SIBIS 01828-7994 Studie naar juiste lokatie van Registratie 8 politieke partijen Zondag begint de lente IKV wil uitspraak over kernwapens van raad WADDINXVEEN De werk groep van het Interkerkelijk Vre desberaad (IKV) heeft in een inder haast geschreven brief aan het col lege van Burgemeester en Wethou ders met klem verzocht zich in de gemeenteraad uit te spreken over de plaatsing van kernwapens. bibliotheek in komende 3 jaar van St. Victor PvdA Schoolavond Beijerincklaan Nul op rekest voor bestuur Nieuwe voor zitter en beschermheer voor Concordia Monumentenzorg op bezoek in Rem. Kerk aan deZuidkade Jo Borgman nummer één van lijst één GEMEENTERAAD Tweede actie voor Polen levert bijna zeven mille op Burgemeester: Brief over anti-apartheid SCHOONSTE MAKERS wordt opnieuw geasfalteerd: kosten 5,7 ton ”Van onderwijs I naar arbeidsmarkt Eensgezindheid groeit over plek in de Passage Rommelmarkt op 17 april Nachtverlichting blijft in W’veen gehandhaafd fW Onafhankelijk Nieuwsblad i r. KOOP RECHTSTREEKS UW ORGEL OF PIANO p IN BODEGRAVEN S -ffl w r WOENSDAG 17 MAART 1982 37e JAARGANG No. 1761 I t I voor I i ALS WIJ HET 's Middags voor en ten bate van Polen een kinderprogramma met een levende poppenkast in Het Trefpunt. (Foto: I f. 620 i WILHELMINAKADE58 2741 JV WADDINXVEEN BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE Voor stemmen bij volmacht, bel: J. Bonsel-Snelleman (01828-5928), A. H. van Gent (01828-3103), A. Slinger (01828-3891)! Dinsdag 23 maart, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 I zs I I HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 V1 Centrum van fabrikage import en verkoop mi BOOT BODEGRAVEN vinden. Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de volgende week woensdagavond vergaderende gemeente raad voorgesteld de gemeentelijke bibliotheeknota voor kennis geving aan te nemen en zich nog niet uit te spreken over een nieuwe vestigingsplaats, waarvan steeds meer mensen in het gemeentehuis gaan vinden dat deze in de Passage zou moeten zijn. De afspraak zal in de gemeenteraad worden gemaakt in de komende drie jaar een grondig onderzoek in te stellen naar de meest juiste bibliotheeklokatie. En daarin kan iedereen zich I I 8L B y" J Weekblad voor Waddinxveen 50 n 7" ■N natie Waddinxveen, die thans wordt gevormd door HKV, SGP en RPF. Ook het GPV heeft om administra tieve redenen van de mogelijkheid ge bruik gemaakt zich als politieke par tij te laten registreren, zonder dat hiermee is uitgesproken dat men ook daadwerkelijk aan de verkiezingen zal deelnemen. WADDINXVEEN Dinsdagavond 23 maart om acht uur zal in de Remons trantse Kerk aan de Zuidkade te Wad dinxveen de heer Van Hemert, rayon- chef van de Rijksdienst Monumenten zorg Zuid-Holland een lezing houden die getiteld is ”Een toekomst voor ons verleden”. Dit betoog zal ondersteund worden met lichtbeelden. Uiteraard zal ook de restauratie van de kerk aan de orde komen. De toegang is gratis. Het bestuur van de Remonstrantse Kerk rekent op een grote opkomst. Ui teraard zijn ook niet-leden geïnteres seerden van harte welkom uit Wad dinxveen als van daarbuiten. Inlichtin gen: 01828-9459. Stem voor de Provinciale Staten op 24 maart r sn WADDINXVEEN Zondag 21 maart staat op de kalender genoteerd als het begin van de lente. Over een kleine twee weken zetten we de klok een uur WADDINXVEEN Burgemeester C. M. van der Linden is beschermheer ge worden an het Waddinxveense fanfare korps Concordia. Hij neemt die functie over van de naar het Friese Smallinger- land vertrokken mr. A. G. Smallen- broek. Concordia, dat intussen druk op zoek is naar klarinettisten om het fanfarekorps eventueel om te vormen in een harmonie-orkest, heeft ook een nieuwe voorzitter gekregen: de heer A. C. Rut- ten, Mozartlaan 65. Hij volgt in die functie de heer J. H. van Hoven op. Bij de mededelingen en ingekomen stukken van de volgende week dinsda gavond te houden gemeenteraadsver gadering komen namelijk moties van de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Velsen over dit onderwerp aan de orde. B. en W. hebben de gemeente raad voorgesteld beide moties overeen komstig het Waddinxveense gebruik voor kennisgeving aan te nemen en daaraan niet de gevraagde adhesie te betuigen. EIGEN UITSPRAAK Dikkie