Scholieren vrezen werkloosheid Dr. L. de Jong over Waddinxveen en Boskoop in hongerwinter van 1944 Rudolf Schock maar even de grote lyrische tenor TBR voor poging tot doodslag op Waddinxvener ANWB-cursus KERSTCONCERT BOSKOOPSE Sfeervol concert Die Gouwe Sanghers Kerst-lnn in De Stek JORIS- EN SCOUHNGB AND Boskoopse bomen langs de weg als brandstof Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog ASTRID VAN HI I DEN IN BONKELAAR Pech Onderweg I I I I I I I 'L. nu zuinig met energie verstandig voor morgen! door M. MOS Der onvoorwaardelijke terbeschikkin hechtenis zit. A x De jongeman wordt ervan verdacht een man met messteken om het le ven te hebben willen brengen. Ro bert kwam met zijn slachtoffer in aanraking op het Stationsplein van Waddinxveen waar hij op een bank zat. Een man kwam naast hem zit ten en vroeg de jongen mee naar zijn huis te gaan. Tweede kerstdag begint eveneens om 11.00 uur. Om 14.45 begint de film ‘Terrorist tussen twee vuren’. Voor al le leeftijden. Om ongeveer 16.00 uur een optreden van Hosanna en ds. Van 't Hoff verzorgt de dagsluiting om 17.00 uur. Gedurende beide dagen zijn een tafeltennistafel, sjoelbakken, boe ken, een leestafel en een televisie aan wezig. Bijna 700 bezoekers hadden de forse toegangsprijs van f 25,over om Ru dolf Schock te kunnen beluisteren. Waarschijnlijk zijn zij, als zij uitsluitend voor hem kwamen, enigszins teleurge steld. Gelukkig was er nog veel goeds te beluisteren, zodat een ieder aan het eind van de avond in de Ontmoetings- kerk kon zeggen: "Het was een mooie avond". Het koor onderscheidde zich in een aantal a-capella werken, waarvan de uitvoering dank zij de verfijnde muzika liteit, zuivere en evenwichtige klankge- ving, ook in de pianissimo, een hoog ni veau vertoonde. In het "Ehre sei Gott in der Höhe" uit de Deutsche Messe kwamen vooral de mooie bassen, waar over het koor beschikt, goed tot zijn recht. Uit dezelfde Messe werd "Heilig ist der Herr" gezongen,begeleidt op het orgel door Hans Broekman. Öok dit werk.zou zich uitstekend lenen voor a- capella. ANTOINETTETIEMESSEN De sopraan Antoinette Tiemessen met haar mooie, welluidende stem begon haar eerste optreden met het "Ave Ma ria", hetwelk zij mooi zong, maar niet indrukwekkend. Meer indruk maakte zij met haar solo met het koor en de fraaie bariton Jill den Breker in een werk uit de opera "La Forza del De- stino” van Verdi. Bijzonder leuk en DEN HAAG - Ongeveer zestig percent van de scholieren in Zuid-Holland vreest na hun studie werkloos te worden. Dat gegeven blijkt uit een bliksemonderzoek, door de werkende CNV jongeren gehouden in diverse scholen. Vijfhonderd scholieren werden hierbij geënqueteerd. Bijna tweederde van de ondervraagde scholieren zijn bang na hun schooltijd niet aan de slag te kunnen. Vijftien percent is daarvan overtuigd en zestig percent was daar nog niet zeker van. Hoewel MAVO scholieren een groter kans lopen geen werk te zullen vinden is de vrees onder hen minder groot dan bij het lager be roepsonderwijs. Wellicht als gevolg hiervan is de animo om door te leren relatief groot: bijna zestig percent gaf te kennen dit voornemen te hebben. Onder LBO en MAVO scholieren ligt dit cijfer lager: veertig percent. Wat tijdens het onderzoek ook opviel was dat slechts zestien percent van de leer lingen ooit een bezoek bracht aan een arbeidsbureau. De CNV-jongeren zullen er bij de minister van Sociale Zaken op aandringen dat hierin verandering wordt gebracht. Zeker nu de jeugdwerkloosheid