ingezamelde be dragen". Wel zegt het provinciebestuur dat de gemeente het komende jaar wel de gelijk rekening moet houden met de provinciale richtlijnen. Groepscommandant Af. H’. Blom van de Waddinxveense rijkspolitie stuurt als het zo uitkomt ook brieven aan de ouders of verzorgers van een fiet sende jongen of meisje als er gere den werd op een stalen ros zonder bijvoorbeeld goede verlichting, een wit °f SeL'l reflecterend achter- spatbord, een goedwerkende rem x>f een goede bel. De politie heeft dan zo’n meisje of jongen aangehouden. Adjudant Blom in zijn brief: Tegelijk met het programma Indonesië 82/83 liet Van Ginkel BV het 64 pagina's dikke kleurenprogramma voor autova- kantiereizen Zomer 1982 het licht zien. In dit programma worden een reeks met de auto bereikbare vakantiebe stemmingen in Spanje. Italië, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Bel gië, Luxemburg en Nederland informa tief besproken en helder beschreven. De vakantiebestemmingen in Neder land omvatten acht bungalowparken. De zomervakantiegids van Van Ginkel BV bevat verder tientallen speiale aanbiedingen Nieuw zijn de in het programma opge nomen toeringcarreizen naar de Costa Brava en de Costa Dorada in Spanje. Deze bustrips worden gehouden in sa menwerking met De Jong Intratours, Leo Kors en Iberbus. In luxe touring cars brengen twee ervaren chauffeurs, de vakantieganger dan non-stop in min der dan 24 uur naar de zon. Als extra service biedt Van Ginkel BV zijn cliënten nu ook de mogelijkheid tot het reserveren van een vleigreis naar Barcelona. Intussen raken heel wat men sen in de knel, zolang die wor steling duurt. Wij denken aan gehandicapten, zieken en be jaarden en ook aan grote ge zinnen en kindertehuizen. Zij zijn weerloos en machteloos. Een oud mens kan toch geen uren in de rij staan voor een blik vlees of een pak haver mout? Het is niet mogelijk Polen zoveel hulp te bieden, dat alle problemen worden op gelost. Wel kunnen we mee zorgen voor de meest weerloze mensen. ongeveer f. 3,— in de week, die verdienen met een 1fp handel.” ”Om hierin verbetering te brengen steunt de Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinxveen een pro- jekt in Lima, Peru. Dit projekt heeft als doel een aantal kleine bedrijfjes, die door de arbeiders zelf bestuurd worden, te helpen. Zo kan werkge legenheid behouden blijven en mis schien wel uitgebreid.” ’’Help ons deze mensen te helpen die nauwelijks een dak boven hun hoofd hebben. Denk in deze december maand vanuit uw behagelijke warme woning ook even aan hen. Met f. 6,— geeft u een gezin één dag voldoende te eten. Stort uw gift op postgiro 3 560 360 van de penningmeester van ”Waddinxveen-Toma-Lima” in Waddinxveen.” (Naschrift redactie: Dit lijkt ons op korte ter mijn een antwoord waard van wethouder P. F. J. van Schie CDAdie het antenne- systeembedrijf in zijn portefeuille heeft zit ten. Over mogelijke slechte ontvangst via de Waddinxveense Centrale Antenne- Inrichting CAIzijn ons geen klachten be kend en we hebben er tot voor kort in het gemeentehuis ook niemand over gehoord. Laatstelijk is alleen meegedeeld dat de aanleg en aansluitende uitbreiding van het kabelnet met het gereed komen van de laatste aansluitingen in de Oostpolderwijk thans gereed is en dat het aansluitpercen- monteur, die helaas niets tage (werkelijke ten opzichte van moge- 1 lijke abonnees/in september 1981 ruim 90 procent bedroeg. Tevens werd toen meege deeld dat de CAI-tarieven op I juli 1982 met 0,30 (exclusief btw) per maand om- veel klachten te ontvangen over slechte hoog zullen gaan. Zoals bekend zijn de ta- o ntvangstrieven deze zomer niet gestegen INBRAAK Vermoedelijk