Gemeente betaalt kosten van de Polen-collecte Gemeenteraad maakt einde Waddinxveen de pater makelaardij b.v. Woonwagen op A. Thijmlaan Volvo 343 Luxe f 17755; Burgemeesters van W’veen aan ’’nationaal onrecht” Polen wachten op antwoord ft - ’t Wintert in J I D-DAY VOOR POLEN Waar moeten gehandicapten meer huur betalen? BEDANKT Tijdelijke maatregel Vuurwerk- Tel. 01828-3822 vragen van J. A. Hielema UW ADVISEUR VOOR ONROEREND GOED WAAROM GEMEENTE MEER HUUR BETAALT D-day voor Polen juist nu I I Een boekenbon? Nieuwsblad Onafhankelijk SCHOONSTE MAKERS w 101828-7994] financieringen en verzekeringen taxaties en adviezen begeleiding cliënten op vastgoedgebied in geheel Nederi agrarische bedrijven regionaal specialist voor bemiddeling bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen WILHELMINAKADE 58 2741 JV WADDINXVEEN Hooftman Autobedrijf B.V. Koninginneweg la, Boskoop, tel. 01727-5242. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen I 1 M Weekblad voor Waddinxveen 37e JAARGANG No. 1749 DINSDAG 22 DECEMBER 1981 A A HOOFDREDACTEUR: B. J. WOL DENBERG. PEVLEYEN 144. TEL. (01828) 5594 hebben zitting Th. G. Blom, ds. P. van den Berg, A. H. van Gent, J. in ’t Hol, pastoor P. M. Olsthoorn, mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester en P. F. J. van Schie. De actie kent de volgende bank- en gi- rorekeningnummers; Bankrekening nummers: Rabobank 3668.90050 ABN Bank 5074-17488 NMB Bank 6668.67771 Giro nummers: Rabobank 79138 ABN Bank 36140 NMB Bank 79925 H EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN. KANTOOR: ORANJELAAN 9. TEL. (01828)4788; N A 18.00 UUR TEL. (01820)30065 De actie D-day voor Polen wordt geor ganiseerd door een actiecomité be staande uit Anneke v. d. Akker, Karin Bouck, Hans Veenman en Carla Wij- benga. In het comité van aanbeveling het voorleggen van dit probleem aan de Nationale Ombudsman. De gemeente heeft bepaald dat de betrokken bewo ners het door de gemeente op tafel ge legde geld moeten terugbetaien indien het ombudsman-onderzoek zou uitwij zen dat er sprake moet zijn van een an dersoortige geldige bijdrage met terug werkende kracht. NOODOPLOSSING VVD-fractievoorzitter F. H. de Ruijter (VVD) kon bij gebrek aan andere moge lijkheden niet anders spreken dan van een noodoplossing. Hij meende wel dat er met de woningbouwvereniging Wad dinxveen om de tafel gezeten zou kun nen worden met het bepalen van een af koopsom, al zag hij ook daarin wel pro blemen. De heer M. Boere (PvdA) be toogde dat met het treffen van de voor gestelde oplossing de Waddinxveense gemeenteraad bezig was een aantal be woners niet tussen de wal en het schip te laten vallen, al sprak ook hij van een verschuiving van-de problematiek naar 1983. Niettemin noemde hij het gedane voorstel van B. en W. goed. De heer H. P. Barth (D’66) ging er van uit dat mensen die zijn getroffen door een handicap niet extra financieel be- WADDINXVEEN Wie waren de voorgangers van de per l januari 1982 in Waddinxveen benoemde nieuwe bur gemeester C. M. van der Linden? Deze vraag gaat het Weekblad voor Wad dinxveen beantwoorden. Er wordt een diepe duik in de geschiedenis gedaan om vast te stellen dat de heer Van der Linden sinds 1870 - het ontstaan van de Afgesproken is dat het ingezamelde geld dan pas via de Stichting Caritas behoeve van het in eigendom verkrij gen van een woonwagen, bestemd voor eigen bewoning; ten behoeve van het repareren van een door de eigenaar be woonde wagen, zijn eigndom zijnde; en ten behoeve van het treffen van voor- 1 van een door een gehandi capte bewoonde dan wel te bewonen woonwagen. Voorts kan een door de ge meente in eigendom verkregen woon- oplossing voor de°woonwagenstandp- wagen in huur verstrekt worden aan de ningsvergunning als hoofdbewoner wordt of zal worden aangewezn. De geldelijke steun kan zowel betrek king hebben op het garanderen van rente