omvangrijke vormen heeft aangenomen. Overigens bleek maar veertig percent van de onder vraagden te weten dat Den Uyl op dit moment minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is. Eind november van dit jaar werden in Boskoop 81 werklo zen geteld. Van hen zijn 11 zgn. schoolverlaters. Bejaarden of invaliden die niet zelfstandig kunnen komen kunnen op gehaald worden. Tijdens de Kerst-lnn moet hiervoor contact opgenomen met De Stek, tel. 5264. Voor jonge kinderen is er een oppas. De wereldberoemde tenor Rudolf Schock in de Waddinxveense Ontmoetingskerk. Foto: Cees Bakker}. BOSKOOP - Door de Ned. Hervorm de, de Gereformeerde en de Chr. Ge reformeerde Kerk in Boskoop wordt op eerst en tweedè kerstdag opnieuw een Kerst-lnn georganiseerd. Deze wordt gehouden in De Stek aan de Puttelaan. De kerken willen met dit gebeuren ie der de gelegenheid bieden voor kortere of langere tijd binnen te lopen en met elkaar het kerstfeest te vieren. Eerste kerstdag is de aanvang om 11.00 uur. Om 11.30 uur een optreden van het koor The Joy Singers. Om 15.00 uur een optreden van het Her vormd Kinderkoor onder leiding van Siem Cok. Hans Ferweda begeleidt op orgel. Tot 20.00 uur. BOSKOOP Voor de zevende achtereenvolgende maal geeft de Joris- en scoutingsband Boskoop op de middag van Eerste Kerstdag een con cert in de R.K. kerk aan de A. P. van Neslaan in Boskoop. Zo langzamer hand een traditie, en gezien de belangstelling een gewaardeerde traditie. Medewerking verleent ook dit keer de Scoutingsband De Schouw. Dit alles om 15.00 uur in een sfeervol versierd Boskoops kerkgebouw. Onder leiding van dirigent Martin Visker speelt de Scoutingband ‘An in ternational Christmas’ en ‘A wonder ful rockmachine’. De tamboergroep onder leiding van René van den Berg speelt diens compositie ‘Con Fuoco’, een slagwerstuk in vier partijen. Te vens begeleidt de Scoutingband een deel van de samenzang. Ook nu weer een ongedwongen con cert. Er w'ordt niet verlangd dat men stijf en stil zit te luisteren. N.iemand zal er aanstoot aan nemen wanneer kinderen praten of opstaan. Mede hierdoor een ontspannen muzikaal ge beuren dat ook voor jongeren aan trekkelijk is. Het Boskoopse mannenkoor Die Gouwe Sanghers. Foto: Cees Bakker). speels klonk, naar eigen interpretatie "Madonna Kindje” van C. van Renes. Samen met Rudolf Schock zong zij het duet "Ach, ich hab 'in meinem Herzen” hetwelk pretentievol en fraai vertolkt werd. RUDOLF SCHOCK Het is voor een mannenkoor natuurlijk een hele eer om met zo’n beroemde te nor te mogen optreden als Rudolf Schock. Het moet een grote teleurstel ling zijn om te constateren dat in het eerste optreden van de tenor met het koor in het "Agnus Dei" van G. Bizet de grote verwachtingen niet beloond worden. Dit werk ligt de Koning der Operette in het geheel niet. Hij had dui delijk moeite om de juiste hoogte te ha len. In zijn tweede optreden met de solo "Selig sind, die Verfolgung leiden” Werd het iets beter, maar nergens was het stralend. Aan het ”lch bete an die Macht der Liebe” werd geen inhoud gegeven. Beter verging het hem in ”Drei Könige" van Peter Cornelius, waar even de grote lyrische tenor, die hij eens was, naar boven kwam. Rudolf Schock genoot zichtbaar van het app laus van het publiek, wanneer hij met jeugdig élan het podium betrad. Het is waarschijnlijk dit applaus waar ”Der Rudolf’ nog niet buiten kan.... HANS BROEKMAN Zowel koor als solisten werden zeer kundig begeleid door de ervaren Hans Broekman, die de vleugel als het ware