Circus Mikkenie CDA laat PPR: Stem PvdA s s 01828-7994 CÏ3 Berging voor maai/veegboot in Gouwebos Strengere voorwaarden voor gemeentegaranties I Kruijk gaan GEMEENTERAAD Ook vertrek anderen Meeste stemmen voor de CDA’er W. Waterreus Raadsleden behandelen nota Zo nam W.L.M. Kruijk ontslag als CDA-raadslid J. Reijm BV failliet SOEPELHEID BIJ MEE TELLEN INKOMEN VROUW Een boekenbon? P. Bouthoorn DRUKTE ROND DE PASSAGE-PAASHAAS Autorijles in BMW RONAAT Volledig gediplomeerd) Vijverlaan 28, Waddinxveen Telefoon: 01828 - 7071 Denkt U aan een nieuwe Keuken? Het plaatsen is gratis. Nieuwsblad Onafhankelijk SCHOONSTE MAKERS r\ I r *N ALS WIJ HET f I I WILHELMINAKADE58 2741 JV WADDINXVEEN HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schieiandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 NIET SEIZOENGEBONDEN EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 waddinxveen - De op het adres Peuleyen 174 in Waddinxveen geves tigde afdeling van de Politieke Par tij Radikalen (PPR) heeft er in een verklaring de aandacht op gevestigd dat de PPR-kiezers worden aange raden bij de komende gemeente raadsverkiezingen op de kandidaten van de PvdA te stemmen. De PPR staat achter het programma en de kandidaten van deze door wethou der A.H. van Gent aangevoerde Partij. a eekblad voor Waddinxveen I WOENSDAG 14 APRIL 1982 ;7e JAARGANGNo. 1765 landse circus heeft namelijk geen zoge- De chocolade-eieren uitdelende Paashaas in het winkelcentrum "De Passage". (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ het artikel in BOEKHANDEL VELDWIJK BV Passage 53 - Telefoon 01828-2620 WADDINXVEEN Zaterdag voor Pasen liep er in het winkelcentrum ‘de Passage’ een levensechte Paashaas hon derden chocolade-eieren uit te delen 7. G. van den Berg, 8. mw. Th.M.B. Gerts, 9. Th. B. Mourits, 10. mw. A. M. Paar-de Vries, 11. mw. J. Stege- man-Den Engelse, 12. Sj.J. Veerman, 13. L.J. Bloem, 14. W. Waterreus, 15. W. Huijzers, 16. T. Kraaijenbrink, 17. E. J. van Beek-jr., 18. A. Lafeber, 19. D. Westerduin, 20. H. Kalfsbeek, 21. F. M. Berghoef, 22. M. Dubois en 23. S. Zuidam. Verdwenen is de heer W. Kruijk (6) die zich niet beschikbaar stelde. Mercuriusweg 6 Tel. 01828-4398 - Waddinxveen Sjaak Noteboom aan het winkelend publiek in het win kelhart van Waddinxveen. Hoeveel af trek de.eieren vonden blijkt wel uit deze foto van de drukte ronde de Paashaas, Direkt beginnen bij: UdNBM van hypothecaire leningen voor wonin gen waarop een gemeentegarantie is verleend. In de meeste gevallen is het mogelijk de ontstane achterstanden in te lopen. In een aantal gevallen is dat niet mogelijk gebleken zodat tot ver koop bij excecutie overgegaan dient te worden of is overgegaan. De opbrengst van het pand daalt dan in het algemeen aanmerkelijk zodat de gemeente het ri- acceptabel voor het verlenen Ook doen wij uw verbouwing en onderhoudswerk. Keukenvoorlichting en Aannemersbedrijf WADDINXVEEN Volgende week woensdagavond gaat de dan ver gaderende gemeenteraad van Waddinxveen de door het college van Bur gemeester en Wethouders opgestelde nota inzake het garanderen en be talen van rente en aflossing van hypothecaire geldleningen voor wonin gen behandelen. Het stuk, waarin een zo volledig mogelijk beeld van alle aspecten van de gemeenteggarantie wordt gegeven, zal voor kennisge ving worden aangenomen, al zullen B. en W. wel rekening gaan houden met de daarin getrokken conclusies bij beslissingen over aanvragen tot gemeentegarantie voor woningen. Woensdag 21 april 1982, Raadzaal Gemeentehuis, 19.30 uur gemeentegarantie. ”ln de meeste geval len is onmogelijk