VVD zet fractieleider Hans Barth voert democraten aan kopiëren en lichtdrukken 101828-7994] Volvo 343 Luxe f 17.755- Valentijn-avond in Party Home op een negende plaats Nieuw meubilair voor Theo Thijssenschool nieuwbouw in de Passage Bibliotheekbestuur wil ra Dinsdagavond 9 februari Opnieuw lijsttrekker VALENTIJNAVOND A VALENTIJNDAG 1982 I !<qpiewinkel Al 36 Waddinxveners kregen een bloemetje Lijstaanvoerder blijft eigen wethouder I Li Nieuwsblad Onafhankelijk 1 alphens stadfecerürum GEVESTIGD Hooftman Autobedrijf BV, Koninginneweg la, Boskoop, tel. 01727-5242. 1 SCHOONSTE MAKERS ALS WIJ HET b HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 2771 TD Boskoop Telefoon 01727-7959 Dinsdag 9 februari, Party Home, Passage, 20.00 uur. B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 i derde plaats J. B. Borger en op de vierde plaats K. A. Warmenhoven. Fractievoorzitter F. H. de Ruijter is gezakt naar een negende plaats. --uitknippen- Volgens mij dient de volgende plaatsgeno(o)t(e) in aanmerking te komen voor een bloemenhulde op Valentijndag. WADDINXVEEN Zondag 14 februari is het Valentijndag. Met het oog daarop zullen volgende week dinsdagavond 9 februari in het Party Home aan de Passage door de Waddinxveense bloemsierkunstenaar Henk J. Zeypveld weer bloemenhuldes worden gegeven aan vijf Wad dinxveners, die zich op de één of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de plaatselijke samenleving. X f i 2» M2 Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 3 FEBRUARI 1982 37e JAARGANG No. 1755 m.i.v. 15 februari 1982 Bur. Secretaresse (avond) Naam: Adres: Reden: 01720-93914 F aan de richtlijnen en de normering van zoals dia’s, cassettes, films, gramma- doelstelling van de openbare bibliot- houden moet blijven. I <7 3 R. A. M. BARENDS fysiotherapeut sportfysiotherapeut Nu ook reeds inschrijving dagopleidingen secretaresse receptionist Aanvang september WILHELMINAKADE58 2741 JV WADDINXVEEN Diezelfde middag vereerden de heer A. H. van Gent, wethouder van Onderwijs en de heer De Jong van de afdeling on derwijs de school met een bezoek. Te recht merkte de heer Van Gent hierbij op, dat de Theo Thijssenschool in het zondagse pak was gestoken. Hij toonde zich zeer tevreden over vorm en kleur van de nieuwe meubels. Behandeling volgens afspraak: F Kievitstraat 36 j (Snijdelwijk) ;i: CO lO Aanmeldingen, inlichtingen en prospectus dagelijks aan het instituut! Pr. Hendrikstraat 168 Alphen aan den Rijn HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 kwam 1977 (in 1976 was risch niet mogelijk bare bibliotheekwerk stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het vrije en evenwichtige verkeer van informatie door in geschrift, beeld en geluid vast- school kwamen om te assisteren bij het uitladen. Binnen een uur was de zaak dan ook geregeld. De volgende dag kwamen enthousiaste kinderen hun spullen inruimen en ze ontdekten daarbij dat hun tafelblad een beduidend grotere oppervlakte had ge kregen. Dat maakt het werken een stuk plezieriger! raad en diepgaand overleg met alle be trokkenen, heeft het bestuur besloten de leden te adviseren, tijdens de leden vergadering van 10 februari a.s. het voorstel voor de kandidatenlijst over te nemen en te bekrachtigen.” Bij het opstellen van het ontwerp is door het bestuur een zeer zorgvuldige afweging gemaakt van de capaciteiten, kwaliteiten, ambities, getoonde of te verwachten persoonlijke inzet en het vermogen tot functioneel samenwerken van de potentiële kandidaten. Op grond van vorenstaande is het bestuur tot de conclusie gekomen, dat navolgende op stelling van de eerste vier plaatsen de beste bezetting voor de VVD-fractie voor de komende raadsperiode ople vert: 1. L. M. Oosterbroek- Waagmeester, 2. K. W. Th. van Soest, 3. J. B. Borger en 4. K. A. Warmenho ven. