Rehorst moet ruim drie man St. Victor Zelfde werk voor nieuwe Beter licht in •1*1 randen Kroeh Stationsplein vernieuwd en Volvo 343 Luxe f 17.755- kopiëren en lichtdrukken Installateurs bv Speelveld Pr Margrietstraat komt er niet Gaande en komende ton inleveren op verkoop betaalt vanaf 14 dagen na goedkeu ring van (de nieuwe) koopovereen komst door Ged. Staten (geraamd augustus/september 1982); fietsenkelder AHOB-overweg De Bonkelaar draait pornofilm burgemeester GS keurt transactie Kerkweg-Oost niet goed Goedgekeurd I GEMEENTERAAD CDA-raadslid: "Normale vrolijke sexfilm ’’Tiroler slippertjes” Onafhankelijk Nieuwsblad energiebesparing: thermostaten, weekendscha- kelingen, pompschakelingen, weersafhankelijke regeling. Levering en installatie: 1 Ropiewinkel aiphens shxüecenirum 1 SCHOONSTE MAKERS w j 01828-79941 I ALS WIJ HET WILHELMINAKADE 58 2741 JV WADDINXVEEN Hooftman Autobedrijf B.V. Koninginneweg la, Boskoop, tel. 01727-5242. 3 !- BOSKOOR REIJERSKOOP 2,TELEFOON 01727-7116 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 NIEUWE CURSUSSEN Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 20 JANUARI 1982 37e JAARGANG No. 1753 c. e. v v 8 I ,1 "N Bur. Secretaresse (avond) Postadres: Pcs' l X i Informatieavond vrijd. 22 jan. 20.00 uur 1 1 9 e grond van Rehorst Spreekvaardigheid (spreken in 't openbaar) Leidinggeven Vergader- gesprekstechniek Aanmeldingen, inlichtingen en prospectus dagelijks aan het instituut! Nu ook reeds inschrijving dagopleidingen secretaresse receptionist Aanvang september 5 i n e it Middenstand 1 jr. Boekhouden P.D. M.B.A. Rep. cursussen Boekh. Mavo - P.D. en Middenstand Computeropleidingen élémentair en AMBI. J 1. Conversatie mod. Talen Ned. Taal zuiver schrijven Notuleren Bedrijfscorr. Nederl. Ned. Taal for Foreigners 8 n b Woensdag 27 januari 1982, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. HOOFDREDACTEUR: B.J. WOUDENBERG. PEI LEYEN 144. TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: E. VAN KEMPEN. KANTOOR: ORANJELAAN 9. TEL. 01828) 4788N A 18.00 l l R TEL. (018038007 De voorzittershamer van déze stichting is nu in handen van de heer D. Lekx. Uit de op deze avond gesproken woor- j i_i i het vertrouwen had weten te krijgen van alle bij de scholen van de stichting betrokkenen. teindelijk als resultaat opgelevero oat - zolang de bevolkingssamenstelling in de naaste omgeving van het speelveld niet gewijzigd is - in dit gebiedje geen activi teiten zouden moeten worden onderno men. Van deze beslissing hebben B. en W. in middels alle omwonenden van het speelveld in een rechtstreeks schrijven op de hoogte gesteld. Voorofscheweg 15. 2771 MA Boskoop Telefoon 01727-6240 I 17. 2770 AC Boskoop in de krant dat dergelijke pornofilms ook worden gedraaid voor wachtende ME-agenten en door personeelsvere nigingen van ambtenaren. Dat een dergelijke film door de gemeente Rotterdam niet meer mocht worden vertoond in het ge.meentelijke Lijn- baantheater was hem onbekend, eve nals het feit dat filmresencenten van Nederlandse dagbladen over derge lijke erotische rolprenten geen goed woord overhebben. d. “Rehorst" de (eventuele) verschul digde B.T.W. voor zijn rekening neemt, waartegenover in het kont- rakt de clausule over verzekering- spenningen komt te vervallen (in verband met brand panden); de "grondpreis" voor de winkelbe- bouwing wordt verlaagd tot een meer aan de huidige situatie aange past peil van f 180.000,of f 300,/m2 (erfpacht). Links de vertrekkende voorzitter P. J. Rippe en rechts zijn opvolger D. Lekx. