B URGEMEESTERS Een ’’bruid” kost 25 dode ratten ZO WORD JE BURGEMEESTER Bi 71 Met het oog op Waddinxveens "bruine rat-actie A. WARNAARJzn. 1958-1976 van der Hooft Waddinxveense C.A. VAN DER HOOFT Mr. A. G. SMALLENBROEK Foto’s Gemeente Waddinxveen rattenvanger is klaar voor bruine rat-actie 1976-1981 Mr. A. G. Smallenbroek Burgemeester van Swiebertje j» Ju- ’SB WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DINSDAG 22 DECEMBER 19R1 'Crekcnd vanaf het jaar 1870 toen de verj won ouwedorp voor de eerste maal woorden van de vraag ”Hoe weer actueel. Dit is de 56-jarige W. Hoogeveen, die in 1979 door het college van Burgemeester en Wethouders werd aangesteld tot rattenvanger in de gemeente Waddinxveen. De aan de Mauritslaan 105 wonende Wad- dinxvener is twee dagen in de week - op maandag en donderdag - actief voor de rattenbestrijding. Dit werk wordt meestal gedaan op land- en veeteeltbedrijven, maar met dit koude weer roepen ook steeds meer particulieren zijn hulp in. - WADDINXVEEN Nu de installatie op komst is van de heer C.M. van der Linden tot elfde burgemeester van Waddinxveen - gerekend vanaf het jaar 1870 toen de gemeenteraad van dit Gouwedorp voor de eerste maal vergaderde - wordt het beant- dt iemand burgemeester?” t F Vervolg van vorige pagina) door SJOERD VEERMAN I I Zijn rechterhand, gemeentesecretaris H. Jenné, verliet op 1 mei 1976 wegens pensionering de gemeente administratie. Hij werd op 16 mei 1976 opgevolgd door zijn naaste medewerker J. Meuleman. RATTEN BLIJVEN KOMEN Een bewoner van een alleenstaand pand laat de ratten bestrijden door de gemeentelijke ongcdicrtebestrij- der. Deze man heeft aanvankelijk succes, hetgeen te zien is aan een aan tal dode ratten. Er wordt goed van het uitgezette lokaas gegeten en er is steeds voldoende aas op de voeder- plaatsen aanwezig. Maar toch, het aantal ratten schijnt niet te vermin deren, daar steeds ongeveer dezelf de hoeveelheid lokaas wordt genut tigd. Uit een nader onderzoek blijkt dat er vanuit een gat in de kruipruimte onder de vloer steeds weer ratten te voorschijn komen. Het gat staat in verbinding met een beschadigde rioolbuis die van het huis naar de WADDINXVEEN ’’Vooraan in het dorp staat een groot, wit huis. Midden in dat huis woont de burgemeester. Als de huishoud ster er niet was, zou de burgemees ter alleen wonen, maar nu wonen ze er met z’n tweeën. Dat is nog weinig, want in dat grote huis zou den wel tien mensen kunnen wo nen, en dan was er nog ruimte ge noeg over! De burgemeester zit voor het open raam achter een zware, ei kenhouten tafel. Op die tafel lig gen allemaal dikke boeken. De burgemeester doet of hij in een van die dikke boeken leest. Dat kan je zo hebben, dat je net doet alsof, en het eigenlijk toch niet doet; dat komt doordat je moe bent of zo. Of dat je aan iets anders denkt. De burgemeester heeft dan ook helemaal geen zin om in die dikke boeken te lezen. Het zonnetje schijnt ook zo lekker en de bijtjes zoemen zo vrolijk; de bloemen geuren zo heerlijk, en de vogeltjes zingen, dat het een lust is om naar te luisteren. Hé, de burgemeester zou ook wel zo’n bijtje willen wezen! Dan had je lekker niets met die akelige dikke boeken te maken; dan kon je heerlijk vrij rondvliegen, en dan beheofde je niet altijd zo deftig te doenDan zou je...” Een fragment uit de "avonturen van Swiebertje" van J. H. Uit den Boogaard Ook de sportaccommodaties werden aanzienlijk uitgebreid. Deze ambitieuze en deskundige burgemeester maakte zijn eerste ambtstermijn ook in Wad dinxveen niet vol. Ingaande 15 septem ber 1981 volgde zijn benoeming tot bur gemeester van het 50.000 inwoners tel lende Smallingerland in Friesland. straat loopt. Er is dus steeds een aan voer van nieuwe ratten. Herstel van het riool en de daarop volgende verdelgingsactie doet de hinder ver dwijnen. Het blijkt ook wel eens dat ratten niet uit het riool komen! Bij een huis uit een rijtje woningen ver spreiden de ratten zich via de kruip ruimte onder de vloer en de spouw muren door het gehele blok. De eerste ratten waren via een kapot ventilatorrooster