Steeds meer achterstanden in de Toch een drietal Zebra op de Kanaalstraat [OI828-7994] speelwerktuigen Marijkestraat Achter de Souburghlaan komt windmolenparkje B I I Uitslag van verkiezing Prov. Staten ’82 Gemeentelijke conclusies betaling van rente en aflossing Plannen liggen morgen ter inzage Gemeente Waddinxveen komt in nota met aantal conclusies Autorijles in BMW RONAAT HSsESm] Kienavond U Dode (23) op Henegouwerweg WADDINXVEEN Donderdagmid dag wordt op de algemene begraafp laats in zijn woonplaats Waarder begra ven de 23-jarige Bart Boerefijn, die zon dagmorgen vroeg op de H^negouwer- weg tussen Boskoop en Waddinxveeri bij een auto-ongeluk om het leven is ge komen. BOEREN EN TUINDERS Onafhankelijk Nieuwsblad 1 i Uw Televisiedokter SCHOONSTE MAKERS I 7 ALS WIJ HET r HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 Stemmen 1878 3016 2723 965 1225 433 21 606 I f Direkt beginnen bij WILHELMINAKADE 58 2741 JV WADDINXVEEN °/o 17,3 27.7 25.1 i 1 I 1 I I r HOOFDREDACTEUR: OPFNI LIT TTQ 1982 17e JAARGANG No. 1763 anderen N periodieke 1- l A 5 WOENSDAG 31 MAART 1982 öliekoelsysteem luchtfilter kruimechanisme kens tegen dit besluit beroep instellen bij de Kroon. krachten meetbalans ,parkeerrem koppel meetflens planetaire versnellingsbak generator met ingebouwde 'mechanische rem 2 bladen met spoedverstelling rotordiameter 25 meter ashoogte 22 meter boven maaiveld (Volledig gediplomeerd) Vijverlaan 28, Waddinxveen Telefoon:01828 - 7071 a w lüdNBM 10867 14610 54 74,8 EXPLOITATIE: F.-VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UURTEL. (01803) 8007 8.9 11,3 4,0 0,2 5,5 100,0 WADDINXVEEN Vrijdag 2 april or ganiseert Be Fair, afd. voetbal, in haar gezellige kantine een groots opgezette en met vele prijzen gedoceerde Paas- kienavond. Een ieder die een gezellig avondje op prijs stek is van harte welkom 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. leen zullen de bewoners van de Sou burghlaan hun bedenkingen kunnen hebben, maar Karin de Groot, voorzit ster van de alternatieve energiewerk- groep in Waddinxveen, neemt aan dat de bewoners in deze wijk de plannen niet zullen dwarsbomen nu alle officiële toestemmingen binnen zijn. Het windmolenpark in Waddinxveen is op zich geen nieuwe gedachte. Al eer der werden er plannen gemaakt om zo’n park achter de Nicolaas Beetslaan te realiseren. Maar hiervan kon niets komen, omdat deze molens dan te ver uit de bebouwde kom zouden komen te staan en er beter gezocht kon worden naar een ruimte temidden van een woonwijk. En deze plek is nu gevonden. De plannen zijn morgen ter inzage gelegd. liet gemeentebestuur meent dat de gevonden oplossing tegemoet komt aan de van verschillende zijden ge- uite wensen; de haalbaarheid van het plannetje zal echter in sterke mate af hangen van de wijze waarop van de voorziening gebruik gemaakt gaat worden. Burgemeester en wethouders doen daarom een dringend beroep op alle betrokkenen, jong of oud, om het desbetreffende terrein aan zijn doelstellingen te laten beantwoorden en wel zonder overlast voor direct- omwonenden. verminderen met 10 procent verwervingskosten. 9. Voor het bepalen van de toe laatbare woonlast wordt de on derstaande tabel gehanteerd: Bruto inkomen De jongeman reed in zijn auto in de richting Waddinxveen toen hij in' een scherpe bocht van de weg uit de koers raakte en tegen een boom reed. De be stuurder moet op slag dood zijn ge weest. Het ongeval gebeurde omstreeks tien minuten over vier. De rijkspolitie heeft de auto technisch onderzocht om meer te weten te komen over de toedracht van het ongeval. Eventuele getuigen worden verzocht de rijkspolitie in Reeuwijk te bellen. verzekering. Voor gemeentegarantie is uitge sloten de z.g. groeihypotheek. 