I Zo staken raadsleden 4 ggMr.OptlcienJ.Grlt s s 01828-7994 kopiëren en lichtdrukken gg-j Mr.opiicien Een bril van Grit... die staat... die zit. de helpende hand toe Prioriteit werkgelegenheid, geen precedent kopiewinkel DEKOUWE HOEK BV HOORZITTING Okkerse BV Week- aanbieding POLITIE: VOORKOM DIEFSTAL Voor panden en gronden aan Zuidkade betaalt de gemeente 2,2 miljoen Het prijskaartje van Van Schaik Berghuis WAT VOOR EEN VRAAG IS, IS VOOR ONZE VERZEKERINGSMAN EEN WEET Onafhankelijk Nieuwsblad I GEVESTIGD O SCHOONSTE MAKERS bloemCenRsSchikken I ALS WIJ HET i A 1 WILHELMINAKADE 58 2741 JV WADDINXVEEN B. .1. WOUDENBERG, PEULEYEN 144. TEL. (01828) 5594 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 WADDINXVEEN Met een uurtje in het openbaar vergaderen heeft de Waddinxveense gemeenteraad zich dinsdagavond volstrekt eensge zind geschaard achter het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders om door de aankoop van de panden en gronden van Van Schaik Berghuis Interieurbouw BV aan de Zuidkade een forse bij- Gouda, Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 10 FEBRUARI 1982 37e JAARGANG—No. 1756 door BERT J. WOUDENBERG Vc m.i.v. 15 februari 1982 In onze omgeving te: De gemeenteraad is bijeen over de aankoop van de panden en gronden van Van Schaik Berghuis Interieurbouw f” A i R. A. M. BARENDS fysiotherapeut sportfysiotherapeut WORD.IKBETERVAN HET NIEUWE BONUS/MALUSPREMIESYSTEEM’ MEER BROKKEN. BETEKENT DUS MEER PREMIE’ WAT GAAT ER GEBEUREN METM'N NO-CLAIM? BONUS/MALUS. IS DAT ZOIETS ALS AOW’ BESLOTENHEID De in dit artikel verwerkte gegevens over het door de gemeenteraad aan- Vervolg elders in het Weekblad voor Waddinxveen Behandeling volgens afspraak: T Kievitstraat 36 (Snijdelvvijk) 2771 TD Boskoop 'i Telefoon 01727-7959 BOSKOOP in de Rijks Middelbare Tuinbouw school, Azalealaan 115. Aanvang maandag 1 maart 1982. WADDINXVEEN in de Kon. Wilhelmina MAVO. Sniepweg 57. Aanvang woensdag 3 maart 1982. Inlichtingen van 09.00 - 17.00 uur tel. 071-140029/071-216826 afscheweg, 15. 2771 MA Boskoop Telefoon 01727-6240 Postadres: Postbus 117. 2770 AC Boskoop [üdNBMj Zuidelijke Dwarsweg 1B Waddinxveen Telefoon 01828-7713 HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9. TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Ontwerpplan en -programma Sociaal-culturele activiteiten Dinsdag 16 februari 1982, raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur. ken en en -Bedrijven en rekenvoorbeel den) kent, zijn allerlei boetebepalingen tot een miljoen gulden opgenomen. Als dit niet gebeurt dan gebeurt er-dat en als dat niet doorgaat dan gaat er dit ge beuren. Bepaald daarin is ook dat het gemeentebestuur zitting neemt in het nieuwe stichtingsbestuur en dat wijzi gingen in de beheersconstructie alleen kunnen worden gerealiseerd met mede werking van het Waddinxveense ge meentebestuur. Het zal duidelijk worden dat de zeer snel in elkaar getimmerde exploitatie- opzet voor de van de OGEM-dochter aan te kopen panden en gronden een groter bedrag aangeeft dan de aan loopkosten van 2,2 miljoen gulden. Na ast de aankoopkosten heeft de ge meente namelijk nog te maken met het bouwrijpmaken van de aan de Zuid- kade nog braakliggende gronden en renteverliezen. Als hiermee rekening wordt gehouden vermeldt de exploitatie als eindbedrag de som van 3,5 miljoen gulden. Dit geld komt als alles meezit weer op tafel na de verkoop van de verworven panden en gronden. Dank zij de Van Schaik Berghuis-transactie beschikt de ge meente echter over een stuk bedrijf sterrein van in totaal zo’n 2 hectare en dat is mooi meegenomen ny het in voorbereiding zijnde bedrijfsterrein Coenecoop langs de Kanaaldijk nog even op zich laat wachten. Vlak voor de gemeenteraadsvergade ring van dinsdagavond kwamen alle raadsleden nog eens in beslotenheid bij een voor het verkrijgen van de allerlaat ste inlichtingen. Zowel bij dit beraad als dat van later in de middag werd bijge woond döor