bespeelt met een gemak, die bewon dering afdwingt. Het is plezierig luiste ren naar Hans Broekman, die voor alle uitvoerenden een ’’rots in de Branding” is en een uitstekende steun voor de dirigent. WADDINXVEEN In een sfeer volle Waddinxveense Ontmoetings kerk werd vorige week vrijdaga vond een op niveau staand concert gegeven. Het Boskoopse mannen koor Die Gouwe Sanghers liet zich onder leiding van Aad Vos, zuiver horen in een aantal a-capella- werken uit de opera en met uitste kende begeleiding van Hans Broek man in werken, die de schaduw van het naderende kerstfeest vooruit wierpen. Grote publiekstrekker was de tenor Rudolf Schock, die voor een drietal concerten in Ne derland was. verdwenen uit het straatbeeld, houtbes- trating (bij parken en plantsoenen) werd verstookt. Dr. De Jong in zijn boek: "Als men dat hout niet ergens kon vinden of kopen (maar een zak hout kostte in Amsterdam op de zwarte markt al gauw 40,hetgeen gelijk was aan .het weekloon van een ge schoolde arbeider), dan zat er niets an ders op dan delen van de woning die men in gebruik had (in de regel was dat een huurwoning) te slopen: kasten, bin nendeuren, de zolderbetimmering, vloerplanken, soms werden zelfs hou ten meubels stukgeslagen. Het Militair Gezag ging onmiddellijk na de bevrijding in Amsterdam. Rotter dam en in tien Zuidhollandse gemeen ten (waaronder Boskoop) steekproefs gewijs na in hoeverre uit de woningen het binnenhoutwerk geheel of gedeelte lijk was verdwenen; dat bleek in Am sterdam in 15% van de woningen het ge val te zijn, in Rotterdam in 45%, in de tien Zuidhollandse gemeenten in 12%. In deze twaalf gemeenten was de situa tie opgenomen in bij elkaar 370 gezin nen - elders in het westen des lands be zochten enquêteurs van het Militair Gezag 2164 gezinnen. Het onderzoek strekte zich op dit punt dus tot 2534 gezinnen uit - 11% van die gezinnen had het binnenhoutwerk ge heel of gedeeltelijk opgestookt en van die 11behoorde meer dan de helft tot de gezinnen die een jaarinkomen had den van minder dan f 1.400,De sta tistische cijfers die uit deze enquête zijn gebleken, moeten met grote voorzich tigheid worden gehanteerd, maar zij maken toch wèl waarschijnlijk dat in 'tienduizenden gezinnen het binnenhou- werk van de woningen geheel of gedeel telijk in de kachel of in het noodka- cheltje is opgestookt. Menigeen stookte trouwens ook een deel van zijn boeken op - zonder papier kon men de kachel en het noodka- cheltje nu eenmaal niet aan krijgen (het noodkacheltje moest trouwens op menige dag verscheidene malen aange maakt worden) en de kranten waren miniem klein." Repertoire Voor dit concert heeft de Jorisband Boskoop concessies gedaan wat be treft de repertoirekeus. Speelt de Jo risband normaliter populaire werken, voor dit concert heeft men zich op het meer serieuze werk gestort. Stukken met meer ‘achtergrond’ die zich niet voor iedere gelegenheid lenen maar juist wèl voor een kerstconcert. Een deel van de te spelen werken vindt zijn oorsprong in studiewerken van klassieke componisten. Stukken die minder bekend zijn dan hun meester werken maar waarin toch de klassieke toon onmiskenbaar aanwezig is. Een ander deel van het repertoire is wat tnoderner van aard, zoals de suite uit Jazz and Blues for Piano van David Krachenbuehl en een koraalachtig stuk van Jan de Haan. Alle werken Toelichting De Jorisband Boskoop is een nu bijna tien jaar bestaand kooperorkest dat zich met goed in het gehoor liggende nummers richt op een breed publiek. Het