Politie stuurt Protestantse Combinatie Naar300 werkloze Waddinxveners Wethouder kent klachten over CAI Visser Zn. in nieuw Ook Waddinxveense advocaat Lezers schrijven en ruim pand Dorpstraat komt met speciaal tarief meerderheid van de bijna vierdui zend advocaten die Nederland telt waar men voor een eerste oriënte rend gesprek terecht kan tegen een W’veen bundelt 4 partijen krakkemikkige vrachtwagen naar de sloop November-cijfers GAB Van nummer 76 naar nummer 80 Maximaal vijftig gulden Kerstmusical van leerlingen Mr. A. de Roos MET HET OOG OP 2 JUNI ’82 Een boekenbon? SGP, HKV, GPV en RPF werken samen D. Lekx nieuwe voorzitter van St. Victor Huize Piasrode te koop voor ƒ595.000,- Speelfilms REGIPOP- FESTIVAL WEER SUCCES P.G.Boere BV Failliet Wereldwinkel verkoopt Poolse wijn Verbakel BV POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat A GRAAG GEGEVEN! behang zaak aan de Dorpstraat. (Foto: Weekblad voor 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DINSDAG 22 DECEMBER 1981 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te bulten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Verhuur Video SJAAK NOTEBOOM Passage 47 - Waddinxveen Telefoon 01828-2477 G. H. VAN LOCHEM J. Luykenstraat 14 De heer Joh. Visser en zijn zoon in hun nieuwe verf- en Waddinxveen!Sjaak Noteboom WADDINXVEEN/GOUDA - Waddinxveen telde in de voorlaat ste maand van dit jaar volgens cijfers van het Gewestelijk Arbeids bureau in Gouda 299 werkloze inwoners: 194 mannen en 105 vrouwen. In oktober waren dat er nog 288: 178 mannen en 110 vrouwen. WADDINXVEEN Vorige week dinsdag werd door de Wad dinxveense rijkspolitie een vrachtwagen van een bedrijf uit Oud- Gastcl (N.Br) van de weg gehaald, daarbij controle bleek, dat de remmen niet al te best waren. Bij een nader ingcsteld technisch onderzoek door de Verkeersgrocp van de Rijkspolitie kwamen de volgende technische gebreken aan het licht: bedrijfsrem achter as onberemd; vooras onjuist afgesteld; veerbladen linksvoor ge broken; losse veerstroppen bij de vooras, waardoor in de wicl- afwiiking van 7 cm. was; versleten remvoering en xer- roeste trommel. De vrachtauto is afgevoerd naar de sloop. T GA TARIEF zij zou willen kopen. In de zaak is het bovendien goed vertoeven. WADDINXVEEN De Waddinxve- ner D. Lekx is met ingang van I januari 1982 benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting voor Katholiek Onder wijs Sint Victor. Hij volgt in die functie de heer P. JRippe op. Op donderdaga vond 7 januari om half acht zal de schei dende voorzitter in de wijkschool St. Jozef aan de Kanaalweg een afscheid sreceptie worden aangeboden. NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN WADDINXVEEN De voormalige Waddinxveense ambtswoning van de burgemeester "Huize Piasrode", die de gemeenteraad in 1976 definiteif van de hand heeft gedaan, staat weer te koop. Het riante huis aan de Sniepweg 1, dat wordt omschreven als een schitterende villa met grote vrije tuin, garage en ei gen zwembad, is door Makelaarskan toor Van Vliet BV in Gouda voorzien van het prijskaartje 595.000,(vrij op naam). (Naschrift redactie: We schreven het vo rige week al dat de door inwoners in onze krant geuite klachten over het functioneren van de Centrale Antenne-lnrichting, waar over ook in Boskoop klachten zijn, een ant woord waard zijn van wethouder P. F. J. van Schie CDAdie het antennesysteem- bedrijf in zijn portefeuille heeft zitten. Tot op dit moment kregen we van hem geen antwoord). van hard werken ver en schildersbedrijf en verf en gereedschap WADDINXVEEN - Ook de in Wad dinxveen wonende advocaat mr. D. Hoedemaeker behoort