Van Schaik Berghuis directeur drs. Goemans. Dit alles ver gde zoveel tijd dat de voor dinsdaga vond half acht uitgeschreven gemeente raadsvergadering twintig minuten later begon. verlaten voor een nog te zoeken ander onderkomen, bij voorkeur in Wad dinxveen. De gemeente heeft namelijk in de koopovereenkomst - die dinsdagavond werd getekenddoor directeur drs. J. H. M. Goemans en burgemeester C. M. ï?n rjrk^in<^en "i bepaald'dat het in Rabobank-directeur drs. W. Broekhuy- sen zei ons dinsdagavond dat zijn bank, die als enige betrokken is bij het veilig stellen van de toekomst van Van Schaik Berghuis Interieurbouw BV, veel re spect heeft voor het buitengewone or ganisatietalent van de directeur van dat bedrijf, die nog maar acht maanden in funktie is. "Maar het moet allemaal snel en goed, want anders lukt het niet deze week.” KOOPOVEREENKOMST In de niet openbaar gemaakte koopo vereenkomst tussen de in oprichting zijnde Stichting Beheer Van Schaik Berghuis Interieurbouw en de ge meente Waddinxveen, welke overeen komst vier pagina’s omvat en diverse bijlagen (exploitatieopzet, brieven van de gemeentelijke dienst Openbare Wer- moeilijkheden verkerende bedrijf moet uitzien naar een -kleinere en doelmati ger bedrijfspand. De dan aan de Zuid kade leegkomende ruimte zal kunnen worden bestemd voor uit de bebouwde kom van Waddinxveen te verplaatsen bedrijven ais Baan’s Meubelen, takel- bedrijf Hijkoop, expeditiebedrijf Van Bergen en constructiebedrijf Roskam. Zodra de in oprichting zijnde stichting van het personeel, welke de besloten vennootschap Van Schaik Berghuis Interieurbouw zal gaan besturen, van de gemeente het eerste deel van de aan koopkosten van panden en grond zal hebben gekregen kan daarmee - overeenkomstig de wensen van de OGEM-bewindvoerders - een klein ge deelte van de schuld worden betaald die het Rotterdamse concern heeft aan een Opgave binnen 10 dagen door een brief kaart te zenden aan Stichting Bevorde ring Onderwijs aan Volwassenen (SBOV). Kruisbes 25. 2318 AZ LEIDEN. Gaarne duidelijk uw naam, adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ontvangt u een bevestiging. vaarde voorstel tot aankoop van het Van Schaik Berghuis-onroerend goed zijn verkregen uit vrije nieuwsga ring. Van de betrokken partijen was nie mand bereid tot het verstrekken van na dere inlichtingen. Gebleken is dat dins dagmiddag om half vijf de raadscom missie voor de financiën - waarvoor de kranten maandagavond niet eens wer den uitgenodigd - vrijwel direct na de opening ervan in besloten vergadering ging. drage te leveren aan de instandhouding van deze in moeilijkheden verke rende OGEM-dochter, waar 55 mensen werken. In een spoedeisende vergadering oor deelden alle politieke woordvoerders dat alleen op die manier de door het personeel in oprichting zijnde Stichting Beheer Van Schaik Berghuis Inte- rierbouw aan het benodigde startkapi taal geholpen kon worden, mits alle partijen het deze week eens met elkaar worden, want anders gaat de poort van dit bedrijf waar laboratoriummeubelen en betimmeringen worden gemaakt de finitief dicht, Vandaag (woensdag) zal het provinciaal bestuur zich akkoord verklaren met het Waddinxveense voorstel. ANDER ONDERKOMEN Uit door het Weekblad voor Wad dinxveen ingewonnen informaties blijkt dat de gemeente voor het onroerend goed van de in het zogenaamde Sterf huis BV geplaatste OGEM-dochter 2,2 miljoen gulden gaat betalen. Van dit be drag zal 1,5 miljoen gulden in één keer in de kas van de nieuwe stichting wor den gestort, terwijl het restant 700.000;zal worden uitbetaald een week nadat Van Schaik Berghuis In terieurbouw BV de vestiging zal hebben Tevens in Gouda op dinsdag- en donderdagavond De wekelijkse cursus bloemenschikken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit 8 lesavonden. Na iedere les van 19.30-21.30 uur nemen de deelnemers eeh fraai bloem stuk mee naar huis. Het cursusgeld bedraagt 148, in clusief bloemen en het materiaal, als