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). men indien daartoe aanleiding mocht zijn. Ook de namens de Waddinxveense gemeenteraad in het stichtingsbe stuur vertegenwoordige raadsleden J. H. Hielema (CDA) en D. Lont (PvdA) zeiden desgevraagd niets af te weten van het hoe en waarom van de vertoning van een pornofilm in De Bonkelaar. ADDINXVEEN De transactie met de Beheermaatschappij Re horst BV uit Waddinxveen. waarbij de gemeenteraad op 9 september van hel vorig jaar besloot tot aankoop van een aantal bouwvallige winkel- Het PvdA-raadslid Lont zei ons te zul len gaan informeren waarom De Bon kelaar een pornofilm gaat vertonen. Naar zijn oordeel bestaat hieraan in Waddinxveen geen behoefte en voor ziet een dergelijke - doorgaans op vooroordelen gebaseerde film - niet in een stuk amusement op vrijdagavond wat hem voor ogen staat. WADDINXVEEN De door de ge meenteraad uitgetrokken f 8..85O,— voor het maken van een speelplek aan de Prinses Margrietstraat zullen niet worden besteed, omdat de omwonen den hieraan behoefte blijken te hebben. Dat blijkt uit een voorstel tot afvoeren van dit bedrag aan de volgende week woensdagavond vergaderende gemeen teraad. In de raadsvergadering van 28 januari 1981 werd besloten een bedrag van 8.850,(incl. B.T.W.) beschikbaar te stellen voor het kunnen plaatsen van enkele speel-/klimattributen op het speelveld aan de Prinses Margriets traat. Een daartoe opgesteld plan heeft en kele weken ter inzage gelegen; hiervan is mededeling gedaan in het Weekblad voor Waddinxveen, teneinde belang hebbenden inspraakmogelijkheden te bieden. Van deze mogelijkheid is op re- het rentepercentage van de erf- pachtscanon wordt verhoogd van 9% naar 9‘/2"u (beide administra tiekosten); SUBSIDIE Uit informatie bij de Provinciale Di- rektie Volkshuisvesting Zuid- Holland bleek de toegezegde en voor 1982 voor dit onderdeel gere serveerde rijksbijdrage van f 400.000,— door het vorenstaande geen wijziging zal ondergaan. Het christen-democratisch raadslid Hielema zei ons vooralsnog niet te zwaar te tillen aan de vertoning van een dergelijke film, hoewel hij zei daaraan persoonlijk geen behoefte te hebben. "Maar naar zijn mening is het een normale vrolijke sexfilm .en veel meer niet", zo liet hij ons weten eraan toevoegend dat deze film ook in de bioscopen had gedraaid. Bovendien verwees hij naar berichten WADDINXVEEN voor de verlich ting van de rijwielkelder onder de sport hal "de Sniep" heeft het college van B. en W. de volgende week woensdaga vond vergaderende gemeenteraad ge vraagd 10.000,— ter beschikking te stellen. Het wordt noodzakelijk geacht dat deze rijwielberging een goede ver lichting heeft. Bij diverse controles is geconstateerd dat de verlichtingsarmaturen in de rij wielkelder van de sporthal aan de Sniepweg, nagenoeg uitsluitend in ge bruik bij het HAVO-Atheneum, voor het overgrote deel stuk zijn, voorname lijk ten gevolge van vernielzucht. De in stallatie, zoals nu aanwezig, is ten ge en W. - op basis van gevoerd overleg met de busonderneming Westneder- land - de voorkeur gegeven aan het handhaven van de bushalte aan de oost zijde van de rijbaan en een bushalte/- voorrijstrook aan de westzijde van het plein. De kosten van deze werken worden in clusief BTW, kosten van voorbereiding e.d., geraamd op f 125.000,De ont- ruimingslichten worden weliswaar door de gemeente geplaatst, maar voor reke ning van de NS. De Ahob-installatie wordt geplaatst door en voor rekening van de NS. Met