aan te geven of er daadwerkelijk sprake is woningverbete ring of van het uitvoeren van achterstal lig onderhoud. Indien er werkelijk sprake is van een plan voor woningver betering dan is het nog de vraag of dat werkelijk wordt uitgevoerd. Uiteraard is hierop controle mogelijk door bouw en woningtoezicht. Dit houdt in dat een ontbindende voorwaarde in het ga- rantiebesluit opgenomen zal moeten worden waardoor er vermoedelijk geen geldgevers bereid zijn een lening te ver strekken. Te midden van al deze verscherpingen van de voorwaarden voor het verstrek ken van een gemeentegarantie wil Waddinxveen wel soepeler optreden bij het vaststellen van de draagkracht van de koper als zijn echtgenote of aan staande echtgenote ook werkt. Volgens de normen van het ministerie telt het in komen van de vrouw mee afhankelijk van leeftijd, al dan. niet voltooid gezin, beroep en dergelijke. Waddinxveen wil het inkomen van de vrouw vortaan meetélien als zij werkt gedurende de eerste vijf jaar dat de hy potheek wordt afgelost. Zo kan dank zij het inkomen van de vrouw de eerste ja- ren meer worden afgelost zodat de la sten later minder zwaar zijn. Dit wordt verder de enige norm voor de gemeente Waddinxveen met betrekking tot het meetellen van het inkomen van de vrouwelijke partner. WADDINXVEEN - Dit is de letterlijke tekst van de ont slagbrief, die CDA-gemeente- raadslid en vice-fractievoorzit- ter W.L.M. Kruijk (46) zond aan voorzitter G. van den Berg van het CDA in Waddinxveen: “Hierbij deel ik u- mede, dat ik, na ampel beraad, heb beslo ten om mij alsnog definitief terug te trekken als kandidaat voor de komende gemeente raadsverkiezingen Bij mijn overwegingen tot dit besluit, hebben de indrukken in het afgelopen jaar, van de gesprekken en/of besluitvor mingen van het afdelingsbe stuur, afzonderlijke leden van het bestuur, leden van de fractie, rechtstreekse kiezers en in het bijzonder ook de gang van zaken bij de laatstgehou den ledenvergadering (géén van de kandidatenlijst onafhanke lijke leiding van de vergadering) een belangrijke rol gespeeld! Ik acht mij bij voorbaat ontsla gen van de eventuele verplich ting om over een en ander na der tekst en uitleg te verschaf fen. Ik meen er goed aan te doen u tijdig van mijn besluit op de hoogte te moeten stellen, op dat mijn eventuele opvolger (volgens geldende afspraak tot 1 januari 1983) de heer Heller óók tijdig op de hoogte kan worden gebracht en zich kan voorbereiden op een eventuele benoeming tot raadslid.” Hoogachtend, W.L.M. KRUIJK die in het winkelcentrum rondwandelde op initiatief van de actie Passage- winkeliersvereniging. sico loopt door de hypotheeknemers te worden aangesproken op grond van de verleende gemeentegarantie”, verdui delijkt het college in de nota. Een bemiddelend orgaan van het mini sterie van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening adviseert de gemeente bij het verstrekken van een gemeente garantie aan de hand van normen en ta bellen. ’’Deze tabellen en normeringen zijn, in het bijzonder de laatste tijd, aan krietiek onderhevig en mogelijk één van de oorzaken van de eerder ge noemde betalingsachterstanden”, schrijven B en W van Waddinxveen verder. De belangrijkste reden voor de ge meente Waddinxveen om de eerder vermelde hypotheekvormen aan te pak ken is het uitgangspunt van een in de komende jaren te verwachten salaris verhoging, dat voor een groeihypot- heek wordt gehanteerd. ’’Gelet op de huidige economische situatie en de ont wikkelingen op het gebied van de loon politiek is het duidelijk dat vooruit lopen op een inkomensstijging niet