en aflossing van een door een woonwagenbewoner aangetrokken le ning als op een door de gemeente aan een woonwagenbewoner verstrekte of te verstrekken lening. Bij het verstrek ken van een garantie neemt het Rijk voor 100% deel in het eventuele verlies dat voor de gemeente uit de garantie- verstrekking kan voortvloeien. Indien door de gemeente aan een woonwagen bewoner een lening wordt verstrekt kan de gemeente hiervoor een rijkslening verkrijgen. Op voorstel van B. en W. gingen de raadsleden ermee akkoord een krediet van 150.000;beschikbaar te stellen op de gemeentebegroting 1982 voor het doen van uitgaven welke voortvloeien uit de uitvoering van de genoemde be schikking. Voorts werd besloten in een algemeen besluit vast te leggen dat B. en W. de gevraagde geldelijke steun desnoods snel kunnen te verlenen. Het college stelt dan de omvang vast met inachtne ming van de voorwaarden en bepalin gen van de genoemde beschikking en het daartoe genomen raadsbesluit. gemeente Waddinxveen - de elfde eer ste burger is van dit Gouwedorp, Van zijn voorgangers hangen er portret ten op de eerste verdieping van het ge meentehuis aan het Raadhuisplein. Wie waren onze vorige burgemeesters, die er soms niet tegen op zagen na hun bur gemeesterschap nog op 74-jarige leef tijd raadslid te worden, als vrijgezel hier WADDINXVEEN De gemeente Waddinxveen probeert al jaren een oplossing te vinden voor de problematiek rondom de vaststelling van de huur van twee (van de vijf) aangepaste woningen aan de Peter Zuidlaan. De huur van deze woningen werd bij eerste bewoning hoger vastgesteld dan de "normale” tot het complex van totaal 205 woningen behorende wo ningen, hetgeen verband hield met de grotere oppervlakte. Drie bewoners ontvangen een maximale vergoeding op grond van de rege ling individuele huursubsidie (’’hardheidsclausule’), die van toepassing is voor de ambtenaren. De resterende twee bewoners ontvangen op grond van hun inkomen een lagere individuele huursubsidie. Voorheen - te weten tot 1 januari 1978 - werden de "meerkosten” aange merkt als noodzakelijke bestaanskosten en kon - in het kader der Alge mene Bijstandswet - een uitkering worden verstrekt. Genoemde uitkering bleef doorlopen tot 1 juli 1979, aangezien het ministerie van C.R.M. gela stte de uitkering per laatstgenoemde datum te beëindigen. Dit had ten ge volge, dat betrokkenen gedwongen werden de "meerkosten” uit eigen middelen te voldoen. Alhoewel sinds 1 oktober 1976 een subsidieregeling van kracht is ten be hoeve van het aanpassen van woningen voor gehandicapten van alle leef tijden, ongeacht de aard en de oorzaak van de handicap (de "beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten”), blijken de bewoners van de onderhavige mindervalide-woningen niet in aanmerking te komen, omdat de woningen in een voorliggende periode werden gebouwd. Ook de overige voorzieningen en instanties blijken geen andere oplossing te kun nen bieden dan de eerdervermelde individuele huursubsidie of hardheids clausule voor ambtenaren. Hangende dit onderzoek hebben de huurders van de twee woningen vanaf 1 juli 1979 slechts het basis-huurbedrag betaald vermeerderd met het be drag van de ontvangen individuele huursubsidie. Teneinde uit de ontstane impasse te komen, stelden B. en W. de raad voor de meerhuur, die tot he den niet is betaald, tot 1 januari 1983 voor rekening van de gemeente te ne men, waarna de bewoners deze zelf zullen moeten gaan betalen tenzij zij alsnog een oplossing weten te vinden voor de schrijnende situatie. Hierbij gaat het in totaal om 6.496,21 het dan ook gerechtvaardigd noemde voor dit aan te spreken. De socialist zei zich overigens wel te storen aan het motto D-day voor Polen, omdat D-day voor hem on verbrekelijk verbonden blijft met de inval in Normandie in juni 1944. ”In de term D-day zit voor mij iets bevrijdends, of dit zou nu