het oog op het door de gemeente gehechte belang aan de plaatsing van extra-voetpadboompjes - die normaal gesproken niet door de NS worden gep laatst en waarvan de kosten circa f 60.000,bedragen - achten B. en W. het redelijk in die plaatsing een bijdrage te verlenen van f 15.000,— (incl. BTW). De NS is bereid ƒ59.000,— (incl. BTW) bij te dragen in de kosten van de bedoelde werken. Dit komt neer op f 50.000,excl. BTW, waarin blijkens mededeling van de NS de gemeente lijke bijdrage ad f 15.000,— in de ko sten v,an de extra-boompjes begrepen is. De NS-bijdrage dient deels te wor den beschouwd als compensatie voor de onderhoudsovername door de ge meente van het NS-deel van het Sta tionsplein en het onderhoud van de ont- ruirningslichten. Resumerend is nodig voor de werk zaamheden f 125.000,Deze kosten kunnen worden verminderd met f 59.000,welk bedrag rechtstreeks door de aannemer aan de NS gefactu reerd zabworden. vuige van de vele mogelijkheden tot rechtstreeks contact met blanke electri- citeitsdraden, armaturenaansluitingen, de huidige slechte verlichting en de sta len resten van de beschermingskappen, alsmede de onbeschermde stalen vloer- potten, levensgevaarlijk. Teneinde zeer spoedig tot een afdoende oplossing te geraken, dienen 25, in lichtbakken van 4 cm dik hechthout en 1 cm dik glas gemonteerde, verlichting sarmaturen, inclusief nieuwe bedrading aangebracht te worden. De uitvoering van de lichtbakken is gelijkwaardig aan de twee welke reeds bij de ingang van de r.jwielkelder zijn aangebracht. Met deze vervanging zal een bedrag van f 10.000,gemoeid zijn. panden en de bijbehorende grond aan de Kerkweg-Oost voor een bedrag van 1.133.000,zal niet”de goedkeuring verkrijgen van het provin- WADDINXVEEN Volgende week vrijdagavond half negen zal in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bon kelaar aan de Beukenhof' de porno film "Tiroler slippertjes" worden ge draaid. Dit gebeurt op initiatief van de jongerenwerkgroep, die van plan is het seizoen vol te maken met de ver toning van rolprenten op allerlei ge bied en gevonden wordt dat een por nofilm uit het Tirooise genre daarbij niet mag ontbreken. Volgens voorzitter Bert de Rijke van aan de Beheermaat- BV, Wad- ciaal bestuur van Zuid-Holland. Dit signaal heeft wethouder P. F. J. van Schie" (CDA) gekregen van gedepu teerde J. Noorland (VVD).’Uit de in de afgelopen weken gevoerde gesprekken is gebleken dat de verkoopprijs behoor lijk zal moeten zakken, een gegeven waarbij tijdens de raadsvergadering van september voornamelijk de raadsleden H. P. Barth (D'66) en W. L. M. Kruijk (CDA) stilstonden. Inmiddels hebben de gesprekken over de koopprijs van de eigendommen van Rehorst aan de Kerkvseg-Oost ertoe ge leid dat er nu sprake is van een aan koopbedrag van f 800.000,De Be heermaatschappij Rehorst BV heeft - met de rug tegen de muur - tegen dit be drag "ja" gezegd en daarmee dus een verlies van 333.ÖOO gulden geïcasseerd. De acht ton zou een bedrag zijn waar aan het provinciaal bestuur wel zijn goedkeuring zou willen verlenen, maar WADDINXVEEN Op een feeste lijke en sfeervoile avond in de gemeen schapsruimte van de wijkschool Si. Jo- zef aan de Kanaalweg is de heer P. J. den bleek dat de heer Rippe sinds 1977 Rippe voor het oog van iedereen terug getreden als voorzitter van de Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint Victor. WADDINXVEEN De "kinderhoofdjes” op het Stationsplein gaan verdwijnen en de overweg Kerkweg-West zal worden voorzien van