GPV verlaat om H. Huizer boos nieuwe samenwerkingsverband PCW Anne van Gent leidt de PvdA ""'Hul Vandalisme op begraafplaats N9 PvdA-raadslid maant college tot meer spoed Gemaal” steeds leger HKV, SGP en RPF gaan nu zonder Co Knol verder VN over strop Waddinxveense aannemer P.J. Westerbeek CONCERT PIANIST JAIME CATAN •l«l van den Broek Installateurs bv Over kinderdagverblijf Geldlening van gemeente Van Schaik Berghuis HAVO/Atheneum sluit project af Latijns-Amerika D. Uitbeijerse bovenaan PCW-lijst WADDINXVEEN - De Her vormde Kiesvereniging, de Staatkundig Gereformeerde Partij en de Reformatorische Politieke Federatie hebben be sloten een samenwerkingsver band aan te gaan onder de naam Protestantse Combinatie Waddinxveen. Bij de aanstaan de gemeenteraadsverkiezingen zal dan ook met een gemeen schappelijke lijst worden uitge komen onder bovenstaande naam. OPDRAOnTOFD SHOP Boskoop telefoon 01727-2310 Onafhankelijk Nieuwsblad 9? Kolibri Cy kleurenfoto's J 1 KOOP RECHTSTREEKS UW p ORGEL OF PIANO F «I IN BODEGRAVEN SANITAIR r SCHOONSTE MAKERS sjsfs [OI828-7994] ALS WIJ HET i 1111 F r t Centrum van fabrikage import en verkoop HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 BOSKOOR REIJERSKOOP 2.TELEFOON 01727-7116 WILHELMINAKADE 58 2741 JV WADDINXVEEN B. J. WOUDENBERG. PEULEVEN 144, TEL. (01828) 5594 I I. I - mi Weekblad voor Waddinxveen Donderdag 4 maart, raadzaal gemeentehuis, 20.30 uur 37e JAARGANG No. 1759 WOENSDAG 3 MAART 1982 H. HUIZER D. UITBEIJERSE J. KNOL I kinderdagverblijf in het kader van de buitenschoolse N TEL. 01726-12541 BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE BODEGRAVEN KERKSTRAAT 2-» Vraag ons eens een prijs voor een komplete badkamervernieuwing. Voor de doe het zelver hebben wij alle installatiematerialen uit voorraad leverbaar. UdNBM HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, FEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 en de SGP (ook het GPV bestuur heeft aan de besprekingen deelge nomen, uiteraard zonder stemrecht) de gelegenheid gegeven om de raads periode af te maken als wethouder, dit vanwege continuiteit en de korte tijd tot de volgende raadsperiode, en daarna niet meer terug zou komen. Door ons is van diverse zijden verno men dat de heer Huizer toen lid is geworden van de RPF en vandaag nog is.” A. H. VAN GENT (PvdA) WADDINXVEEN Ter financiering van 2,2 miljoen gulden omvattende ko sten van aankoop van de bedrijfspan den met ondergrond en erf van de Stichting Beheer Van Schaik en Berg huis Inlerieurbouw in Waddinxveen hebben Burgemeester en Wethouders met machtiging van de gemeenteraad door tussenkomst van de plaatselijke Rabobank een geldlening gesloten met de Stichting Pensioenfonds Raboban- korganisaties te Utrecht van f 2.500.000,— in twee termijnen op te ne men. De geldlening heeft een rente van I l’A/ó en zal in 25 jaren worden afge lost. Het besluit tot het aangaan van deze overeenkomst is door Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland goed gekeurd op 10 februari 1982. WADDINXVEEN De samenwer kingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg gaat deze week een Latijns-Amerika-project afronden waar 3 HAVO-Atheneum geruime tijd mee bezig is geweest. Zo is er door de gemeente Wad dinxveen toestemming gegeven om vrij dag 5 maart op de markt eigen ge maakte artikelen te verkopen en er die dag in het schoolgebouw een Lapdoe- dag gehouden, inclusief een Zuidameri- kaanse maaltijd, die door de leerlingen zelf wordt bereid. Er is ook een avond programma opgesteld. In het kader van het Latijns-Amerika- project is zoveel mogelijk informatie over dit werelddeel verzameld. Zo zijn aan de orde gekomen de bevolking sproblemen, onderwijs en alphabetise- ring, in- en uitvoer, infrastructuur, in