reëel is”, vinden B en W blijkens hun nota. PROGRAMMA Diezelfde avond heeft de ledenverga dering van het CDA-verkiezingspro- gramma voor de komende raadsver kiezing vastgesteld. Het concept-pro- gramma werd nog gewijzigd door sug gesties over te nemen, die waren inge leverd door maatschappelijke organi saties. Zij hadden begin maart met het CDA van gedachten gewisseld over wat er in een programma zou moeten staan. Ook zijn er vele suggesties overgeno men die burgers van Waddinxveen hadden ingeleverd. Hiertoe waren zij door het CDA uitgenodigd via een huis-aan-huis bezorgde brief van de fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad en de voorzitter van de plaatselijke CDA-afdeling. Het was WAARDE Waddinxveen wil ook het bedrag per huis waarop gemeentegarantie wordt verstrekt verlagen. Tot dusver han teerde de gemeente, evenals veel an dere gemeenten, de waarde van het huis bij excecutieverkoop als basis voor het verstrekken van de garantie. Dit vinden B en W ook niet de meest aangewezen weg. ”De gemeente neemt dan weinig tot jjeen risico en er wordt een zekere vorm van starheid in de verkoop van woningen bewerkstelligd. Potentiële kopers dienen immers over een behoor lijk eigen vermogen te beschikken om het verschil tussen de executoriale en de vrije verkoopwaarde te overbruggen. Een grote groep van kopers (voorname lijk jeugdigen) kan hierdoor de moge lijkheid worden ontnomen om een wo ning te kopen”, staat hierover in de nota te lezen. Daarom wil Wad dinxveen voortaan negentig procent van de koopprijs van bestaande wonin gen garanderen. Ditzelfde geldt voor -Overdrachtsbela sting, makelaars-, notaris-, hypotheek- en kadastrale kosten komen dan geheel voor rekening van de koper. De risico- grens voor de gemeente wordt zo doende verlaagd terwijl tevens moge lijke kopers niet te snel worden afge schrikt. Kosten van verbetering van een woning vindt Waddinxveen voortaan niet meer van een leden konden óf het voorstel van het bestuur volgen óf zelf een keuze maken. De drukbezochte le denvergadering vond dat er in het bestuursvoorstel enkele wijzigingen moesten worden aangebracht. Zo koos de ledenvergadering voor de toekomst door jongeren hoger te kan di dateren. De definitieve lijst zag er na de stem ming als volgt uit: 1. P.F.J. van Schie, 2. Blom, 3. Dijkshoorn, 4. Hie- lema 5. Groenendijk-Bemard, 6. Kruijk, 7. Van den Berg, 8. Gerts, 9. Heller, 10. Paar-de Vries, 11. Stege- man-Den Engelse, 12. Veerman, 13. Bloem, 14. Mourits, 15. Huijzers, 16. Waterreus, 17. Kraaijenbrink, 18. Van Beek jr., 19 Lafeber, 20. Wester duin, 21. Kalfsbeek, 22. Berghoef, 23. Dubois en 24. Zuidam. Bij deze kandidatenlijst-samenstelling is reke ning gehouden met de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt ten aanzien van de vroegere partijen ARP, CHU en KVP die samen nu het CDA vor men. Nadat de ledenvergadering had ge sproken, is aan de kandidaten ge vraagd aan het bestuur mee te delen of zij hun kandidatuur aanvaarden. Na de akkoordverklaring ziet de de finitieve CDA-lijst er als volt uit. 1. P.F.J. van Schie, 2. G. Blom, 3. C. Dijkshoorn, 4. J. Hielema, 5. mw. J. Groenendijk-Bernard, 6. H. Heller, vrijdag in Waddinxveen WADDINXVEEN - Voor de drie weken geleden gehouden verkiezingen voor de provinci ale staten van Zuid-Holland hebben de Waddinxveners ook hun stem kunnen uitbrengen op een drietal Waddinxveense kandidaten. Zo stond op de 46e plaats van de CDA-kandi- datenlijst de heer W. Water reus, werd de 19e plaats bij de SHP ingenomen door de heer J. Dankers en stond op de 12e plaats van de RPF en GPV-lijst