5. Aanvragen om gemeentega rantie voor bestaande wonin gen dienen vergezeld tegaan van een taxatierapport, opge steld door een beëdigd taxa teur, die zelf niet bij de koop/ verkoop is betrokken, waaruit de executoriale waarde zowel als de waarde bij een vrije onderhandse verkoop van het onroerend goed blijkt. 6. Niet voor gemeentegarantie komen in aanmerking: de bijkomende kosten, wel ke gesteld worden op 10 pro cent, - de kosten voor eventuele verbetering van de aan te ko pen woning. 7. Bij een nieuwbouw- of nog te bouwen woning wordt de waarde bepaald door de ge raamde bouw- en grondkosten van de woning (incl. het even tuele renteverlies tijdens de bouw). 8. De maximaal te garanderen lening bedraagt: voor bestaande, reeds eerder bewoonde, woningen de waar de, blijkende uit het taxatie rapport, van de vrije onder handse verkoop, voor nieuwbouwwoningen de totale verwervingskosten te WADDINXVEEN Burgemeester en wethouders hebben besloten over de Kanaalstraat, ten noorden van de krui sing met de Jan Dorrekenskade-Oost, een voetgangersoversteekplaats aan te leggen. De oversteekplaats zal met een lichtbak nader t.b.v. een goede zicht baarheid worden aangeduid. De oversteekplaats is mede noodzake lijk geworden door de toegenomen drukt? in de Kanaalstraat en voorts door de aanleg van de woonwijk Zuid- kade I. belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in artikel 135 van het Re glement verkeersregels en verkeerste- Partijen PvdA CDA VVD D’66 SGP PSP-CPN-PPR SP RPF en GPV „Totaal Kiesgerechtigden Ongeldig -Opkomst in AANVRAGER Volgens de huidige regeling dient de aanvrager meerderjarig te zijn. Dit kan zowel op grond van leeftijd als op grond van de wet (huwelijk). Hierin kan geen wijziging komen, omdat anders het Rijk niet meer voor 50% deelneemt in de eventuele verliezen. Een aspect van de aanvrager dat de nota aanstipt is dat van de nationaliteit. In deze gemeente verblijven buitenlan ders die hier een werkkring hebben ge vonden. Aangezien de beschikking geen voorwaarden bevat omtrent de na tionaliteit van de koper kunnen buiten landers ook gemeentegarantie aanvra gen indien zij een woning wensen te kopen. Omdat ter secretarie geen negatieve ontwikkelingen bekend zijn ten aanzien van kopers met een andere dan Neder landse nationaliteit kan volgens de ge meente met het verlenen van garanties voor de bedoelde groep, zonder meer, op de huidige voet worden doorgegaan. In de beschikking wordt geen melding gemaakt van alternatieve samenleving svormen. Omdat deze - andere - relatie vormen als aanvaardbaar worden be schouwd en derhalve, sociaal bezien, geheel geïntegreerd zijn, acht de ge meente het onjuist dat er afwijkende bepalingen en/of normeringen voor deze alternatieve samenlevingsvormen worden opgesteld. In de nota wordt alleen nog gesproken over de aanvrager en diens (a.s.) echt genote, maar daarmee worden de alter natieve samenlevingsvormen gelijkge schakeld. In de nota wordt er verder van uitgegaan dat de aanvrager de man is. Indien er echter sprake is van ’’rol wisseling” bij een aanvrage dan wordt de vrouw als aanvrager beschouwd. INKOMEN De vraag of er voldoende financiële middelen aanwezig zijn bij een aanvra- Bij een executoriale verkoop van een woning daalt de opbrengst van het pand in het algemeen aanmerkelijk zodat de gemeente het risico loopt door de hy- potheeknemers te worden aangespro ken op grond van de verleende gemeen tegarantie, aldus blijkt uit de gemeente lijke nota inzake het garanderen van de betaling van rente en aflossing-van hy pothecaire geldleningen voor wonin gen.