in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 december werd in gebroken in de kantine van een sport vereniging aan de Sniepweg. Er werd niets ontvreemd. Wel werden in de kantine diverse goederen vernield. DIEFSTAL Op woensdag 19 december werd bij de Waddinxveense rijkspolitie aangif te gedaan van diefstal van een dek zeil. Het dekzeil is van een aanhang wagen, welke op de Kleikade stond geparkeerd, weggenomen. De afgelopen week werd bij de poli tie aangifte van diefstal van een rij wiel gedaan. Twee fietsen werden teruggevonden en konden aan de res pectievelijke eigenaren worden terug gegeven. OVERTREDINGEN De afgelopen week werden diverse verkeersdeelnemers bekeurd terzake de volgende gepleegde overtredingen: verlichtingsgebreken (9), gladde ban den (2), onjuist parkeren (6), rijden door rood licht (5). ONDER INVLOED De laatste week werden in Waddinx veen twee automobilisten rijdend in hun auto’s aangetroffen. In beide ge vallen bleek sprake van vermoedelijk te veel alcoholgebruik. Van beide be stuurders werden bloedproeven ge nomen. UITSLAANDE BRAND Op zondag 13 december om 15.31 uur werd de brandweer en de politie gealarmeerd in verband met een uit slaande brand. Door nog onbekende oorzaak stond opeens een caravan (slaapwagen) op het tijdelijk woon wagenkamp aan de Sniepweg in de brand. Deze was binnen 20 minuten geheel uitgebrand. Persoonlijke onge lukken deden zich hierbij niet voor. De brandweer kon voorkomen, dat de brand zich naar belendende woon wagens uitstrekte. AANRIJDINGEN Op woensdag 9.december omstreeks 16.33 uur vond er op de kruising na bij het Koningin Wilhelminaplein een aanrijding tussen twee personen auto’s plaats. Een van de K.W.-singel naderende personenauto sloeg op de kruising linksaf op het moment, dat een andere automobilist, komende van de Juliana van Stolberglaan, deze kruising opreed. Beide voertuigen raakten bij deze aanrijding zodanig beschadigd, dat deze door takelbe- drijf Hijkoop moesten worden af gesleept. De auto’s zullen technisch worden onderzocht. De echtgenote van één der bestuurders liep een aan tal vleeswondjes aan het hoofd op. Op dezelfde dag omstreeks 17.15 uur vond er nabij de T-kruising Juliana van Stolberglaan-Prins Bemhardlaan een aanrijding plaats tussen een bromfietser en een motorrijder. De bromfietser stond op de Juliana van Stolberglaan voorgesorteerd om de Prins Bemhardlaan naar links op te rijden. Zij wachtte enkele auto’s af doch zag de naderende motor over het hoofd. De bromfiets raakte zwaar beschadigd. Na medische hulp werd de motorrijder naar het Bleuland- ziekenhuis te Gouda gebracht voor nader onderzoek. Eveneens op woensdag 9 december om 22.15 uur vond er op de Hene- gouwerweg ter hoogte van perceel 8 een eenzijdig ongeval plaats. Door de gladheid en sneeuwval was een personenauto, bestuurd door een 30- jarige Moordrechtenaar, van de weg geraakt en met medeneming van een paar tuinhekdelen kwam hij onder aan de dijk tegen de woning terecht. Er deden zich geen persoonlijke on gelukken voor. De auto moest wor den weggetakeld. Op dezelfde woensdag omstreeks WADDINXVEEN - Krante- foto’s en televisiebeelden van lege winkels of lange mensen rijden voor winkels die ’’iets” hebben, illustreren voortdu rend het gebrek aan eerste levensbehoeften in Polen. Po len is niet ver van ons vandaan, de mensen zijn ons vertrouwd. In 1945 werden vele Neder landers door Poolse soldaten bevrijd. Geen wonder, dat er nu een golf van medeleven door ons land slaat en dat er talrijke initiatieven worden ontplooid om deze mede-europeanen te helpen in hun nood. Polen worstelt om een betere economische orde te scheppen, gericht op een ruimere behoef- tevoorziening. Met