Middenstand DE RAAD PSP WIL IN 101828-79941 DU boot is fel tegen uitbreiding AH en Digros CDA-raadslid stapt op Bruwa is springlevend c Een boekenbon? Oud-W’vener L. Vleggeert naar Gorkum Autorijles in BMW Vignet 50e bejaardenreis Waddinxveen PRETTIGE PAASDAGEN Voor duidelijke socialistische stem P. Bouthoorn RONAAT Denkt U aan een nieuwe Keuken? Het plaatsen is gratis. W.L.M. Kruijk ontevreden over gang van zaken Waddinxveen Nieuwsblad SCHOONSTE MAKERS KOOP RECHTSTREEKS UW p ORGEL OF PIANO r J IN BODEGRAVEN b n? T 982 WOENSDAG 7 APRIL 1982 ALS WIJ HET Op de foto de broers/eigenaren W. en E. de Bruin van meubelfabriek Bruwa B V met hun echtgenotes en het geschenk GRAAG GEGEVEN! 6 4 BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE 17e JAARGANG No. 1764 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 Kantoor Kanaalstraat 12, tel. 01828-2028 Direkt beginnen bij K^lARS^NTQOR^^ MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN WILHELMINAKADE58 2741 JV WADDINXVEEN HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Centrum van fabrikage import en verkoop het personeel. In het midden de echtgenote van wijlen oprichter P. de Bruin. {Foto: Weekblad voor Wad- ^nxveen/Sjaak Noteboom dinxveens nieuwe woonwijk tussen Piasweg en Beijerincklaan. De VVD:‘- Het bestemmingsplan Zuidplas heeft door allerlei oorzaken ernstige vertra ging ondervonden. De achterstand in de woningbouw moet daarom zo snel mogelijk worden ingehaald. Dit plan voorziet ons dorp de komende 10 a 15 jaar van woningen. Bijstellingen waren nu reeds nodig van de volgende crite ria: 1. verhouding tussen woningwet-, premie- en vrije sector-woningen (aan vankelijk 40-40-20 nu 35-60-5); 2. aantal woningen in totaal (was 2300 is nu 2660); 3. verhouding laagbouw/gesta- pelde bouw (was 80-20 is nu 70-30). Dit alles om de uitvoering van het plan financieel haalbaar te maken’. ‘De uit voering van het bestemmingsplan Zuidplas vervult de VVD met grote zorg. Door allerlei oorzaken heeft ern stige vertraging plaatsgevonden. Het besluit van de regering om de woning- bouwcontingenten voor een overgroot deel aan de grote steden toe te kennen brengt onze gemeente in grote proble men’. ‘Om in onze eigen behoefte te kunnen voorzien zijn er veel huizen no dig voor inwoners met een betrekkelijk laag'inkomen. Toch moet voorkomen worden dat men bouwt met te goed kope - en dus onderhouds intensieve - materialen. Ook zullen eisen gesteld moeten worden aan isolatie ter bespa ring van energie en ter bescherming van geluidoverlast. Dat zal hoge inventivi teit vergen van de ontwerpers.’ ‘De nieuwe wijk zal moeten voldoen aan de wens voor een goede woonomgeving met een gedifferentieerd aanbod van woningen. De premie koop- en huur woningen zullen aantrekkelijk moeten zijn om de doorstroming te bevorderen. WADDINXVEEN De afdeling Waddinxveen van de Pacifis tisch Socialistische Partij (PSP) heeft op de dezer dagen ge houden ledenvergadering met algemene stemmen besloten om met een eigen lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. Kandidaat-lijsttrekker is geworden de aan de Amalia van Solmsstraat 14 wonende 29-jange Paul H. van Gessel. De sinds 1975 in Waddinxveen wonende PSP’er is als landschapsdeskun- dige werkzaam bij het ministerie van Cultuur, Recreatie en WADDINXVEEN Op verzoek van de middenstandsvereniging Waddinxveen heeft haar overkoepelende organisatie Koninklijk Nederlands Ondememersverbond (KNOV) in het Zuidhollandse Rijswijk een rapport uitgebracht over de winkelsituatie in Wad dinxveen. Dit rapport, dat “Winkels in Waddinxveen” heet en dat dinsdagmorgen