FRACHEVOORZHTER FRED DE RUIJTER Raadsfractie wil verbod vertoning van pornofilm BESTUUR WD WIPT Rabobank O r. a 101828-79941 1 Ik heb een bedrag ineens nodig... 11 Pornofilm opent fibn-hafiaar FILM Geen verkiesbare plaats voor liberaal Toelichting werkgroep jongeren: GEMEENTERAAD De Kouwe Hoek B.V. NOG GEEN 22.000, VEEL ECHTSCHEIDINGEN Oudercommissies Maasde Vries enPinkelotje Surseance van betaling voor BV’s Reh-Bex Adjunct-directeur Van Schalk Berghuis BV weg R. Bras D. Uitbeijerse vraagt om opheldering Onafhankelijk Nieuwsblad alphens shxllecenirurn Uw Televisiedokter I SCHOONSTE MAKERS N N 01720-93914 Laten wij daar eens rusti voor gaan zitten,zeiden wij j bij ons op de bank. Samen maken we dan een plan waar u zich in kunt vinden... Een goed advies is het halve werk, nietwaar? ALPHENSE AVONDSCHOOL ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. Inl. 01720-22450 Oók goed om geld te lenen. WILHELMINAKADE58 2741 JV WADDINXVEEN NIEUWE CURSUSSEN ||j- F Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 27 JANUARI 1982 37e JAARGANG No. 1754 niet; meer bij komen met Bur. Secretaresse (avond) Verdraag- i i n I ,i 1 1 1 r r i Ondanks het greedkomen van 179 wo ningen werd het jaar 1981 afgesloten met een vertrek-overschot van 88 inwo ners. Tegenover het vertrek van 862 in woners stond n.L slechts een vestiging van 774 nieuwe inwoners. Nu ook reeds inschrijving dagopleidingen secretaresse receptionist Aanvang september TIJD PRIJS van de jongerenwerkgroep kan scha ren. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 D. UITBEIJERSE (SGP/HKV/GPV) t I VOOR SNELLE BESLISSERS Rover's model 1981 Rover 3500 v/d Plas opaline green met gasinstallatie, radio Normale prijs 53.480, Nu voor f 47.480,incl. btw Rover 2300 S bordeaux red Kant en klaarprijs ƒ35.895 Nu voor 31.395,incl. btw PD. Boekhouden M.B.A. Repetitie kursussen na 13.00 uur 3 - i -Ut Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 R. k- of (y- FRET ne n- o. 5e- .d. O a- ir: UdNBM bed O O.Ll r—- DOLLE IN BBN HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN9. TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Woensdag 27 januari 1982, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. Zuidelijke Dwarsweg 1B W addinxveen - Tel. 01828-7713 Uw Leyland dealer voor Waddinxveen - Gouda en omstreken. PLAATS: DE BOHKELAüt DATUM 23 SUR. 20.30». FL.4.00 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. RPF Elders in dit Weekblad voor Wad- j dinxveen wordt in de rubriek ’’Lezers Schrijven” ook een reactie gepubli ceerd van de afdeling Waddinxveen van de Reformatorische Politieke Federa tie (RPF), die het niet op zijn plaats noemt dat er een pornofilm wordt ge draaid in een centrum-dat grotendeels wordt gefinancierd met behulp van ge meenschapsgelden: De RPF noemt dit gesubsidieerde verlaging van de mo raal. MINDER GEBOORTES De groei van het inwoner-aantal is al leen het gevolg van de "natuurlijke aan was” door de geboorte van 311 nieuwe wereldburgers, waar tegenover 104 per sonen kwamen te overlijden. Het geboortecijfer beweegt zich nog steeds in een dalende lijn: er werden 142 kinderen per 10.000 inwoners gebo ren; in het voorgaande jaar nog 161 per 10.00Q inwoners. Veel Waddinxveners verwisselden vjin woning binnen de gemeente. Hun aan tal bedroeg 1.439. Er werden 114 huwe lijken voltrokken. Het aantal echtschei dingen dat in 1981 werd ingeschreven bedroeg 24 en overtrof daarmede dat van voorgaande jaren. WADDINXVEEN De gemeente Waddinxveen is nog maar een Kleine 90 inwoners verwijderd van de 22.000, welk aantal dit jaar zal kunnen worden gehaald, hoewel onze gemeente vorig jaar slechts groeide met 119 inwoners. Het.gemeentehuis kreeg in 1981 weer meer echtscheidingen in te schrijven dan in