BURGEMEESTERS VAN WADDINXVEEN Ary van Oosten burgemeester van vóór 1870 I - S.C. TUYMELAAR P. RUPKE R.TISSOT 1870-1887 van Dort Kroon 1947-1958 AWarnaar Jzn. H. B.N. MUMSEN P. A. TROOST G. VAN DORT KROON 1887-1889 R. Tissot 1889-1897 P. Rupke 1910-1920 G. van Dort Kroon 1941-1947 H.B.N.Mumsen 1897-1910 S.C. Tuymelaar 1920-1941 P. A. Troost M. van der Linden wordt elfde eerste burger sinds 1870 G. W. Ch. I I V. A f 1 f 1 WEEKBLAD VOOR VVADDINXVEFN DINSDAG 22 DECEMBER 1981 doorW. F. MEIJER in Vervolg op volgende pagina} i Vi meentesectretaris A. pensioengerechtigde b I wo ning, café en enige Waddinxveense feestzaal van de heer Blanken. Op 2 juni 1866 overleed deze bijzondere magistraat op 81 -jarige leeftijd. Het statieportret dat hij van zich liet schilderen hing als wandversiering meentehuis aan de Zuidkade. Meer dan een eeuw na zijn overlijden keek een ieder, die het gemeentelijke be stuurscentrum betrad, nog naar hem op. Het leek of hij met zijn strenge blik nog steeds waakte over het be en wee van Wad- dinxveen. In het nieuwe raadhuis werd voor dit oude schilderstuk nog 1852-1854 vervulde hij het burge- geen beter plaatsje gevonden dan de meestersambt ruim 40 jaren, tot hij op rommelzolder. meester Tuymelaar had een zwakke ge zondheid. Dit was ook de reden waarom hij op 14 juli 1910 afscheid nam van zijn functie. Hij vertrok naar Santpoort. meester Mumsen naar Waddinxveen terug. Hangende het onderzoek naar zijn gedragingen tijdens de oorlogsjaren werd hij op 8 mei 1945 door het Militair gezag uit zijn functie geschorst en tijde lijk vervangen door A. P. F. A. J. Al- Op 1 december 1947 werd in de burge- meestersvacature voorzien door de komst van de 54-jarige Abraham (Bram) Warnaar Jzn., geboren 13 no vember 1893 te Voorschoten, die bij Koninklijk Besluit van 11 november 1947 in deze functie was benoemd met gelijktijdig ontslag als burgemeester van Hazerswoude. Daar had hij dit ambt ruim I3jaren vervuld. Voordien was hij bloembollenkweker/- handelaar; in de crisisjaren werd zijn bedrijf geruïneerd. De oorlogsjaren gingen evenmin ongemerkt aan hem voorbij: hij behoorde tot één van de prominente Nederlanders, die door de bezetter als gijzelaars in Vught gevan gen werden gehouden. In het na-oorlogse Waddinxveen (8300 inw.) zette burgemeester Warnaar zich in voor het economisch herstel en leni ging van de woningnood. In de Bomen- wijk verrezen 580 woningen. Aan de St. Victorstraat werden 54 vervangende woningen gebouwd voor de door de be zetter afgebroken percelen langs de Zuidkade en Wilhelminakade; de riool waterzuivering deed haar intrede en de eerste woningen in de Oranjewijk kwa men van de grond. In zijn privéleven ondervond hij veel leed. Zijn echtge note overleed in 1950 na een langdurig ziekbed. Naast zijn normale werkzaamheden was burgemeester Warnaar zeer actief op het terrein van de emigratie als se cretaris, later voorzitter, van de Chri stelijke Emigratiecentrale. Ook het in ternationale kerkelijke werk voor de I.C.C.C. had zijn volle aandacht. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde was uit de gemeente Cuyk gevlucht bij de nadering van de geallieerde legers. Na de bevrijding werd hij wegens colla boratie met de vijand geïnterneerd. Op 5 mei 1945 keerde de inmiddels door de Kroon herbenoemde burge- gemeester Ary van Oosten, geboren 13 oktober 1785 in Bergschenhoek. Op 32-jarige leeftijd werd hij in 1817 benoemd tot burgemeester en gemeente-secretaris van Noord- Waddinxveen en in 1832 werd hij met dezelfde ambten in Zuid- stuurlijke wel Waddinxveen belast. Met een korte onderbreking in de ja ren berda, oud-burgemeester van Vriezen- veen. Deze nam op 16 juni 1945 het plaatselijk bestuur over als waarnemend-burgemeester. Per 1 juni 1947 volgde zijn benoeming tot burgemeester van ’s-Gravenzande, welke gemeente hij tot zijn pensione ring diende. In 1972 verhuisde hij naar Rijswijk (Z.H.), waar hij op 20 februari 1980 overleed. Raoul Tissot, geboren 18 november 1853 te Brussel, volgde burgemeester G. W. Ch. van Dort Kroon op. Bij Kon inklijk Besluit (KB) van 5 mei 1887 werd hij benoemd en op 17 mei in dat jaar werd de 33-jarige, uit Papendrecht afkomstige, Tissot in zijn ambt geïnstal leerd. Na zijn huwelijk vestigde hij zich op 1 augustus 1887 in de villa Beukenhof. Hij vervulde zijn ambt hier slechts twee jaar. Ingaande 4 juli 1889 verkreeg hij eervol ontslag en vertrok in oktober 1889 naar Arnhem. De villa Beukenhof werd hierna betrokken door de ge meentesecretaris Gerret van Dort Kroon. het meest gebruikte vervoermiddel. In 1934 kon de spoorlijn Gouda-Alphen a/d Rijn in gebruik worden genomen; in 1936 werd het smalle jaagpad langs de Gouwe in een provinciale autoweg her schapen en juist voor de oorlogsjaren kwam ook de autosnelweg Utrecht-Den Haag-Rotterdam over Waddinxveens grondgebied gereed. Trots was deze burgemeester op "zijn" zwembad: "Een van de mooiste en grootste zwembaden van Nederland met 80 kleedkamers", schreef hij in mei 1931 over het inmiddels gesloopte bad in de Ringvaart aan de Kanaaldijk. Het inwoner-aantal nam - voornamelijk door natuurlijke aanwas - in deze twee decennia met 1400 toe, zodat Wad dinxveen bij zijn vertrek 7800 inwoners telde. ven gemeente, waartoe onder meer Bloemendaal behoorde, werd aan het grondgebied van Noord- en Zuid- Waddinxveen toegevoegd.Zo ont stond een nieuwe gemeente, die ruim 3800 zielen telde. Het bestuur werd voorlopig opgedragen aan de bestuur- stond aan de Nesse, naast de sluis. La ders van de voormalige gemeente ter werd het pand gebruikt als school Noord-Waddinxveen. Op 1 augustus (de Sluisjesschool); laatstelijk, tot de 1870 werd de eerste gemeenteraad zestiger jaren, deed het dienst als van Waddinxveen geïnstalleerd. ARY VAN OOSTEN Reeds veel vroeger werd het ambt van burgemeester in de gemeenten Noord- en Zuid-Waddinxveen en la ter ook van de gemeente Broek in de zelfde persoon verenigd. Dat was bur- boven de trap in het voormalige ge- Hendrik Bastiaan Nicolaas Mumsen, geboren 12 maart 1907 in Den Haag, traad op 1 augustus 1941 in functie, krachtens zijn benoeming door de Secretaris-Generaai van Binnenlandse Zaken, die als gevolg van de bezetting- smaatregelen belast ws met het binnen lands bestuur. Tevoren bekleedde hij dit ambt reeds zes jaren in de gemeente Woubrugge. Hij betrok met echtgenote en zoon de ambtswoning Kerkweg 155. Zijn ambt speriode werd sterk beïnvloed door de oorlogsomstandigheden van de Tweede Wereldoorlog en de daaruit voort vloeiende Duitse bezetting. De ge meenteraden waren ontbonden. In zijn ambtsperiode bereikte de ge- Kreupeiing de leeftijd. Deze werd op 1 november 1943 opgevolgd door H. Jenné, die deze functie ver vulde tot 1 mei 1976. In de september dagen van 1944, in het vermeende aan zicht van de bevrijding, verliet de bur gemeester zijn post door "onder te dui ken"; het bestuur van de gemeente overlatende aan de 70-jarige wethouder-loco-burgemeester J. G. Herfst. De Duitse bezettingsautoritei- ten ontzetten hem deswege uit zijn ambt. In zijn plaats stelden zij de 41-jarige Chr. J. W. H. Stakenborg aan. Deze Toen op 1 juli 1870 de nieuwe gemeente werd geformeerd werd G. W. Ch. van Dort Kroon de eerste burgemeester. Met toestemming van Zijne Majesteit de Koning mocht hij ook als gemeente secretaris van deze gemeente blijven fungeren. De door Gedeputeerde Sta ten voorgestelde jaarwedde van f 1.000,voor het burgemeestersambt vond de gemeenteraad veel te veel.Het werd 800,voor het burgemeester sambt en 700,als secretaris. De nieuwe gemeente moest ook een ge meentehuis hebben. Voordat doel werd in de Nesse een huisje aangekocht, waarvoor een geldlening van f 2.693,71 werd aangegaan. De inrichting ervan leverde financiële problemen op. De raadsleden droegen hun steentje bij: zij stelden een jaar