genre waarin dit orkest zich door gaans beweegt bevat onder meer big band-achtige nummers, dixieland en bluesmuziek Latijns-Amerikaans. Het orkest bestaat uit ruim 25 personen en heeft een bezetting trompetten, trom bones, hoorns, baritons, bas, basgi taar en een uitgebreide slagwerkgroep. Tijdens het concert zal de Jorisband niet alleen als totaal, maar ook in af zonderlijke groepen te horen zijn. Zo treden een koperkwartet, een hoorn trio met slagwerk en een uitgebreide kopergroep afzonderlijk voor het voetlicht. Enkele bekende titels uit het programma zijn de Triomfmars uit de opera Aida van Verdi en een stuk uit het beroemde Pump and Circumstan ce van Elgar waarmee duizenden enthousiastellingen jaarlijks de Royal Albert Hall doen trillen onder het ge luid van hun stemmen tijdens de Last night of the proms in het Land of ho pe an glory. Voorts enkele onbekende titels die tij dens het concert van een mondelinge toelichting worden voorzien. Eerste kerstdag, aanvang 15.00 uur. Toegang gratis. Het gehele concert duurt ongeveer een uur. De verdachte stemde toe omdat, zo verklaarde hij ter zitting, hij ”de bui al zag hangen”. Al snel bleek dat de man uit was op seksueel contact. Na de man te hebben geholpen, stak Ro bert met een mes in de borst van zijn slachtoffer. Snel medisch ingrijpen redde het leven van de man. De verdachte is al enkele malen voor geweldsmisdrijven veroordeeld. Vol gens de officier handelde Robert uit gevoelens van walging en afkeer. Een langdurige behandeling achtte hij noodzakelijk, een opvatting die door de raadsman van Robert werd ge deeld. ’’Doden wilde ik die man be slist niet. Weliswaar heb ik enkele malen op hem ingestoken, maar dat deed ik zonder op een bepaalde plaats te mikken,” zei de 18-jarige Boskoper zelf tegen de rechtbank. ’t Is, dat een messteek in de hart- tuigden van een intens en door de razzia-slachtoffers ontzaglijk g ewaar- deerd medeleven.” VOEDINGSRAAD BOSKOOP In het Westen waren er gedurende de oorlogswinter van 1944 weinig of geen levensmiddelen. Hier en daar in onze streek waren dan ook door gemeente besturen aparte organisaties opgericht om voedsel naarde betrokken gemeen ten te halen. Dr. De Jong w'eet het niet precies, maar volgens hem was er eind januari 1945 ook van een dergelijke or ganisatie sprake in Boskoop. Dr. De Jong in zijn boek: "Boskoop kreeg een Voedingsraad welks leden voedsel' inzamelden in nabije land bouwgebieden ter uitdeling aan zieken en voor de kindervoeding (voor de kin deren werd ca. 20 ton aan voedsel bij eengebracht, gedeeltelijk evenwel na de bevrijding) - daarnaast kon de raad vóór de bevrijding tot acht keer toe een vrachtauto naar de provincie Gronin gen sturen die vandaar (niet zonder grote moeilijkheden!) met in totaal ruim 22 ton aan levensmiddelen terug keerde, bij een landbouwer die zijn diensttijd gedurende de mobilisatieda- gen van 1939-1940 in Boskoop door bracht, mocht”, aldus het verslag van werkzaamheden van deze Voeding sraad, ’’telkens de auto worden bijgela den totdat ze geheel gevuld was.” Deze transporten vonden plaats met goedkeuring van de Voedselcommissa- ris voor Zuid-Holland (zijn bureau gaf dus de vervoervergunningen af), maar de Voedingsraad mocht van het derde transport slechts de helft en van het vierde tot en met achtste deel een tiende deel voor eigen uitdeling behou den - de rest moest worden afgestaan aan de centrale keukens te Gouda waar het voedsel werd gekookt dat in Bos koop werd uitgedeeld aan diegenen die