met ingang van Nieuwjaarsdag tot de overgrote WADDINXVEEN Het zaterdag voor een week voor de derde maal in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar regionaal popfestival is opnieuw een succes geworden. Er waren veel be zoekers voor het festijn dat tot half één 's nachtsduurde. Het programma begon om 15.30 uur precies met de Waddinxveense groep Phenix. Deze groep speelde een klein uur stevige symfonische muziek, dat he laas niet van dat formaat was dat de be zoekers er van hadden verwacht. Om dat het echter de eerste opening was werd er toch hier en daar waarderend geapplaudiseerd. Om 5 uur was het tijd voor de Goudse formatie Tension. Deze easylistening band speelde een rommelig half uur. De groep kon Niet de juiste muzikale lijn vinden waardoor het geheel ruim onder gewenst niveau bleef. De groepsleden konden dit zelf moeilijk verwerken waarmee verklaard is dat de groep na een half uur spelen het podium verliet. Na de pauze, die nog eens met 3 kwar tier werd verlengd, zodat het publiek rustig de kans kreeg binnen te druppe len, kreeg de groep Ot en de Scene uit Waddinxveen de kans om ten tweede male op een regio-popfestival van De Bonkelaar op te treden. Deze groep die voor het eerste van de dag de mensen aan het swingen kreeg speelde een goede act met Nederlandstalige mu ziek. Het enige jammere hiervan is dat deze teksten moeilijk verstaanbaar waren, mede ook door het wat lage niveau van de zang. Doordat Ot en de Scene de be nen al wat los gemaakt hadden was het voor de Alphense symphische rockfor matie "spunk ’n qeasy" makkelijk om de zaal plat te spelen. Deze 4-mans for matie deed dit dan ook zéér enthousiast en met goede swingende muziek. Deze band kon ruim een uur de lekker losge komen bezoekers onderhouden. 5 kandidaten zuilen worden geleverd en door de RPF en het GPV ieder 4. In de Waddinxveense gemeenteraad heeft de SGP/HKV/GPV vier van de ne gentien zetels. De sanienwerkehde re formatorische partijen zijn niet in het college van B. en W. vertegenwoordigd. Dat was tot in 1978 middels wethouder H. Huizer wel het geval. De huidige SGP/HKV/GPV-fractie bestaat uit D. Uitbeijerse (fractievoorzitter), J. Have naar. A. van Doorn en ir. T. Drost. STEMMEN De landelijke partijen SGP, GPV en RPF waren bij de dit voorjaar gehou den verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer goed voor 1733 Wad dinxveense stemmen. Dat is 13,6 pro-. Na een periode huisde behang- speciaalzaak in Visser Zn. van de Dorpstraat 76 naar het nabijgelegen pand Dorp- GOUDA In het handel.sregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland is nieuw in geschreven Beheermaatschappij P. G. Boere, Waddinxveen. Omschrijving be drijf: de verkrijging, vervreemding en exploitatie van vermogenswaarden. Maatschappelijk kapitaal f 150.000, waarvan geplaatst/gestort 35.000, Directeur: P. G. Boere te Waddinxveen. de signalen niet weten dat er een andere onderhoudsfirma is gekomen. Toch goed dat er een Weekblad voor Wad dinxveen is. Met belangstelling zien wij antwoorden van de wethouder tegemoet GOUDA Failliet is verklaard door rechter- commissaris mr. B. C. de Savornin-Lohman van de arrondisse mentsrechtbank in- Den Bosch BV Schildersbedrijf KOR. dat statutair is gevestigd in Waddinxveen, maar kan toor houdt in de Brabantse hoofdstad. Als curator is aangewezen mr. J. van Zinniq Bergmann in Den Bosch. basis een In het Weekblad voor Waddinxveen van 9 en 16 december zijn berichten verschenen over het functioneren van de Waddinxveense Centrale Antenne- lnrichting (CAI). In éen naschrift op de vorige week gepubliceerde brief van de heer Ph. van der