Automatisch r VERBAKEL RUIMT BADIKAAL Rabobank Q /imfl\K)()is.\hxai)ichtbi.) 101828-7994] sparen... een goed recept. Twee jonge mannen komen in verkeer om het leven Vuurzee zorgt voor half miljoen gulden schade Keramiekzaak De Arend in lichterlaaie Wijzigingen bouwverordening Drogisterij Bouma heeft weer wat... NIEUW IN BRUGCENTRUM: SPETTER-AKTIE laoum© D. M. Lustig Bij ongeval op Beijerincklaan 4^. Alphens Studiecentrum ff! Nieuwsblad De Rabobank kent 2 vormen van automatisch sparen: met vaste óf met wisselende maandbedragen. Informeer er naar bij uw Rabobank in de buurt. Voor automatische spaarders. Onafhankelijk ^^3 -W, Jf WILHELMINAKADE58 2741 JV WADDINXVEEN fi DE OPRUIMING BEGINT DONDERDAG 14 JAN.1982 A ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 1 r WOENSDAG 13 JANUARI 1982 N het water tussen de Beijerincklaan Waddinxveen rijdende wagen, die werd Vraag gratis prospectus Het interieur van de bovenverdieping van de zaak van de bloemsierkunstenaars Mia en Wim Rip aan de Kerkweg- •j Typen/ stenografie Tevens achtten B. en W. het wenselijk de hoogte van balustrades rond trapga ten binnen gebouwen te verlagen van 1.00 meter tot 0,9 meter. Deze wijziging vloeit niet voort uit de door de V.N.G. voorgestelde wijzigingen van de Model bouwverordening. Hoofdkantoor: Kerkweg I6l Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 -Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 t Zie etalage Spotprijzen. Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828 - 4000 Iedere donderdagavond koopavond. BRAND!! riepen de mensen zondagavond laat, en wij zagen voor onze ogen gebeuren, dat heel onze zolder totaal verwoest werd door de vlammen. Brandschoon!! zult u a.s. vrijdagmorgen 15 januari om half negen weer zeggen, als wij de deur van onze benedenverdieping weer open doen. Bloemsierkunst Kerkweg (west) 8 (bij de Dorpstraat) Waddinxveen, tel. 01828-4278 eekblad voor Waddinxveen drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen een slip geraakt. Vermoedelijk was er ter plaatse sprake van wat rijp op de weg en werd er op dat moment geschakeld of een stuurcorrec- tie toegepast, waardoor de wagen op de linkerhelft van de rijbaan terecht kwam. Onderzoek heeft uitgewezen dat Omdat er zondagavond bij de brand weer meerdere meldingen binnenkwa men bleek al gauw dat er sprake was van een behoorlijke brand, zodat het alarm ’’middelbrand” werd gegeven. Ai BMW-personenauto, die slipte en via de berm in de naast de weg lopende afwateringsvaart bij de IJserman terecht kwam. Omstreeks tien over half één dinsdag middag meldden omwonenden het ver keersongeval bij de plaatselijke rijkspo litie. Halverwege de Beijerincklaan was i,r...o West. Ook daar werd heel wat aangericht. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Bureau-en dir.secretaresse Receptioniste Bureauassistente Steno-typiste Bedrijfscorrespondentie Ned., Eng, Duits Boekhouden (beginners) Middenstand 1 en 1 Vi jr opl volgens audio-visueelf Boekhouden praktijkdipl. Rep. cursus Boekb. PD. Mod. Bedrijfsadm. MBA Adm. automatisering „elementair" voor beginners ambi opl. 11 en 12 voor proefles! Inl. dagelijks aan het instituut Pr. Hendrikstraat 168 - Tel. 01720-93914-74680 - 2405 AN Alphen aan den Rijn het beschikbare personeel werd dan 1 1 1 1 J 1J A eenheden autospuit hoge- en lage druk, SCHOONSTE MAKERS rxnzjnr Km.'