die deze maand binnengekomen goedkeuring heeft het provinciaal be stuur het rond de jaarwisseling 1980/1981 uitgesproken dreigement dat de begroting niet zou worden goedge keurd als de gemeente niet bereid was te gaan sleutelen aan de jaarlijkse post voor ontwikkelingssamenwerking (deze zou net zo hoog moeten zijn als de rond 10 mille die de bevolking jaarlijks op ta fel legt) ingeslikt. BRIEF Het provinciaal bestuur in een brief aan het Waddinxveense gemeentebestuur: "Met betrekking tot de raming wegens ontwikkelingssamenwerking delen wij u mede dat wij, in afwachting van de uitkomst van de Derde Werelddag, ons De heer Van der Linden neemt dinsdag-, standpunt ter zake hebben verruimd in die zin dat wij ermee akkoord kunnen gaan indien dé bijdragen ter zake het dubbele bedragen van hetgeen door de bevolking wordt ingezameld. Gelet echter op de periode welke wij voor onze standpuntbepaling in deze nodig bleken te hebben kunnen wij voor 1981 met de raming ad f 46.000,akkoord gaan, ook indien deze hoger mocht zijn dan het dubbele van de bij de burgerij ingezamelde bedragen. Wij verzoeken u echter voor 1982 rekening te houden met de thans door ons uitgestippelde beleidslijn.” De provinciale brief is voor het Wad dinxveense gemeentebestuur aanlei ding voor beraad waar op korte termijn uiting aan zal worden gegeven, omdat raadsvergadering bijeen en daar tenslotte ook in de door de gemeente-- J I 1 Het Waddinxveense actie-comité D- day voor Polen is van mening dat nu de tijd is aangebroken om met de woorden Surge Waddinxveen de ge hele plaatselijke bevolking nogmaals op te roepen hun steentje bij te dra gen aan de actie op 22 december. Dit kunt u doen door een gift te stor ten op onze bankrekeningnummers: Rabobank 3668.90050 (giro v.d. bank: 79138), ABN-bank 5074. 17488 (giro v.d. bank: 36140) en NMB-bank 6668.67771 (giro v.d. bank 79925) ten name van D.day voor Polen. U kunt ook een gift deponeren in één van de collecte bussen, waarmee huis-aan-huis gecol lecteerd gaat worden. BUITENWIJKEN Op maandag 21 december zal er al worden gecollecteerd in de buiten wijken van de gemeente. Dit zullen o.a. de volgende straten zijn: Tuin- bouwweg, 2e Bloksweg, IJserman- dirigente mevr. Van Houwelingen en de dia- en toneelavonden van de Cul turele Commissie. Tevens elke woens dagmorgen een bijeenkomst van het Welfarewerk onder de vleugels van het Rode Kruis onder leiding van mevr. Hinlopen-Verzantvoort. Al deze evenementen zijn toegankelijk voor alle bejaarden uit geheel Wad dinxveen, en zij die slecht ter been zijn worden gehaald en weer thuis gebracht. Hierbij moeten wij be denken dat deze bejaarden in en uit de auto geholpen moeten worden, dus alle hulde en mijn zeer grote res pect voor die mensen die dit alles gratis verzorgen. Daarnaast hebben wij een flatraad onder deskundige leiding van de heer Weisz, maar deze is er alleen voor het welzijn van de eigen bewoners. Dan is er de toko, kapper, pedicure, de bank en het spreekuur van Sociale Zaken. Ik wil het hierbij laten, met de hoop dat ik met mijn 81 jaar niets en niemand ben vergeten. Het aantal collectanten dat zich reeds heeft aangemeld groeit gestadig, maar er zijn nog mensen nodig in de vol gende wijken: Groenswaard, Oranje- wijk en de Wingerd. Mensen die zich niet telefonisch aan kunnen melden, kunnen zich op 22 december om 18.45 uur vervoegen bij de volgende actie-centra: ’t Ketelhuis, De Pad destoel, Wijkgebouw-Zuid, De Over kant, Anne Frank-centrum, Leon van Gelderschool, Scouting-gebouw, De Bonkelaar, Het Trefpunt/Krotje, De Pionier en de Mr. A. de Roosschool. De Mr. A. de Roosschool is als laat ste centrum erbij gekomen om de