de jaren daarvoor. Deze gegevens maken deel uit van de "loop der bevolking 1981”, zoals die door het gemeentebestuur zijn bekend gemaakt en waaruit blijkt dat Wad dinxveen op Nieuwjaarsdag 2/1.911 in woners telde en dat zijn er 119 meer dan een jaar eerder. Deze groei van een ‘/2% bleef achter bij de verwachtingen voor 1981, die waren geraamd op een inwonertal van 21.990. WADDINXVEEN De oudercom missies van de openbare Klaas de Vriessschool aan de Herman Heijer- manslaan en de kleuterschool Pinke- lotje aan de C.Huygenslaan zijn als volgt samengesteld: Lagere school: voorzitter W. Bosman, secretaresse me vrouw J. J. Philipse-Poortman, pen ningmeester R. Kamminga en de leden de dames E. J. Koopmans-Jongking en H. L. van Diem-Zijdveld en M. Mulder. Kleuterschool: voorzitter H. Boter- kooper, secretaresse mevrouw M. M. Gans-Vincent, penningmeesteres me vrouw J. A. van Maanen-Lauwes en le den P. Remmerswaal en J. Winckels. Het secretariaatsadres van de ouder- commissie is: mevrouw J. J. Philipse- rz. In de schoolraad vopr openbaar onder- Koophandel wijs worden de commissies vertegen woordigd door de heren Bosman en Boterkooper. WADDINXVEEN De pornofilm "Dolle pret in een Tiroler bed” (deze ti tel vervangt de eerste door De Bonke- laar opgegeven titel "Tiroler slippert jes") is er één uit het Tiroolse genre en wordt gekenmerkt door-het herhaalde lijk in beeld brengen van de geslachts daad, terwijl de erin optredende vrou wen alleen oog schijnen te hebben voor velerlei mannelijke wensen. De pornofilm is de eerste die de werk groep jongeren van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen in het eerste half jaar in De Bonkelaar gaat vertonen. Na ’’Dolle pret in een Ti roler bed" staan op het programma "Where the eagles dare”, "Wilde enge len”, "One flew over the cuckoos nest”, "Spetters” en "Grijpstra De Gier". In een inleiding van het filmoverzicht in de periode januari-juni 1982 deelt de werkgroep jongeren van De Bonkelaar het volgende mee: "De jongeren werk groep van De Bonkelaar heeft voor de maanden januari t/mjuni al hun films al vast laten zetten bij de bespreekburo’s. Dit zijn 6 films geworden die met elkaar een pakket van diverse films uitmaken. Dit wil dus zeggen dat hier zowel humor als zeer serieuze films in zitten. De jon- Vrouwenemancipatie Waddinxveen. Volgens hem wordt om het draaien van zo’n film door de jeugd al drie jaar ge vraagd en dat het er nu eens van gaat komen vindt hij geen probleem. Naar zijn mening is geweld in films minder aan te bevelen dan overmatig bloot, zo- pornofilm in dit jeugd-en vrije- dat hij zich achter de programmering GOUDA In het handelsregister van de kamer van Koophandel en Fabrie ken oor Midden-Holland staat vermeld dat de door de Waddinxvener A. P. C. Rehorst geleide BV’s Reh-Bex Beleg gingen BV, Rotterdam, met als vesti gingsplaats Waddinxveen, Reh-Bex Be heer BV, Waddinxveen en Reh-bex Bouw BV, Waddinxveen, voorlopige surséance van betaling is verleend op 5 januari 1982. De aan de drie Waddinxveense bedrij ven verleende surséance van betaling is een gevolg van de uitspraak van de ar rondissementsrechtbank in Rotterdam, waar mr. F. W.van den Berg optrad als rechter-commissaris, die de Goudse ad vocaat en procureur mr. W. H. E. La Gro aan wees als bewindvoerder. Omdat de drie Reh-Bex BV’s schulden hebben uitstaan bij enkele grote ban ken en een aantal kleinere crediteurs is het zeer waarschijnlijk dat het faillisse ment zal moeten worden aangevraagd, mede gezien de malaise in de bouwwe reld. Bij de drie BV’s werken twee men sen. Een belangrijk deel van hun taak is de verhuur van appartementen op he- teiland Texel. GOUDA Blijkens mededelingen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is J. C. van der