Wees zegt u dat de slechte televisieontvangst een ant woord waard is van verantwoordelijk wethouder P. F. J. van Schie (CDA). Ik ben benieuwd wanneer hij met dit ant woord komt, want in het naschrift schrijft u dat er in gemeentehuis geen klachten in het openbaar over de CAI zijn geuit. Meent u dat nu echt? He. is buitenge woon jammer, dat de wethouder kenne lijk doet alsof hij onkundig is in deze materie! Het moet hem toch als ge meentebestuurder bekend zijn, dat er al enkele jaren gevraagd wordt over slechte ontvangst o.a. door bewoners van de Jan Luykenstraat! Deze klach ten zijn niet alleen door meerdere be woners telefonisch geuit aan de betref fende gemeentelijke afdeling, maar deze klachten zijn ook op schrift ge steld. Sterker nog: De gemeente heeft zelfs op deze schriftelijke klachten geantwoord! Het moet toch ook de heer Van Schie bekend zijn dat vakmensen zeggen dat het gebruikte materiaal nu niet van een eerste klas kwaliteit is. Een andere vraag is: Merkt hij thuis kijkend niet dat een betere ontvangst mogeiijk'is? Jam mer is eveneens, dat wij als afnemer van WADDINXVEEN Onder het motto "Drink op de gezondheid van Solidariteit" zal de Wereld winkel Waddinxveen - die wordt gerund door een groep leerlingen van de samenwerkingsschool voor HAVO/Athéneum aan de Sniepweg - op de weekmarkt van donderdag 24 december wijn ver kopen ten bate van de Poolse be volking en de gearresteerde vak bondsleiders. Duidelijk is in de afgelopen we ken gebleken dat er onder de Poolse bevolking grote behoefte bestaat aan voedsel en medica menten. Uit de recente arrestaties van de leiders van de vrije vak bond Solidariteit blijkt ook, dat in Polen de mensenrechten ge schonden worden. De winst van deze uit Algerije af komstige wijn zal dan ook afge dragen worden aan het Merpol, het Mensenrechtencomité voor Polen, en aan het comité dat voedselhulp aan Polen organi seert. Naast deze wijn zal er informatie over Polen zijn en zullen de pro ducten die de Wereld-winkel om de week op de markt verkoopt verkocht worden. Met deze pro ducten, zoals koffie, thee en kunst- nijverheidsproducten, wordt de bevolking in de derde wereld di rect gesteund. GOUA In plaats van Raming Gouda BV is de in Vlist wonende K. C. H. A. Ra ming benoemd tot directeur van Be heermaatschappij Verbakel BV, Wad dinxveen, Verbakel Interieurverzorging BV, Waddinxveen en Verbakel Mode en Textiel BV, Waddinxveen. Dit blijkt uit wijzigingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fa- briekeri voor Midden-Holland. WADDINXVEEN Trots konden de heer Joh. Visser en zijn zoon vorige week woensdagmiddag en -avond aan vrienden en kennissen en tijdens het open huis vorige week donderdag en vrijdag aan iedereen laten zien dat hun nieuwe zaak aan de Dorpstraat klaar is. z speciaal laag tarief. De meer dan 3000 deelnemende advocaten maken zich daartoe kenbaar met een spe ciaal daartoe ontworpen sticker. Het initiatief van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advo caten tot zo’n ’’Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat”, afgekort TOGA, is dan ook door meer dan driekwart van de balie met instemming Ont vangen. MAXIMAAL F. 50,- Voor dat eerste oriënterend ge sprek van maximaal een half uur en een eenvoudig advies dat daarbij wordt gegeven zal de deelnemende advocaat niet meer dan f. 50,— (in clusief BTW) berekenen, maar het mag ook voor minder en kan zelfs ge heel gratis zijn. Als de cliënt (waarschijnlijk) in aan merking komt voor kosteloze rechts bijstand (in dubio pro deo) betaalt hij of zij in elk geval helemaal niets. Als de deelnemende advocaat in een voorkomend