de heer J. Knol. Van deze drie behaalde de uit KVP-kring afkomstige christen democraat Waterreus 170 stem men. De staatkundig-gerefor- meerde Dankers verwierf 36 stemmen. De uit GPV-kring af komstige Knol moest voor zijn met de RPF optrekkende partij genoegen nemen met 18 stem men. In totaal dus 224 stem men op Waddinxveense staten kandidaten. WADDINXVEEN Het CDA in Waddinxveen laat gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter W.L.M. Kruijk (46) gaan zonder echtte hebben geprobeerd de christen-democraat van zijn stap om een punt te gaan zet ten achter acht jaar raadslidmaatschap te weerhouden. Gesteld wordt door het afdelingsbestuur onder voorzitterschap van de heer G. van den Berg dat men het door de heer Kruijk genomen besluit dient te respecte ren om vervolgens alle ogen te richten op de eerstvolgende oud-KVP- kandidaat Herman Heller. i Dit blijkt uit een dinsdagavond door het CDA-afdelingsbestuur uitgegeven verklaring, waarin men vaststelt wel verrast te zijn door het in een brief aangekondigde definitieve besluit van de heer Kruijk om zich terug te trek ken als kandidaat voor de op woens dag 2 juni te houden gemeenteraads verkiezingen. Maar men is ook verwonderd over het opstappen van het CDA-raadslid. ‘Reeds ruim een jaar geleden was na uitvoerig overleg met alle direct-be- trokkenen, waaronder de heer Kruijk zelf, bekend dat de lijstvolgorde voor wat betreft de verkiesbaar te achten plaatsen zou zijn zoals door het be stuur aan de ledenvergadering werd geadviseerd en welke door de CDA-ledenvergadering ongewijzigd plaats voor plaats is vastgesteld’, zo stelt het bestuur in een verklaring. ‘In de ogen van het bestuur is het jammer dat de heer Kruijk thans is teruggetreden van een als vrij zeker aan te merken plaats op de kandida tenlijst van het CDA. Het staat bui ten kijf dat de heer Kruijk beroeps matig veel kennis van zaken inbrengt. Gesteld voor de feiten dient het CDA-Waddinxveen het besluit dat de heer Kruijk heeft ingenomen te res pecteren - hem kennende - in de we tenschap dat hij dit weloverwogen heeft gedaan’. ‘Overeenkomstig de bij de fusie in het CDA gemaakte afspra ken tussen de 3 oude partijen AR, CHU en KVP zal de heer Herman Heller, door de ledenvergadering ge kandideerd op de 9e plaats, als eerst volgende, oud-KVP-kandidaat, thans de 6e plaats op de CDA-kandidaten lijst voor de raadsverkiezingen op 2 juni gaan bezetten’. NOG EEN BESTUURSLID Intussen blijkt niet alleen CDA-ge- meenteraadslid W.L.M. Kruijk te zijn opgestapt. Ook het bestuurslid L.J. Bloem, die op de CDA-advieslijs de 11e plaats innam, en op de defini tieve lijst 13e staat, heeft de pijp aan Maarten gegeven. Wegens zogeheten persoonlijke redenen - die neerkomen op een stuk onvrede over de gang van zaken rond de komende gemeente raadsverkiezingen - is hij met onmid dellijke ingang afgetreden en heeft ook direct een punt gezet achter zijn CDA-publiciteitswerkzaamheden. Eerder verliet de heer Th.J. Janmaat het bestuur omdat hij zich daarin niet meer thuisvoelde, al waren ook hier persoonlijke redenen en drukke werkzaamheden de motieven. Uit de inmiddels gepubliceerde defi nitieve CDA-kandidatenlijst blijken daarop zeven namen niet meer voor te komen, die nog wel stonden op de CDA-advieslijs. Die namen zijn W.L. M. Kruijk, IJ.J. van der Honing, me vrouw T. Breier, W. Huyzers, T Kraayenbrink, K. Sinnema en C Rijnbeek. Nieuw op de lijst versche nen M. Dubois en S. Zuidam. WADDINXVEEN Bouwbedrijf J. Reijm BV, Noordkade 28, Waddinx veen is door de arrondissements rechtbank Rotterdam failliet ver klaard. Dit