NS keurt werken WELLICHT 40 MILLE VOOR PO O LSI BEVOLKING S|B|S 01828-7994 Automatisch II .WENSEN. Tei. 01828-3822^ de pater makelaardij b.v. Rabobank C3 sparen... een goed recept Is het aanvraagformulier al op de bus? Doe het nü,31 december is de laatste dag! Burgemeester nam van 3 gemeenten afscheid knelpunt ’’Gouda” goed: 1992 klaar [o O GELUKKIG NIEUWJAAR Collecte succes Dansavond UW ADVISEUR VOOR ONROEREND GOED Bijzondere vergadering gemeenteraad Stolwijk, Haastrecht en Vlist Voor automatische spaarders. De Rabobank kent 2 vormen van automatisch sparen: met vaste óf met wisselende maandbedragen. Informeer er naar bij uw Rabobank in de buurt. - vz Nieuwsblad Onafhankelijk Uw Televisiedokter SCHOONSTE MAKERS ^oF arm: A 1 financieringen en verzekeringen agrarische bedrijven vastgoedgebied in geheel Nederland f- i. regionaal specialist voor bemiddeling bij aan- en verkoop van woonhuizen bedrijfshuisvestingen taxaties en adviezen begeleiding cliënten op aan het einde van het jaar willen ook wij u een voorspoedig nieuwjaar toewensen. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen Si B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WILHELMINAKADE58 2741 JV WADDINXVEEN Eenmalige uitkering voor ’alleenstaanden Hebt u het formulier met toelichting op het postkantoor gehaald? En denkt u voor de uitkering in aanmerking te komen? Stuur dan nü het formulier in. Aanvragen die na 31 desember a.s. worden ingediend, worden niet meer behandeld. L ’*T. r i Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 30 DECEMBER 1981 37e JAARGANG No. 1750 STOLWIJK 3. Toespraak en installatie van de HAASTRECHT t O l Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. stroomafname daalde over het hele land met twee percent. verlichte vensters, maar in sommige grote stadswijken ook tien of twintig procent. HOOFDREDACTELR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788; NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065 i M door- van 7 succes van de kaarsenactie. Tellingen en schattingen van het ANP met mede- werking van de Rijkspolitie meldden Hans Veenman: ’’Tijdens een vergade- plaatselijk zestig tot zeventig procent ring op 3 december, waarbij aanwezig waren het Industrieel Contact Wad dinxveen, de Middenstandsvereniging VRIJE KRUISING Bij Moordrecht-aansluiting komt een vrije kruising. Het spoor Den Haag- Gouda zal over het spoor Gouda- Rotterdam worden gelegd. Met het extra vierde spoor dat er komt wordt het mogelijk om gelijktijdig vanuit Rotterdam en Den Haag Gouda bin nen te rijden. Door het spoor naar Alphen a/d Rijn ook in te richten voor het gebruik van treinen naar Den Haag ontstaat de mogelijkheid om ook treinen richting Den Haag en Rotterdam gelijktijdig te laten vertrekken. Hans Veenman van het actiecomité: "Voor Waddinxveense begrippen is dit een gigantisch bedrag, waarvoor wij ie dereen erg dankbaar zijn. De opbrengst zal een dezer dagen worden overge maakt op de bankrekening van de Stichting Mensen in Nood in Den Bo sch. Wij willen een ieder die op eniger lei wijze betrokken is geweest bij de ac tie D-day voor Polen hartelijk danken voor zijn of haar inzet.” "Helaas zijn een aantal straten in de buitenwijken niet gecollecteerd van wege ziekte van een onzer medewer kers. Bewoners van deze straten, en mensen die tijdens de collecte niet thuis waren, kunnen alsnog hun gift storten op onze bekende bankrekeningen." VOORTZETTING Lovende woorden werden er ook tot de heer Van der Linden gesproken tijdens de buitengewone gemeenteraadsverga dering in Haastrecht. Van niemand had de eerste burger hoeven te vertrekken, zo werd gezegd van de man wiens inzet werd geroemd. Haastrechts loco-burgemeester B. de Graaf: "U hebt roofbouw op uzelf gep leegd. Gekomen als de grote onbe kende werd al snel duidelijk dat u het dag en nacht werken, maar ook een fee stje, niet schuwde. Dat laatste heeft u hier zelfs een bijnaam opgeleverd, al werd ik weleens boos als ik die hoorde gebruiken”. De heer Van der Linden noemde hij een voortrekker in vele zaken. ”In Wad- In Stolwijk was de heer Van der Linden duidelijk geëmotineerd. Hij zei daar tot de raad er met veel genoegen gewerkt te hebben. Vooral binnen de muren van het gemeentehuis was het naar