geval (bijvoorbeeld bij ondernemingen) méér zou willen re kenen staat hem dat vrij, maar dan moet hij dat wel tevoren aan de cliënt laten weten. De bedoeling van het nieuwe systeem (bij tal van advocaten overigens al vele jaren toegepast) is om het rechtzoekende publiek beter in staat te stellen om goedkoop en eenvou dig bij een advocaat te rade te gaan en de drempelvrees, voor zover die nog bestaat, weg te nemen. In de TOGA-opzet zullen vermoede lijk veel advocatenkantoren kiezen voor een vorm van spreekuur op vas te tijden, sommige mét wisselende bezetting, maar wel altijd op dezelf de conditie van die maximale f. 50,— per eerste consult. cent van het totaal. De SGP behaalde 1230 stemmen (9,6 procent), het GPV 113 (0,9 procent) en de RPF 390 (3,1 procent). Bij de in 1978 gehouden ge meenteraadsverkiezingen behaalde SGP/HKV/GPV 1914 stemmen ofwel 18,1 procent. Het besluit dat SGP, HKV, GPV en RPF met één programma en één kandidatenlijst aan de komende gemeenteraadsverkie zingen zouden gaan meedoen werd ge nomen na drie vergaderingen van de plaatselijke partijvoorzitters, welke bij eenkomsten worden voorgezeten door de heer J. W. van de Werken. Afgespro ken is dat voor de kandidatenlijst van de Protestantse Combinatie Wad dinxveen door de SGP en de HKV ieder WADDINXVEEN - Leerlingen van de vijfde klas van de openbare mr. A. de Roosschool aan de Wingerd heb ben voor hun ouders de musical ’’Geen tijd voor Kerstfeest” opge voerd. Dat gebeurde vorige week dinsdag- en woensdagavond. Het wa ren zeer sfeervolle avonden met na afloop voor iedereen een kop warme chocolademelk. Deze musical, een uitgave van Benny Vreden Produkties met tekst van Thera Coppens en muziek van Hans Peters Jr. in een bewerking van de leerkrachten, trok beide avonden een volle zaal met leerlingen, ouders, grootouders en andere belangstellen den; totaal ca. 250 aanwezigen. Het verhaal speelt zich af in het Circus Boemdijee waar aan de cir cusartiesten, een acrobate, koord danseres, leeuwentemmer, clown en vuurvreter een kerstverrassing wordt aangeboden. De artiesten hebben daar eigenlijk geen tijd voor daar zij ook met Kerst hun kunstjes moeten doen. Na veel aandringen mag de kerst verrassing toch komen en wordt het Kerstspel opgevoerd. Niet alleen de circusartiesten keken en genoten van de zingende Maria, Jozef, engelen, ezels, ossen, koningen, schapen en herder, ook in de zaal werd erg meegeleefd. straat 80, waarin tot voor kort Boek handel Burger was gehuisvest. De winkeloppervlakte is hiermede verdubbeld, zodat de heer Visser en zijn zoon het assortiment flin’k hebben kunnen uitbreiden om zo hun klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. De nieuwe winkel aan de Dorpstraat is overigens een lust voor het oog. Alle rollen behang en verfartikelen staan ruim en overzichtelijk in een heldere omgeving uitgestald, zodat de klant nog beter kan zien wat hij of ONDER INVLOED De afgelopen week werden drie automobilisten aangehouden in ver band met het besturen van hun auto, waarbij zij onder invloed van alco hol verkeerden. Eén van de bestuur ders pleegde al rijdend diverse ver keersovertredingen en had nagenoeg de gehele rijbaan van de Beyerinck- laan nodig. TANKEN ZONDER GELD Op maandag 14 december en op don derdag 17 december werd bij het benzinepompstation langs de rijks weg 12 respectievelijk voor f. 125,— en f. 65,— getankt, waarna men weg reed. In het eerste geval werd aanvan kelijk voor f. 25,— benzine getankt, waarna voor ongeveer f. 100,— diesel werd getankt in een aantal jerry- cans. Tegen beide bestuurders wordt proces-verbaal opgemaakt. INBRAAK/DIEFSTALLEN In