mede een overzicht van de lesstof, de cursus is dus volledig verzorgd. Binnenkort start ook nog de monde linge vestigingsopleiding bloemen schikken en binden. overlevingsplan van het Wad dinxveense bedrijf kans van slagen te geven. In gesprekken met de eigen ambtena ren, banken, het provinciaal bestuur en het ministerie van Economische Zaken bleek al gauw op welke hulpverlening het in financiële moeilijkheden verke rende bedrijf wel en niet kon rekenen. Direct al bleek, aldus burgemeester Van der Linden, dat het verstrekken van garanties niet lukte. Zo’n potje heeft zowel de provincie als de ge meente niet en het rijk liet weten dat het Waddinxveense bedrijf niet in de termen viel om in aanmerking.te komen voor overheidssteun. Dat was ook het geval in het subsidievlak. "Kijkend naarde subsidiemogelijkheden bleek opnieuw dat Van Schaik Berg huis Interieurbouw BV niet in de ter men viel om daarvoor in aanmerking te komen, zodat uiteindelijk maar één partij over bleef die de helpende hand zou kunnen bieden en dat was de ge meente Waddinxveen”, zei burgemee ster Van der Linden. Hij wees erop dat de gemeente een actieve grondpolitiek- voert, hetgeen mede leidde tot de ge dachte' tot aankoop van de panden en gronden van Van Schaik Berghuis In terieurbouw BV. Naar de mening van de raadsvoorzitter was er een koopovereenkomst opge- Schaik Berghuis-transactie betrek king hebbende stukken, hetgeen werd toegezegd. GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland zijn de statu ten en de omschrijving van Okkerse Va stgoed BV, Waddinxveen, gewijzigd. De vennootschap houdt zich nu bezig met het beleggen van vermogen enz. dit geval slechts ingespeeld behoefde te worden op voor de gemeente gunstige omstandigheden. ”Er was sprake van specifieke mogelijkheden waardoor het allemaal haalbaar werd.” BLIJ VVD-fractievoorzitter F. H. de Ruijter meende dat als de werkgelegenheid op de tocht komt te staan altijd het eerste wordt gedacht aan het aanbieden van de helpende hand. Maar dat blijkt financieel niet altijd mogelijk. Na ge sproken te hebben over het mismanage ment van het OGEM-concern en bekri tiseerd te hebben dat het bedrijfsleven de economische recessie te .vaak als dekmantel gebruikt wees de liberaal erop dat ook een gemeente vaak mach teloos moet toekijken. "Maar als rijk en provincie niet kunnen of willen helpen ontstaat een situatie als die met Van Schaik Berghuis Inte rieurbouw BV. Ik ben blij met de gebo den kans, al kan van precedentenwer king geen sprake zijn. Op die manier kunnen we de werknemers in staat stel den hun werk te blijven doen, al kunnen we hun problemen niet oplossen. De produkten die ze maken zullen in trek moeten blijven”, aldus de heer De Ruij ter, die zei dat de VVD de werkgelegen heid na aan het hart ligt. Hij was dank baar voor het kunnen nemen van het aankoopbesluit en hoopte ook op de nodige blijvende steun van de provincie nu de góden naar zijn mening Wad dinxveen zo gunstig waren gezind. DURE Drs. G. Blom, fractievoorzitter van het CDA, noemde werkgelegenheid niet al leen maatschappelijk nodig, maar ook menselijk. Hij zei getroffen te zijn door 1 _1 J 1 _j j Van Schaik Berghuis Interieurbouw BV zich willen getroosten om hun be drijf aan een nieuwe toekomst te helpen en meende dan ook dat directie en me dewerkers niets hebben nagelaten om de opgezette reddingsoperatie te doen cedentwerking kan hebben, omdat in slagen. a.. i -i~- •- - pe christen-democraat sprak van een gezond financieel voorstel met* be perkte risico’s, waardoor het raderwerk zou kunnen blijven doordraaien. Hij- noemde in verband met deze transactie dan ook de daadkracht, moed, durf en flexibiliteit van zowel de gemeente als de provincie, zodat hij van harte steun kon geven aan de plannen van het col lege van Burgemeester en Wethouders eraan toevoegend begrip te hebben voor de getoonde terughoudendheid. BIDDEN De heer A. van Doorn (SGP/HK- V/GPV) meende te kunnen