in de buitenmuur binnengekomen. Reparatie van het rooster en een verdelgingsactie in het hele blok woningen losten het pro bleem op. OPLOSSINGEN De oplossing voor het probleem van de ratten in uw omgeving is het snelst op te lossen door onmiddelijk de Per 16 maart 1976 werd ir. ce burge- meestersvacature voorzien door de be noeming van mr. Albert Gerhard Smal lenbroek, geboren 31 oktober 1936 te Elburg. Deze jurist en kandidaat- notaris werd via een 3-jarig dienstver band als referendaris in de gemeente Utrecht, waar bij betrokken as bij de projectontwikkeling, burgert “ester van Harmelen. Hij was daar sle< is 4*/2 jaar werkzaam toen hij op 39-ja. 'ge leeftijd in deze gemeente werd benoemd. Hij gaf er de voorkeur aan zelf in zijn huis vesting te voorzien, waartoe hij aan de Weidezoom een bungalow liet bouwen. De ambtswoning aan de Sniepweg werd verkocht. Burgemeester Smallenbroek zag het ais een van zijn eerste taken om een ge meentehuis te bouwen teneinde te kun nen voorzien in de huisvestingsbehoefte van de inmiddels sterk gegroeide ad ministratieve staf van het gemeentebe stuur. Voor een bedrag van bijna 10 miljoen werd achter het bestaande ge bouw een nieuw raadhuis gebouwd waarin sedert ^pril 1978 alle administra tieve diensten weer onder een dak kwa men. In zijn ambtsperiode werd ook het plan Oostpolder (530 woningen) gereali seerd, waarbij de verplaatsing van het fabriekscomplex van Eminent naar het industrieterrein een belangrijk succes was. Naast de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen voor woningbouw in de Zuidplaspolder en industrievesti ging aan de Kanaaldijk had het bouw beleid binnen de bestaande woonker nen zijn grote belangstelling. De bruine rat heeft een voorkeur van vervoer, namelijk via waterwegen. Het is dan ook een noodzaak om de nodige voorzichtigheid te betrachten bij het voederen van vissen, eenden enzovoorts of op bij het water of ijs in de singels en andere wateren. Zet uw huisvuil ook niet eerder dan enkele uren voordat de reinigings dienst langs komt, buiten. Laat de zak zeker niet een nacht buiten staan, want de rat vreet zonder moeite door de plastic zak heen. leeftijd op I december 1958 legde hij zijn functie neer. Hij kon de ambtswoning blijven bewo nen omdat deze voor het gezin van zijn opvolger te klein bleek. Met zijn tweede echtgenote, waarmede hij kort voor zijn pensionering in het huwellijk was getreden, betrok hij in 1970 een be jaardenflat bij het nieuwe Anne Frank- centrum. Kort na zijn 82ste verjaardag overleed hij. kan al snel bestaan uit zo’n 40 exem plaren. Dus u begrijpt wel dat er veel gegeten wordt. De aanwezigheid van ratten nabij be huizingen is altijd ongewenst omdat de dieren dragers van ziektekiemen en daarom verspreiders van een aan tal besmettelijke ziekten zijn. Ze moeten dus bestreden worden. Ook kunnen zij door knagerij en vreterij aanzienlijke schade aanrichten. De bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt zijn langzaam werkend, zo dat de eerste resultaten pas na 3 a 4 dagen zijn te verwachten. Dit houdt in dat ter verdelging van 40 ratten da gelijks minimaal 2 kilo lokaas (50 gram per rat) op de diverse voer plaatsen moet worden gedeponeerd op de daarvoor geschikte plaatsen. Als een bewoner van een pand waar zich ratten bevinden de bestrijding probeert uit te voeren met één klein verpakking lokaas, dan mislukt de be strijding. Daarom is deskundige hulp van gemeentewege noodzakelijk. gemeente te bellen en door te geven waar u ratten gezien of gehoord heeft. Wees verder voorzichtig met het rondstrooien van voedsel en voedselresten in en om uw huis. Als er geen eten is voor de ratten dan is er ook geen reden om u op te zoeken. hij rechtstreeks betrokken bij de meest gevarieerde maatschappelijke activiteiten.” Alléén de wet is zowel voor de ver plichtingen als voor de bevoegdhe den richtsnoer voor de burgemees ter. Hij is geen ambtenaar in de zin van vaste werktijden en een vijf daagse werkweek, maar wel voor vele wetten, zoals het Algemeen Bur gelijk Pensioenfonds en voor de Ambtenarenwet om maar eens twee te noemen. TAKEN VAN BURGEMEESTER 1. Hij is voorzitter van de gemeen teraad en voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. 