komstenverschillen, de rol van de vrouw, gezondheidszorg, Amnesty In ternational en kinderen. geerd op de in het gemeentehuis ge maakte opmerkingen over de dalende belangstelling voor het ’’gemaal”. Dit is gebeurd middels een ’’open brief” aan de Waddinxveners. Daar uit de volgende passages: ”Het typerende volgens ons is dat de groeperingen, die nu staan te gillen om een clubhuis, ook degenen zijn, die Waddinxveen onveilig maken met vandalisme. Er zijn er ook bij, die misschien wèl naar het gemaal willen, maar dit niet mogen van hun ouders, omdat er in het gemaal ’’tuig” zit. Al deze groeperingen zijn welkom in het gemaal.” ”Wij, de Savage skulls, runnen hoofd- -- gemeenteraadslid D. Lont heeft het Wethouders tot meer spoed gemaand 1 om te komen tot de oprichting WADDINXVEEN PvdA-gemeenteraadslid D. Lont heeft het college van Burgemeester en bij het uitwerken van de plannen van een kinderdagverblijf opvang. ”Die werkgroep is er nog steeds niet,” constateerde de socialist Lont tijdens de rondvraag in de vorige week woensdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering. Hij wees er op dat een PvdA-enquête had uitge wezen dat er wel degelijk behoefte in Waddinxveen was aan buitenschoolse opvang en meende dat deze behoef te in het afgelopen jaar alleen maar was toegenomen. VAN BELANG Dat de gemeente haast maakt met het werken aan een kinderdagver blijf is ook van belang, omdat een ge meente hiervoor alleen subsidie van het ministerie van Cultuur, Recrea tie en Maatschappelijk Werk (CRM) kan krijgen indien op papier staat hoe de buitenschoolse opvang uit een oogpunt van exploitatie in elkaar steekt. ”Als je geen plan hebt krijg je steeds een negatief antwoord. Daarom dreigt ook dit jaar een verloren jaar te worden,” stelde de heer Lont vast. Tegenover zich vond hij wethouder A.H. van Gent (PvdA), die zei het wel met de heer Lont eens te zijn, maar op dit moment geen parate ken nis over dit onderwerp te hebben. Hij beloofde wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) - die dit onderwerp in haar portefeuille heeft zitten - hiernaar te zullen vra gen zodra ze van wintersportvakantie was teruggekeerd. ’’Conclusie: de heer Huizer heeft het recht en de vrijheid, voorzitter te zijn van de HKV en lid van de SGP en het RPF, maar is op die grond als kandidaat op de gezamenlijke °P' lijst voor de gemeenteraadsverkiezin- gen voor het GPV onaanvaardbaar.” I WADDINXVEEN ”Ik zou er nooit aan zijn begonnen, maar omdat Van Eijkelenburg erachter stond, dacht ik dat kan niet ka pot”. Die uitspraak staat boven een ver haal over de activiteiten van de voorzitter van het Nederlands Ch ristelijk Werkgeversverbond, S. J. van Eikelenburg, die tot vorige maand samen met zijn broers lei ding gaf aan Van Eijkelenburg’s Bouwbedrijf BV in Rosmalen. In dit verhaal, dat staat afgedrukt in het opinieweekblad Vrij Neder land, het relaas van de Wad dinxveense aannemer P. J. We- sterbeek, één van de 50 slachtof fers van de failliet gegane dochter van Van Eijkelenburg BV, het Amersfoortse bouwbedrijf Ka merbeek en Van Muijen. De uit spraak boven het VN-artikel is dan ook van hem. Een paar citaten uit dat verhaal: Aannemer P. J. Westerbeek uit Waddinxveen is een kleine zelf' standige die van gipsblokken gips- wanden maakt. Hij maakte ze ook voor Kamerbeek en Van Muijen. "Ik zou er nooit aan begonnen zijn maar omdat Van Eijkelenburg erachter stond dacht ik, dat kan niet kapot. Dat zit goed.” Hij zit voor zestien mille in het schip. ’’Normaal gesproken zou ik dat werk nooit aangenomen hebben. Maar omdat het een bedrijf was van Van Eijkelenburg dacht ik, dat kan niet kapot. Hij is een pro minent man, daar mag je toch ver trouwen in hebben”, zegt de kleine zelfstandige met onder drukt cynisme. Hij