ook moe ten slaan op het verkrijgen van voedsel.” De heer Uitbeijerse (SGP/HKV/GPV) was het er volstrekt mee eens dat de gemeente de organisatiekosten voor haar rekening zou nemen, al vervul den de ontwikkelingen in Polen hem met zorg. Ook de heer F.H. de Ruij ter (VVD) gaf aan uit menselijke overwegingen geheel achter de geldin zamelingsactie D-day voor Polen te staan. ’’Politiek ligt de situatie an ders,” voegde hij er nog aan toe. Loco-burgemeester A.H. van Gent (CDA) wees er op dat er drie wet houders zitting hebben in het comité van aanbeveling van de actie. Hij nam kennis van de instemming van de raad en meende met een aantal frac tievoorzitters dat op dit moment de politieke situatie buiten beschouwing moest worden gelaten. ’’Thans geen discussie over het hoe en waarom een noodsituatie in dat land kon ont staan. Geef naar vermogen, opdat acute materiële nood onder de Poolse bevolking kan worden gelenigd,” al dus de oproep van de heer Van Gent. WADDINXVEEN - CDA-gemeente- raadslid J.A. Hielema heeft in de ge meenteraadsvergadering van vorige week woensdagavond om inlichtin- (Mensen in Nood) in Den Bosch zal worden overgemaakt indien volstrekt duidelijk is vastgesteld dat het allemaal in de daarvoor bestemde handen komt. Vanavond zal blijken in hoeverre de Waddinxveners bereid zijn middels deze spontane huis-aan-huis-collecte financiële steun te verlenen aan een volk in nood. 1 WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraad heeft vorige weck woensdagavond besloten aan de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Waddinxveen f. 1.100,— te geven voor net betalen van f. 1.100,— organisatiekosten van de vanavond (dinsdag 22 december) te houden huis-aan-huis-collcctc in verband met de slechte voedseltoestand in Polen. Dit gebeurde op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders, dat volledig achter de actie staat en I doel de gemeentekas D‘66-fractievoorzitter H.P. Barth vond het houden van een geldinza melingsactie voor Polen een uiterma te goede zaak, waarbij hij de politie ke ontwikkelingen buiten beschou wing wilde laten. De democraat sprak van een spontaan gebeuren, omdat Waddinxveners geroerd raakten door hun 'emotionele betrokkenheid bij het lot van andere "Europeanen”. NORMANDIE Woorden van instemming met de Polen-actie kwamen ook van drs. G. Blom (CDA). PvdA-fractievoorzit- ter M. Boere zei te hopen dat de Waddinxveense bevolking de geldin zamelingsactie zou willen steunen. Eén van onze eerste burgers werd in Brussel geboren, de ander had een zoon die zijn vader als burgemeester wilde opvolgen en dat lukte nog ook. Lees het Weekblad voor Waddinxveen over de burgemeesters van Waddinxveen. WADDINXVEEN Onder aan voering van het college van Burge meester en Wethouders vindt de Waddinxveense gemeenteraad dat de nieuwe Nationale Ombudsman dr. J. F. Rang en het parlement zich moeten gaan buigen over de onre delijke meerhuur die gehandicapte bewoners van twee aangepaste hui zen aan de Peter Zuidlaan moeten betalen. De raadsleden besloten vo rige week woensdagavond voor lopig unaniem de kosten van deze meerhuur, exclusief eventuele huurverhogingen en huursubsidie- wijzigingen is dat 6.496,21 over de periode 1 juli 1979 tot 1 januari 1983, uit de gemeentekas te halen. De heer J. Havenaar (SGP/HKV/GPV) noemde het gemeentelijk voorstel geen echte oplossing voor deze Wad dinxveense problematiek, dat hij mee nde te kunnen omschrijven als een stuk nationaal onrecht. Er is immers slechts sprake van een verschuiving naar 1983. Dat de Nationale Ombudsman hieraan wat zou kunnen doen zag hij niet, ,,’t Is geen wonderkind”, meende het SGP/HKV/GPV-raadslid dat toch hoopte op een oplossing. Mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard (CDA) herinnerde eraan al eerder haar bezorgdheid te hebben uitgesproken over de meerhuur die twee gehandi