2. De burgemeester vertegenwoor digt de gemeente. Zowel in rechts zaken als in andere gevallen, bijvoor beeld de verkoop van een gemeente lijk eigendom.^ v Uit de gemeente Willemstad (N.Br.) I* am de opvolger van burgemeester A. Warnaar. Dit was de 4-’-jarige burge meester van die gemeente: Cornelis Andries van der Hooft, geboren 2 de cember 1910 te Amsterdam, die op 3 december 1958 als burgemeester werd geïnstalleerd. Aanvankelijk genoot hij een opleiding in het hotelvak, maar in 1937 trad hij als douanier in dienst bij de Rijksbelastin- gen. In de oorlogsjaren nam hij actief deel aan het verzet, voornamelijk in de zuidelijke provincies. In oktober 1944 kwam hij bij het Militair Gezag. In die tijd kwam hij in het bevrijde zuiden veel in contact met prins Bernhard. Deze banden met het Koninklijk Huis verklaren ook de vele bezoeken die Be rnhard later als de Prins der Nederlan den en als ere-burger van Waddinxveen aan onze gemeente bracht. Van 1945 tot 1949 was hij werkzaam als pfficier- fiscaal bij het bijzondere Gerechtshof in Den Bosch, waarna zijn oenoeming tot burgemeester van Willemstad volgde. De bestaande ambtswoning aan de Kerkweg was Voor het zeven leden tel lende gezin van de nieuwe burgemee ster te klein. De gemeente kocht de villa "Plasrode” op de hoek Plasweg- Sniepweg, waar het gezin Van der Hooft zich in april 1959 kon vestigen. Hij trad met hernieuwde energie in de voetsporen van zijn voorganger. Het plan Oranjewijk met ruim11000 wo ningen werd gevolgd door dé Vondel- wijk met bijna 1100 woningen. Foren sen stroomden naar Wadchnxveen in zo’n tempo dat - ondanks provinciaal verzet - al spoedig Groenswa.trd I en II (met 1500 woningen) volgden. Het inwoner-aantal van Waddinxveen werd in die zestiger jaren verdubbeld, maar ook het voorzieningenniveau hield ge lijke tred met de veeleisende wensen van de nieuwe inwoners, die gewend waren aan stedelijke maatstaven. Hij, zowel als zijn echtgenote, waren bij de bevolking zeer populair. Van der Hooft toonde zich een warm voorstander van interlokale samenwer king van kleine gemeenten, welke drang hem niet altijd jn dank w-.1 afge- nomen. Ook de landelijke automatise ring had zijn volle belangstelling. Het bouwbeleid van de jaren ’60 werd begin van de '70-er jaren door de gemeente raad omgebogen. De voltooiing van Groenswaa'-d III werd sterk afgeremd en weer afgestemd op de natuurlijke groei. Bij zijn pensio nering per 1 januari 1976 nam hij af scheid van een gemeente met 20.500 in woners, die in zijn 17-jarige ambtspe riode was uitgegroeid tot een aantrek kelijke woon- en werkgemeente, die hij gaarne noemde ”de parel aan de Gouwe in het groene hart van Zuid- Holland". Hij vestige zich na zijn pen sionering in Doorwerth. WADDINXVEEN Op Midden-Java heeft een districtsbestuursambtenaar bepaald, dat daar een huwelijk pas kan worden gesloten als de bruide gom 25 dode ratten heeft ingele verd. Volgens een plaatselijk blad, Berita Buana, geldt deze bepaling voor een district in het gebied van Arjewinagum. Een ander onderdeel van de campagne tot bestrijding van de ratten die elk jaar grote schade aan de rijstoogst toebrengen, is dat leerlingen van lagere scholen na schooltijd elke dag drie ratten moe ten vangen. Dit bericht uit de Volkskrant van 22 januari 1979 is niet van toepassing voor Nederland, maar de bestrijding van ratten moet ook in Nederland met kracht ter hand genomen wor den. Daarom zal binnenkort de ge meentelijke rattenbestrijder W. Hoogeveen weer een verscherpte con trole gaan houden op de bruine rat (rattus norvegicus Berkenhout). Deze bruine rat is gevaarlijk omdat het een overbrenger van verschillende ziekten is, zoals de ziekte van Wail, paraty- fus en varkenspest. Juist in de winter wordt er een uit gebreide actie gehouden, omdat door voedselschaarste in het veld de rond zwervende ratten op zoek gaan naar eten en proberen onze woonkernen en huizen binnen