stellen dat werkgelegenheid voor iedereen een zeer belangrijke zaak is. Hij stond er bij stil dat Waddinxveen nog altijd beschikt over zeer bekwame houtbewerkers. En ook onder die mensen die hun vak ver staan zitten, er een heleboel die dage lijks bidden: Geef ons heden ons dage lijks brood. ”Dat moet ook bedacht worden. Het is niet alleen een zaak van werken, maar van bidden en werken”, betoogde de heer Van Doorn. De woordvoerder van de SGP/HK- V/GPV was er over verheugd dat er in B V Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom een onderneming nog zoveel durf zit, zoals die is tentoongespreid door Van Schaik Berghuis-Interieurbouw BV. En dit ondanks de tijd met donkere wol ken waarin we leven. ’’Gelukkig zijn er mensen die de durf tonen om samen worstelend boven het onheil proberen uit te komen. Dit is een voorbeeld tege nover de vaak negatieve geluiden in deze tijd, al zal het een verschrikkelijk moeilijke zaak zijn om datgene wat men voor ogen heeft ook realiteit te laten worden”. De heer Van Doorn zei dat de verkre gen informatie positief en ovèrtuigend was overgekomen en dat de continuiteit van de werkgelegenheid gewaarborgd zou kunnen worden. Vandaar dat ook zijn fractie gaarne bereid was de hel pende hand uit te steken, waarbij overi gens eveneens werd gewezen op het feit dat met het goedkeuren van deze tran sactie geen precedent was geschapen omdat er in dit geval sprake was van specifieke gunstige factoren. Hij wenste alle betrokkenen veel sterkte en wijs heid toe, maar ook zegen. De vice-voorzitter van de PvdA-fractie, D. Lont, gaf aan een reactie vanuit het zadel te geven op de plannen van het college van B. en W., waarvoor hij overigens alle waardering had. De reac tie uit het zadel was nodig omdat de hele zaak zich in een zeer korte tijd had ontwikkeld. Naar zijn oordeel moest de Waddinxveense raad mede een erfenis opruimen van datgene wat OGEM had aangericht. De heer Lont betoogde dat de gemeente terecht had gezocht naar oplossingen om de prioriteit hebbende werkgelegenheid bij dit Wad dinxveense bedrijf in stand te houden. Hij had er alleen wat zorgen over dat het personeel moest inleveren, hetgeen kan leiden tot het afglijden van bun rechtspositie. - Rover v/d Plas nian. Opaline Green, geheel compleet, gasinstallatie getectileerd Stereo cassette radio Normale prijs 53.480, NU ƒ47.480 incl. BTW Morris Ital. 1304 HLS Zilver metaal Normale prijs 18.514, NU 16.514,—incl. BTW WADDINXVEEN De plaat selijke rijkspolitie wijst erop dat de laatste maanden in Wad dinxveen weer diverse diefstal len en inbraken zijn gepleegd. In een aantal van deze gevallen heeft de politie moeten consta teren, dat ramen en deuren niet afgesloten waren en iedereen weet: De gelegenheid maakt de dief. ”Als u weet, dat de meeste misdrijven, die gepleegd wor den, kleine misdrijven zijn, en als u weet, dat die vaak ge pleegd worden, als de gelegen heid zich voordoet, begrijpt u meteen wat u moet doen om misdrijven te voorkomen,” al dus de rijkspolitie. Hoe minder gelegenheid, hoe minder misdrijven. Op het groepsbureau der rijkspolitie aan de Mozartlaan kan men di verse tipformulieren ter voor koming van misdrijven ver krijgen. ’’Voorkoming misdrijven. Een zaak van de politie èn U,” zo wordt er gezegd in deze fol ders. WADDINXVEEN Dinsdagavond is de Waddinxveense gemeente raad in spoedeisende vergadering bijeengekomen om op sobere wijze - en gadegeslagen door een niet al te groot aantal belangstellenden - te be raadslagen over de toekomst van Van Schaik Berghuis Interieurbouw BV, de dochter van het in financiële moeilijkheden verkerende.OGEM- concern. Er was slechts een klein uurtje beraadslagingen voor nodig om de gemeente Waddinxveen de helpende hand te laten uitsteken naai; h,et Waddinxveense bedrijf. In de spoedeisende gemeenteraadsver gadering, waarin afwezig waren me vrouw H. J. Groenendijk-Bernard (CDA), H. van Ek (PvdA) en ir. T. Drost (SGP/HKV/GPV), voerden