gebeurde door rechter commissaris mr. A.N. van Zelm van Eldik. Als curator is aangewezen mr. R.J. Haasjes uit Gouda. WADD1NXVEEN/BOSKOOP Het waterschap Noordwoude wil een ber- ging gaan maken voor een maai/veeg- Mot en trailer nabij het geniaal in het Gouwebos. Om de hiervoor benodigde yeense PPR. afgelopen maanden was er een samenwerking met de onder meer met betrekking vaststelling van het gemeen- teProgram 1982 - 1986. Wij staan achter het programma en de kandi daten van de PvdA en we hopen dat Waddinxveen zijn, resp. haar stem zal uitbrengen op de kandida ten van de PvdA.” bouwvergunning te kunnen afgeven heeft het college van B.en W. van Wad dinxveen de volgende week woensdaga vond vergaderende gemeenteraad ge vraagd een voorbereidingsbesluit te ne men voor een perceel grond in het be stemmingsplan ‘Recreatieplan Gouwe bos'. Dit plan zal binnen redelijke ter mijn toch moeten worden herzien. B. en W. van Waddinxveen zeggen de bouw van "de berging bij het gemaal, dal tegen de grens met de gemeente Bos koop ligt, noodzakelijk te vinden, al la ten de voorschriften van het bestem mingsplan de bouw ervan niet toe, zo dat daar wat aan gedaan moet worden. Met het waterschap Noordwoude is de gemeente Waddinxveen van mening dat de uitgekozen bouwplek voor de be rging ‘de meest gerede plek is’. Teneinde de bouw dus mogelijk te ma ken wordt verklaard dat er een herzie ning van het bestemmingsplan ‘Recrea tieplan Gouwebos’ in voorbereiding is. Deze herziening komt er dus toch al, omdat onlangs de Kroon gedeeltelijk goedkeuring heeft onthouden aan dit bestemmingsplan voor wat betreft de strook grond langs het Noordeinde. VERKIEZING De ledenvergadering van de CDA-af deling Waddinxveen heeft woensdag 31 maart de lijst van kandidaten voor de raadsverkiezingen van 2 juni aan staande vastgesteld. De kandidaten waren in twee groepen verdeeld. De eerste groep van direct verkiesbare plaatsen werd per persoon besproken en gekozen. De ledenvergadering stelde deze groep conform het voorstel van het CDA-bestuur vast. Lijsttrekker werd de huidige CDA-wethouder Paul van Schie. Over het tweede deel van de kandidaten lijst werd gestemd, in één keer. De andere kort na twaalven toen de vergadering unaniem akkoord ging met het ver kiezingsprogramma voor de periode 1982-1986. Uit het zeer lezenswaardige en informa tieve stuk van de gemeente - dat het ge meentebestuur breed zou moeten ver spreiden en op diverse plaatsen ter in zage zou moeten leggen - blijkt dat Waddinxveners die hier een huis willen kopen met gemeentelijke garantie op de hypotheek aan strengere normen zullen moeten voldoen. Door deze strengere voorwaarden wordt het finan ciële risico van de gemeente vermin derd. Waddinxveen blijft één van de eerste gemeenten die dit probleem gaat aan pakken. Van de door het rijk uit opge stelde normen die in veel gemeenten worden gehanteerd wordt her en der misbruik gemaakt, zo stelde onder meer het Alphens Dagblad in een be spreking over de nieuwe Wad dinxveense regels. Eén van de meest in het oog springende veranderingen is Fffct besluit van B en W óm voortaan geen gemeentegarantie te verstrekken aan mensen die een woning willen kopen met behulp van sommige hypotheekvormen. Dat geldt allereerst voor de zogenaamde ’’gestaffelde hy potheek”, een hypotheekvorm waarbij de aflossing elke tien jaar een bepaald percentage hoger wordt. Het aflossing- spercentage moet dan minstens twee procent per jaar bedragen. Ook wo ningverbetering mag volgens het col lege niet meer in aanmerking komen voor de gemeentelijke garantie, even min als het bedrag