- ”In alle gevallen van een aanvrage om gemeentegarantie voor woningen wor den wij geadviseerd door een ’’bemid delend orgaan”. Deze organen zijn hiervoor speciaal door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning ingesteld en hebben voor hun advi sering tabellen en normeringen ontwik keld. Deze tabellen en normeringen zijn, in het bijzonder de laatste tijd, aan kritiek onderhevig en mogelijk één van de oor zaken van de eerdergenoemde betaling sachterstanden. Deze omstandigheden zijn voor ons redenen ons te bezinnen op het instituut gemeentegarantie”, verduidelijkt de gemeente, die heeft ge tracht in een nota een zo volledig moge lijk beeld te geven van alle aspecten van de gemeentegarantie weekblad voor Waddinxveen B.J. WOL DENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Wl H/ll TILTO Zaterdag 3 april, Waddinxveen-West (Piasweg, Tuinbouwweg, Bredeweg, Abraham Kroesweg, Tweede Bloksweg), 10.00-17.00 uur. te tonen door middel van bijv, een me dische verklaring) etc. verwacht mag worden dat het inkomen van de vrouw van blijvende aard is dan wordt het in komen van de vrouw volledig, voor de looptijd van lening, bij de beoordeling van het voor de jaarlasten vereiste geza menlijke inkomen meegerekend. 2. In alle andere gevallen, afhankelijk van de leeftijd en het beroep van de vrouw wordt het inkomen van de vrouw bij de beoordeling van het gezamenlijk inkomen gedurende ten hoogste de pe riode van de eerste vijf achtereenvol gende jaren meegerekend. Uit contacten met andere gemeenten is gebleken dat er gemeenten zijn die het inkomen van de vrouw in het geheel niet in aanmerking nemen bij de beoor deling van het inkomen van de aanvra ger. Ook komen er variaties voor bij de bepaling van het gedeelte van het inko men van de vrouw dat meegerekend wordt. Zo kan bijvoorbeeld het ge deelte van het inkomen van de vrouw, dat uitgaat boven een bepaald percen tage van het inkomen van de man, bui ten beschouwing gelaten worden bij de beoordeling van het gezamenlijk inko men. De gemeente Waddinxveen kan zich niet vinden in de differentiatie zoals die gehanteerd wordt door de bemidde lende organen en vermeld zijn onder! en 2. ”Wij vinden dat de periode gedu rende welke het inkomen van de vrouw meegerekend mag worden niet afhan kelijk gesteld mag worden van subjec tieve elementen zoals leeftijd, voltooid gezin etc. Ten aanzien hiervan dienen uniforme bepalingen toegepast te wor den." ’’Ongeacht de omstandigheden van de vrouw of haar leeftijd zijn wij van mening, dat indien zij op het moment van de aanvrage een inkomen uit arbeid heeft haar inkomen voor 100% gedu rende maximaal de eerste vijf achte reenvolgende jaren in aanmerking ge nomen mag worden bij de beoordeling van het gezamenlijk inkomen. Na deze periode moet het inkomen van de man voldoen aan de te hanteren normen. Dit houdt in dat het inkomen van de vrouw aangewend kan worden om jaarijks extra op de lening af te lossen. Deze af lossing dient in voorkomende gevallen in die mate plaats te vinden dat in het zesde jaar van de lening een evenwich tige situatie bereikt wordt tussen het in komen en de daarbij behorende toe laatbare woonlasten, aldus de gemeente waddinxveen. Omdat het van essentieel belang is dat de extra aflossingen plaatsvinden moet de verplichting hiertoe, naast het plan van betaling van rente en aflossing, in de hypotheekakte worden opgenomen. Hierdoor wordt bereikt dat eventuele achterstanden direct doorde geldgever, op de in de garantievoorwaarden om schreven voorwaarden, aan ons worden medegedeeld. Desalniettemin blijft een toetsing, ongeacht de te hanteren crite ria, een momentopname. Met toekom stverwachtingen wordt derhalve geen rekening gehouden. Externe factoren zoals werkloosheid, ziekte, hoge rentestanden, stabilise rende en teruglopende inkomens, stij gende energiekosten en prijsstijgingen in het algemeen kunnen'snel wijzigen maar niet ingecalculeerd worden. Dy namisch inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen blijft noodzakelijk. Wijzigingen in belastingwetgeving en/of de economische factoren dienen, uit sluitend voor nieuwe gevallen, terstond hun doorwerking te krijgen in de bove nomschreven criteria. Dit is de plek waar links een klein windmolenpark zal komen. Langs de ringvaart - gezien vanaf de Souburghlaan - staat nu nog een reiger te wachten. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN Op het Raadhui splein is besloten dat er meegewerkt zal worden aan het project van een plaatse lijke alternatieve energiewerkgroep, die het plan heeft opgevat om op de groenstrook langs de ringvaart nabij de Souburghlaan een klein windmolen parkje te realiseren. Gebleken is dat dit in Waddinxveen de juiste plek is. Ge poogd wordt met de windmolens, waar voor de plannen morgen ter inzage lig gen, zoveel energie op te wekken dat daarmee een belangrijk deel van de op enbare verlichting in Waddinxveen kan worden voorzien. De plannen voor het plaatsen van de windmolen in het windrijke groene ge bied tussen Souburghlaan en Juliana van Stolberglaan worden door bijna ie dereen met enthousiasme begroet. Al- kinderbijslag. De persoonlijke verplichtingen van de aanvrager o.a. alimen tatieverplichting, schulden uit hoofde van leningen e.d. wor den bij de beoordeling vail het inkomen van de aanvrager mee genomen. 3. Met het inkomen van de echtgenote, a.s. echtgenote of de andere partij bij alternatieve samenlevingsvormen, mag vol ledig rekening gehouden wor den indien het aannemelijk is dat zij/hij de eerste vijf jaren blijft werken. Dit inkomen wordt niet langer dan de eer ste vijf achtereenvolgende jaren in de beoordeling meegenomen en kan tevens aangewend wor den om extra-aflossingen moge lijk te maken. 4. Uitsluitend de navolgende hypotheekvormen dienen in aanmerking te komen voor een gemeentegarantie: hypotheek met lineaire aflos sing, hypotheek op annuitaire ba sis, hypotheek met gestaffelde aflossing, waarbij een aflos- singspercentage van nihil, gedu rende de gehele looptijd is uit gesloten. Het aflossingspercentage moet minimaal op 2 gesteld zijn, hypotheek met gemengde ger wordt in eerste aanleg beoordeeld door een ’’Bemiddelend Orgaan”. De bemiddelende organen - er zijn er meer dere in Nederland - zijn door de Mini ster van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening aangewezen om tussen komst te verlenen bij het aanvragen van garanties van rente en aflossing van een woning. Het bemiddelend orgaan zendt de-aan- vrage om gemeentegarantie, voorzien van een advies inzake de verhouding tussen het inkomen en de aan te gane lasten, naar de gemeente. Deze advie zen worden dan op de afdeling finan ciën bezien o.m. naar de inkomensa- specten en de bepalingen die op de aan vrage betrekking hebben. Bij de beoordeling van het inkomen van de aanvrager wordt door het bemidde lend orgaan het inkomen getoetst op het moment van de aanvraag, dan wel op een tijdstip dat uiterlijk 5 jaren later ligt, een en ander afhankelijk van de omstandigheden. In het laatste geval wordt rekening gehouden met een 4% cumulatieve toename van het inkomen. Tot het inkomen moeten gerekend wor den alle vaste inkomensbestanddelen, zoals: brutoloon of salaris, vakantietoe slag, door de werkgever gegarandeerde gratificatie of tantième, netto-winst uit bedrijf of inkomsten uit vermogen, va ste bijverdiensten. Voor het overheidspersoneel dienen nog de volgende bestanddelen in aan merking genomen te worden: premie A.O.W./A.W.W., interimregeling ziek tekostenvergoeding (alleen voor rijk spersoneel). Ten aanzien van overwerkvergoeding, provisie e.d. is het zo dat, indien deze inkomensbestanddelen van structuele aard zijn én het vaste inkomen benade ren of zelfs overtreffen, een overzicht van deze inkomsten gevraagd dient te worden over voorgaande jaren. In extYeme gevallen kan een deel van de overwerkvergoeding, provisie e.d. als brutoloon in aanmerking worden geno men. Tot heden is in dergelijke gevallen steeds 50% aangehouden. Geen inkomensbestanddelen zijn: het inkomen van anderen dan de aanvra ger, kinderbijslag. Het inkomen van de aanvrager