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van het reglement op de kandidaat stelling voor leden van de gemeentera- steLlen en door aktief te bemiddelen tussen gebruikers en materialen”. De kollektie moet aansluiten bij de ciale, culturele en lijke opbouw van 1 deze manier wordt niet uitgegaan van de behoefte van de gebruiker, maar gaat men uit van de behoefte van zowel de gebruiker als de niet-gebruiker. Om het bibliotheekwerk optimaal te la ten functioneren is het onderbrengen van deze zijn vastgelegd in het normenbe sluit van december 1976. Door het ge bruik aan ruimte kan er g bibliotheekwerk plaatsvinden. L.M.OOSTERBROEK- WAAGMEESTER (VVD) den voor de VVD heeft het bestuur van de WD afdeling Waddinxveen het na volgende ontwerp voor de in te dienen kandidatenlijst opgesteld: 1. L. M. Oosterbroek-Waagmeester, 2. K. W. Th. van Soest, 3. J. B. Borger, 4. K. A. Warmenhoven, 5. W. H. J. M. Wient- jens, 6. Jac. van den Berg, 7. T. Ververs, 8. C. J. Th. Spoor-Vogelaar, 9. F. H. de Ruyter, 10. C. H. Boer, 11. T. F. C. Henning, 12. R. A. de Man. Alle Waddinxveners worden verzocht namen van plaatsgenoten aan de orga nisatoren door te geven, welke naar hun mening voor een mooi bloemstuk in aanmerking komen. Dat kan tot en met komende maandag. De avond in Party Home van komende dinsdagavond is voor iedereen gratis toegankelijk. Be gonnen wordt om acht uur. Op deze avond vertoont reis- en passagebureau Van Ginkel BV vakantiefilms over Oo stenrijk. De bloemenhuldes met het oog op Va lentijndag worden al gegeven sinds 1974 toen de heer H. J. Zeypveld van bloem- sierkunst Arti-Fleur daartoe het initia tief nam en hierbij de heer T. Ververs jr. van Party Home, de heer A. G. M. van Ginkel van het reis- en passagebureau Van Ginkel BV en de heer B. J. Wou denberg van het Weekblad voor Wad dinxveen betrok. De Valentijnbloemenhulde is bestemd voor Waddinxveners, die misschien nog nooit in de belangstelling hebben ge staan, maar toch ontzettend veel goeds doen in de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Een bijzonder bloe metje dus voor mensen, die meestal niet aan de weg timmeren en hun werk zo onopvallend mogelijk doen. Op het programma van de Valentijn bloemenhulde 1982 staat niet alleen het in de bloemetjes zetten van Waddinxve ners. Er zal dinsdagavond in Party Home aan de Passage dus ook een va kantiefilm worden vertoond door reis- en passagebureau Van Ginkel BV. Daarna is er een gezellig samenzijn met een drankje. De avond is voor een ieder vrij toegankelijk. Waddinxveners die vinden dat een be paalde inwoner voor de traditionele bloemenhulde in aanmerking komt kunnen hun suggesties tot en met ko mende maandag schriftelijk of monde ling kwijt bij de heer Zeypveld in ”de Passage” of bij de andere organisatoren van de Valentijn-bloemenhulde. Wie was die Valentijn eigenlijk? Hij was een middeleeuwse kloosterling, die door allerlei mensen met diverse noden geraadpleegd werd. Had hij de gewen ste raad verschaft, dan plukte hij uit de blijkbaar onuitputtelijke kloostertuin 1 een bloemetje voor zijn cliënt als extra bewijs van zijn goede bedoelingen en vriendschap. Vandaar die bloemen hulde op Valentijndag, zodat er mensen in het zonnetje gezet kunnen worden die hun werk zonder ophef en vaak on der moeilijke omstandigheden moeten doen. GEEN ZEKERHEID Toch is het overigens niet helemaal ze- kre dat de middeleeuwse monnik de echte broeder Valentijn is geweest. Ze ker zal er in die tijd een kloosterling met die naam rond gelopen hebben, maar er zijn in de loop van de eeuwen vele Va- I lentijn of Valentinussen geweest. Zo was er een vrome inwoner van Rome, die in 827 tot paus werd gekozen - hij stierf overigens al