voor huis-inbraken Sandra Reemer en Willem Duin naar Volvo 343 Winner 14 116.850,- In één jaar tijd dubbel zoveel Lintje Brugfestijn ’82 I I i I P. Roosl 9 N9 Waddinxveen Zingt ’82 Onafhankelijk ai?*2 Waddinxveen herdacht gevallenen COMMANDANT RESERVE- Vrijdagavond PELOTON WADDINXVEEN STOPT NA 31 JAAR om acht uur lampionnen optocht 1982 1972 10 Gemeente Politie start serie artikelen in Weekblad ontvangt klaar-overs Autorijles in BMW P. Bouthoorn I I I I I f Autorijschool ’’Weimar BOVAG-RIJSCHOOL Denkt U aan een nieuwe Keuken? Het plaatsen is gratis. I I I I Nieuwsblad SCHOONSTE MAKERS 1 glp I ikv.'-p ALS WIJ HET 9? Ons deskundig advies is altijd inbegrepen WILHELMINAKADE 58 2741 JV WADDINXVEEN HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 iHooftman Autobedrijf Koninginneweg la, Boskoop, tel. 01727-5242. Kent u ons niet, dan is het nu zeker de tijd on eens te kernen kijken. Denkt u dat we meer te bieden hebben dan een geurtje of een stukje zeep? U heeft vólkernen gelijk. U zult dan ook wel weten welke praktische of orginele kado's wij voor de komende moederdag voor u hebben. I Jt. Fa EB/*1"'* BOM* v ^4 F i j I? Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 5 37e JAARGANG - No. 1768 N 1 "ll Beethovenlaan, Peuleyi Weidezoom, moederdag in HANG- EN SLUITWERK In de door de politie samengestelde arti kelen zal ruime informatie worden ver- Mercuriusweg 6 Tel. 01828-4398 - Waddinxveen Direkt beginnen bij RONAAT (Volledig gediplomeerd Vijverlaan 28, Waddinxveen Telefoon: 01828 - 7071 X 101828-79941 h HOOFDREDACTEUR: B. J WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Woensdag 5 mei, veilinghal Bredeweg, 19.30 uur WADDINXVEEN - Waddinxveen heeft dinsdagavond op traditionele en sobere wijze, in aanwezigheid van veel Waddinxveners, bij het monument aan het Stationsplein de gevallenen in en sinds de Tweede Wereldoorlog her dacht. Het was voor de eerste keer dat burgemeester C. M. van der Linden hier namens de gemeente Waddinxveen een krans legde. De eerste burger werd hierbij geassis teerd door Brigitte de Zeeuw en Joanne- ke Kobrua, twee leerlingen van de huis houdschool De Rank en Mamom Wate- reus en Loes Verheul, twee leerlingen van de rooms-katho ieke Mgr. Bekkers school. Aan de herdenkingsplechtigheid op het Stationsplein werkten mee de muziek vereniging Concordia en declamator J. D. Geel. De bijeenkomst op het Sta tionsplein. waarbij ook bloemen werd WADDINXVEEN - Er is in Waddinxveen sprake van een duidelijke stij ging van inbraken in woningen en kelderboxen. Werden er in 1980 welge teld 21 inbraken in woningen en 3 in kelderboxen bij de plaatselijke rijks politie bekend, in 1981 waren dat er respectievelijk 55 en 26. "Al met al een duidelijke stijging", aldus de mensen van het politiebureau aan de Mo- zartlaan. Inbraakpreventie is dan ook het motto van een drietal artikelen, die op verzoek van de plaatselijke rijkspolitie in de ko mende edities van het Weekblad voor Waddinxveen zullen worden geplaatst om te proberen vooral in de vakantiepe riode de Waddinxveners te bewegen be ter en doelmatiger hun huizen af te slui ten. De vraag is namelijk of het op het nachtslot doen vann de voordeur en het op slot doen van de achterdeur wel vol doende is. Tijdens dit jubileumjaar ontvangt u de eerste twee autorijlessen en uw theorie-materiaal GRATIS. De Genestetlaan 5 - Waddinxveen - Tel. 01828-3359 Ook doen wij uw verbouwing en onderhoudswerk. Keukenvoorlichting en Aannemersbedrijf gramma is met onder andere para chutespringen en het optreden van de regionaal bekende zangeres Jacque line Boerden. Voorts is er van Twee de Pinksterdag af gedurende zes da gen een lunapark aan de Nesse. Tijdens het Brugfestijn zullen ook weer acte de presence geven de Brug- gastvrouwen Petra, Petra en Pia, wel ke modem zijn aangekleed door Mo dehuis Verbakel BV. Bij veel pro- gramma-onderdelen zullen zij te zien zijn. Dat geldt ook voor de spieren- show die zal worden gehouden om te bepalen wie de sterkste man of vrouw van Waddinxveen genoemd zal kunnen worden. Een evenement dat een herhaling is van vorig jaar en op grote publieke belangstelling zal kun nen rekenen. Van verveling zal dus geen sprake zijn op het Brugfestijn ’82. Een ge beuren dat grootser dan ooit is op gezet. Er zullen op de Kerkweg- Oost, Zuidkade, Raadhuisplein en Ju- lianastraat zo’n 150 tot 160 stand plaatsen zijn. Aan de voet van de hefbrug wordt ook nog een antiek markt gehouden. 