te komen. Voor de afdeling ’’rattenbestrijding” is de me dewerking van de bevolking nodig om werkelijk effectief bezig te kun nen zijn. Ziet U ratten, bel dan het gemeen tehuis, tel. 01828 - 4433 en vraag naar de deskundige gemeentelijke on- gediertebestrijder. Hij kan dan advi seren inzake de te nemen werings- maatregelen en zal zonodig in samen werking met het ministerie van volks gezondheid en. milieuhygiëne u in formeren. WAAR ZIJN ZE Ratten in een woning of bedrijf kan heel goed zonder dat de eigenaar of gebruiker van die woning of dat bedrijf daarvan weet. Dit wordt bij voorbeeld veroorzaakt doordat een rioolaansluiting verzakt is of door ’’verwering” of door grondverzakkin gen. Andere ingangen worden ge vormd door te grote doorvoerope- ningen van leidingen of de venti latieopeningen in de spouwmuur welke niet groter of breder mogen zijn dan een halve centimeter. Der gelijke openingen verschaffen bruine ratten toegang tot huis en bedrijf. Voor deze bouwtechnische gebreken kunnen altijd oplossingen worden ge vonden. Wanneer u de vogeltjes wilt voeren, doe dat dan met zorg. Een heel of een half brood is wat veel van het goede en in de praktijk blijkt dat ook voedsel blijft liggen, zeker wanneer u het op de grond legt komen ratten er ’s nachts op af. De bruine ratten die in de winter toch al weinig te eten hebben, zul len zich dan op zulke lekkere plek jes gaan vestigen. Nestgelegenheid vinden de dieren bijna overal en een paartje goed doorvoede ratten zal dan gauw zo’n 200 a 300 nakome lingen in een jaar opleveren. Een vol wassen rat eet ongeveer 50 gram voedsel per dag. Een rattenfamilie Voor het burgemeesterschap kan men naar een vacante gemeente solliciteren door een brief te schrij ven aan H;. Majesteit de Koningin en die brief in te leveren bij de com missaris der Koningin in de provincie waarin die gemeente ligt. Voorwaar den zijn wel dat hij of zij minstens 25 jaar oud moet zijn en goed bekend moet staan. De commissaris maakt zo spoedig mogelijk (binnen 4 maanden) na het openvallen van de vacature een aanbeveling van tenmiste twee personen aan de minister van Binnen landse Zaken. De commissaris hoort eerst de gemeenteraad om te weten wat de wensen zijn. De burgemeester wordt dan voor zes jaar benoemd. Die periode van zes jaar is een ge volg van het feit dat vroeger de raadsleden om de zes jaar werden ge kozen, net zoals in België waar dat ook vandaag nog zo is. Dat een burgemeester niet her-be- noemd wordt komt maar weinig voor. Slechts zeer slecht-beleid kan een reden zijn voor niet-herbenoe- ming. Na zes jaar komt meestal ’’automatisch” een bericht van herbe noeming, en daarbij gevoegd een uit nodiging van de commissaris voor de burgemeester om opnieuw de eed af te leggen om alles voor de gemeente te zullen doen wat in zijn of haar vermogen ligt. VLAAMS De naam ’’burgemeester” is afkom stig van het Vlaams. Meester van de burg. Met de burg werd destijds een stad aangeduid. Het ambt van de bur gemeester is tweeledig. Thorbecke, de grondlegger van de gemeentewet van 1852, die ook vandaag nog geldt zei reeds: ’’Man der gemeente en hand van het gouvernement.” In iedere gemeente is een burge meester. De burgemeester heeft geen directe baas. Het is niet juist om de Commissaris der Koningin af te schilderen als chef van de burgemees ter. Met alle respect voor de commis saris, de man doet niet anders dan een geschikte kandidaat voor een ge meente zoeken en de bepaalde per soon ter benoeming voor te dragen aan de Kroon (Koning plus regering). In het ontwerp 1851 van de gemeen tewet stond ”bij voorkeur uit de raad” een burgemeester benoemen. Thorbecke echter vond dat er dan te weinig keus zou zijn en schrapte deze bepaling. Hij stelde dat de burge meester wordt benoemd en ontsla gen door de Kroon. Omdat de bur gemeester niet te zeer van de gemeen teraad afhankelijk mocht zijn, was een gekozen burgemeester uitgeslo ten en een benoemde burgemees ter gebruikelijk. VERKIEZINGEN In 1931 gingen stemmen op om de gemeenteraad meer invloed te geven bij burgemeestersb. ingen. Ge pleit werd voor verkj_z.