door middenstandsvoorzitter C. de Bas is aan geboden aan burgemeester C.M. van den Linden, geeft een zor gelijk beeld over de Maatschappelijk Werk. Middenstandsvoorzitter C. de Bas biedt het KNOV-rapport 'Winkels in Wad: dinxveen’ aan aan bugemeester C.M. van der Linden, terwijl de wethouders mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester {VVD) en A.H. van Gent {PvdA) toekijken. {Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). M Veekblad voor Waddinxveen ■N -■- ;■-■■■< opnieuw een eigen Mercuriusweg 6 Tel. 01828-4398 - Waddinxveen Volledig gediplomeerd Vijverlaan 28, Waddinxveen Telefoon: 01828-7071 LIDNBM “Het Ahold-concern heeft om haar moverende redenen gekozen voor een vestigingspunt in de wijk en daarmee expliciet gekozen voor de functie van wijkwinkel en niet voor een func tie in het hart van het winkelgebeu- ren/plaats. Ahold dient dan ook de consequenties van haar beleid uit-het verleden te accepteren en normaal haar functie als wijkwinkel te blij ven vervullen.” TEL.01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 Ook doen wij uw verbouwing en onderhoudswerk. Keukenvoorlichting en Aannemersbedrijf Wim Kruijk-) CDA men tellende kandidatenlijst en dat bestuurskandidaten de vergadering leidden. Deskundige en vertrouwde bemiddeling bij aankoop, verkoop, huur, verhuur, hypotheken, verzekeringen en het verrichten van taxaties. “Door de steun van een sterk groeiend aantal leden in de laatste tijd kan de PSP-fractie in de gemeen teraad door haar werkwijze een dui delijke en goede inbreng hebben. De PSP werkt namelijk niet alleen in de gemeenteraad maar wil, en dat is ook de laatste jaren gebleken, dat mensen direkt zeggenschap krijgen over hun eigen situatie. De PSP wil ook door haar gemeenteraadswerk het opkomen van bewoners voor hun eigen belangen ondersteunen,” aldus de Waddinxveense PSP, waarvan Wim van Breemen, Justus van Effenlaan 20, tel. 2747, als nader contactadres fungeert. socialistische stem in de Waddinx veense gemeenteraad niet aanwezig geweest. Veel te vaak werd in de ge meenteraad meegegaan met de voor stellen van het college van B. en W. en werd er veel te weinig rekening gehouden met wat er onder de Wad dinxveense bevolking leeft. Een echte kritische stem werd in de raad nau welijks gehoord.” GROOT GEMIS De PSP heeft dit de afgelopen vier jaren als een groot gemis gevoeld en wil hier graag verandering in brengen. Ook bij de uitslag van de laatste ver kiezingen blijkt dat steeds meer men sen, ook in Waddinxveen, gaan stem men op de échte linkse partijen, PSP, CPN en PPR. De PSP wil deze kiezers graag een eigen vertegenwoordiger in de ge meenteraad geven. Ook is de PSP van mening dat zij voor de vele kiezers die bij de laatste provinciale staten verkiezingen niet zijn gaan stem men, een goede keuze kan zijn om bij de gemeenteraadsverkiezingen wel hun stem uit te brengen. Wim Kruijk heeft in een deze week verstuurde brief aan het plaatselijke partijbestuur te kennen gegeven niet meer beschikbaar te willen zijn voor een nieuwe periode. Hij brengt daar mee zijn bezwaren tot uiting die hij heeft tegen de manier waarop in CDA-verband de kandidaatstelling en -verkiezing tot stand is gekomen. Op de CDA-ledenvergadering bleek bij voorbeeld dat er alleen .schriftelijk werd gestemd over de kandidaten in de onderste regionen van de 23 na- ALBERT HEIJN Eerder is het gemeentebestuur door het KNOV over Albert Heijn wel eens het volgende geschreven: “Voor op moet worden gesteld, dat er van de zijde van de plaatselijke midden stand geen heksenjacht wordt ge opend op het