31 jaar dienst zijn commando bij de Natres neer. Het afscheid x m mei van 19.00 - 24.00 uur op een af scheidsavond in de Prins Willem Alexanderkazerne te Gouda hem geboden door de Natrespelotons 371 en 388, respectievelijk Alphen a/d Rijn en Wadcur De adjudant Van de Putten is op 5 juli 1928 te ’s Hertogenbosch gebo ren. Hij volgde de grafische school te Wormerveer, waarna hij tot op strekt over wat er allemaal gedaan kan worden om het huis minder uitnodigend voor inbrekers te maken. Hierbij gaat het ook om het hang- en sluitwerk van de woningen. Belicht zullen worden de ach terdeur, de voordeur, het openslaande raam, het klapraam, de vaste ramen, een schuifpui, dubbele balkondeuren en deuren van kelderboxen. Het Weekblad voor Waddinxveen zal in samenwerking met de plaatselijke rijks politie laten zien dat inbraken te voorko men zijn. De registratie van belangrijke voorwerpen in de woning is een onder werp wat in het derde en laatste artikel aan bod zal komen. WADDINXVEEN - Woensdagmorgen 12 mei zal het gemeentebestuur van Waddinxveen in het gemeentehuis de dames ontvangen die deel uitmaken van de in deze gemeente actief zijnde moe- derverkeersbrigades. Deze brigades vervullen - al dan niet in combinatie met jeugdbrigades - een nut tige taak bij het veilig helpen oversteken van met name scholieren. Het gemeentebestuur zal tijdens de bij eenkomst de dames voor hun inzet kun nen bedankenterwijl ze op hun beurt de gelegenheid hebben van belang zijnde kwesties aan de orde te stellen. Verte genwoordigers van betrokken ambtelij ke diensten, de rijkspolitie en Veilig Verkeer Nederland zullen eveneens bij de ontvangst aanwezig zijn. Gespreksstof zal kunnen worden gevon den in de onlangs door burgemeester en wethouders opgestelde notitie inzake de Ook na zijn verhuizing naar Olden- kerk (Gr.) zette hij aldaar zijn Na tres werk voort. Vervolgens verhuis de hij nogmaals, nu naar Waddinx veen, alwaar hij het commando over 388 peloton Natres kreeg. De op bouw van 371 peloton Natres te Al phen a/d Rijn is eveneens groten deels door zijn inzet tot stand ge komen, waardoor een nauwe ver wantschap met het peloton “Wad dinxveen” is ontstaan. WADDINXVEEN/GOUDA - De commandant van 388 peloton Nationale Reserve (Natres) uit Waddinxveen, de reserve aajudant- onderofficier B.A.C. van de Putten, legt op vrijdag 7 mei 1982, na f” J -- vindt plaats op vrijdag 7 aangeboden door de Natrespelotons 371 uit Alphen a/d Rijn en Waddinxveen. heden als graficus werkzaam is. Zijn relatie met de Natres dateert uit 1950, toen hij in zijn toenmalige woonplaats Wageningen een verband- acte sloot. OUD- WADDINXVENERS Onder de gedecoreerden van vori- ge week bevinden zich ook min- stens twee oud-Waddinxveners. Ondermeer de aan de Brugwegge- i woond hebbende H. N. Appel, oud-hoofdredacteur van het Alge- meen Dagblad, voorzitter directie Nederlandse Dagblad Unie en lid J i van de'raad van bestulir Ëlsevier- NDU. Hij werd benoemd tot Offi- 'der in de Orde van Oranje-Nas- J sau. De heer Appel woont nu in Rijsbergen. Een andere oud-Waddinxvener is H. Kolb, correspondent van de Gemeenschappelijke Pers Dienst i in de Verenigde Staten van Ameri- ka. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. WADDINXVEEN De jaarlijkse ’’lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Be- atrix deed één koninklijke onder- j scheiding in Waddinxveen terecht f /komen. En die ging naar de aan de Wilgenhorst 93 wonende heer P. Roos in verband met zijn bijzon- dere verdiensten gedurende 50 jaar voor het plaatselijke bibli- otheekwerk. De hem toegekende gouden ere- medaille verbonden aan de Orde /van Oranje-Nassau werd vorige week donderdagmorgen in de V trouwzaal van het gemeentehuis door burgemeester C. M. van der Linden op de revers gespeld van de gedecoreerde Waddinxvener. Vorig jaar kregen aan de voor- avond van Koninginnedag drie (Waddinxveners een koninklijke onderscheiding. Eerder dit jaar echter kwamen wijlen dr. J. Knoester en J. Rootert hiervoor nog in aanmerking, zodat in totali- teit gezien niet gezegd kan worden dat de jaarlijkse ’’lintjesregen” in mindere mate aan de Waddinxve- ners voorbij zou zijn gegaan. Dui- delijk is wel dat de tijd van tien ge- I. decoreerde Waddinxveners in de raadzaal (1978) definitief voorbij lijkt te zijn. Bloemen van jongelui, neergelegd aan de voet van het monument. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen! Sjaak Noteboom. gelegd door deputaties en inwoners, wérd besloten met het zingen van het Wilhelmus. Om acht uur werd er twee minuten stilte gehouden. WADDINXVEEN De zangeres San dra Reemer en de zanger Willem Duin zijn maar twee van de belang rijke attracties van het vrijdag 4 en zaterdag 5 juni in het Brugcentrum aan de voet van de hefbrug in Wad dinxveen te houden Brugfestijn ’82. Dit spectaculair marktgebeuren van de gezamenlijke Brugwinkeliers wordt voor de vijfde maal gehouden door een winkeliersvereniging die zelf al 20 jaar bestaat. Het Brugfestijn is een jaarlijks terug kerend evenement, dat vrijdagmiddag 4 juni door de Waddinxveense burge meester C.M. van der Linden offi cieel zal worden geopend. De drie gastvrouwen van dit bijna oudste winkelcentrum in het Gouwedorp zullen dan onder de bezoekers de lo ten uitdelen, waarmee men een kans heeft op de even later te winnen draagbare kleuren televisie. Naast Sandra Reemer en Willem Duin kan het publiek, dat in het eerste weekeinde van juni massaal naar het Brugcentrum pleegt te komen, kijken en luisteren naar - in willekeurige volgorde - De St. Jorisband uit Bos koop, balletstudio Humphrey Tak, een groot aantal variétéartiesten, zo als een buikdanseres, vuurvreter, acrobaten, een volksdansgroep en de country- en westemgroep Cool Breeze. Maar tijdens het Brugfestijn ’82 is er nog veel meer te doen. Er zijn sportdemonstraties van René Scharff, fietscrossdemonstratiesautoshows en ga zo maar door. De welhaast tra: ditionele samenwerking tussen de Brug-winkeliers en het Sportcomité Zijn motivatie om zijn vrije tijd be schikbaar te stellen aan de Natres was en is “Kunnen helpen bij moei lijkheden”. De adjudant Van de Put ten is gehuwd en heeft als hobby’s diafotografie, modelspoorwegbouw en kamperen met caravan. WADDINXVEEN - De wegens het slechte weer niet doorgegane lam pionnenoptocht van Koninginnedag in Groenswaard wordt nu komende vrijdagavond om acht uur gehouden. Gestart wordt er vanaf de speelwei de aan de Wingerd. Voor hen die nog geen lampion hebben staat er vanaf ’s middags vier uur een auto op het terrein met diverse lampions. Voorop gegaan door de korpsen “concordia” en de “Cormula’s” zal de volgende route worden gelopen: Speelweide Wingerd, Weidezoom, Klaverveld, Zuringveld, Groenezoom, Groensvoorde, links af Beethoven laan, Jan van Bijnenpad, Peter Zuid- laan, Joh. Postlaan, Chopinlaan, /en, Wadde, speelweide Wingerd, JjdNBM, is er de reden van dat er ook zater dagavond 5 juni een feestelijk pro- Op deze twee foto's de gastvrouwen van het winkelcentrum Brug, Petra, Petra en Pia, die zich opmaken voor het Brugfestijn '82. (Foto’s: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). B DROGISTERIJ - PARFUMERIE SCHOOSHEIDSSALON Waddinxveen de Passage 226. Telefoon 01828 - 7689

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1