Velden uit Gouderak uitgetreden als adjunct- directeur bij Van Schaik Berghuis In- terieurbouw BV, Waddinxveen, Inte rieur Groep 3 BV, Waddinxveen, Berg huis BV, Waddinxveen en C. A. Rui- grok Industrie BV, Katwijk aan den Rijn, met als' vestigingsplaats Wad dinxveen. Bij deze vier besloten ven nootschappen is ook de volmacht van hoofd centrale administratie J. I. Blee- kerte Duivendrecht gewijzigd. geren werkgroep heeft dit vooral ge daan omdat er veel verschillende men sen in Waddinxveen wonen die alle maal iets anders willen en om aan al die behoefte te kunnen voldoen moet je een breed programma kunnen bieden, zodat een ieder op zijn tijd naar De Bonkelaar kan komen om te kunnen bekijken wat hem aanspreekt.” De pornofilm "Dolle pret in een Tiroler bed”heeft de werkgroep jongeren de volgende informatie doen verspreiden: "Vöglbrun een stadje in de Beierse Al pen waar de bevolking met smart wacht op een subsidie van het rijk. Maar de subsidie zal niet worden toegekend. Dan herinnerd men zich hoe ooit Napo leon in de buurt werd verslagen en er een grote goudschat in de aarde begra ven werd. Rond dit gegeven doen zich de meest wilde en komische situaties voor waarbij alle gelieven elkaar uitein delijk toch krijgen.” GESUBSIDIEERD Het vragenstellende raadslid wil van B. en W. weten of ze het juist achten dat in de door de overheid gesubsidieerde De Bonkelaar films worden vertoond, die voor een groot deel van onze bevolking aanstootgevend zijn. Volgens de SGP/HKV/GPV-fractie in de Waddinxveense gemeenteraad wordt door het organiseren van dit soort programma's een groot deel van de doelgroep van het jeugd- en jonge rencentrum afgestoten. Vandaar dat de heer Uitbeijerse het college vraagt naar zijn bereidheid de openbare vertoning van dergelijke films te voorkomen. TEKST De letterlijke tekst van de door de SGP/H KV/GPV-fractievoorzitter ge stelde schriftelijke vragen luidt als volgt: 1. Heeft het college kennis genomen van het voornemen van de stichting "Jeugd- en Jongerencentrum Wad dinxveen” om op vrijdag 29 januari Dit is in vogelvlucht mijn levensloop, met 12 jaar actieve dienst, duidelijk maakt dat ik mijn sporen.in de VVD wel heb ver diend. Mijn visie als fractievoorzitter op de politieke toekomst van de VVD in Waddinxveen ben ik bereid op elk ge wenst moment te geven. Verantwoor ding over de afgelopen raadsperiode is daar vanzelfsprekend bij inbegrepen, naast dé convocatie van het bestuur ben ik zo vrij om u metklem te verzoeken om deze’zéér belangrijke kandidaats- stellingsvergadering bij te wonen. Daar zal worden beslist hoe het gezicht van de VVD in de gemeenteraadsperiode 1982-1986 zal zijn. De liberale doelstellingen: "Vrijheid”, "Verantwoordelijkheid", "Verdraag- F. H. de Ruijter (VVD) zaamheid”, en "Soc.iale Gerechtig heid" staan borg voor een discussie die, in alle openheid gevoerd, moet leiden tot een zorgvuldige afweging van de kandidaatsstelling. Kandidaten die straks de VVD, dus u, zullen vertegen woordigen. In het advies van het bestuur komt mijn naam niet op een verkiesbare plaats voor! Dit schrijven maakt duidelijk dat ik de VVD nog steeds mijn diensten aanbied. De, door mij geschetste, ach tergrondinformatie met een 12-jarige staat van dienst in de VVD is een garan tie voor een goed en liberaal beleid waar ook u zich in zal kunnen vinden. Op 10 februari a.s. zal u, als lid van de VVD, moeten beslissen welke kandida ten op een verkeisbare plaats worden gezet! 