straten in de omgeving van de Wingerd te kunnen bereiken. Op diverse lagere scholen in onze ge meente zijn kinderen al bezig met een geldinzameling. Dit doen zij door bijv, stekjes te verkopen, oude kranten op te halen en in deze weers omstandigheden, sneeuw ruimen bij oudere mensen. Ook worden er met Kerstmis teke ningen ingezameld, die zullen worden gestuurd naar een peuter- en lagere school in Mlochow, een dorpje vlakbij Warschau. Met deze school is reeds een briefwisseling ontstaan. Zoals U wellicht gehoord heeft krijgt de actie in februari een vervolg. Intussen zullen er kortlopende pro jecten gestart worden waartoe een verzoek om medewerking gericht zal worden aan alle basisscholen in Waddinxveen. Alvast één kort ver zoek: Gooi geen gebruikte kleding weg. "Met ons zult u van mening zijn, dat ook dit kind dagelijks aan grote gevaren is blootgesteld. Op onze drukke en gevaarlijke wegen ver ongelukken ieder jaar vele kin deren. U kunt zelf aan de veiligheid van uw kind meewerken door ervoor te zorgen, dat de fiets, waarop uw kind rijdt, aan de wetlclijke eisen voldoet, ll’e willen hier geen opsom ming geven van deze eisen, maar wel willen wij u erop wijzen, dat u ten allen tijde bij de plaatselijke politie kunt informeren.” De Waddinxveense rijkspolitie wijst vooral in deze tijd van het jaar, waarin de dagen zo korten, gere geld op aandacht voor het belang van een goede verlichting van de (brom)fiets en een goede zicht baarheid van de fietser(ster). WADDINXVEEN Met het oog op de feestdagen is het goed te beseffen gelijks bestuur van de provincie onlangs hoe fijn het is in een huis te wonen, nota over gemeentelijke subsidie beschermd tegen weer en wind, ontwikkelingswerk (groepen). De aldus de Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen, dat medé streeft naar een betere toekomst voor de 2,5 miljoen krottenbewoners van de Peruaanse hoofdstad Lima. ’’Niet alle mensen hebben het even goed getroffen. In Lima leven 2,5 miljoen mensen in krotten, zonder waterleiding, elektriciteit, riolering. Die krotten bouwen ze van wat ze op straat vinden: oude planken, riet matten ..stukken golfplaat, enz.” ’’Werk is schaars in Lima. Wie zo ge lukkig is werk te vinden, kan f. 6,— per dag verdienen, net genoeg om van te kunnen leven. Maar de meeste krottenbewoners hebben geen werk en moeten rond zien te komen van 22.15 uur werd een lantaarnpaal, staande op de hoek Chopinlaan-Beet- hovenlaan, aangereden. Korte tijd la ter werd dit door de veroorzakende bestuurder bij de politie gemeld. Dezelfde dag omstreeks 23.00 raakte op de IJsermanweg een personenauto van de weg. De bestuurder van de auto, een 20-jarige Waddinxvener raakte in een slip en kwam tegen een betonnen paal tot stilstand. De gehe le linkerzijde en het wiel raakte hier bij ontzet. Op donderdag 10 december om streeks 10.30 uur werd op de krui sing Mozartlaan-Chopinlaan een auto van de Waddinxveense rijkspolitie, de opvallende Volvo, aan de achterzijde aangereden. De politieauto stond stil, waarna een achteropkomende auto als gevolg van de gladheid doorgleed en niet tijdig tot stilstand kon komen. Op dezelfde dag om 16.20 uur werd een aan de Spireaweide staande lan taarnpaal door een vrachtauto aange reden, waarna deze lantaarnpaal om viel. De chauffeur van de vrachtauto is inmiddels achterhaald. Op vrijdag 11 december omstreeks 16.00 uur vond er op de Kanaal straat een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fietser. De fiet ser J. ’t H. (14 jr) uit Boskoop lette te veel op het besneeuwde wegdek en te weinig op het verkeer. Hierbij bot ste hij tegen de achterzijde van een stilstaande personenauto. De fietser sloeg met zijn