Voorofscheweg 15, Boskoop S&01727-6240 w GESLOTEN ie KERSTDAG 2e KERSTDAG 11°O-17OOUUR t Kerkdijk c en t r urn .DE STEK" Voor iedereen l a kl ?SosVP°p s I I g s 11oo-20ooUUR. 8 an «KI vaiiden Broek Installateurs l>v Slijterij Luijtjes Kwaliteit Lage Prijs EN Thuisbezorgd ook bij U SLAGERIJ VERLAAN .Boekentafel Crèche aanwezig. 2eKerstdag: Jeugdfil^nJERROR/Sr Hosanna 16.00 uur 14.45 uur. ZWEMBAD BOSKOOP DRUKKERIJ TAAT DE GOUWE KOERIER KERSTZANGAVOND 1€Kerstdag; JogSuigers 11.30 uur Hervormd Kfn4erlcoor 15.00 uur H Ferwe da-Or^al. 22 DECEMBER 1981 Jan Radder 1942 1982 l>lllllllllllllllllilllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIH w Johanna Catharina KRAMER’s BEGRAFENIS ONDERNEMING Tel. 01727-3150 Gouwestraat 18 DEZE WEEK Brasch Rothenstein N.V t Tel. 01726-11961 Vrije Nesse 14 - Bodegraven Donderdag 24 december a.s. na 11.30 v.m. Aanpassing openingstijden: rond Kerst en Oud en Nieuw 1 m.i.K maandag xiier januari Begrafenissen Transporten Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 1982 HERVORMDE KERK GEREFORMEERDE KERK CHR. GEREFORMEERDE KERK Crematies Bouwcentrum 2,25 1,40 17,50 RABO-Bank RABO-Bank RABO-Bank Spaarbank Rotterdam Wij wensen U een GELUKKIG en VROLIJK KERSTFEEST en een, in alle opzichten VOORSPOEDIG 1982 toe. GESLOTEN i.v.m. familie omstandigheden 23 DECEMBER A.S. GESLOTEN i.v.m. familie omstandigheden 23 DECEMBER A.S. Hotel Rest. ’De Landbouw’ Koninginneweg 24 - Boskoop I r t TWEEDE KERSTDAG OP D.V. 24 DECEMBER A. Oud ijk G.A. Oudijk-van den Dool Johannes Gerrit Luijtjes op de leeftijd van bijna 61 jaar Jan Luijtjes Bootstraat 13 - Boskoop VOOR WIE? Gerardus Hendrikus Slootjes A.B.N.-Bank AMRO-Bank MAANDAG 28 DECEMBER haar jaarlijkse DAMDAG in Hotel Neuf, aanvang half 2 Dirk Jagel DAMCLUB BOSKOOP organiseert traditioneel op 1. dat in verband met Kerstmis de avondopenstelling is ver plaatst naar woensdag 23 de cember 1981; 2. dat in verband met de jaar wisseling er in de laatste week van 1981 geen avond openstelling zal zijn; 3. dat hun kantoren op 31 de cember 1981 om 12.00 uur ge sloten zijn. EERSTE KERSTDAG HETICHTUSKOOR EN JONGE ICHTUS KLANKEN FEEST, VERGADERING, PARTY EN PERSONEELSFEEST C.\N. Dufais voorraadlijsten >zclubbladen ZMfeestgidsen studiewerkstukken ^lichtdrukken van bouwkundige- en tuinbouwkundige tekeningen afwerking naar keuze (nieten, ringbanden, etc.) kortom, voor alle kopieën ïllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 150 gr. Schouderham 150 gr. Boterhamworst 1 kg. Varkensrollade g «seaasseageaeeeasaesasssggaeeeaesgft Telefoon: 01727-7379/3097 - Carine Y EERSTE EN TWEEDE KERSTDAG ft 0 KERST-INN S 'V> W Vader ligt thuis opgebaard. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. F F op de leeftijd van 55 jaar C Boskoop, december 1981. 'J J W.P. Jagel Boskoop, december 1981. hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren Hiermede berichten ondergetekenden: Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? Bram en Jannie van Bockel-Loef TijdeHjk: St. Jozefziekenhuis, Gouda 1 ■I Reyerskoop 2, 2771 BC Boskoop. Telefoon 01727 - 7116. Nog een beetje nahijgend van een een druk jaar wensen wij iedereen een prettige kerstfeest en gezellige jaar wisseling. Kees, Gerrit, Douwe, Koos, Kees, Peter, Arjan, Ron, Greet en Lyda. Redaktie, medewerkers en direktie van de Gouwe Koerier wensen de lezers Verder zal een tennistafel - boekentafel - sjoelbakken - leestafel en een televisiespel aanwezig zijn. De Kerst-lnn wordt gehouden in De Stek (Puttelaan). Iedereen is daar vanaf 11.00 uur (beide dagen) heel hartelijk welkom. Voor bejaarden of invaliden die niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar De Stek te komen, is er een mogelijkheid om per auto gehaald en weer thuis gebracht te worden. Hiervoor kan tijdens de Kerst- lnn contact worden opgenomen met De Stek, tel. 5264. Voor de aanwezige ouders met kleine kinderen is er oppas aanwezig. Indien U meer informatie wenst kunt U kontakt opnemen met de heer L.J. Groot- endorst, tel. 5474 of mevrouw C. van Bemmel, tel. 5109. Evenals voorgaande jaren organiseren de Ned. Hervormde Kerk, de Gereformeerde en de Chr. Gereformeerde Kerk op eerste en tweede Kerstdag weereen KERST-INN. Voor uw vriendschap lijdens zijn leven en uw mede leven na het overlijden van onze lieve zoon en klein zoon, onze broer, zwager en oom Aanvang 8 uur n.m. in de kerk der