2000 VVD kiezers zullen daar bij over uw schouder meekijken Tot ziens op 10 februari!” WADDINXVEEN Fractievoorzitter D. Uitbeijerse (SGP/HKV/GPV) heeft het college van Burgemeester en Wethouders in dinsdag gestelde schriftelike vragen opheldering gevraagd over de vertoning van een por nofilm .komende vrijdagavond in het jeugd- en jongerencentrum De Bonkelaar aan de Beukenhof. De rolprent, die naar een nadere mede deling van De Bonkelaar geen "Tiroler slippertjes”, maar "Dolle pret in een Ti roler bed" blijkt te heten, wordt ver toond op initiatief van de onder auspi ciën van het stichtingsbestuur functio nerende werkgroep jongeren. De verto ning begint om half negen. RAADSLEDEN In het Weekblad voor Waddinxveen reageerden desgevraagd al op de verto ning van een pornofilm in De Bonke laar de raadsleden J. A. Hielema (CDA) en D. Lont (PvdA). Beiden zitten na mens de Waddinxveense gemeenteraad in het bestuur van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen, die wordt voorgezeten door de heer A. de Rijke. De stichtingsvoorzitter zei in onze krant te menen dat de vertoning van een dergelijke film ook een aanleiding kan zijn de discussie erover te stimule ren, zowel binnen de jongerenwerk- Middenstand 11/z jr. Boekhouden P.D. M.B.A. Rep. cursussen Boekh. Mavo - P.D. en Middenstand Computeropleidingen élémentair en AMBI. J 1. Conversatie mod. Talen Ned. Taal zuiver schrijven Notuleren Bedrijfscorr. Nederl. Leidinggeven en samenwerken ■Vergader- gesprekstechniek in januari Typen Steno Ned. -'Eng, GOUDA Blijkens een mededeling Poortman, Willem dë Zwijgerlaanr18. uit het handelsregister van de Kame van J-| en Fabrieken voor Midden-Holland is de Waddinxvener i R. Bras uitgetreden als directeur bij l.T.C. Electrenics BV, Gouda. groeperingen zou hebben afgestoten. Officieel bestaat over de motivatie van het de laan uitsturen van Fred de Ruij- ter nog geen duidelijkheid want het be stuur heeft nog geen informatie over deze aangelegenheid willen verstrek ken. Op woensdagavond 10 februari vergaderen de leden van de VVD over in hoeverre men het bestuursvoorstel zal volgen. Fred de Ruijter heeft intussen van de gelegenheid gebruik gemaakt in een rondzendbrief aan de VVD-leden dui delijk te maken dat hij in hart-en-nieren VVD-lid is en graag voor een nieuwe periode van vier jaar herkozen wil wor den. In zijn brief schrijft hij onder meer het volgende: "Ik ben Frederik Hubertus de Ruijter, oud 49 jaar, getrouwd en heb' drie zoons. Na de H.B.S. oude stijl en de Hosere Zeevaartschool was ik tot 1962 als koopvaardijofficier m diverse op- die zeker het p0|itiekJe v]ak eenvolgende rangen actief. Sinds 1962 ben ik werkzaam in het bedrijfsleven; aanvangend als vertegenwoordiger en na een korte tijd als assistent verkoop leider bij een fabriek van aluminium producten. Vanaf 1965 ben ik eigenaar van een bedrijf in aluminium produc ten. In maart a.s. woon ik 19 jaar in Waddinxveen. In de loop der jaren actief in hhet vereni gingsleven. o.a. In een coördinerende functie bij sport vereniging TOOS werd ik voorgedragen voor een bestuursfunctie in de techni sche commissie van de Goudse Turn kring, hetgeen na een jaar resulteerde in het voorzitterschap van deze com- WADDINXVEEN De afdeling Waddinxveen van de Volkpartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) zal dè leden voorstellen VVD- fractievoorzitter in de gemeenteraad FreddeRuijter op een onverkies bare plaats te zetten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op de tweede plaats van de door wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester aan te voeren kandidatenlijst komt de naam van VVD- voorzitter Karei van Soest - een provinciaal ambtenaar - te staan. Derde wordt evenals in 1978 Jan Borger. Het wippen van VVD-fractievoorzitter Fred de Ruijter vindt plaats omdat er ongenoegen zou bestaan over zijn ”Sex in het lachen-gieren-brullen gen re is een naar beneden halen van de menselijke waardigheid en een volko men verkeerd gebruiken van iets wat een heel mooie en goede zaak is binnen het