zijn zeg gen fijn werken in een frisse en goede sfeer. Maar het Burgemeester-zijn in drie gemeenten ging hem niet in de koude kleren zitten. "Het zijn gemengde gevoelens waar mee ik Stolwijk verlaat. Nu het zover is moet ik sterk aan het idee wennen. Het was en is hier goed. Daarom ben ik blij met het begrip dat voor mijn vertrek is getoond. Het waren louter persoonlijke motieven die me deden solliciteren naar Waddinxveen.” WADDINXVEEN De per l ja nuari 1982 tot burgemeester van Waddinxveen benoemde heer C. M. van der Linden (50) zal in de donderdagmiddag 7 januari om drie uur te houden bijzondere ge meenteraadsvergadering worden geïnstalleerd als eerste burger van ons Gouwedorp als opvolgende van de per 16 september in het Friese Smallingerland benoemde mr. A. G. Smallenbroek. De agenda van deze bijzondere gemeenteraadsvergadering ziet er zo uit: 1. Opening. 2. Voorstel om toepassing te ge ven aan artikel 26 van het Re glement van Orde. "Het is een slijtageslag, waarmee je niet ongestraft kunt doorgaan, althans niet op de manier zoals ik meende te moe ten doen", aldus de heer Van der Lin den, die zijn werk "een boeiende, veel zijdige en afwisselende hondebaan” noemde en meende dat het burgemeester-zijn van drie gemeenten uit de tijd was. De verwachting is dat Stolwijk geen eigen, maar waarnemend burgemeester krijgt. Uit de toespraken van de Stolwijkse ge meenteraadsleden bleek dat men bur gemeester Van der Linden node naar Waddinxveen ziet vertrekken. Ge roemd werden zijn bijzondere inzet, het feit dat op hem nooit een tevergeefs be roep werd gedaan voor allerlei klusjes. De Stolwijkse gemeentesecretaris noemde Waddinxveens nieuwe eerste burger een ’’gemoedelijk mens en een goed manager, die niet op jacht is naar grootschalige ontwikkelingen Dit is een publikatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heer C. M. van der Linden als burgemeester der gemeente Waddinxveen door de heer A. H. van Gent, loco- burgemeester. 4. Toespraak door de heer C. M. van der Linden. 5. Toespraken door de heer Drs. G. Blom, fractievoorzitter van het C.D.A., de heer M. Boere, fractievoorzitter van de P.v.d.A., de heer F. H. de Ruij- ter, fractievoorzitter van de V.V.D., de heer D. Uitbeijerse, fractievoorzitter van de S.G.P./Herv.. Kiesvereniging en de heer H. P. Barth, fractie voorzitter van D’66. 6. Toespraak door de heer J. Meuleman, gemeente secretaris. 7. Gelegenheid tot het houden van toespraken. 8. Sluiting. Aansluitend aan de vergadering wordt er een receptie gehouden. De algemene receptie vindt plaats van 17.00-18.00 uur. dinxveen moeten ze zuiniger op hem zijn dan wij konden zijn”, zei hij. De raadsleden van alle politieke partijen schaarden zich achter deze woorden en betuigden hun spijt met het vertrek, met het oog op de komende herinde ling. De heer Van der Linden kreeg een pluim op de hoed omdat hij als volbloed democraat de raadsleden alle ruimte voor discussie liet. ”U liet ons veel vrij heid en dat was prettig werken”, be toogde Haastrechts gemeentesecretaris G. Wieckardt. In wat hijzelf zijn ’’zwanenzang” noemde trok burgemeester Van der Linden enkele vergelijkingen tussen de tijd dat hij naar Haastrecht kwam en nu. ”Er is veel veranderd, maar geluk kig ook veel hetzelfde gebleven”, aldus Van der Linden. ’’Mijn gezin en ik kij ken in ieder geval met veel plezier op de periode hier terug”. Burgemeester C. M. van der Linden kreeg natuurlijk ook het nodige cadeau bij zijn afscheid in de gemeenten Stolwijk, Haastrecht en Vlist. In Haastrecht was dat - zoals de foto laat zien - een luchtfoto van deze gemeente aan WADDINXVEEN/HAASTRECHT Waddinxveens nieuwe burge meester C. M. van der Linden (50), die tijdens de bijzondere vergadering van de gemeenteraad op donderdagmiddag 7 januari om drie uur zal worden geïnstalleerd als nieuwe eerste burger van dit Gouwedorp, heeft afscheid genomen van zijn gemeeiyen Haastrecht, Stolwijk en Vlist. Vorige week dinsdag gebeurde dat in Stolwijk, maandagmiddag in Haas trecht en dinsdagmiddag in Vlist. Er was sprake van drie bijzondere gemeente raadsvergaderingen en evenzovele re cepties. De gemeentebesturen van deze drie gemeenten in de Krimpenerwaard gaven er de voorkeur aan ieder afzon derlijk afscheid te