de gebruikelijke weekkaarten hadden gekocht. BEDROEVEND De kwaliteit van dat warme voedsel was overigens vaak bedroevend, meerdere malen (werd) voedsel opgeschept dat, hoewel goedgekeurd voor de mense lijke consumptie, door huisdieren werd geweigerd", en in april moesten de weekkaarthouders "soms genoegen ne men met wat in lauw water ronddrij vende reepjes rode- of zuurkool" die "bij een gezin van zes personen een theekopje vulden" - niettemin had bijna twee-derde van de Boskoopse bevol king voor deze voedselverstrekking de nodige bonnen ingeleverd en het no dige geld betaald. Aan de uitdelingen door de Voeding sraad zélf kon een scherpe controle voorafgegaan: wie extra voedsel aan vroeg, deed dat op een formulier waarop hij moest invullen wat hij nog aan zelfverzamelde levensmiddelen in huis had en waarop hij verklaarde ac- coord te gaan met huiszoeking. Tot die controle was besloten nadat zich geval len hadden voorgedaan waarin perso nen die nog eigen voorraden bezaten, toch een beroep op de Voedingsraad hadden gedaan." De Boskoopse Voedingsraad liet ook de bomen langs de wegen omhakken voorzover die niet al omgehakt waren, en wees deze toe aan hen die in het ge heel geen brandstof meer hadden, en hij verdeelde ook enige hoeveelheden turf, briketten, anthraciet en olie die bij bur gers in beslag waren genomen; ten be hoeve van ca. zestig tbc-patiënten, ten slotte werd vis gevangen die gebakken werd in slaolie welke door de Bos- koopse illegaliteit ter beschikking was gesteld." HOUTWERK VERSTOOKT In de oorlogswinter 1944 werd er hard nekkig gezocht naar brandstof. Bomen streek op een rib afgestuit is, anders zou het hart doorboord zijn ge weest,” zo stelde de officier van Jus titie mr. D. Hart daar tegenover. RAPPORT Tijdens de terechtzitting ontkende Robert vermoed of geweten te heb ben, dat de Waddinxvener homofiel was. Uit het rapport van de psychia trische observatiekliniek Pieter Baan- centrum te Utrecht bleek, dat Ro bert een affectief verwaarloosde jongeman is. Het ontbreken van ’’nestwarmte” thuis heeft tot scheef groei en de zelfkant van jeugdben des geleid, aldus de gedragsdeskun digen. Volgens hen is een intensieve psychiatrische behandeling, die waar schijnlijk enkele jaren zal duren, dringend noodzakelijk. ”Een paar jaar? Dat is sterk over dreven. Het kan veel korter,” zo riep de Boskoper uit. ’’Deze reactie past precies in de visie van de gedrags deskundigen, dat u uw problemen schromelijk onderschat,” aldus recht bankpresident mr. T. Fransen. ”Er is een goede kans, dat u er weer hele maal bovenop komt. Maar dat vergt geruime tijd.” Uitspraak dinsdag 29 december. Ontsnappen uit de stoeten was nauwe lijks mogelijk, maar in Delft waar de Rotterdammers en Schiedammers in gebouwen van de Technische Hoge school moesten overnachten en waar de Centrale Keuken voor warm eten en brood zorgde, stelde een illegale groep bima tweehonderdvijftig razzia- slchtoffers die gedaan hadden alsof zij bij de voedselvoorziening waren inge schakeld, in staat in de stad onder te duiken. Een dergelijke hulp werd ook elders verleend, zoals de inwoners van streken, steden en dorpen waarde Rot terdammers en Schiedammers door heen trokken, over het algemeen ge- DINSDAG 22 DECEMBER 1981 WADDINXVEEN/BOSKOOP/DEN HAAG In het vorige week ver schenen deel 10b (eerste helft) uit de serie Het Koninkrijk der Nederlan den in de Tweede Wereldoorlog door dr. L. de Jong ("Het laatste jaar dat in hoofdzaak de periode van september 1944 tot april 