automatische halve overwegbomen. Dat is de essentie van het voorstel dat B. en W. de vogende week woensdagavond vergaderende gemeente raad heeft gedaan. Over dit voorstel zijn met de Nederlandse Spoorwe gen heel wat besprekingen gevoerd, alvorens men het eens werd over het aandeel van de gemeente en de NS in de kosten. Voor de reconstructie van de overweg en het Stationsplein legt de gemeente een krediet van 66.000,optafel. De Nederlandse Spoorwegen hebben het voornemen in de loop van dit jaar de thans met de hand bediende spoor- wegbomen op de overweg in de Kerk- weg te vervangen door een Ahob- installatie. Op grond van richtlijnen van het ministerie van Verkeer en Water staat dient een overweg aan bepaalde eisen te voldoen onder andere wat be treft breedte, verlichting e.d. Daardoor dient in het Waddinxveense geval een aantal voorzieningen te worden getrof fen. De uit te voeren werkzaamheden bieden voorts een goede gelegenheid ook het Stationsplein te verbeteren; de huidige bestrating geeft daartoe alle aanleiding. Aangaande de te verrichten werkzaam heden en de kostenverdeling is met de NS uiteindelijk overeenstemming be reikt. De werkverdeling is als volgt. De gemeente zal zorgdragen voor: het wij zigen van de’ tot de overweg Kerkweg toeleidende weggedeelten; het daaraan aanpassen van de wegverlichting; het aanpassen en herstraten van het Sta- tionsplein/Stationsstraat; het plaatsen van twee ontruimingslichten op de toe leidende wegen. De NS zal zorgdragen voor: het verbre den van de overwegbevloering; het ver vangen van de thans aanwezige over wegbomen door automatische halve- overwegbomen, hetgeen onder meer in- houdt bescherming van de voetpaden aan de rechterzijde van de overweg. Hoewel zulks niet gebruikelijk is zal de NS - op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente - deze installatie nog uitbrei den met twee extra-voetpadboompjes aan de linkerzijde van de overweg ter bescherming van de voetgangers. Wat betreft het Stationsplein hebben B. WADDINXVEEN Wad- dinxveens burgemeester C. M. van der Linden gaat dezelfde porte feuilles beheren als oud- burgemeester mr. A. G. Smallen- broek. Dit heeft het college van B. en W. besloten. Dat er in de porte feuilleverdeling geen wijziging komt heeft onder meer te maken met het feit dat er dit jaar gemeen teraadsverkiezingen worden gehou den-. Doer het vertrek van mr. Smallenbroek zijn de volgende vacatures ontstaan, waarin door de volgende week vergade rende gemeenteraad moet worden voorzien: 1. plaatsvervangend lid van het Alge meen Bestuur van het Intergemeen telijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland; 2. lid van de Algemene Raad van de Centrale Meldings- en Alarmerings dienst "Midden-Holland”; 3. lid van het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Automatise- ringscentrum "Midden-Nederland”; 4. lid van de Algemene Raad van de Regionale Brandweer "Midden- Holland”; de Stichting Jeugd- en Jongerencen trum Waddinxveen wordt om het draaien van zo'n film door de jeugd al drie jaar gevraagd en dat het er nu eens van gaat komen vindt hij geen probleem. Naar zijn mening is geweld in films minder aan te bevelen dan overmatig bloot, zodat hij zich achter de programmering van de jongeren werkgroep kan scharen. Bert de Rijke meent dat de vertoning van een dergelijke film ook een aan leiding kan zijn de discussie erover te stimuleren, zowel binnen de jonge renwerkgroep als bijvoorbeeld de Werkgroep Vrouwenemancipatie Waddinxveen. De Werkgroep