voorname lijk de fractievoorzitters het woord. Al leen bij de PvdA-fractie trad vice- voorzitter D. Lont als woordvoerder op en bij de SGP/HKV/GPV-fractie A. van. Doorn. Na een korte toelichting vooraf door burgemeester C. M. van der Lin den hadden de vijf raadsleden één ronde nodig om te verklaren dat zij het volstrekt eens waren met het inderhaast gedane voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders. Van de tweede ronde maakte alleen het D’66- fractievoorzitter H. P. Barth gebruik door te verzoeken om een zo spoedig mogelijke openbaarmaking van de Van ZORGELIJK Burgemeester Van der Linden legde in zijn openingswoord uit dat er sprake was van een gespannen situatie, waarin de raadsleden behoefte hadden aan na dere informatie en welke situatie in het raadsvoorstel had geleid tot een zekere terughoudendheid. Hij vroeg hiervoor begrip, met name van pers en publiek, die hij zijn verontschuldigingen aan bood omdat de raadsvergadering met 20 minuten vertraging van start ging. Van de gelegenheid maakte de raads voorzitter gebruik door het gemeente lijk ambtenarenapparaat te bedanken voor de inzet, inventiviteit en vrije tijd die in deze zaak - met weinig openbare en veel vertrouwelijke stukken - was ge stoken. De heer Van der Linden maakte duidelijk dat de hele affaire in twee we ken tijd in een stroomversnelling was gekomen, nadat bleek dat OGEM- dochter Van Schaik Berghuis Inte rieurbouw BV in een zeer zorgelijke financiële situatie was terecht geko men. Daarop werd nagegaan welke hand- en spandiensten door de ge meente verricht konden worden om het Al direct aan het begin hiervan vroeg burgemeester Van der Linden om het nodige begrip van pers en publiek, om dat in deze gespannen situatie behoefte was aan vooroverleg. Het speet hem dat in het aankoopvoorstel aan de gemeen teraad een zekere terughoudendheid moest worden betracht en dit had vol gens hem alles te maken met de onder- handelingen die over deze zaak nog vo lop gaande zijn. "Het is in het belang van de zaak om niet het achterste van je tong te laten zien”, zei de raadsvoorzitter. niet met name genoemde hypotheek bank, welke volgens onze inlichtingen het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds blijkt te zijn. Het ABP krijgt in dit geval uit Waddinxveen 1,2 miljoen gul den, waarna het bedrijf tegen een sym bolisch bedrag aan de nieuwe stichting zal worden overgedragen. De resterende drie ton en de in het vooruitzicht gestelde zeven ton vormen samert de miljoen gulden, die Van Schaik Berghuis-directeur drs. Goe mans al eerder noemde als nodig zijnde voor het welslagen van de door hem oorspronkelijk opgezette reddingsope ratie. Een overlevingsplan waarin de Waddinxveense Rabobank volledig is gaan geloven, mede na de analyses van een extern accountantskantoor uit Rot terdam. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben een nieuw premiesysteem voor per sonenauto’s ingevoerd. Het wordt wel Bonus/Malus-systeem genoemd. Bonus betekent goed: het is dan ook de bonus-korting die kan oplopen tot 70%. En die de goede rijder krijgt op zijn premie. Malus is slecht: de minder goede rijders gaan meer betalen. De vraag is nu: hoe zit dit alles precies in elkaar en wat doet de verzekerings- maatschappi; waar uw auto verzekerd is? D L k I Het antwoord daarop weet de verzekenngs- K3|lfl|lA|lK adviseur van de Rabobank. Hij staat u bij met raad en daad. Oók goed in autoverzekeringen. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilheiminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 leen maatschappelijk nodig, maar ook steld, die er voor waakte dat de ge- de opofferingen die de werknemers van meente bijzondere risico’s op de schou- dërs zou nemen. Verwijzend naar de niet openbare exploitatieopzet toonde hij zich blij met de gekozen manier van hulp bieden, er daarbij gelijk aan toe voegend dat deze transactie geen pre- WA W

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1