groot-winkelbedrijf, met name Albert Heijn. In het ver leden is er zowel door de voor de bouw van de Passage in het leven ge roepen stichting als door de latere project-ontwikkelaar een bedrijfs ruimte van 1.200 m2 in de Passage aan Albert Heijn aangeboden. De achtergrond van dit aanbod was de mening van het toenmalige bestuur van de middenstandsvereniging, dat een supermarkt van Albert Heijn een centrumfunctie heeft en derhal ve in het kernwinkelapparaat geves tigd dient te zijn.” WADDINXVEEN/PUTTERSHOEK— Oud-Waddinxvener L. Vleggeert, sinds 1977 burgemeester van Put- tershoek en sinds december 1980 te vens eerste burger van Heinenoord, staat op het punt te worden be noemd tot burgemeester van Go- rinchem. Volgens verwachting zal hij per 1 mei daar de naar Amersfoort vertrokken eerste burger A. Schreu der opvolgen. Leen Vleggeert, voor de PvdA ook lid van de Eerste Kamer, nam in Waddinxveen actief deel aan het politieke leven. voor had op 1 april 1957 wijlen de heer P. de Bruin dan ook de stevige basis gelegd door een kwart eeuw ge leden als zelfstandig ondernemer in de meubelbranche zijn eerste schre den te zetten. Na oorspronkelijk huiskamer- en sa lontafels te hebben geproduceerd, is zijn bedrijf later overgeschakeld Jan Dorrekenskade-Oost gevestigde Meubelfabriek springlevend is. Daar- Het CDA-gemeenteraadslid dat heeft aangekondigd in september, wanneer de nieuwe gemeenteraad voor een periode van vier jaar aantreedt, de pijp aan Maarten te willen geven was dinsdagavond niet bereid zijn opmer kelijke stap toe te lichten. Hij vond dat het CDA-bestuur eerst van zijn motieven kennis moest nemen en wil de vervolgens eerst de reacties op zijn brief afwachten alvorens com mentaar te leveren. Het verbaasde hem in hoge mate dat het Week blad voor Waddinxveen al op de hoogte kon zijn van zijn schrijven. LIJSTTREKKER Op de CDA-ledenvergadering van een week geleden hebben de leden in de verkiesbare plaatsen geen wijzi gingen aangebracht. Op de kandida tenlijst blijft PFJ. van Schie dan ook fungeren als lijsttrekker. De vol gende plaatsen worden ingenomen door 2. drs. G. Blom, 3. C. Dijks hoorn, 4. J.A. Hielema, 5. mevrouw H.J. Groenendijk-Bernard, 6. W.L.M, Kruijk, 7. G. van den Berg, 8. mej. D. Gerts, 9. H. Heller, 10. mevrouw A.M. Paar-de Vries. naar massief eiken kleinmeubelen. Bruwa BV wordt thans geleid door de twee zoons van de oprichter, de broers W. en E. de Bruin. Zij staan op de foto met hun echtgenotes en een geschenk van het personeel in handen. In het midden staat me vrouw De Bruin, echtgenote van de oprichter. Aan dit zorgelijk beeld wordt bijge dragen doordat de zes winkelcentra in Waddinxveen verspreid liggen, waardoor onnodig aan bestedingen wordt verloren, en doordat in de sec tor dagelijkse goederen er sprake is van een belangrijke overbewinkeling. Dit beeld zou ook al naar voren zijn gekomen uit het recente dis- tributie-planologisch onderzoek van het intergemeentelijk samenwerkings orgaan Midden-Holland over het win kelapparaat in onze streek. ONDERZOEK Het KNOV: “Het is dringend nood zakelijk dat het gemeentebestuur van Waddinxveen voor zijn rekening aan een deskundig onderzoekbureau op het gebied van de distributie- planologie opdracht geeft de struc tuur en het functioneren van de win kelvoorzieningen te onderzoeken. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zullen het gemeente bestuur en de ondernemers moeten trachten te komen tot een volledige herstructurering van het detailhan- delsapparaat.” “Een dergelijke operatie zal over een groot aantal jaren moeten worden uitgesmeerd, daar hiervoor door de gemeente aanzienlijke bedragen moe ten worden uitgetrokken. Het ge meentebestuur van Waddinxveen achten wij ten gevolge van zijn be leid in het verleden, volledig verant woordelijk voor de ontstane situ atie.” UITBREIDINGEN In het rapport wordt nadrukkelijk ingegaan op de gevolgen van een eventuele uitbreiding van de vesti ging van Albert Heijn aan het Ko ningin Wilhelminaplein - plannen daartoe bestaan al een aantal jaar - en de vestiging van bijvoorbeeld een Dirk v.d. Broek-discount-super- markt (Digros) in het Winkelcen trum Brug op de nu nog braak lig gende plek langs de Kerkweg-Oost bij de oprit naar de hefbrug. Omdat naar alle waarschijnlijkheid hierdoor de verkoopvloeroppervlakte zal toenemen met tenminste 1.000 vierkante meter betekent dit dat er minimaal 11 miljoen gulden aan omzet uit de markt zal moeten wor den gehaald willen de AH- en Digros- investeringen enig rendement op brengen. Het is in Waddinxveen voor de derde maal dat de PSP aan de gemeente raadsverkiezingen deelneemt. In 1974 gebeurde dat in het samenwer kingsverband Progressieven (PvdA/ PPR/PSP/D’66), maar halverwege de rit besloot PSP’er Wim van Breemen, die als opvolger van de D’66-er mr. René Holl in de gemeenteraad was gekomen, zelfstandig door te gaan en maakte zich los van de progressieve 6-mansfractie. In 1978 nam de PSP als lijst 5 aan de gemeenteraadsverkiezingen deel, waarbij Wim van Breemen de lijst met acht kandidaten aanvoerde. Het gemeenteraadsprogramma van de PSP droeg als titel “Baas in eigen gemeen te”. Bij de vorige gemeenteraads verkiezingen veroverde de PSP 234 stemmen (2,2 procent), onvoldoende om voor een raadszetel in aanmer king te komen. Bij de recente provin ciale statenverkiezingen behaalde de combinatie PSP-CPN-PPR 433 stem men (4,0 procent). De PSP over het besluit om met een eigen lijst en programma, welke beide zaken op volgende ledenvergaderingen hun be slag zullen moeten krijgen: “In de afgelopen vier jaar is een duidelijke VVDGrote zorg over ’’Zuidplas” WADDINXVEEN Tijdens een le vendige ledenvergadering heeft de VVD afdeling Waddinxveen op maan dag 6 april een begin gemaakt met de vaststellingsprocedure voor het verkie zingsprogramma 1982-1986. Aangezien de behandeling van het 23 pagina’s tellende concept-programma die avond niet kon worden afgerond is besloten op dinsdagavond 13 april aan staande hiermee door te gaan. Het ligt in de bedoeling van het bestuur en de programmacommissie om op deze tweede avond, die gehouden wordt in het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur, het programma definitief vast te stellen. In het ontwerp-verkiezingsprogramma wordt ook veel aandacht besteed aan het bestemmingsplan Zuidplas, Wad- burgemeester C.M. van den Linden, geeft plaatselijke winkelsituatie in de toekomst. Als er in het Brugcentrum een Di- gros-discount-supermarkt wordt ge vestigd mag worden verwacht dat de afvloeiing van kooplustigen naar de Witte Prijzenhal in Reeuwijk-Dorp tot vrijwel extra koopkracht naar de Digrosmarkt zal toevloeien. Het KNOV: “Wij schatten deze extra in Waddinxveen te besteden koopkracht op 5 a 6 miljoen gulden. Dan blijft er bij deze uitbreidingen een op de plaatselijke winkels te verwerven om zet van eveneens 5 a 6 miljoen gulden over. Dit houdt in dat de ge vestigde bedrijven, exclusief Albert Heijn, gemiddel 14 tot 17 procent van hun omzet zullen moeten afstaan ten gunste van deze uitbreidingen.” “Gezien de reeds nu aanwezige ruime bewinkeling in deze sektor en het achterblijven van de behaalde vloer- produktiviteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde, zal