huwelijk, waar de liefde de basis is voor de sexualiteit”, aldus de RPF, die nog verwijst naar Genesis 2 in de Bijbel waar de geestelijke en lichamelijke liefde onlosmakelijk met elkaar verbon den worden. if,'j. GEEN GESPREK De werkgroep jongeren van De Bonke laar is niet ingegaan op een verzoek van het Weekblad voor Waddinxveen om een nader gesprek over de vertoning van een -r - tijdscentrum. Wel heeft een veront waardigde jongere de telefoon gepakt en de krant laten weten dat met dit soort publikaties het beeld van De Bon- Het chnsten-democratisch raadslid kelaar omlaag wordt gehaald. Hielema zei ons vooralsnog niet te De werkgroep zelf heeft intussen een zwaar te tillen aan de vertoning van een prograrpma-overzicht laten verspreiden dergelijke^filrn, hoewel hij zei daaraan met een toelichting daarop. Daarin u~‘ wordt gezegd dat er ook een pornoflm in De Bonkelaar vertoond moet wor den, "omdat er veel verschillende men sen in Waddinxveen wonen die alle maal iets anders willen en om aan al die behoeften te kunnen voldoen moet je een breed programma kunnen aanbie den, zodat een ieder op zijn tijd naar De Bonkelaar kan komen om te kunnen bekijken wat hem aanspreekt”. a.s. in De Bonkelaar een film te ver tonen, die volgens het Weekblad voor Waddinxv.een een pornografi sch karakter heeft? 2. Acht het college het juist dat in een jeugd- en jongerencentrum, dat door de overheid gesubsidieerd wordt, films vertoond worden die voor een groot deel van onze bevolking aan stootgevend zijn? 3. Is het college met ons van mening dat de stichting door het organiseren van dit soort programma’s een groot deel van haar doelgroep afstoot? 4. Indien bovenstaande vragen, geheel of gedeeltelijk, bevestigend beant- woo< worden, is het college dan be reid de openbare vertoning van der- groep als bijvoorbeeld de Werkgroep gelijke films te voorkomen? missie. Vervolgens werd ik gekozen als - voorzitter van de Kring "Gouda en Om streken" van het Koninklijk Neder- raad'sweVk.'daLt’e vëei“midd'énstands- lands Gymnastiek Verbond. Enige tijd na het neerleggen van deze functie werd ik aangezocht als voorzit ter van de "Nederlandse Kampeerauto Club". In deze functie ben ik ook actief op internationaal niveau en werd als se- cretaris gekozen in de "Motorcaravan Commission" van de "Federation In ternational de Camping et Caravaning. de nieuwe kandidatenlijst en zal blijken Qop jn de Plaatselijke politiek 12 jaar actief. Immer VVV stemmend voorgedragen voor een bestuursfunctie in de afdeling. Benoemd als penningmeester en na 2 jaar gekozen als voorzitter van de VVD afdeling Waddinxveen. In 1974 als gemeenteraadslid voor de VVD geïnstalleerd. In 1978 op de kandi- daatsstellingsvergadering op de tweede plaats van de groslijst geplaatst voor eejt tweede termijn in de gemeente-' raad. Door de fractie gekozen als frac tievoorzitter. In verband met de vertoning van de pornofilm "Dolle pret in een Tiroler bed" heeft De Bonkelaar deze af fiches laten verspreiden. Aanmeldingen, inlichtingen en prospectus dagelijks aan het instituut! Pr. Hendrikstraat 168 .Alphen aan den Rijn Het christen-democratisch Hielema zei ons zwaar te tillen aan de vertoning persoonlijk geen behoefte te hebben. "Naar zijn mening is het een normale vrolijke sexfilm en veel meer niet”, zo liet hij ons weten eraan toevoegend dat deze film ook in de bioscopen had ge draaid. Het PvdA-raadslid Lont zei ons te zul len gaan informeren tvaarom De Bon kelaar een pornofilm gaat vertonen. Naar zijn oordeel bestaat hieraan in Waddinxveen geen behoefte en voor ziet een dergelijke - doorgaans op voor oordelen gebaseerde film niet in een^ stuk amusement op vrijdagavond dat' hem voor ogen staat.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1