presentiegeld beschik baar als bijdrage in de kosten van aan koop van tafels en stoelen. Na ruim 25 jaar het burgemeestersambt te hebben bekleed legde hij deze func tie op 58-jarige leeftijd neer op 15 april 1887. Op 1 juli van dat jaar beëindigde hij ook zijn werk als gemeentesecreta ris. Het gezin vertrok naar Nijmegen. Alleen zijn oudste zoon, Gerret van Dort Kroon, bleef hier en werd door de gemeenteraad bij besluit van 21 juni 1887 tot gemeentesecretaris benoemd als opvolger van zijn vader. Uit het Groningse Aduart kwam in rec- cessie de vierde Waddinxveense burge meester. Het was Sebo Cornells Tuy melaar, geboren 10 januari 1857 te Heerenveen. Deze 40-jarige vrijgezel vestigde zich aan de Dorpstraat 62 tege nover het voormalige rechthuis op de hoek van de Kerkweg. Vanaf het balkon van zijn woning hoorde hij op Koninginnedag de au bade aan van de Waddinxveense schooljeugd. "Er zijn nog Waddinxve- ners die daar hebben gezongen”, weet kanner De Waal - die een eedeelte van sche mogelijkheden ontplooien tot fa brieken. De bevolking nam sterk toe: 3'/2“o per jaar groei betekende een ver meerdering met 1200 inwoners in zijn 10-jarige ambtsperiode. Het nog in de Nesse gevestigde ge meentehuis mocht nauwelijks die naam dragen. Dank zij een voordelig aanbod verwierf de gemeente het aan de Zuid kade gelegen herenhuis, bewoond ge weest door de overleden schoonvader van de burgemeester, de heer K. van der Torren Kzn. Dit pand werd ver bouwd en ingericht als gemeentehuis, dat in 1911 in gebruik kon worden ge nomen. Tot april 1978 deed het als zo danig dienst, daarna w erd de Streekmu- ziekschool daarin gehuisvest. Begin november 1919 moest de burge meester wegens zijn gezondheidstoe stand zijn taak overlaten aan de oudste wethouder. Op 63-jarige overleed hij op 19 mei 1980. Te zijner nagedachtenis schonk de weduwe Van Dort Kroon "een welgelijkend portret van groot formaat in eiken lijst". De 42-jarige Pieter Arend Troost, gebo ren 13 september 1877 te Spijkenisse werd bij Koninklijk Besluit van 9 juni 1920 tot opvolger benoemd, ingaande 30 juli 1920. Hij kwam uit Haarlemmer meer, waar hij gemeente-ambtenaar was. Om zijn vestiging in Waddinxveen mogeiijk te maken besloot de raad een ambtswoning te bouwen met rijkssteun. Men wilde dat doen in de tuin van het gemeentehuis. De weduwe van de overleden burge meester Van Dort Kroon ging dit zeer ter harte. Zij bood de gemeente een perceel grond aan, gelegen aan de Kerkweg, naast het postkantoor. Zo verrees daar de eerste ambtswoning voor de burgemeester. Gedurende 21 jaar fungeerde hij als burgemeester van deze gemeente. Om gezondheidsrede nen moest hij zijn functie beëindigen. Ingaande 15 juli 1941 werd hem op 63- jarige leeftijd op zijn verzoek ontslag verleend. Het echtpaar vertrok naar Bennebroek. In deze ambtsperiode werd Wad dinxveen heel wat gemakkelijker be reikbaar. Tot 1934 was de stoomboot Door zijn vertrek kon een vurige wens van de 54-jarige gemeentesecretaris Gerret van Dort Kroon in vervulling gaan. Hoewel er tegen zijn benoeming wat oppositie bestond werd hij bij Kon inklijk Besluit van 20 juli 1910 tot bur gemeester benoemd en op 3 augustus als zodanig geïnstalleerd. "Het is de kroon op mijn werk", zei de nieuwe burgemeester. Hij was dan ook vele jaren nauw be trokken bij het gemeentelijk beleid. Hij werd op 14 mei 1856 in Zuid- Waddinxveen geboren ajs oudste zoon van Waddinxveens eerste burgemeester G. W. Ch. van Dort Kroon; werd be ambte ter secretarie en per I juli 1887 als opvolger van zijn vader benoemd tot gemeentesecretaris. Op 9 mei 1890 trad hij in het huwelijk met Catharina M. van der Torren, dochter van de landbouwer, wethouder en kerkvoogd Kors van de Torren Kzn. Het echtpaar vestigde zich in de villa Beukenhof aan de Kerkweg, die door vertrek van burgemeester Tissot weer beschikbaar was. Het secretariaat der gemeente ging bij zijn benoeming tot