dat de toekomstige eigenaat^moet betalen voor het op knappen van een pas gekochte woning, als hij deze kosten via een hypotheek wil betalen. Groeihypotheek, een hy potheekvorm waarbij de eerste zes tot tien jaar de lasten lager zijn dan in de daaropvolgende periode, komen in Waddinxveen voortaan ook niet meer in aanmerking voor een gemeentegarantie. ACHTERSTANDEN Waddinxveen wil de normen voor het verlenen van gemeentegaranties ver scherpen om het risico voor de ge meente te verminderen. ”De gemeente Waddinxveen wordt vaker dan voor heen geconfronteerd met achterstan den in de betaling van rente en aflossing nieuwe woningen. IVADDINXVEEN Komende vrijdag om drie uur ’s middags en half icht ’s avonds verzorgt circus Mikkenie een voorstelling in een op het parkeerterrein in het sportpark De Sniep neer te zetten circustent. Kaar ten voor dit betaalbaar circusplezier zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Veldwijk BV in het winkelcentrum De Passage. Circus Mikkenie is het enige circus in geerde Ringmaster welke het pro- Nederland dat met een werkelijk geheel gramma aankondigt. nieuw programma komt. Het neder- Over de Noordzee kwamen James landse circus heeft namelijk geen zoge- Clubb met zijn Berberleeuwen, Jimmy naarnde ’’huisnummers”, zodat er ieder Chipperfield met zijn pony-nummer en niet te vergeten Ann en Michael met hun unieke Papagaaienshow. Zij laten 1. J 1 xJ-.t 1 naar deze artiesten, welke dan ook nog vliegen in iedere plaats waar het circus puur circus in de manege brengen, en staat, terwijl de vogels op het minste men is daar in geslaagd, daarvoor werd commando weer bij ,hen terugkomen, ling te geven. Uit India kwamen Aida en Zarack met een slangennummer, Duitsland levert zijn aandeel door middel van Fischers Hondenrevue, terwijl onze zuiderburen vertegenwoordigd zijn door de Espe ranza Sisters op hun rollende kogels. Uit Italië Franco di Angelo en Miss Jenny welke halsbrekende toeren uitha- len aan het slappe- en verticale koord. Los Milos zorgen voor een razendsnelle Wild-West Show. Al met al een pro gramma een bezoek aan circus Mikke nie meer dan waard. De directie van het Nederlandse circus Mikkenie heeft er niet alleen alles aan gedaan om een goed programma samen te stellen maar maakt het bovendien ook nog betaalbaar. De toegangsprijzen zijn zelfs verlaagd ten opzichte van eer dere jaren, ook al ongebruikelijk in deze tijd. Voor een tribuneplaats mag u 6,—, 8,—, 10,—, of 12,— beta len, terwijl een stoel 12,— of f 15, kost. Bovendien werd de directie van het SRV-winkelconcern bereid gevonden, in iedere gemeente waar circus Mikke nie speelt, een reductie te verstrekken door middel van een bon welke men bij de SRV-man kan verkrijgen, uiteraard zolang de voorraad strekt en er plaatsen beschikbaar zijn. *',aar aanleiding van het artikel in tiet Weekblad voor Waddinxveen van woensdag j.L, waarin de P.S.P. aan kondigt deel te nemen aan de ge meenteraadsverkiezingen, vindt de PP-R. het noodzakelijk er de aan dacht op te vestigen, dat zij haar kie ners zal adviseren hun stem uit te tirengen op de 'kandidaten van de PvdA”, aldus de dit weekeinde ont vangen verklaring van de Waddinx- ‘In de reeds PvdA, tot de jaar opnieuw een keuze gemaakt kan worden uit de beste artiesten. Afgelopen winter is er naarstig gezocht hun dieren, zoals postduiven, vrij rond staat, terwijl de vogels op het minste een gedeelte van het beroemde Engelse *n piste een kleurrijke voorstel- circus Sally Chipperfield naar Neder land gehaald, inclusief de gedistin- c i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1