ï-g door het volk, ook werd gepleit voor verkie zing uit de raad. De regering had net zoveel of meer belangen bij een goede burgemeester, derhalve bleef de benoeming bij de Kroon. In 1966 hadden we in Nederland provo’s. Vooral in Amsterdam waren nogal wat provo’s. Ze hadden zelfs een eigen gebied waar ze verbleven. Toen er rellen kwamen van al die provo caties en de burgemeester van Am sterdam de zaak verkeerd aanpakte, klonk opnieuw de roep om een ge kozen burgemeester. In 1967/1968 werd in de Tweede Kamer gepleit om de gemeenteraad te betrekken bij de benoeming van een burgemeester. Een gevolg daar van is het profielschetsen. U kent dat familiespel wel. ”Ik den aan...” en de ander, in dit geval de commis saris der Koningin moet dat verwe- zehjken. De partijen in de gemeente raad sommen een aantal dingen op die ze geschikt vinden. Bijvoorbeeld: het moet een man zijn of een vrouw. Hij of Zij moet tussen de dertig en de vijftig jaar zijn. Hij moet van dezelfde politieke kleur zijn als de spreker zelf is. De commissaris wordt bij dit spel uitgenodigd om op te schrijven of soms alleen maar aan horen van wat er gezegd wordt. De verlanglijstjes worden hem aange reikt. In 1972 werd in de instructie van de commissaris der Koningin vastgelegd dat hij de gemeenteraad moet horen. De ontwikkeling van het burgemees tersambt werd door Brasz als volgt aangeduid ’’Van uitsluitend magis traat, gezagsdrager, gezagssymbool en waker tegen al hetgeen in conflict kwam met de bestaande rechtsorde, de openbare orde en de goede zeden, werd de burgemeester meer en meer tot bestuurlijk middelpunt in de plaatselijke gemeenschap en raakte 3. Hij moet besluiten van de gemeen teraad en van het college van burge meester en wethouders uitvoeren. Dat kan zijn het voeren van onder- handelingen, het verkopen van goede ren, zo ook het kopen van goederen, het oproepen van sollicitanten, etc. 4. De burgemeester moet de openba re orde handhaven. Dat wil zeggen dat hij de normale gang van zaken zo als die in de gemeente altijd bestaan moet bevorderen. Vergunningen voor circussen, acrobatische toeren, rond gangen van geluidswagens en muziek korpsen zijn eerst mogelijk nadat de burgemeester zijn toestemming heeft gegeven. 5. De burgemeester heeft het toe zicht over schouwburgen, herbergen en tapperijen. En vroeger stond daar nog bij de huizen van wellust. 6. Hij heeft het oppebevel bij brand. Dat betekent niet dat de burgemees ter met een brandspuit in zijn handen staat of tegen de brandweercomman-, dant kan zeggen hoe hij moet blus sen. Wel dat hij de weg kan afsluiten en politieversterkingen kan inroepen. 7. Hij is hoofd van de politie. De bur gemeester heeft regelmatig een nauw overleg met de leiding van de plaat selijke politie. De adjudanten van po litie (Adjudant M.W. Blom is groeps commandant van de Waddinxveense groep, dat wil zeggen de baas van het geheel), worden benoemd door de mi nisters van Justitie en Binnenlandse Zaken, na instemming van de burge meester. De burgemeester bemoeit zich ook met het beleid van de politie. 8. Hij is hulpofficier van Justitie. Al deze taken zijn in twee gedeelten te kenschetsen: A. de burgemeester verzorgt de re latie tussen lagere en hogere over heden. De burgemeester moet ver trouwen wekken tussen de verschil lende overheden (gemeente, provin cie en het rijk). B. de relatie tussen burger en ge meentelijke overheid. De burgemees ter te midden van de partijen, onpar tijdig, onafhankelijk, een vertrou wensfunctie, hoewel niet politiek kleurloos, toch moet de burgemees ter voor alle partijen aanvaardbaar blijven. De burgemeester moet dan ook een brug slaan tussen de gemeenteraad eti het college van burgemeester en wethouders. Hij coördineert de te genstrijdige belangen die er binnen één gemeente bestaan. Van die stabiliteit maakt hij gebruik als gespreksleider in de gemeenteraad en in het college van burgemeester en wethouders. Dit laatste orgaan is de eerste commissie uit de gemeente- ,Wd- O "F - 5 lg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 13