burgemeester over op de secretarie- beambte A. Kreupeling, die deze taak vervulde tot zijn pensionering op 1 no vember 1943. Het was op bestuurlijk gebied een be langrijke periode voor het inmiddels 5100 zielen tellende Gouwe-dorp. Voor de drinkwatervoorziening waren de in woners nog aangewezen op slootwater of hoogstens een regenput. Beter drink water werd per schuit vanuit Gouda aangevoerd. De aanleg van waterleidingen, de gas en elektriciteitsvoorziening werden ter hand ge men en verhoogde in belan grijke mate het leefklimaat. Ook de te lefoon deed zijn intrede. Ambachtelijke bedrijfjes konden zich door de techni- Op 65-jarige leeftijd werd Pieter Rupke, geboren 10 oktober 1823 te Moerkapelle, tot burgemeester van Waddinxveen benoemd bij Koninklijk Besluit (KB) van 24 juli 1889. Deze landbouwer-burgemeester was tevoren reeds 15 jaar lid van de gemeenteraad geweest en fungeerde voor zijn benoe ming twee jaar als wethouder. Zijn be noeming betekende een ernstige teleur stelling voor de gemeentesecretaris Ge rret van Dort Kroon die ook naar deze functie had gesolliciteerd. Na een ambtsperiode van 8 jaren pro beerde de 74-jarige burgemeester in de raadsvergadering van 23 juni 1897 af scheid te nemen in verband met het neerleggen van zijn ambt per 1 juli 1897. Het lukte niet: "Hij werd door aandoe ning onderbroken en verliet de verga dering”, aldus de raadsnotulist. Het betekende echter niet het einde van zijn politieke loopbaan. Als lid bleef hij zitting houden in het hoogste gemeentelijke bestuursorgaan. Daar hij zeer hardhorend” werd was een per soonlijke benadering door de voorzitter nodig alvorens het bejaarde raadslid zijn standpunt kon bepalen. Desalniet temin maakte hij zijn zittingsperiode tot september 1905 vol. Hij overleed op 85- jarige leeftijd op 6 juli 1909. WADDINXVEEN De huidige ge- 74-jarige leeftijd bij Koninklijk Be- meente Waddinxveen kwam tot stand sluit (KB) van 18 juni 1860 eervol ont- op I juli 1870 ingevolge de Wet 1 juni slag verkreeg. Maar zijn raadslid- 1870 Staatsblad 88, waarbij de ge- maatschap gaf hij niet op. Zeer kriti- meenten Noord-Waddinxveen en sch volgde hij de verrichtingen van Zuid-Waddinxveen werden samenge- zijn opvolger. De welgestelde oud- voegd, onder gelijktijdige opheffing burgemeester-raadslid gebruikte zelfs van de gemeente Broek met de am- pressiemiddelen om de gemeenteraad bachten Thuyl en’t Weegje. te bewegen zijn persoonlijke omslag Het gootste gedeelte van de opgehe- (een gemeentelijke belasting naar ge schat inkomen) te verminderen we gens het vervallen van zijn f 500, burgemeestersinkomen. Hij dreigde de raad - met succes - de gemeente te zullen verlaten en zijn huis te zullen afbreken! Dat huis I WADDINXVEEN Donderdag- I middag 7 januari 1982 zal de hui- I dige burgemeester van Haastrecht. I Stolwijk en Vlist, de heer C. M. van I der Linden, worden geïnstalleerd I als elfde burgemeester van Wad- I dinxveen. In de gang van de be- I stuursvleugel op de eerste verdie- I ping van het gemeentehuis ont- I breekt dus voorlopig zijn foto in de I portrettenserie van eerste burgers I die dit Gouwedorp in de loop der I tijden heeft gehad. In de fotogalerij ontbreekt helaas ook nog het portret van Gerrit Willem Chri- I stiaan van Dort Kroon, geboren 8 augu- I stus 1828 te ’s-Gravenhage. Hij werd bij Koninklijk Besluit van 8 juli 1860 nr. 45 I op 31-jarige leeftijd benoemd als opvol- ger van burgemeester A. van Oosten. Hij was geen onbekende in Noord- en Zuid-Waddinxveen. Reeds sedert 1 sep tember 1854 fungeerde deze voorma- lige Zoetermeerse kandidaat-notaris als f gemeentesecretaris van Noord- en I Zuid-Waddinxveen. Op 25 juli 1860 werd hij als burgemeester van Noord- n I de Kerkweg een kapitale villa bouwen, I j Waddinxveen geïnstalleerd. Hij liet aan "de Beukenhof’, waar hij zich in 1866 vestigde. '7* 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 11