Kuijt en Ineke Verheul-de Wolff Wat hierbij opvalt is de registratie van zowel de PSP als het GPV. De PSP heeft laten weten zich te hebben laten registreren om alle mogelijk heden tot deelname te kunnen open laten. Zoals bekend nam deze partij ook in 1978 zelfstandig aan de ver- WADDINXVEEN De tweede actie voor de noodlijdende bevolking van Polen heeft, zo is tijdens de zater dagavond in Het Trefpunt gehou den gala-avond meegedeeld, tegen de zeven mille opgebracht. Hiervan is al ruim f. 6.100,— binnen, maar er is onder meer nog de opbrengst van een GJV-avond te verwachten. De avond in Het Trefpunt, waar slechts een aantal leden van het comité van aanbeveling aanwezig waren en tallo ze verenigingen schitterden door af wezigheid, vormde het sluitstuk van de Waddinxveense activiteiten voor Polen, die in december van start gingen met een f. 35.000,— opbren gende collecte. ’’Thans liggen bij de ingekomen stuk ken opnieuw twee soortgelijke moties van o.a. de gemeente Velsen. Het aantal gemeenten dat meent wel een uitspraak te kunnen doen over het niet plaatsen van kernwapens op hun grondgebied neemt dus toe. Wij verzoeken u met klem aan deze moties uw aandacht te schenken en zelf een uitspraak van deze strekking in de raad te brengen.” De registratie van de CPN is een tra ditionele zaak. Vanuit het hoofd kantoor in Amsterdam zorgt de CPN er altijd voor dat de CPN in alle ge meenten staat geregistreerd, zodat WADDINXVEEN Waddinxveens burgemeester C. M. van der Linden heeft in navolging van de burgemeester van Glasgow (Schotland) zich tot de Zuid-Afrikaanse regering gewend met het verzoek om politieke gevangenen vrij te laten en in het bijzonder Nelson Mandela. Tot het schrijven van deze brief is bur gemeester Van der Linden en al zijn an dere collega’s in Nederland uitgenodigd door minister drs. E. van Thijn van Bin nenlandse Zaken. HV Het Humanistisch Verbond (H.V.) voert aan, aldus het college, dat door de overheersende positie van verte genwoordigers van de Stichting Chris telijke Openbare Bibliotheek Wad dinxveen in het bestuur van de nieu we stichting deze laatste in beginsel in strijd is met doel en middelen van een openbare bibliotheek; dat deze stichting in strijd is met artikel 301, lid 1c, van het Burgerlijk Wetboek en dat de stichting derhalve subsidie -moet worden onthouden. ”Wij delen de opvattingen van het Humanistisch Verbond niet. Vanzelf sprekend zou de samenstelling van het bestuur van de Stichting Openba re Bibliotheek Waddinxveen op een andere wijze kunnen zijn geregeld dan die welke uiteindelijk in het sta tuut haar weerslag heeft gekregen. Hierbij moet echter wel bedacht worden dat de oprichting van de nieuwe stichting een proces van jaren is geweest, waarin de histo rische ontwikkeling van het biblio- I WADDINXVEEN - De Beijerinck laan - De Waddinxveense in- en uit valsweg van en naar Den Haag/Rot- terdam - zal worden geasfalteerd. De kosten hiervan worden geraamd op f. 569.000,— en dat is f. 137.000,— meer dan het bedrag waarmee de gemeente al rekening had gehouden in de begroting (f. 432.000,—). Over het asfalteren van de Beijerinck laan en de daarmee gepaard gaande kosten zal kunnen worden beslist in de volgende week dinsdagavond te houden gemeenteraadsvergadering. TEL.01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 opvatting dat binnen een periode van zo mogelijk drie jaar een grondig onderzoek moet plaatsvinden naar de reeds bekende en mogelijk nog ter ta fel komende alternatieven, op grond waarvan uiteindelijk een keuze ten aanzien van de verbetering van de huisvesting kan worden gedaan. Hier bij zullen vanzelfsprekend zowel de opvattingen van het bestuur als de eigen financiële mogelijkheden van de gemeente worden betrokken.” BANDENBEZIT Ook met betrekking tot het banden- bezit hebben B. en W. in de nota een tekort geconstateerd. De moge lijkheden die de bibliotheek in dit opzicht heeft worden in niet onbe langrijke mate bepaald door de wijze waarop zij gehuisvest is. ’’Vandaar dat wij attent zullen blijven op de uitvoering van de beleidsvoornemens van het bestuur inzake de kwanti tatieve en kwalitatieve uitbreiding van het bandenbestand en het op zetten van andere activiteiten. Wij stellen de raad vo telkenjare bij de