1945 behandelt inTuim 750 pagina's, worden ook oorlogsgebeurtenissen en -situaties be schreven die met Waddinxveen en Boskoop te maken hebben. DIE GOUWE SANGHERS Aad Vos is een typische mannenkoor dirigent. Een man, die zijn vak verstaat. Zijn directie is direct en laat aan duide lijkheid niets te wensen over. Hij houdt kennelijk van romantische en effect volle werken. Hij weet zijn koor te in spireren en waarschijnlijk kan hij met dit mannenkoor nog meer bereiken als er momenten zijn van totale "eenheid". Dan zouden de even ongelijke inzetten bij het 2 de a-capella werkjes. "Am Kü- hlende Morgen" van R. Pracht verme den kunnen worden. Overigens mag ge zegd worden dat het koor alert reageert ■'op de wensen van de dirigent, die de spanning na elk werk nog even vast hield. lijke buitenwijken van Rotterdam grote groepen lopen naar het station te Delft. Op de tweede dag van de razzia werd het station Delftse Poort wèl ingescha keld en voorts liepen op die eerste en op de tweede dag grote groepen naar en kele kleine, niet-vernielde havens op de noordelijke Maasoever, waar rijnaken en sleepboten gereedlagen - andere grote groepen werden te voet de stad uitgevoerd, niet alleen in de richting van Delft maar ook in die van Wad dinxveen en Gouda. Veel vrouwen die tevoren bij de verza melplaatsen waren gaan staan, volgden al die colonnes zo ver mogelijk. "On derweg", aldus een verslag, "kwamen uit de zijstraten nog meer vrouwen en kinderen toegestroomd. De vrouwen zochten de colonnes af in de hoop, on der de duizenden gezichten hun man of hun zoon te ontdekken.... Groot was de ontroering: kinderen riepen hun vader goedendag, huilend stonden vrouwen langs de kant.” "Tegen enen", zo noteerde op zaterda gavond, terugziende op wat 's middags was gebeurd, een inwoonster van Kra- lingen in haar dagboek, "gingen er plot seling geruchten dat er een mannen transport via de Hoofdweg zou plaats hebben naar Gouda. Er ontstond een run onder de vrouwen in de richting van de Hoofdweg. Later hoorden we dat er van 's morgens vroeg af talloze vrouwen en kinderen al op de Hoofdweg hadden gestaan met eten en kleren. Flet weer was koud, niet zo winderig, maar wel met regenbuien en dan weer heldere zon. Tegen half twee opeens een ge roep: ze komen van de Hoflaan, en daar kwam het eerste transport.... Heel lang zaam, stap voor stap, (zag men) naderen een dichte menigte mannen, die de hele rijweg vulde, geëscorteerd door enkele militaien met geweer in de aanslag, om de zóveel pas, en begeleid door talloze vrouwen en kinderen. Heel langzaam kwam de stoet dichterbij en hoorde je de stemmen. Mannen en vrouwen rie pen elkaar een afscheid toe: "Moed houden", "Oranje boven”. Vrouwen huilden. Meisjes liepen mee, met hun armen om haar jongen geslagen. Vrou wen met kinderwagens, oude mannen en vrouwen. Van alle kanten kwamen vrouwen aangerend rriet dekens, kleren en eetwaren. Anderen liepen weer te rug om nog dingen te halen of vriendin nen te waarschuwen, snikkende, hui lendeVijf transporten zijn die mid dag langs gegaan.... Er werd verteld dat het doel Zwolle was.... Er waren jon gens bij, zo van de straat opgeraapt, met alleen een boezeroentje over hun blote lijf en colbertjasjes. Er waren er op klompen. In de stoet liepen o.m. poli tieagenten, postboden en conducteurs, allen in uniform". ONTSN APPEN KON NIET Weggevoerd uit Rotterdam en Schie dam werden ca. vijftigduizend mannen: vermoedelijk twintigduizend te voet, twintigduizend per schip en tienduizend