gauw daarna - die ook Valentinus heette en danig vereerd werd. Hij was niet dé Valentijn. Zelfs door de democraten op de tweede plaats gezet. Na Hans Barth en Joep Malestein wor den de overige plaatsen ingenomen door Henk Breimer, Vincent Krauwer, Peter de Vries, Jeroen Sikkel, Jan Koo- rengevel, Tineke Bokma, Sylvia Barth, Jan Kok en Dini Jonker. D’66 is in Waddinxveen nu nog met één man in de raad vertegenwoordigd, doch de democraten verwachten in de nieuwe raad twee, mogelijk zelfs drie zetels te bezetten. In de komende we ken zal het programma waarmee D’66 de verkiezingen in wil definitief worden vastgesteld. De democraten willen, met een duidelik taakstellend progrmma komen. Overigens behoeft de samen stelling van de lijst nog goedkeuring van het hoofdbestuur van D’66. Middenstand 1 'h. jr. Boekhouden P.D. M.B.A. Rep. cursussen Boekh. Mavo - P.D. en Middenstand Computeropleidingen élémentair en AMBI. J 1. Conversatie mod. Talen Ned. Taal zuiver schrijven Notuleren Bedrijfscorr. Nederl. Leidinggeven en samenwerken Vergader- gesprekstechniek Voorofscheweg I5. 2771 MA Boskoop Telefoon 0I727-6240 Postadres: Postbus 117. 2770 AC Boskoop WADDINXVEEN Het zittende D’66-raadslid Hans Barth is door de Waddinxveense democraten gekozen tot lijstaanvoerder bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Barth versloeg met klein verschil de hui dige voorzitter van de afdeling, Joep Malestein. Laatstgenoemde werd (Deze bon kunt u tot maandag 8 februari 1982 inleveren bij: bloemsierkunst Arti-Fleur, reis- en passagebureau Van Ginkel BV, Party Home of Weekblad voor Waddinxveen) -uitknippen- encyclopedieën komen er niet uit, om dat er over de identiteit van ’’bloemen- man” Valentijn aan de hand van histori sche bronnen geen zekerheid te krijgen is. Hij kan de Valentinus uit de derde of vierde eeuw geweest zijn, die al sinds de vierde eeuw in Rome en andere steden in Midden-Italië op de veertiende fe bruari als martelaar vereerd werd. Hij kan die priester in Rome, maar nog waarschijnlijker de bisschop van Terni geweest zijn, die tot schutspatroon te gen vallende ziekte uitgeroepen werd. In eik geval heeft Valentijn in Engeland verreweg de langste traditie. Shake speare laat Ophelia in Hamlet er zelfs een rijm over opzeggen: ”To morrow is De gemeentelijke bibliotheeknota (ok tober 1981) bestuderend lijkt de bouw van een nieuwe bibliotheek in het Pas- sagebied het rpeest geschikt. Een vesti ging in dit gebied past binnen de ge stelde randvoorwaarden en verstefkt bovendien de centrumfunctie van de Passage. SLOTOPMERKING In verband met de huidige situatie (hoofdstuk 4) en de daaruit voort vloeiende knelpunten (hoofdstuk 5) is het'een dringende noodzaak zo spoedig mogelijk te beginnen met de voorberei dingen voor de bouw van een nieuwe bibliotheek in Waddinxveen ter vervan ging van de twee huidige vestigingen. Dan kan binnen niet al te lange tijd de openbare bibliotheek Waddinxveen in een nieuw jasje ten dienste staan van de gebruikers in onze gemeente. In de nota is ook - zij het sumier - ge sproken over de bibliobus. Weliswaar speelt in de discussie over het stichten van een nieuw bibliotheekgebouw de bus een marginale rol toch is het van be lang, dat na verwezenlijking van de nieuwbouw en het voortbestaan van de bus nader ter discussie wordt gesteld. b. omdat het personeel slechts op één plaats werkzaam is kan het, ook bij het maximale aantal openingsuren, meer aandacht besteden aan het ontwikkelen en begeleiden van nieuwe aktiviteiten; c. bij het opzetten an gespecialiseerde kollekties, bijvoorbeeld een kollektie bladmuziek, wordt uitgegaan van een verzorgingsgebied van 20.000 mensen, zodat bij meerdere vestigingen dit niet mogelijk zou zijn. Rekening houdend met de mogeijkhe- den