is een illusie rijker. Toen een tiental schuldeisers Van Eijkelenburg, kort na de aan vrage van het faillissement van Kamerbeek en Van Muijen, in zijn kantoor in Rosmalen opzoch ten zei de directeur: ’’Maar jullie hebbetL nooit geïnformeerd hoe de zaak in elkaar zat”. "Zou jij ons dan gewaarschuwd hebben, als we het wel gevraagd hadden?”, vroeg Van der Kant, een ander gedupeerd (stuca- doors)bedrijf. Van Eijkelenburg lachte in z’n vuistje. Toen zei We sterbeek woedend: ”Jij gedraagt je als de eerste de beste koppel baas”. Westerbeek heeft inmiddels, sa men met vijf andere schuldeisers, twee advocaten in de arm geno men die studeren op de mogelijk heid van een proces tegen Van Eijkelenburg-in-persoon en tegen Van Eijkelenburg’s Bouwbedrijf - de ’’moederonderneming” van Kamerbeek en Van Muijen. Eén van de advocaten, mr. P. H. Doe- dens uit Utrecht, heeft de schrif telijke bewijzen dat Van Eijkelen burg al vóór het faillisement van Kamerbeek en Van Muijen, op drachtgevers van het Amers foortse bedrijf benaderde met het verzoek hun.opdrachten door te schuiven naar Van Eijkelenburg’s bouwbedrijf in Rosmalen. de jongerengroep ’’Savage Skulls” (’’Woeste doodskop pen”) als vaste gebruiker al gerea- M U - 4.x_l WADDINXVEEN Wethouder Anne H. van Gent, vorige maand 56 jaar geworden, is opnieuw de onbetwiste lijstaanvoerder geworden van de PvdA in verband met de op woensdag 2 juni van dit jaar te houden ge meenteraadsverkiezingen. De geboren en getogen Waddinxvener maakt al sinds 1 §62 met een korte onderbreking in het begin van de jaren zeven tig deel uit van de Waddinxveense gemeenteraad. Over het lijsttrekkerschap werd beslist tijdens een in café-restaurant De Unie gehouden openbare PvdA- ledenvergadering. Daar bepaalden de aanwezige leden ook dat fractievoorzit ter Marie Boere niet op de vierde plaats van de kandidatenlijst moest staan - zoals het plaatselijk PvdA-bestuur had voorgesteld - maar op de tweede, zoals dat ook al in 1978 en in 1974 het geval was geweest. Op de derde plaats kwam drs. Martin Kraaijestein te staan, de oud-PvdA- voorzitter wiens naam nog niet eerder op de kandidatenlijst van de socialisten had gestaan. Het huidige PvdA-bestuur had hem de tweede plaats op de lijst toegedicht,maar de ledenvergadering stak hier een stokje voor. Rooie Vrouw Bep Vermeij partner van PvdA- voorzitter Arie Slinger, kwam op de vierde plaats terecht, omdat Marie Boere twee plaatsen opschoof. De vijfde plaats wordt nu bezet door vice-fractievoorzitter drs. Dirk Lont, die daarmee één plaats zakte in vergelij king met de kandidatenlijst van 1978. Ook Charles Wijnen moest er genoegen meenemen een plaatsje op te schuiven, want hij kwam van de vijfde plaats in 1978 op de zesde plaats van nu. In de lij stvolgorde wat verkiesbare plaatsen be treft zijn wijzigingen aangebracht, om dat er algemeen het streven was ook een vrouw op een verkiesbare plaats te zetten en te streven naar meer verjon ging- Dat laatste is niet of nauwelijks gelukt, gezien de hoge plaatsen die de 56-jarige Anne van Gent en de 20 april 59 jaar wordende Marie Boere innemen. In ie der geval heeft de PvdA-fractieleider al publiekelijk laten weten dat de ko mende zittingsperiode zijn laatste wordt indien hij op 2 juni zal worden gekozen. Dat betekent dan bij leven en welzijn dat in 1986 afscheid zal worden geno men van de socialist-in-hart-en nieren Marie Boere, die sinds 1970 deel uit maakt van de Waddinxveense gemeen teraad, nadat hij in 1955 uit Moordrecht naar Waddinxveen kwam. WADDINXVEEN CDA-gemeenteraadslid J. Hielema heeft er in de vorige week woensdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering zijn verontwaardiging over uitgesproken dat vandalen actief waren geweest op de oude begraafplaats aan de Kerkweg-Oost. In de rondvraag maakte hij er melding van dat enkele dagen eerder moest worden geconstateerd dat daar drie grafstenen waren omgetrokken en dat bijna alle ruiten in de aula kapot waren gegooid. Inhakend over de berichten dat het vandalismeproject in Waddinxveen vorig jaar succes zou hebben geoogst, plaatste hij grote vraagtekens bij deze voor Waddinxveen nieuwe vorm van vernielzucht, die de heer Hie lema kwalificeerde als ernstig. Er waren niet alleen grafstenen omgetrok ken, maar ook door nabestaanden neergelegde bloemen weggehaald. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) moest op de opmerkingen van zijn fractiegenoot zeggen dat hem over datgene wat zich op de begraafplaats had afgespeeld niets bekend was, al gaf hij direct toe dat het hier gaat om een uiterst ergerlijke vorm van vandalisme. Burgemeester C. M. van der Linden - die ook niet geïnformeerd bleek te zijn - noemde het gebeurde niet tolerabel en zou hierover nog spreken met de Waddinxveense rijkspolitie. zakelijk het gemaal in samenwer king met het bestuur van De Bonke- laar. En wij doen er zelf alles voor om het gemaal goed te laten draaien, zodat de subsidie niet voor niets gegeven is. Maar als er nu ook ande ren binnen komen, zullen zij net als wij wel eens moeten schoonmaken of boodschappen doen, waarvoor wij respectievelijk de maandag en de donderdag hebben uitgetrokken. Dit is geen misbruik maken van deze jongelui, maar als ze regelmatig ko men moeten ze toch net als wij er wat voor over hebben om het gemaal te behouden.” WADD1NXVEEN/GOUDA Het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland meldt een aantal wij zigingen rond Van Schaik Berghuis BV. Van de besloten vennootschappen Van Schaik Berghuis Interieurbouw, Interieur Groep 3 en Berghuis zijn na melijk de statuten gewijzigd en is de sta tutaire zetel veranderd in Rotterdam. De kandidatenlijst van de PCW ziet er als volgt uit: 1. D. Uitbeijerse (HKV) 2. J. Havenaar (SGP) 3. A. v. Doorn (HKV) 4. ir. T. Drost (SGP) 5. K. Senneker (RPF) 6. H. Huizer (HKV) 7. J. Hak (SGP) 8. B. v.d. Roest (RPF) 9. F. v.d. Bosch (HKV) 10. J. Neele (SGP) 11. J. Rooker (RPF) 12. C. de Bas (HKV) 13. J.W. v.d. Werken (SGP) 14. Joh. Tanis (RPF) 15. L.D. Burger (HKV) 16. C. v.d. Vlist (SGP) 17. H. Graafland (RPF) 18. J.L. v. Klaveren (HKV) 19. G. den Dekker (SGP) 20. H. Molenaar (RPF) Het contactadres oor de PCW is: K. Senneker, Onderweg 71, 2742 LB Waddinxveen, tel. 7045. TAC WADDINXVEEN Zowel op een in het gemeentehuis gehouden hoorzitting over het ontwerp-plan en ontwerp-programma sociaal-culturele activiteiten als tijdens de vorige week woens- >roken over er Breggen, Jongerenwerk van agressieve WADDINXVEEN Nog voordat het nieuwe politieke samen werkingsverband, dat de Hervormde Kiesvereniging (HKV), de Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP), de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) en het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) onder de naam Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) zouden gaan vormen, tot stand is gekomen, is er een menwerking hebben onze leden be sloten dat een en ander geen verdere doorgang kan hebben.” ”De reden van dit besluit willen wij als volgt argumenteren: In eerste instantie had de afvaardi ging naar de sa'menwerkingsbespre- king de opdracht om de 5e plaats te behouden en als dit niet mogelijk was, een samenwerking met de SGP te onderzoeken. Geen van beide c" drachten konden worden gereali seerd.” ”Als tussenvoorstel kwam toen na mens de SGP de gedeelde 5e en 6e plaats naar voren. Na lange discus sie binnen onze kring werd dit ten slotte geaccepteerd, daar wij, gelet op de goede samenwerking van de afge lopen jaren, deze relatie niet wens ten te