hoofd tegen de achter ruit van de auto en liep daarbij een snijwond op. Na medische behande ling kon de jongen huiswaarts gaan. Op zaterdag 12 december om 14.05 uur vond er in de Schuberthof een licht ongeval plaats. Bij het achteruit rijden zag een bestuurder een half op het trottoir geparkeerd slaande auto niet staan. Er ontstond lichte mate riële schade. Ook ’’Mensen in Nood” deed in de laatste maanden het mo gelijke. Niet minder dan 87.000 kilo levensmiddelen werd ter beschikking gesteld van het Poolse Episcopaat, de bisschoppen dus die voor een eerlijke verdeling zorgen. Die 87 ton bestond uit melkpoe der, boterolie, havermout en vlees in blik. Met deze hulp was een bedrag gemoeid van bijna 582.000 gulden. Voor een groot aantal men sen wordt hiermee het leven dragelijker gemaakt. Graag wil ’’Mensen in Nood” deze hulp voortzetten. Maar of en in wel ke mate dit kan hangt af van de hulpbereidheid van onze be gunstigers. Wie breekt en deelt zijn brood met een Poolse medemens? (Uit een info-bulletin van de stichting Mensen in Nood) ’’Daarom achten wij het noodzake lijk om met onze voorwaarden door te gaan. Uiteindelijk gaan onze ingezamelde giften naar een grote organisatie die, zonder zich met de politiek te bemoeien, de weg naar Polen zal blijven vinden. Daarom, geeft U zich nu op als collectant en draai de volgende nummers: 7363, 7805, 7272, 7270.” Met de woorden ’’Surge Polonia - Polen sta op” werd op een monu ment in Driel dank gebracht aan de Poolse bevrijders van ons land in 1945. WADDINXVEEN De per 1 januari 1982 tot burgemeester van Wad dinxveen benoemde eerste burger van Haastrecht, Stolwijk en Vlist, de heer C. M. van der Linden, neemt afscheid in drie gemeenteraads vergaderingen en staat met zijn gezin in het middelpunt op drie recepties. |--v 1 X J-I 'j- 1 -- —1 1 middag 22 december om half vier tij dens een buitengewone gemeente raadsvergadering afscheid als burge meester van Stolwijk. Later op de dag (van half negen tot half tien) is er een receptie in De Stolp. Het afscheid is in Haastrecht bepaald op maandag 28 december. De in deze gemeente te houden gemeenteraads vergadering vindt om half drie plaats in het restaurant Het Witte Hof aan de Hoogstraat, ’s Avonds wordt in dit zelfde restaurant een receptie gehou den vanaf half negen. In Vlist is er dinsdag 29 december gele genheid het echtpaar Van der Linden vaarwel te zeggen. In de Vlistertee komt de raad om half drie voor een buitenge wone ica J- wordt s avonds om half negen een re- raad goedgekeurde gemeentebegroting ceptie gehouden. voor 1982 wordt uitgegaan van f THALIA Kerstvakantie! Let op de extra voorstellingen! Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Ma. 3.30 uur, Di. en Wo. 3.30 en 8 uur. Nederlandse première van de nieuwe André van Duin-film: IK BEN JOEP MELOEN, a.l. Tijdens de kerstvakantie vanaf Za. t/m Wo. iedere middag half twee. DIK TROM EN HET CIRCUS, geheel Nederlands ge sproken, a.l. Thalia ’’Special”: Vr. en Za. 11.30 uur (nachtv.), Ma. 8 uur: THE BIG BOSS, Bruce Lee als de vurige vechter, 16 jr. SCHOUWBURG Slechts één week krijgt u de kans deze unieke film te gaan zien. Do. en Vr. 7.30 uur, Za. 7 uur, Zo. 4 en 7 uur, Ma. t/m Wo. 7.30 uur. OMAR MUKHTAR, LION OF THE DESERT, 16 jr. Wegens enorm succes geprolon geerd! 2e en beslist laatste week (i.v.m. kerstmis), Za. en Zo. 10 uur. Het vervolg op ”De stier doet het weer”: IN DE GREEP VAN DE BOOG SCHUTTER, 16 jr. Zo. t/m Wo. 2 uur. DONALD DUCK’S WINTERFEEST. Al lemaal tekenfilms achter elkaar en een feestelijk weerzien met Donald, Mickey, Knabbel Babbel, Goofy en Wilbur, a.l. igt„, net Oost-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 7