voor de vestiging van een bibliot heek (zie de bibliotheeknota van de ge meente Waddinxveen) en gelet op de randvoorwaarden die het Passagebied het meest voor vestiging in aanmerking. VVD-vice-voorzitter G. A. M. Lam bert: ”Als hoogste prioriteit, dient het bestuur er zorg voor te dragen dat de belangen van de VVD in het algemeen en die van Waddinxveen in het bijzon der optimaal behartigd worden. Hierbij hoort in het bijzonder het opstellen van een ontwerpkandidatenlijst. Na rijp be- NIEUWE CURSUSSEN in januari Typen Steno Ned. - Eng. aan Indonesië), mevrouw I. Verheul- de Wolff (noodhulp voor bejaarden en jongt gezinnen), M.C. Toebak (mannelijke vrijwilliger Welfafewerk), C. de Lang (gemeentelijke reinigings dienst), mevrouw J. Littooy-Huizer (burenhulp), Stichting Jeugd- en Jon gerencentrum ‘Waddinxveen’ (vrijwil ligerswerk), Rosa Groenewegen (kle- dingzendingen), Jan Oosthoek (acties voor de Derde Wereld), mevrouw A. Oudendijk-Pille (werkzaamheden speeltuinvereniging De Paddestoel), Kerngroep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen (bewustwordings activiteiten voor Boven-Volta en Pe ru), J. Lam (altijd in de weer voor een ander), Stichting Christelijke O- penbare Bibliotheek Waddinxveen (vrijwilligerswerk plaatselijk biblio theekwerk) en mevrouw T. Assche- man-Mohle (actief in kerkelijk- en verenigingsverband) WADDINXVEEN - Sinds 1974 heb ben in Waddinxveen al 36 plaatsgeno ten een Valentijnbloemenhulde ge kregen dank zij het initiatief van de heer H.J. Zeypveld van bloemsier kunst Arti-Fleur in het winkelcen trum ‘de Passage’. De Valentijnbloe menhulde kwam in 1974, 1975, het organisato risch niet mogelijk om Valentijn niet ongemerkt voorbij te laten gaan), 1978, 1979, 1980 en 1981 terecht bij: mevrouw LH. Verhagen (verzor ging zieke zuster), mevrouw H.J. van Oosten (De Gouwebloem), mevrouw F. Hoogendoom (verzorging zwaar gehandicapte vrouw), mevrouw G.C. J. den Oudsten (verzorging zieke vrouw), W. van Dijk (staat altijd klaar voor de bejaarden), mevrouw C. Schreuder-van der Ent (nalopen en verzorging zieke bejaarden), C.H. de Vries (huismeester), A. Roggeveen WADDINXVEEN De afdeling Waddinxveen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft aan de leden het voorstel gedaan de libe rale kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 2 juni te laten aanvoeren door wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester. Op de tweede plaats staat K. W. Th. van Soest, op de Het nieuwe meubilair wordt de openbare Theo Thijssenschool aan de Kerkweg-Oost binnengebracht. (Foto: Week blad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom (stond altijd klaar voor medebewo ners van Huize Souburgh), mevrouw A. Kloet-van Dorp (verdienstelijk ge maakt in talrijke organisaties), me vrouw G. Slappendel-van Wilgen (zwemles aan kinderen), mejuffrouw M. Groeneveld (verzorging vader en moeder), D. Immerzeel (De Gouwe bloem), C.J.M. Niemans (oprichter diverse verenigingen en de grote kin dervriend op verjaardagspartijtjes), M.A. Ruissen (rijkspolitie groep Wad dinxveen), mevrouw. J. van de Vis- Olie (leidster moeder verkeersbrigade Staringlaan)mevrouw E. Ligterink (Scouting Waddinxveen), H.M. de Wilde (vrijwillige brandweer)Wout Roskam (Be Fair-voetbal), mevrouw Th. van Leeuwen (peuterzwemmen), H. Huizer (oud-wethouder), J. Koel- ma (plaatselijke collectes), A. de Wil de (burenhulp), mevrouw A. van Hengel-Sibbes (dierenhulpdienst), mevrouw M. Jansen-de Rooij (hulp WADDINXVEEN Woensdag 27 ja nuari was het een feestelijke dag voor de openbare Theo Thijssenschool aan de Kerkweg-Oost. Op die dag werd het volledige meubilair van de school ver vangen door nieuw. Ook het documen tatiecentrum werd van nieuwe tafels en stoelen voorzien. Om er voor