de nacht van woensdag 16 op don derdag 17 december werd ingebro ken in een school aan de Peter Zuidlaan. Het is niet precies bekend hoe men is binnengekomen. Ont vreemd werd een videorecorder. De afgelopen week werd twee keer aangifte gedaan van diefstal van een fiets. Eén fiets werd teruggevonden. Op donderdag 1 7 december werd in gebroken in een woning aan de Sniepweg. Er werden aldaar enkele sieraden ontvreemd. De afgelopen week werden meldin gen van diefstal uit geparkeerde per sonenauto’s gedaan. Het betrof hier auto’s welke stonden geparkeerd in de leplaan en de Stationsstraat. In een aantal gevallen is het bij een poging gebleven. Drie van de 7 auto’s waren niet afgesloten. Ontvreemd werden in totaal 3 pakjes sigaretten en twee radiocassetterecorders. Op vrijdag 18 december werden door attent winkelpersoneel bij de Spar aan de Passage twee personen be trapt bij winkeldiefstal. Beide per sonen werden overgegeven aan de Waddinxveense rijkspolitie, die hen heeft aangehouden en voor ver hoor naar het groepsbureau heeft overgebracht. VENTEN ZONDER VERGUNNING Op maandag 14 december werd te Moerkapelle door twee mannen ge vent met kerstbomen. De uit Gouda afkomstige mannen hadden een Behang- en schildersbedrijf Visser Zn., met drie schilders in vaste dienst, beschikt niet alleen over een doelmatige winkeloppervlakte, maar heeft ook een keuken en een maga zijn, waar een grote voorraad auto- lakken en indrukwekkende mengma chines een plaats hebben gevonden. Het Waddinxveense bedrijf heeft dan ook nu alle ruimte en is daar dan ook met recht trots op. Met dit vignet zullen vanaf 1 januari 1982 meer dan 3000 van de 4000 Nederlandse advocaten (waaronder de Waddinxveense advocaat mr. D. Hoedemaeker) kenbaar kunnen maken, dat men bij hen voor een eerste oriënterend gesprek terecht kan tegen een speciaal tarief. Dit zogeheten TOGA-tarief bedraagt f. 50,— of minder. WADDINXVEEN Protestantse Combinatie Waddinxveen. kortweg PCW. Dat is de nieuwe naam van de vier politieke groeperingen Her vormde Kiesvereniging (HKV), Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en Reformatorische Poli tieke Federatie (RPF), die gezamenlijk aan de op 2 juni 1982 te houden gemeenteraadsverkiezingen zullen deelnemen. Zoals bekend werkten de Hervormde Kiesvereniging en de SGP al sinds jaren samen. Dit samenwerkingsverband werd in 1978 uitgebreid met het GPV en daar komt dus in de periode 1982-1986 de RPF bij. Dat de plaatselijke Reformatorische Politieke Federatie nauw is verwant met SGP/HKV/GPV bleek al bij de ge meenteraadsverkiezingen in 1978 toen de RPF - die zich zei te richten op poli tiek daklozen en op verontruste CDA’ers - de kiezers het dringende ad vies gaf op de drie samenwerkende re formatorische partijen te stemmen. Als afsluiting van deze geslaagde hap pening kwam de groep Fake. Een Alp hense rock-formatie die geïnspireerd begon met hun optreden. Deze jongens hadden tevens de gehele dag voor P.A. en lichtinstallatie gezorgd, naar ieders tevredenheid, maar het resultaat was jammer genoeg dat de mannen behoor lijk moe geworden waren, waardoor he laas hun normale niveau niet bereikt kon worden. De kleine harde kern bezoekers die de moeite genomen hadden tot dit late uür aanwezig te blijven konden de muziek echter zeer goed verteren en werd met de nodige enthousiaste bijval gehonoreerd. Het aantal werkloze mannen in het gewest Gouda was eind november 224 hoger (tot 2721) dan eind ok tober 1981. Het aantal werkloze vrouwen daalde met 19 tot 1220. De vraag naar ’personeel daalde van 204 naar 176. Het aantal werkloze man nen en vrouwen dat een deeltijd- funktie