kan ne gatief beïnvloed worden door de per soonlijke omstandigheden van de aan vrager. Onder deze omstandigheden worden begrepen o.a.: alimentatieverp lichtingen, afbetalingscontracten, w.o. persoonlijke leningen en doorlopende kredieten, levensverzekeringspremies (niet van toepassing bij een hypotheek met een gemengde verzekering), overige buitengewone periodieke financiële verplichtingen. Indien één of meerdere van de boven genoemde omstandigheden bij de aan vrage actueel zijn, dan dienen zij bij de beoordeling van de financiële draag kracht van de aanvrager volledig in aan merking genomen te worden. ECHTGENOTE Het deelnemen van de vrouw (gehuwd dan wel a.s. gehuwd) aan het arbeid sproces is een steeds meer voorkomend verschijnsel. Bij de beoordeling van de financiële draagkracht van de man (zijnde de aanvrager) mag dan ook, tot op zekere hoogte, met het inkomen van de (a.s.) echtgenote rekening worden gehouden. De bemiddelende organen hanteren twee criteria ten aanzien van het inko men van de (a.s.) echtgenote 1Indien op grond van de leeftijd van de vrouw, het bezitten van een voltooid gezin (bij een kinderloos echtpaar aan WADDINXVEEN De gemeente Waddinxveen wordt vaker dan voorheen geconfronteerd met achterstanden in de betaling van rente en aflossing van hypothecaire leningen voor woningen waarop een gemeen tegarantie is verleend. In de meeste gevallen is het mogelijk om de ont stane achterstanden in te lopen. In een aantal gevallen is dit niet moge lijk gebleken zodat tot gedwongen verkopen overgegaan dient te worden dan wel overgegaan is. WADDINXVEEN - Uit de ge meentelijke nota over het ga randeren van de betaling van 1 rente en aflossing van hypo thecaire geldleningen voor wo ningen zijn de volgende con clusies te trekken: 1. Iedere meerderjarige, onge acht de nationaliteit en/of de samenlevingsvorm, waarin hij of zij zich bevindt, kan in prin cipe voor een gemeentegaran tie in aanmerking komen. 2. Tot het inkomen van de aan vrager worden gerekend: bruto loon of salaris, vakantietoeslag, door de werkgever gegaran deerde gratificaties of tan tième, netto winst uit bedrijf en/of inkomsten uit vermogen, vaste bijverdiensten, premie A.O.W./A.W.W. (in dien vergoed door de werk gever) interim-regeling ziektekos tenvergoeding (inzake rijksper soneel), afhankelijk van de hoogte en regelmaat ook provisie en over werkvergoeding e.d. voor zover van structurele aard tot een maximum van 50 procent. Geen inkomensbestanddelen zijn: het inkomen van dan de aanvrager, WADDINXVEEN - Over de in richting van de speelplek aan de Prin ses Marijkestraat is de afgelopen maanden het nodige te doen geweest. Toelaatbare woonlast in procenten f. 18.000,- - f. 26.000,- 23,53 f. 26.001,- - f. 30.000,- 25,00 f. 30.001,— - f. 40.000,- 26,67 f. 40.001,- - f. 66.000,- 28,57 f. 66.001,- - f. 76.000,- 30,77 vanaf f. 76.001, 33,33 Voor de bepaling van de toe laatbare woonlast bij premie- koopwoningen wordt alleen de rijkspremie in dé beoordeling opgenomen welke voor de eer ste drie jaren bekend is, c.q. vaststaat. 10. Als een extra-aflossing ver plicht wordt gesteld dan dient deze te geschieden door ge bruik te maken van het inko men van de meewerkende par tij (a.s.) samenlevingsvorm en dient: hiertoe een bereidverklaring overlegd te worden, de verplichting tot extra- aflossing opgenomen te worden in de hypotheekakte, het bedrag van de extra- aflossing bij de saldo-opgaven door de hypotheeknemer jaar lijks aan de gemeente te wor den opgegeyen. Uiteindelijk heeft op 24 februari 1982 een gesprek tussen alle be trokkenen plaatsgevonden. Dit ge sprek heeft geresulteerd in een af spraak, dat bij wijze van proef drie speelattributen worden geplaatst, na één jaar zal worden bezien wat de resultaten hiervan zijn en hoe verder gegaan moet worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1