te zorgen dat alle kinderen een goede zitplaats kregen, werden tien verstelbare meu bels bijgeleverd. De kinderen van de school mochten die ochtend vrijaf, maar het spreekt van zelf, dat een aantal kinderen toch naar WADDINXVEEN Het bestuur van de nieuwe Stichting Openbare Bi bliotheek Waddinxveen heeft een beleidsnota over het plaatselijke bi bliotheekwerk gestuurd aan het college van Ben W. In die nota, waaruit de voorkeur blijkt voor een nieuwe bibliotheekvestiging in het Passage- gebied, wordt een inzicht gegeven in de huidige situatie van de bibliott heek, de daaruit voortvloeiende knelpunten en mogelijke oplossingen. In het beleidsnota van het bibliotheek- Aan één vestiging is een aantal voorde- bestuur staat de volgende samenvatting len verbonden: a. de inhoud van de kollektie zal verbe terd kunnen worden, want hoewel de totale koLlektie iets kleiner is bij één y j 3 van twee vestigingen tezamen, hoeft er min- Diezelfde avond was er een informa tieavond voor de ouders van toekom stige nieuwe leerlingen. Met eigen ogen konden die ouders aanschouwen, dat ook wat betreft de inrichting van de school, er alles aan wordt gedaan om het onderwijsleerproces optimaal te be vorderen en ondersteunen. opgenomen: ”Het huidige gebouw aan de Juliana van Stolberglaan en het filiaal in het Anne Frankcentrum voldoen beide niet vestiging dan de beide kollekties „ii het openbaar bibliotheekwerk, zoals der gedupliceerd te worden en zal de kollektie verbreed en verdiept kunnen worden (verschuiving van de boven- en geen optimaal ondergrens bij de aanschaf). Bovendien ontstaat de mogelijkheid om andere In de jongste doelstellingennota van het materialen ter beschikking te stellen, Nederlands Bibliotheek en Lektuur zoals dia’s, cassettes, films, gramma- Centrum (september 1981) wordt de foonplaten en dergelijke; doelstelling van de openbare bibliot heek als volgt omschreven: ”Het open- DE PLAATS VAN DE VESTIGING Ten aanzien van de plaats voor een nieuwe vestiging stelt het bestuur en kele randvoorwaarden. gelegde uitingen terbeschikking te Zo zal de nieuwe bibliotheek gevestigd i- j ->j j moeten wor(jen in dat deel van de ge meente, dat voor alle gebruikers en be- so- zoekers goed bereikbaar is per auto, per levensbeschouwe- fiets, te voet of per openbaar vervoer. het werkgebied. Op Grote voorkeur wordt gegeven aan een plaats in het centrum van de gemeente, de behoefte van de gebruiker, maar Het gebouw mag niet aan of zeer nabij drukke verkeerswegen zijn gelegen. Parkeerruimte voor auto’s en stalling- sruimte voor (brom)fietsen dient aan- wezig te zijn. De nabijheid van andere de bibliotheek in één vestiging, die openbare voorzieningen is wenselijk, de gehele gemeente voorzien kan, naar Tegen het onderbrengen van de bibliot- onze mening noodzakelijk. Daarbij heek in een multifunctioneel gebouw is dient te worden opgemerkt, dat de bi- geen bezwaar mits dat niet ten koste bliobus in de Victorwijk vooralsnog be- gaat van de benodigde ruimte en het houden moet blijven. goed functioneren van de bibliotheek. St. valentine’s day - all in the morning betimes - And a maid at your winddow - to be your Valentine”, waarin iets door schemert uit het oude volksgeloof dat het eerste meisje dat een man op Valen tijndag ziet nadat hij wakker is gewor den, eens zijn vrouw wordt. De kaartjes of anonieme liefdesverklaringen die verliefden elkaar in Engeland met Va lentijndag sturen, heten daar zelfs ’’Va lentine” en zoveel als liefje. Ook Ame rika, Frankrijk en Zwitserland kennen het bloemetje voor Valentijn al veel lan ger dan Nederland, en of het hier ooit zo’n hartsaangelegenheid zal worden als in die landen, moet worden afgewacht. 7* I, - lüdNBM Z

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1