capte Peter Zuidlaan-bewoners moeten betalen voor hun aangepaste woningen. Zij hoopte dat het gemeentelijk appa raat het tweetal zal willen steunen bij WADDINXVEEN Vanavond (dins dag 22 december) tussen zeven en ne gen uur wordt de al weken aangekon- digde geldinzamelingsactie om voedsel en medicamenten te kunnen kopen voor het in moeilijkheden verkerende Poolse volk onder het motto D-day voor Polen gehouden. Hoewel de situa tie in dit Oostblokland met de Dag ver slechtert gaat het actiecomité van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Waddinxveen gewoon door. gen gevraagd over de verkoop en het afsteken van vuurwerk in Waddinx veen. Hoe is dat geregeld in de Al gemene Politie Verordening, zo vroeg hij zich af. Van loco-burgemeester A.H. van Gent (PvdA) kreeg de christen democraat ten antwoord, dat de ver koop mag plaatsvinden op twee da gen (30 en 31 december) en dat het afsteken op Oudejaarsavond is be perkt tot een aantal uren. WADDINXVEEN Met,instemming van het college van Burgemee ster en Wethouders heeft een woonwagenbewoner met zijn gezin een tij delijke standplaats ingenomen op de Alberdingk Thijmlaan. Dat zei wet houder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) in antwoord op een vraag van haar partijgenoot JBBorger in de vorige week woens dagavond gehouden gemeenteraadsvergadering. Even eerder had ir. T. Drost (SGP/HKV/GPV) zich al hardop afgevraagd of er in Waddinxveen nu sprake w as van drie woonwagencentra. De VVD-wethouder maakte duidelijk dat de woonwagenbewoner van de Al berdingk Thijmlaan toestemming heeft gekregen daar té gaan staan, omdat hij niet hoort tot de op het parkeerterrein aan de Sniepweg neergestreken groep- Van Est en dat gaf problemen. Omdat zieningen de wagen van de betreffende bewoner al ettelijke malen is versleept meende zij dat in afwachting van de provinciale cr e. :r laatsenproblematiek moest worden toe- woonwagenbewoner die, in de bewo- gestaan tijdelijk op de Alberdingk Thijmlaan te verblijven. VERORDENING Over de woonwagens werd in de vorige week woensdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering gesproken naar aanleiding van het voorstel inzake toepassing van de Beschikking gelde lijke steun woonwagens, waartoe de raadsleden unaniem instemden. Op grond van deze al bijna één jaar oude beschikking kan bij besluit van de gemeenteraad geldelijke steun verleend worden aan woonwagenbewoners; ten last moeten worden, ,,’t Is een kwestie van gelijk delen”, vond de democraat, die er op wees dat in feite de wetgeving op dit punt niet deugt en er dan ook voor pleitte contact hierover op te ne men met het parlement en niet met de Nationale Ombudsman, omdat deze al leen maar nagaat of de overheid wetten juist toe past. De heer Barth lanceerde ook nog de gedachte dat de huurders van andere woningen aan de Peter Zuidlaan wellicht wat zouden kunnen meebetalen aan de meerhuur van de aangepaste huizen. TEVREDEN Wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) was tevreden met de grote instemming, die het voorstel van het college mocht on dervinden. De getroffen oplossing nomde ze een noodgreep, waarover al heel lang wordt gepraat en die geen ge voel van bevrediging achterlaat omdat er iets wordt uitgesteld naar later,alhoe wel op korte termijn wel een einde wordt gemaakt aan een stuk onrecht. Zij meende dat de Nationale Ombud sman best over dit voornamelijk in Waddinxveen bestaande probleem be naderd zou kunnen worden. WADDINXVEEN Het Wad dinxveense actiecomité D-day voor Polen dankt iedereen die zich heeft ingezet om deze actie te doen slagen en wenst U een pret tig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. Anneke v. d. Akker Karin Bouck Carla Wijbenga Hans Veenman de scepter te zwaaien, onder te duiken en wat dies meer zij? DOET ’T... ALTIJD!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1