Ger. Gem. aan de Mendelweg Ter Aar, 20 december 1981 ’s Gravendij kstraat 12 Heden overleed plotseling onze lieve zoon, broer, zwager en oom 22 december 1981 Laag Boskoop 50 2771 GX Boskoop Gelegenheid tot feliciteren op donderdag 7 januari van 18.30 tot 20.00 uur in Hotel "Florida", A.P. van Neslaan 1 te Boskoop 18 december 1981 Acerstraat 5, 2771 ZZ Boskoop Met grote vreugde en dankbaarheid, kondigen wij U aan, dat wij de vader en moeder zijn geworden van een dochter Nog bijna niets, zo klein en helemaal onwetend; Maar toch zo groots en fijn, wat jij voor ons betekent. Dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest ge ven wij u kennis van het plotseling overlijden, na een arbeidzaam leven, nog voorzien van de Genademid delen der H. kerk, van mijn lieve man, onze zorgza me vader en opa 20 december 1981 Bootst raat 13 2771 DL Boskoop Hiermede vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het plotseling overlijden van onze zwager en oom Wij zullen zijn moed en doorzettingsvermogen in herinnering houden en wensen zijn gezin veel sterkte in de komende tijd Boskoop, J.M.T. Luijtjes-Janssen Elly en Ronald Iwan, Maroescha Marianne en Peter Jolande en Ed hun dankbare kinderen en kleinkinderen Fam. van der Loo-Janssen Fam. Janssen-Houdijk Neven en nichten i N.B. tussen kerst en nieuwjaar is ons be drijf gesloten, de winkel is in die week geopend op Maandag, Dinsdag en Woensdagmorgen. BURG. COLIJNSTRAAT 22 OVERSLAG 12 WINKELCENTRUM "SNIJDELHOF" DORPSSTRAAT 14 10 december 1981 Veldlaan 63 2771 LW Boskoop Dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest ge ven wij u kennis van het overlijden, na een arbeid zaam leven, voorzien van de Genademiddelen der H. kerk, van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa FILM: TERRORIST TUSSEN TWEE VUREN Aanvang 14.45 uur, alle leeftijden. HOSSANNA, aanvang +16.00 uur. Ds. van 't Hof, sluiting aanvang 17.00 uur. en op de leeftijd van bijna 61 jaar De Kerst Inn wil een ieder de gelegenheid bieden voor kortere of langere tijd binnen te lopen om met elkaar het Kerstfeest te vieren. i van het Kerstfeest zal extra geaccentueerd worden door de muzikale medewerking die velen aan de Kerst Inn verlenen. op de leeftijd van 80 jaar ZIJDE 24 ZIJDE 19s Inleg f 5,- (middag én avond). Voor de jeugd f 2,50 (middag) Na afloop gongen of sneldammen. Inlichtingen en opgave bij: A. Koetsier, Goudse Rijweg 296, tel. 7983 of W. Burger, Merelplein 17, tel. 4597. GA DAMMEN, ÓÓK EEN WINTERSPORT betuig ik u, mede namens mijn kinderen en verdere familie, mijn hartelijke dank De plechtige H. Mis van Uitvaart is om 11.00 uur in de parochiekerk St. Jan de Doper aan de A.P. van Neslaan te Boskoop, waarop uitsluitend de begrafe nis zal plaatshebben in het familiegraf op de R.K. begraafplaats aan de Roemer te Boskoop De teraardebestelling zal plaatshebben op 24 decem ber op de begraafplaats in Ter Aar om 13.00 uur. Woensdag 23 december is er van 10.00 tot 10.45 uur gelegenheid voor uw condoleancebezoek in Hotel ”de Landbouw” JOY SINGERS. Aanvang 11.30 uur. HERVORMD KINDERKOOR o.l.v. S. Cok. Aanvang 15.00 uur. H. FERWEDA, ORGEL Medewerking verlenen: een unieke gelegenheid voor uw: Capaciteit 40 - 250 personen Komt U gerust eens langs voor informatie en reservering, bellen kan natuurlijk altijd Rozenlaan 4 - Tel. 01727-4283 - Boskoop Op donderdag 7 januari 1982 hopen onze ouders en grootouders Boskoop, C.J. Slootjes-Boef Delden, Henk en Tonny Vijfhuizen, Marian en Henk Veenwouden, Cocky en Jaap Rijswijk, Paula en Chris' Amsterdam, Jan Zuid-Laren, Richard en kleinkinderen Boskoop, D. Radder H. Radder-de Jong T.M. ’t Hart-Radder M.G. ’t Hart Nijmegen, C.F. Massa A. Massa-Langeveld Amstelveen, A. den Heijer-Massa Boskoop, L. Radder-Massa G. Radder neven en nichten Tijdens de Kerstvakantie worden weer spelendagen gehouden, er geldt voor kin deren tot 16 jaar weer een verlaagde toe gangsprijs van f 1,- p/p. •u g s ■u; dg kc: De direkteur. Valkenburgerlaan 37 - 2771 CW Boskoop liewinkel xioor snel, veel en goedkoop kopiëren Donderdag 24 december 1981 open tot 16.00 uur Vrijdag 25 december 1981 1e Kerstdag, gesloten Zaterdag 26 december 1981 2e Kerstdag, gesloten Donderdag 31 december 1981 Oudjaar, open tot 16.00 uur Vrijdag 1 januari 1982 Nieuwjaar, gesloten I 1 i Wij noemen haar l I j Voorofscheweg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 2