nemen van hun burgemeester. WADDINXVEEN/UTRECHT - E>e Directieraad van de NV Nederlandse Spoorwegen heeft vorige week de plannen goedge keurd die, uitgaande van het in 19/3 gepresenteerde ’4-sporen- plan’, moeten leiden tot opheffing van het knelpunt Gouwe- brug/Moordrecht bij Gouda. Kort gezegd komt het erop neer dat de Gouwebrug wordt vervangen, dat er een vrije kruising er richting Moordrecht vier sporen van het emplacement Gouda wordt WADDINXVEEN - In de kantine van de voetbalvereniging Waddinx veen wordt zaterdag 9 januari een dansavond gehouden met muziek van het duo The Five Senses. De avond begint om half negen. WADDINXVEEN Het plaatselijk actiecomité D-day voor Polen gaat door met het houden van acties voor de bevolking van dit noodlijdende Oostblokland. De vorige week dinsdagavond gehouden huis-aan-huis- collecte heeft f 33.000,opgebracht. Vermoedelijk zal de eindstand van deze geldinzameling de 40 mille gaan naderen. Waddinxveen, Round Table, Lionsclub Waddinxveen, Rotary Waddinxveen en de leden van het actiecomité, is er op aangedrongen de actie D-day voor Po len een vervolg te geven." Het actie comité heeft toen terecht een flinke slag om de arm gehouden en daarover geen toezeggingen gedaan, wel kon zij zich achter het verzoek scharen. Afge sproken werd om ieder geval 5 januari 1982 weer bij elkaar te komen om ver der te brainstormen over eventuele vervolgacties.” KAARSEN Ook in vele vensterbanken heeft op Kerstavond een kaars gebrand uit me deleven met het Poolse volk. De electri- citeitsbedrijven in het land merkten rond half negen dat massaal het licht in In Party Home zal dinsdagavond 5 ja-' de huiskamers werd uitgedraaid. ^De nuari om half negen worden bijeenge komen om te bezien hoe de Wad dinxveense Polen-actie kan worden Dat is het enige concrete cijferover het voortgezet, maar ook om na te gaan op welke wijze een regionaal vervolg hier aan gegeven kan worden. komt bij Moordrecht, dat komen en dat de lay-out aangepast. Bovendien komen er twee wacht- sporen van één kilometer lengte voor rekening van de goederen dienst. Het projekt, dat in 1992 klaar moet zijn en waarvan de kosten f. 160 miljoen bedragen, moet nog worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en ”Den Haag” en de Ondernemingsraad moet er nog advies over uitbrengen. Niet opgenomen in de kosten is een nieuwe halte Gouda-Oost. Zo’n halte past echter wel in het totale plan, waarin rekening is ge houden met een eventuele spoor- verdubbeling tot vier sporen tussen Gouda en Gouda-Oost. De NS is akkoord gegaan met een studie om de sturing van de trein dienst van Gouda over te brengen naar de centrale post in Utrecht. VERTRAGINGSGEVOELIG De bestaande infrastruktuur en de af spraken die er zijn gemaakt over het openen van de Gouwebrug maken nu de treindienst tussen Gouda en Den Haag/Rotterdam v.v. erg vertragings- gevoelig, terwijl aan uitbreiding van de treindienst helemaal niet hoeft te worden gedacht. Het nu voorliggende plan maakt het mogelijk om per uur per rich ting vier semi-IC-treinen Rotterdam/ Den Haag-Utrecht en vier stoptrei nen Rotterdam/Den Haag-Utrecht/ Amsterdam te laten rijden, in Gouda te laten stoppen, te laten kombi- neren en splitsen en ook nog onder ling reizigers over te laten stappen met een zo kort mogelijk station- nement. Ook wordt er ruimte gelaten voor internationale treinen en goederen treinen overdag. NIEUWE OPHAALBRUGGEN Het emplacement Gouda wordt daar voor helemaal aangepast. Ook de ver vanging en verhoging van de Gouwe brug is van essentieel belang om de plannen te kunnen realiseren. Er komen twee nieuwe dubbelspo- rige ophaalbruggen die een vaarthoogte zullen krijgen meter. Wat NS betreft kunnen de brug gen dan alleen in de late avond (na 22 uur), in de nacht en in de vroege ochtend (vóór 7 uur) open. Het over leg daarover met Prov. Waterstaat is in verband met de belangen van de pleziervaart echter nog niet geheel afgerond. Burgemeester C. M. van de Hollandsche IJssel. In Stolwijk was de vertrekkende eerste burger bedacht met een melkbus. "Voor als u na uw pensionering boer wilt worden Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom T i» ,j| vjlf "l i 'r**

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1