Vrouwenemancipatie Waddinxveen droeg gisteravond overigens nog geen kennis van de ver toning van de Tirooise pornofilm, maar zei met een reactie te zullen ko- in janpari Typen Steno Ned. - Eng. 5. plaatsvervangend lid van de Alge mene Raad van het Regionaal Woonwagencentrum ’’Gouwsluis”; 6. lid van de Algemene Raad van het Gemeenschappelijk Energiebedrijf ’’Gouda en Omstreken”. Het college stelt de raad voor in deze vacatures te voorzien door benoeming daarin van de heer C. M. van der Linden. dit moet nog worden afgewacht, te meer daar de Provinciale Planologische Dienst (PPD) - een adviesorgaan van de provincie - met een taxatiebedrag van f 500.000,— a 600.000,— uit de bus kwam. OVEREENKOMST Omdat er geen goedkeuring viel te ver wachten over het oorspronkelijke be drag van ƒ1.133.000,— zijn er bespre kingen met Rehorst BV gevoerd, welke hebben geleid tot het opstellen van een gewijzigde overeenkomst die de vol gende week woensdagavond vergade rende gemeenteraad zal gaan bespre ken en mogelijk vaststellen. Het resultaat van die besprekingen is: a. aankoopbedrag voor de gemeente is verlaagd ƒ1.133.000,tot ƒ850.000,—; b. de gemeente rente over de koopsom trum. krediet bouwrijpmaken gronden Groenswaard 1, Groenswaard 3 en Zuidkade 1 GEEN BEZWAAR De provincie heeft laten weten geen be zwaar te hebben tegen de besluiten: storting fonds ter dekking exploita tietekort bestemmingsplan Brug- centrum. voorjaarsnota 1981/nota bezuini gingsoperatie 1981. toevoeging fonds tot sanering van oude dorpskernen en wijken. bezuinigingsplan 1981. krediet afwikkeling schadezaak Noordeinde. krediet plaatsing meters voor elec- triciteitsgebruik woonwagens Sniepweg en Onderweg. VERDAAGD Verdaagd zijn door de provincie de vol gende besluiten: aankoop van Kerkweg-Oost schappij T.J dinxveen. verkoop van grond aan de Kerkweg- West aan Bouwbedrijf J. Reijm BV, Waddinxveen. vaststelling van de "Algemene voor waarden voor de uitgifte van ge meentegrond in erfpacht”. aankoop grond in bestemmingsplan Zuidplas van de heren P. Lamens en H. C. van Vuuren te Waddinxveen. vaststelling gemeentebegroting 1982. WADDINXVEEN Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft goed keuring gehecht aan de volgende Wad dinxveense besluiten: aankoop van grond in het bestem mingsplan Zuidplas van de heer P. Lamens te Waddinxveen. aankoop van grond op de hoek Kanaalstraat/Kerkweg-Oost van Reh-Bex BV te Waddinxveen. aankoop van grond in het bestem mingsplan Zuidplas van de heer H. C. van Vuuren te Waddinxveen. aankoop yan het plan Dorpstraat 136-142 van de curatoren in het fai- lissement van de Bouw- en Handel maatschappij Waddinxveen BV. verkoop van grond nabij de Wilhel- minakade aan Rijkswaterstaat, di rectie Zuid-Holland. verkoop van grond aan de Schie landweg aan het Energiebedrijf Rijnland te Leiden. ruiling van gronden met Beheer maatschappij Rehorst BV te Wad dinxveen. vaststelling gemeentebegroting 1981 en begroting Openbare Werken 1981. krediet bouw personeelsgebouw Noordkade. bijdrage fonds tot sanering van oude dorpskernen en wijken. besteding eenmalige ruimte 1981 en besteding prijscompensatie 1981. krediet voorbereiding bestemming splannen Dorpstraat en Brugcen- latief grote schaal gebruik gemaakt^ Aan de hand hiervan hebben B. en W. kunnen vaststellen dat tegenover de 3 verzoekers om voorzieningen te treffen zeker 19 bezwaarden staan. Nader ge voerd overleg met verzoekers heeft inspraakmogelijkhede

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1