per trein (een groep van ca. vijfhonderd mannen moest fietsen, naar Amers foort). Te voet liepen sommigen, gelijk reeds vermeld, naar Delft, anderen via Waddinxveen en Gouda naar Utrecht en vandaar naar Soesterberg en Amers foort, zelfs nog verder: naar de plaatsen aan de zuidelijke Veluwezoom waar zij aan het spitten werden gezet. Het weer was op de dagen waarop die transpor ten te voet plaatsvonden, aan de koude kant - één dag was er, maandag de 13de, waarop het vrijwel onafgebroken fe- gende. "Vermoeid, gepakt en gezakt.... met bagage die steeds zwaarder scheen te worden, liepen de mannen”, aldus een verslag, "tientallen kilometers per dag. Rust werd hun zelden gegund, en dan nog slechts voor korte tijd. Met na tte, pijnlijke voeten, hongerig, de han den vol blaren van het sjouwen, rug en schouders stuk van de drukkende ba gage, met kapotte schoenen, sleepten zij zich voort" - zij die niet verder kon den, werden op gevorderde boerenwa gens geladen. zijn, zoals steeds bij de Jorisband, gearrangeerd door dirigent Joop Veenstra. WADDINXVEEN De Vroeger in Waddinxveen gewoond heb bende zangeres Astrid van Hel den treedt zaterdagavond 9 ja nuari om acht uur in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar op in een show vol verrassingen. Ze doet dat Op initiatief van de film- en theaterwerkgroep De Spintol. Astrid van Helden is moeilijk on der één noemer onder te brengen. Het is een speelse, talentvolle zangeres met een stem, die met hetzelfde gemak jazz, rock "n roll, ballades, semi-klassieke- en caba retachtige nummers zingt. GOUDA De ANWB gaat in Gouda weer een cursus Pech Onderweg hou den. De cursussen zullen beginnen op dinsdag 12 januari, donderdag 4 fe bruari, dinsdag 9 maart en donderdag 22 april en zullen worden gegeven in de Christelijke LTS Nieuwe Vaart aan de Kanaalstraat 31 in Gouda, steeds om 19.30 uur. De deelnamekosten bedra gen 80,voor ANWB-leden en 97,voor niet-leden. Een groot aantal automobilisten wil meer weten over de techniek van de auto om zelf storingen te kunnen op sporen en verhelpen. Meer dan 150.000 mensen volgden daartoe in de afge lopen 20 jaar de Cursus Pech Onderweg van de ANWB. De belangstelling is groeiend. Dat geldt met name voor het aantal vrouwelijke cursisten, ongeveer 50% van het aantal cursisten bestaat nl. uit vrouwen. Gedurende vier achte reenvolgende weken kan men tijdens lesavonden van ca. 2‘/2 uur deelnemen aan dit praktisch auto-onderricht. Het accent ligt bij Pech Onderweg op het zelf-doen, met als doel de automo bilist een zekere mate van handigheid bij te brengen met het technisch ge deelte van de auto. Daartoe wordt tij dens het onderricht gebruik gemaakt van een auto waarvan van tevoren sto ringen zijn aangebracht door de in structeurs, ervaren Wegenwachten en Keurmeesters van de ANWB. Met behulp van duidelijke tekeningen en een aantal belangrijke onderdelen wordt aandacht besteed aan o.a. de ont steking, carburatie, koeling en smering, terwijl ook het starten onder alle weer somstandigheden wordt behandeld. Ie dere cursist ontvangt een handig cur susboek dat ook na afloop van de lessen zijn nut heeft bewezen. Ervaring van de Wegenwacht heeft namelijk geleerd dat een groot aantal storingen door niet- autotechnisch geschoolden die de Cur sus Pech Onderweg hadden gevolgd, zelf kon worden verholpen. Na aanmelding ontvangen de cursisten een bericht van inschrijving waarin na dere gegevens over de lessen worden bekendgemaakt. Belangstellenden kun nen zich opgeven bij: AN’WB-kantoor Gouda, Stationsplein 1b, telefoon 01820-24444. WADDINXVEEN/ROTTERDAM Wegens poging tot doodslag eiste vorige week dinsdag de officier van justitie in Rotterdam, mr. D. Hart, onvoorwaardelijke terbeschikkingstelling van de regering (TBR) tegen de 18-jarige Robert uit Boskoop, die al 135 dagen in hechtenis zit. Waddinxveen komt ter sprake als het gaat om de jacht op mannen in Rotter dam, die na op straat gedreven te zijn onder andere Waddinxveen passeerden en daarbij de nodige hulp van de bevol king ondervonden, terwijl Boskoop in de laatste oorlogswinter beschikte over een Voedingsraad, welks leden voedsel inzamelden in nabije landbouwgebie den ter uitdeling aan zieken en voor de kindervoeding. Daarnaast kon de raad vóór de bevrijding tot acht keer toe een vrachtauto naar de provincie Gronin gen sturen die vandaar met in totaal ruim 22 ton aan levensmiddelen terugkeerde. JACHT OP MANNEN In het najaar van 1944 waren de Duit sers druk in de weer om spitters bij el kaar te krijgen. Deze jacht op de man nen werden ware razzia’s om de bezet ter te kunnen laten beschikken over voldoende spitters voor het aanleggen van de nodige stellingen.in Nederland en Duitsland. Het op straat drijven van mensen voltrok zich ook in Rotterdam en Schiedam. Dr. De Jong in zijn boek: "Vrijdagoch tend 10 november 1944 omstreeks half zeven waren Schiedam en de buitenwij ken van Rotterdam afgesloten van het stadscentrum. Wie zich voordien op straat had begeven, was door de Duitse militairen naar huis teruggestuurd. Op belangrijke punten in de afgesloten stadsgedeelten waren mitrailleurs opge steld, soms ook kanonnen. Overal lie pen Duitse militairen rond die een ge drukt "Bevel" afgaven of het in de brie venbussen deden. De inhoud van dat stuk schetterde ook uit de rondrijdende luidsprekerwagens: alle mannen van ze ventien tot en met veertig jaar moesten met een voorgeschreven uitrusting ("warme kleding, stevige schoenen, de kens, bescherming tegen regen, eetge rei, mes, vork, lepel, drinkbeker en bo terhammen voor één dag", eventueel ook met hun fiets) op straat gaan staan. "De mannen van de genoemde jaargan gen die bij een huiszoeking nog in huis worden aangetroffen, worden gestraft, waarbij hun particuliere eigendom zal worden aangesproken." Men moest eventuele vrijstellingsbewijzen meene men. Werden die niet erkend, dan zou men kennelijk als spitter worden weg gevoerd." "De dagelijkse vergoeding", aldus het "Bevel", ’’bestaat uit goede kost, roo kartikelen en vijf gulden. Voor de ach terblijvende familieleden zal worden gezorgd. Flet is aan alle bewoners der gemeente verboden hun woonplaats te verlaten. Op hen die pogen te ontvluch ten of weerstand bieden, zal worden ge schoten." De bevolking werd door de actie volle dig verrast. Slechts zeer weinigen slaag den er in, buiten het afgezette gebied te komen, leder voelde zich opgesloten. Dat men slechts "boterhammen voor één dag" moest meenemen, gaf velen de hoop dat de "arbeidsinzet” slechts van zeer korte duur zou zijn. VIA WADDINXVEEN De afvoer vond op drie 'vijzen plaats: per trein, per schip en te voet. Bij de treintransporten kon de bezetter op vrijdag, de eerste dag van de razzia, na tuurlijk niet gebruikmaken van het sta tion dat in het stadscentrum was gele gen: Deltse Poort (Het latere Centraal Station), wél werd toen in Rotterdam- Zuid het station Feyenoord gebruikt en ook moesten uit Schiedam en de weste- - Ss- 'W'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 9