zoekt steeg van 462 tot 484. In de metaal daalde de vraag (nu zijn nog 85 vakatures bij het G.A.B. geregistreerd) en nam het aanbod toe (er zijn nu 305 werklozen geregis treerd). De situatie in de bouw is in snel tempo verder verslechterd. Eind november stonden 777 bouwvakkers ingeschreven, voor wie 10 vakatu res bekend waren. In de komende weken wordt een verdere stijging van het aantal werklozen in de bouw verwacht. Verder blijven knelpunten: de han- delssector, de kantoorsèctor en de ongeschoolden (onder wie veel bui tenlandse werknemers). De cijfers over de duur van inschrij ving laten zien dat er nog steeds beweging is op de arbeidsmarkt. Im mers: bij de mannen staan 1578 per sonen nog niet langer dan 6 maan den ingeschreven, dat is bijna 58 procent. Bij de vrouwen is het per centage: ruim 63 procent. Min of meer hetzelfde geldt voor de vaka tures. Er is weliswaar sprake van een laag aantal vakatures, maar ook dat is een momentopname. Regel matig worden vakatures vervuld en nieuwe aangemeld. Tegelijk moet ge wezen worden op het toch grote aan tal personen dat langdurig (langer dan 12 maanden) werkloos is: bij de mannen bijna 23 procent; bij de vrouwen: bijna 18 procent. JEUGDIGEN Van de 2721 werkloze mannen be horen er 919 tot de leeftijdsgroep 16 t/m 24 jaar, dat is bijna 34 pro cent. Van de 1220 werkloze vrouwen behoren er 786 tot deze leeftijds- kategorie, dat is ruim 64 procent. Door een groot aantal bedrijven is voor meerdere personeelsleden toe stemming voor ontslag gevraagd. Voor de ruim 70 personeelsleden van bijv, timmerfabriek De Concurrent in Bergambacht werd door de curator een ontslagvergunning gevraagd, in verband met het faillissement van dit bedrijf. Gelet op de problemen bij andere timmerfabrieken is het niet te verwachten dat veel van deze werk nemers direkt elders werk zullen vinden. VERWACHTINGEN Er zijn nog geen tekenen welke wij zen op een mogelijke verbetering van de arbeidsmarktsituatie op korte termijn. De werkloosheid in Midden- Holland is bij de mannen nu geko-K men op 4,9 procent, bij de vrouwen op 9,5 procent. Vergeleken met de percentages in de provincie en in het land is dit nog re latief niet zo ongunstig. Toch lijkt het erop alsof de situatie in deze regio in snel tempo aan het ver slechteren is. Wel is een positief punt dat er nog enige beweging op de ar beidsmarkt is. vrachtauto vol kerstbomen bij zich. Tegen hen is proces-verbaal opge maakt. VERLICHTING De afgelopen week werden 25 be stuurders aangehouden terzake het rijden zonder goede verlichting. In de meeste gevallen betrof het hier zeer jeugdige scholieren, die bewust niet de verlichting hadden ingescha keld. AANRIJDINGEN Op maandag 14 december omstreeks 20.30 uur vond er op de Piasweg nabij de manege een flankaanrijding plaats tussen twee personenauto’s, waarna één van de betrokkenen er meteen vandoor ging. De gehele lin kerzijde van de aangereden auto was beschadigd. Op dinsdag 15 december omstreeks 16.30 uur vond er op de parkeer plaats nabij de Passage een aanrij ding plaats tussen twee personen auto’s. Bij het achteruitrijden botste één van de bestuurders tegen een achter hem rijdende personenauto. Lichte materiële schade ontstond hierbij. Op donderdag 17 december om 17.05 uur deed zich een licht onge val voor op de Noordkade en wel op het gemeenteterrein voor de brand weerkazerne. Een automobilist reed achteruit een parkeervak in en een tweede automobilist, die juist het ter rein tje op reed, kon niet meer uit wijken. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. F r/*' 't -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 7