vaststelling van -de-.begroting na te gaan in welke mate uitvoering aan het beleidsplan van de bibliotheek zal worden gegeven.” steeds in een later stadium nog kan worden besloten mee te doen. Dat zit er overigens voor de CPN niet in. De registratie van de overige partijen is een vanzelfsprekende zaak, omdat zij reeds in de Waddinxveense ge meenteraad zijn vertegenwoordigd. Het betreft hier CDA, PvdA, VVD en D’66. De Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) wordt dit jaar de nieuwe naam van de huidige com binatie HKV/SGP/GPV, omdat de plaats van het GPV is ingenomen door de in opkomst zijnde RPF. Zoals bekend heeft de gemeente in oktober 1981 de ’’Bibliotheeknota, nota over het gemeentelijk biblio theekbeleid” gepubliceerd. Deze nota heeft tot de volgende schriftelijke reacties geleid: Brief van het Huma nistisch Verbond, Gemeenschap Gouda en Omstreken, d.d. 30 de cember 1981 inzake het aanbieden van de Nota ’’Naar een openbare bibliotheek in Waddinxveen”, brief van het Bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen d.d. 25 januari 1982 inzake onder andere het aanbieden van een beleids nota en brieven van een tweetal WADDINXVEEN De staatssecre taris van Onderwijs en Wetenschap pen heeft in een drietal beschikkin gen even zovele verzoeken van het bestuur van de Stichting voor Katho liek Onderwijs St. Victor te Wad dinxveen om voor het jaar 1979 in aanmerking te komen voor hogere exploitatievergoedingen afgewezen. De onderminister heeft laten weten, zo deelt B. en W. aan de gemeente raad mee, dat er in verband met het ontbreken van bijzondere omstandig heden geen enkele reden is af te wij ken van datgene wat over het toe kennen van exploitatievergoedingen in de Kleuteronderwijswet is gere geld. namens het IKV-Waddinxveen hiero ver in de dinsdag gestuurde brief: ”Op 16 december 1981 heeft u de motie van Hellevoetsluis ter kennisgeving aange nomen en niet overwogen een motie van de strekking aan te nemen. Als ar gument werd aangevoerd dat een be slissing daarover een bevoegdheid van de nationale overheid was.” particulieren die hun eigendommen presenteerden als huisvestingsmoge- lijkheid voor de bibliotheek. Voor deze avond zijn uitgenodigd de keren J. G. M. Daeter, directeur van het GAB te Gouda, C. G. Kleykamp, jeugdconsulent van het GAB, C. Dijk shoorn, uitvoerend sekretaris van de ondernemingskring Industrieel Contact Waddinxveen en W. T. Jansen, dekaan van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum. waddinxveen De oudercom- missie en de Vereniging voor Voortge zet Onderwijs in samenwerkingsver band houdt op woensdagavond 24 maart om acht uur in de samenwerking sschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg voor ouders en leerlingen een avond over het onderwerp ”Van onder wijs naar arbeidsmarkt”. WADDINXVEEN - In Waddinxveen hebben zich acht politieke groepe ringen laten registreren in verband met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 2 juni. Die partijen zijn CPN, D’66, PvdA, VVD, CDA, PCW, PSP en GPV. terug bij wijze van begin van de zomer tijd. Aan het Noordeinde fotografeer den we vier lammetjes: drie witte en één donkere. Het kan niet anders of we zijn toch weer op weg naar mooi en warm zomerweer. (Foto: Weekblad Waddinxveen/Sjaak Noteboom). De rommelmarktcommissie van de Centrale Hervormde Gemeente orga niseert ook dit jaar, al voor de acht ste keer, de befaamde rommelmarkt, te houden op zaterdag 17 april. Om de rommelmarkt gestalte te geven en de verwachte goederen stroom in goede banen te leiden wordt er op zaterdag 20 maart ge start met een grote ophaaldag. Voor af is er weer de bekende rommel- markt-raamfolder rondgebracht, zo dat de ophalers kunnen zien, wan- .99 neer de folder voor het raam ge plaatst is, dat er wat te halen is. Na deze grote ophaaldag is er op de za terdagen 27 maart en 3 april nog ge legenheid om zelf spullen in de naast de Brugkerk gelegen De Schaapskooi af te leveren. Is het ver voer een probleem vanwege de om vang van de spullen dan kan weer van de diensten van de rommel- marktophaaldienst gebruik gemaakt worden, telefonisch te bereiken on der nummer 9083 of bij geen gehoor 3575. Ook diegenen die reeds nu van hun spullen afmoeten en niet tot de ophaaldag kunnen