verbreken." Juist om die goede samenwerking te kunnen continueren werd toen wel aangetekend dat wij de zittende raadsleden, door ons zeer geschikt geacht voor hun taak, graag zouden zien terugkeren in een nieuwe periode.” ’’Naar onze mening is de onlangs ge houden vergadering uitgelopen op een onderling wantrouwen inzake voorkeursaktie, lijstsamenstelling, kandidatenlijst en lidmaatschap Col lege van Bijstand.” ”Er waren volgens ons twee dingen nodig tot behoud van de samen werking; a, dat het bestuur van de HKV aan het GPV schrijft dat het nooit de bedoeling is geweest gemaakte afspraken niet na te ko men, dat voor het bestuur van de HKV gemaakte afspraken, ook wer kelijk afspraken zijn en b, dat de naam van de heer H. Huizer, voor zitter van de HKV niet op de lijst van kandidaten voor de gemeente raad voorkomt.” ’’Argumenten: 4 jaar geleden is de heer Huizer, wegens een gemaakte fout, door de besturen van de HKV kink in de kabel ontstaan. Het Gereformeerd Politiek Verbond heeft de combinatie boos verlaten, uit protest tegen het feit dat de in 1978 door de Hervormde Kiesvere niging wegens fout stemgedrag in de gemeenteraad aan de kant gezette wethouder Heimen Huizer opnieuw door zijn partij op de kandidaten lijst is gezet voor de op woensdag 2 juni te houden gemeenteraadsver kiezingen en nog wel op de derde HKV-plaats. Een poging van de HKV/SGP/GPV- fractie om de in januari 69 jaar wor dende heer Huizer wat lager op de lijst te krijgen' - zodat het GPV niet zou afhaken - mislukte, omdat de oud-wethouder niet wilde sleutelen aan een hem door het bestuur van zijn kiesvereniging en de leden toe gedachte plaats op de kandidaten lijst. Over de ernstige verschillen van me ning tussen het GPV enerzijds en de HKV, SGP en RPF anderzijds zijn in de afgelopen weken diverse gesprek ken gevoerd, lijmpogingen ingesteld en brieven geschreven. Maar er kwam geen beweging in de ingenomen standpunten. Het GPV volhardde bij monde van zijn voorzitter Co Knol in de mening dat de heer Huizer gezien het ge beurde in het verleden en mede ge let op zijn leeftijd niet meer zou kun nen terugkeren, terwijl de HKV, daarbij gesteund door de SGP en de RPF, te kennen gaf dat je iemand niet blijvend kan straffen voor een eens begane fout. TOELICHTING Voorzitter Co Knol over het niet opgaan van het GPV in de nieuwe Protestantse Combinatie Waddinx veen (PCW): ’’Hoewel wij getracht hebben constructief aan de tot standkoming van de combinatie mee te werken middels notulen, ge- meenteprogram en akkoord van sa- M. KRAAYESTEIN komst gebruikt kan worden door meer jongeren dan nu misschien het geval is.” OPEN BRIEF Intussen heeft het ontwerp-pl; dagavond gehouden gemeenteraadsvergadering is gesp het functioneren van het voormalige gemaal Van ae dat ruim een jaar door de Stichting Jeugd- en Jor Waddinxveen ui gebruik is voor de opvang jongeren. 5 olgens VVD-gemeenteraadslid J.B. Borger wordt van het ’’gemaal” door een steeds kleiner wordende groep gebruik gemaakt. Vandaar zijn tij dens de rondvraag in de gemeente raad gehouden pleidooi om activi teiten te ontwikkelen waardoor een grotere groep jongelui - die nu nog over straat zwalkt - van het destijds met forse subsidies van de gemeente (anderhalve ton) verbouwde pand ge bruik zouden kunnen maken. Wethouder A.H. van Gent (PvdA) betoogde in zijn antwoord aan de liberaal Borger, dat wanneer het zo is dat een teruglopend aantal jongeren van het ’’gemaal” gebruik maakt er het nodige aan gedaan zal moeten worden om hierin verandering te brengen. Volgens hem deelde het stichtingsbestuur, dat wordt voorge zeten door de heer A. de Rijke, die mening. ”Er wordt intensief bekeken of het ’’gemaal” in de naaste toe- i D. LONT (PvdA)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1