ook hier in versneld tempo een aanzienlijke te rugloop in het aanbod kunnen ont staan.” WADDINXVEEN - Woensdag '9 juni wordt voor de 50e maal de Waddinxveense bejaarden reis gehouden. In verband hier mee heeft het Comité Bejaar denreis Waddinxveen, dat de organisatie van deze jaarlijkse uitstapjes in 1974 overnam van de plaatselijke middenstands vereniging, een vignet laten ontwerpen dat wordt gebruikt op de enveloppen en het brief papier van het comité. De 50e bejaardenreis wordt volgens comité-voorzitter H.C. Kooijman een verrassingsreis. De deelnemers zullen op die tweede woensdag in juni gaan deweg merken waar zij naar toe zullen gaan. Met het houder van deze verrassingsreis, die overigens een bijzonder feeste lijk karakter draagt, stemden de deelnemers aan de vorige bejaardenreis van harte in tij dens het in het vogelpark Avi fauna in Alphen aan den Rijn gehouden diner. Voor de reis zullen zoals ge bruikelijk weer inschrijvingsda- gen worden gehouden. Deze zijn bepaald op maandag 26 april in het Anne Frank-cen- trum van 10.00 - 12.00 uur, op woensdag 2.8 april in Huize Souburgh van 10.00 - 12.00 uur en van maandag 3 mei tot en met zaterdag 8 mei bij reis- en passagebureau Van Ginkel BV aan de Passage. De ver wachting is dat de ouden van dagen in zes bussen en een aan tal personenauto’s op pad zul len gaan. WADDINXVEEN - Het CDA-ge meenteraadslid en vice-fractievoor- zitter Wim L.M. Kruijk (volgende maand 47 jaar) heeft zijn kandida tuur voor de volgende raadsperiode ingetrokken. De uit KVP-kring af komstige Waddinxvener, die raadslid is sinds 3 september 1974, woont aan de Jan Dorrekenskade-Oost 52 en naar Waddinxveen kwam in 1971, was vorige week woensdagavond tij dens de CDA-ledenvergadering in het Gereformeerd Verenigingsgebouw “Het Trefpunt” nog op een verkies bare 6e plaats gezet. “Een uitbreiding van de huidige su permarkt zal binnen de winkelfor mule van Albert Heijn niet leiden tot een vergroting van het huidige aanbod in de dagelijkse goederen, maar de vestiging opkrikken van een zogenaamde 3-winkel naar vermoede lijk een 5 pinkel. In de genoemde winkelformule van genoemd bedrijf betekent dit het opnemen van assor- kelstructuur timenten welke meer thuis horen in het kernwinkelapparaat dan in een wijkwinkel. Met name zal het aanbod in versgoederen, (dagelijkse) non food artikelen en vooral cosmetica aanzienlijk worden uitgebreid.” “Tengevolge van de verbreding en verdieping van het aanbod van Al bert Heijn zal het Koningin Wil helminaplein meer en meer een kern functie verwerven naast het huidige winkelapparaat de Passage. Uitbrei ding van de Albert Heijn supermarkt zal naar onze mening een aanzien lijke verstoring van de huidige win- ten gevolge hebben en de toch al niet te sterke positie van het winkelapparaat in zijn ge heel, aanzienlijk kunnen ondergra ven. Met een aan zekerheid gren zende waarschijnlijkheid zal de versterking van Albert Heijn op langere termijn een aantasting gaan betekenen van het gevarieerde winkelaanbod waarover de Waddinx- veense bevolking nu beschikt. Daar naast is de uitbreiding in strijd met het door de gemeenteraad voorge stane beleid, dat grote winkeluit- breidingen alleen plaats mogen vin den in de directe omgeving van de Passage.” WADDINXVEEN - Met een druk bezochte receptie heeft de Waddinx veense meubelfabriek Bruwa BV het 25-jarig bestaan gevierd. In het bedrijf aan de Henegouwerweg was het vorige week donderdagmiddag een gaan en komen van mensen, die duidelijk maakten dat de eerst aan de lüdNBM,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1