wachten, kunnen van deze ’’servicedienst” gebruik ma ken. Zoals bekend zijn alle spullen, geschikt voor de verkoop en in nog enigzins bruikbare staat verkerend, van harte welkom. kiezingen deel, zonder overigens kans te kunnen maken op een zetel. Het staat vast dat indien de PSP in de komende tijd kan beschikken over een lijsttrekker die bereid en in staat is zitting te nemen in de gemeen teraad dan zal de PSP ook defini tief aan de verkiezingen deelnemen. Oud-raadslid en oud-lijstaanvoerder' Wim van Breemen is hiervoor niet beschikbaar. Dat het GPV zich alsnog heeft la ten registreren is een direct gevolg van de mislukte samenwerking bin nen de nieuwe Protestantse Combi- theekwerk in deze gemeente een rol heeft gespeeld.” ”De formulering van de doelstelling in het nieuwe statuut (artikel 2) en de bepaling in artikel 5, lid 2c, daar van (de voordracht, opgemaakt door het dagelijks bestuur, tot benoeming van vijf bestuursleden zal zodanig zijn opgesteld dat het voltallige be stuur kan geacht worden represen tatief te zijn voor de bevolking van de plaats waar de stichting gevestigd is), geven ons college voldoende ver trouwen dat het bestuur inderdaad een openbare voorziening wil behe ren en in stand houden.” ”De strijdigheid met artikel 301, lid 1c, B.W. vermogen wij niet in te zien. Zoals wij in onze nota reeds hebben betoogd beschouwen wij de nieuwe stichting als de rechtsopvol ger van de oude en wordt deze te recht gesubsidieerd.” WAARDERING Met waardering heeft het college kennis genomen van de beleids nota van het bestuur van de Stich ting Openbare Bibliotheek Waddinx veen. ”De in hoofdstuk 5 van deze nota verwoorde wensen met betrek king tot de uitbreiding van activi teiten spreken ons aan, omdat zij aansluiten bij de opmerkingen die wij terzake in onze nota hebben ge maakt. Zij bevatten voldoende ele menten voor de inrichting van het in de toekomst te voeren beleid terzake.” In de eigen nota hebben B. en W. geconcludeerd dat het bestuur van de Stichting Christelijke Openbare Bi bliotheek Waddinxveen heeft beseft, dat de Wet op het Openbare Biblio theekwerk consequenties moest heb ben voor de samenstelling van het bestuur en de inrichting van dat werk en dat het - na intensief en langdu rig beraad met het college - in die zin passende maatregelen heeft getrof fen. Het heeft de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen opgericht. ”Wij stellen u voor deze nieuwe stich ting als de rechtsopvolgster van de oude te beschouwen en haar ten be hoeve van het bibliotheekwerk voor subsidie in aanmerking te brengen,” aldus het college van B. en W. HUISVESTING In de gemeentelijke nota wordt ge constateerd dat de huisvesting van de bibliotheek in onze gemeente niet voldoet aan de normen zoals die zijn neergelegd in de betreffende con- cept-Algemene Maatregel van Bestuur van 7 december 1976 en hebben ter verbetering daarvan een achttal alter natieven aangedragen. Het college: ”Na publicatie van de nota zijn er daar nog twee aan toegevoegd. Wij hebben eveneens moeten constateren dat de middelen om op korte termijn met de bouw van een nieuwe biblio theek te beginnen, ons ontbreken. Met betrekking tot de huisvesting van de bibliotheek zijn wij thans van WADDINXVEEN De vervroeging van de nachtverlichting naar 20.30 uur zal - in het kader van de ook voor de ge meente Waddinxveen noodzakelijke bezuinigingen - worden gehandhaafd. Dit heeft de gemeente meegedeeld. Het G.E.B. Gouda controleert maan delijks de openbare verlichting; aange zien deze controles overdag worden ge daan om de daaraan verbonden perso neelskosten binnen de perken te hou den,kan het voorkomen dat die verlich ting op gezette tijden in bepaalde ge deelten van de gemeente gedurende enige tijd overdag brandt. Technisch is het niet mogelijk dit per straat te rege len. Klachten over kapotte lampen kunt u doorgeven aan de dienst Openbare Werken (tel. 4433), welke dienst dan tussentijds tot vervanging van die lam pen overgaat. Daarnaast wordt door deze dienst de komende tijd bezien op welke punten de nachtverlichting tot niet- aanvaardbare situaties leidt. Klachten op dit punt kunt u eveneens telefonisch aan genoemde dienst doorgeven. 4 ■fr f - iSj 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1