öl x/Ao ri n o x/o n Ixro n flmPPCtPr Bij de vaststelling van de bouwverorde ning schrapte de raad een artikel dat beoogde de aanleg van een electralei- ding naar losslaande bergplaatsen en/of garages verplicht te stellen. In de serie wijzigingen van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten wordt dit artikel gewij zigd. Teneinde niet stilzwijgend dit arti kellid weer van kracht te laten worden dient de raad deze door de V.N.G. voorgestelde wijziging niet over te ne men. WADDINXVEEN Twee jonge Waddinxveense mannen, de 26-jarige J. A. Nootenboom van de Peuleyen en zijn vriend de 28-jarige W. Dom burg van de Vondellaan, zijn dinsdagmiddag bij een ernstig verkeerson geval op de Beijerincklaan om het leven gekomen. Het tweetal zat in een groeps- en rayonbureau aan de Mozart- laan bekend te maken. DUIKERSPLOEGEN Na het noodlottige ongeval werd niet alleen de rijkspolitie gewaarschuwd, maar ook de Waddinxveense vrijwillige brandweer, die zeer snel (3 minuten).op de plaats des onheils arriveerde. De plaatselijke duikersploeg kreeg binnen tien minuten assistentie van collega’s van de Goudse beroepsbrandweer, om dat in de eerste melding sprake was van misschien wel vier slachtoffers. Nadat de duikers geruime tijd mond- op-mond' beademing hadden toegepast en er ook hartmassage was gepleegd met een ’’pull-motor” kon echtpt bij de twee Waddinxveners niets anders dan de dood worden geconstateerd. On danks het harde werken van zowel de duikploegen als de hulpverleners op de kant - zeker ais men bedenkt dat één van de duikers onder water met zijn handen de deurkruk uit het portier rukte - heeft dit niet mogen baten. Ten tijde van het ongeval sloot de poli tie de Beijerincklaan voor alle verkeer af. Het doorgaande verkeer werd om geleid via de Piasweg en de Bredeweg. De slachtoffers werden naar het Bleu- landziekenhuis in Gouda vervoerd, waarna hun gezinnen van het trieste nieuws op de hoogte werden gesteld. De gehele middag is de politie druk doende geweest met het technisch on derzoek van de auto en de plaats van het ongeval. GOUDA Het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland meldt dat Schilders- en Behangersbedrijf D.M. Lustig BV, Waddinxveen, is ontbon den ingevolge het besluit van de aan deelhouders. De onderneming is voortgezet door de heer D.M. Lustig (eenmanszaak). Vereffenaar: H. Fruithof te Boskoop., De wijziging heeft betrekking op de verhoging van de warmte-isolatie van begane-grondvloeren en is aangepast aan de nieuwe N.E.N.-norm thermische, isolatie, welke in juni 1981 in de defini tieve versie is verschenen. De overige in de serie opgenomen wijzigingen hebben betrekking op technische en redactio nele aanpassingen aan nieuwe ontwik kelingen en/of in de praktijk wenselijk gebleken verduidelijking van de voor schriften. In Waddinxveen geldt een aparte bouwverordening Logiesgebouwen; derhalve moest ook deze door de raad worden vastgesteld. De wijziging be oogt een aantal artikelen aan te passen aan de wijzigingen van de bouwregistra- tieverordening, die de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning en de staatssecretaris van Economische Zaken bij brief van 23 maart 1981 voorstellen. de auto na 90 meter op de verkeerde weghelft gereden te hebben in de lin- kerberm terecht kwam. Daar werd met de rechtervoorzijde een boom ge- de met Jtoge snelheid in de richting schampt, sloeg dé wagen minstens een- Waddinxveen rijdende wagen, die werd maal over de kop en raakte deze op zijn bestuurd door de heer Nootenboom, in kop in het onlangs uitgebaggerde water. De mogelijkheid is ook niet uitgesloten dat de BMW als gevolg van een inhaal manoeuvre in een slip verzeild raakte. In dat verband is de Waddinxveense rijkspolitie op zoek naar de bestuurder van een vrachtwagen, die wordt opge roepen zich zo spoedig mogelijk op het WADDINXVEEN Op voorstel van het-college van B&W hebben de Wad dinxveense gemeenteraadsleden de gemeentelijke bouwveror dening en de bouwverordening lo giesgebouwen gewijzigd. Over deze wij ziging voerde niemand het woord, zo dat met een hamerslag de derde wijzi ging in de gemeentelijke bouwverorde ning een feit was. Terwijl de duikers zich nog in het water tussen de Beijerincklaan en de IJsermanweg bevinden wordt de vernielde personenwagen op de kant getakeld. IFoto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Vergader- en gesprekstechn. ISI leersysteem. Leidinggeven samenwerken Hierdoor kortere Notuleren en rapporteren opleidingstijd Huiswerkstudio (huiswerkbegeleiding voor gevolg de nodige rook- en waterschade voor de winkel op de begane grond. gemeicL Bij de komstvande rijkspolitie Om ongeveer kwart over elf, vijf kwar- en de vrijwillige brandweer stond een groot gedeelte van het pand in lichter laaie en breidde het vuur zich op dat moment al gedeeltelijk uit naar de bo venverdieping van de bioemenzaak, dat veel water- en rookschade opliep. De brandweermannen ondervonden tij dens het blussen enige overlast van di rect opvriezend bluswater. De kera miekzaak brandde vrijwel geheel uit. Tijdens de brand werd door de politie verkeersregelend opgetreden en wer den er door de Dienst Gemeentewer ken omleidingsborden geplaatst. Men was de brand spoedig meester, echter nablussingswerkzaamheden duurden tot omstreeks middernacht. Dag- en avondcursussen/-opleidingen/-trainingen Start januari/februari 1982 Conversatie moderne talen Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, 8 mnd., 1 u. p.wk. dag- en avondcursussen Prakt. Alg. Ontw ikkeling Ned. taal v. buitenlanders Ned. taal (zuiver schrijven) Communicatietrainingen: Spreken in ‘t openbaar ook gelijktijdig opgeroepen en de beide onder bevelvoering van brandmeester J. H. P. Mulder, en de manschappen- materiaalwagen met aanhanger motor- spuit rukten nagenoeg gelijktijdig uit. Mensen en materiaal waren binnen en kele minuten ter plaatse. Het pand stond toen al in lichterlaaie. ’’BRANDMEESTER” Bij aankomst van de brandweerlieden ging de watervoorziening bijzonder snel. Met negen stralen lage druk en twee stralen hoge druk werd de vuurzee bestreden, waarbij gebruik gemaakt werd van twee in de onmiddellijke na bijheid aanwezige brandkranen. Er kon echter niet worden voorkomen dat het vuur via de zolderverdieping oversloeg naar de zolderverdieping van Mia en Wim Rip, waar ook nogal wat brandschade werd aangericht met als WADDINXVEEN De uitslaande brand zondagavond in de keramiek zaak De Arend van de heer F. W. Arendsen aan de Kerkweg-West heeft voor 480.000,schade aangericht. Bij onderzoek door de Technische Recherche is gebleken dat de brand, die ook behoorlijke schade toe bracht aan de naastgelegen zaak van de bloemsierkunstenaars Mia en Wim Rip, in het kantoortje van de keramiekzaak moet zijn begonnen, hoewel er. ook van oververhitte ovens sprake kan zijn. Persoonlijke on gelukken hebben zich echter niet voorgedaan. De brand aan de Kerkweg-West werd zondagavond 10 januari om 22.07 uur tier na de eerste meldingen, kon het sein ’’brand meester” worden gegeven. Het nablussen duurde echter nog tot rond half één. Daarna werd de Kerkweg-West voor het verkeer vrijgegeven. De vrijwillige brandweer had in de afge lopen dagen ook nog te maken met schoorsteenbrandjes. Vrijdagavond 8 januari, ongeveer een half uur na el kaar, werden er brandjes gemeld aan de Weidezoom 68 en aan de Willem de Rijkelaan 122. Zondagmorgen 10 januari kwamen er nagenoeg gelijktijdig omstreeks tien uur meldingen binnen van schoorsteen brandjes aan de Eikenlaan en in de St. Victorwijk. In drie van de vier gevallen werd echter het alarm voor de uitruk weer ingetrokken. Alleen aan de Wil lem de Rijkelaan werd dienst gedaan. L eidinggeven samenwerken wekelijks beginnen nieuwe cursussen. leed. t/m4eld. voortgezet ondFom vrijblijvend HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 (üdNBMj X. 37e JAARGANG No. 1752 B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144. TEL. (01828)5594 j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1