CDA haalt uit naar PvdA en D’66 Holle frases in programma s Weer strijd om sterkste 11111 Lal 3 Winner 1.4 f16.850, Pas op identiteit van de scholen! s)b[s^ 1*^828-79941 N3 Politieke forumavond op 24 mei man aan voet van hefbrug Veelzijdige Makelaars DIE UW VERTROUWEN Waard zijn. GEMEENTERAAD Nieuwsblad Onafhankelijk Paul vanSchie: "Overheid geen zedenmeester of koopman Waarschuwing drs. Deetman: Opnieuw georganiseerd door Weekblad voor Waddinxveen Autorijles in BMW s RONAAT Denkt U aan een nieuwe Keuken? Het plaatsen is gratis. P. Bouthoorn 1 Tijdens Brugfestijn '82 begin juni p WW 5 55 Herman Brood in Waddinxveen SCHOONSTE MAKERS MAK^ARS^NTOOR^^ w°ning k°n? ^jbtr3^' KOOP RECHTSTREEKS UW f ORGEL OF PIANO r •i IN BODEGRAVEN WOENSDAG 12 MEI 1982 38e JAARGANG - No. 1 769 i N /- ALS WIJ HET I BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE j steeds niet is verschenen, at stuk niet op tijd, terwijl j TT is achternamiddag gemaakt WILHELMINAKADE58 2741 JV WADDINXVEEN HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 Direkt beginnen bij: MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Hooftman Autobedrijf Koninginneweg la, Boskoop, tel. 01727-5242. - Woensdag 19 mei 1982, gemeentehuis, raadzaal, 19.30 uur. Hier zijn de 3 kantoren van Rijnland gevestigd: Voorschoten, Veurseweg 143, tel. 01717-7940. Leiderdorp, Loevestein 3 7, tel. 071-890300. Waddinxveen, Kanaalstraat 12, tel. 01828-2028. Centrum van fabrikage import en verkoop EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 1 WADDINXVEEN “Er wordt te snel met de vinger naar het ka binet gewezen nu de voorjaarsnota nog t-X -1- Ook in het kabinet CDA/VVD kwam da J nu de financieel-economische problemen veel groter zijn. Het i nu eenmaal een stuk dat niet op een kan worden, omdat de rek er uit is en de franje weggesneden. De drie Brugcentrum-gastvrouwen, Pia, Petra en Petra. Sandra Reemer en Willem Duin, te zien op het Brugfestijn '82. Makelaarskantoor Rijnland is een gedegen en betrouwbare makelaarsorganisatie die al vele jaren actief is op het gebied van onroerend goed. Het inschakelen van een makelaar bij onroerend goed transacties is nog steeds een kwestie van vertrouwen. Terecht mag u eisen dat een makelaar zich optimaal voor u inzet; dat hij z’n kennis en ervaring volledig aanwendt om uw belang zo goed mogelijk te dienen. 'z ’MAT 1 a r mxveen ao v e "De plaatselijke PvdA is weliswaar be- doelstelling van christelijke partijen. Op deze avond voerde ook CDA-lijst- 1 -1 BODEGRAVEN TEL. 01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 in k. (Volledig gediplomeerd) Vijverlaan 28, Waddinxveen Telefoon: 01828-7071 vLJd NBM de christen-democraten zelf. Met oog voor de samenleving die soberder zal moeten functioneren. Steeds maar meer van hetzelfde, steeds kostbaarder eisen, daaraan kan de overheid niet meer t meentelijk vlak niet, aldus het CDA. houdt. De eerste maal was daarvan sprake op maandagavond 22 mei 1978, eveneens in het AF-centrum. MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN Gerrit van den Berg, voorzitter van het CDA Ook doen wij uw verbouwing en onderhoudswerk. Keukenvojrlichting en Aannemersbedrijf WADDINXVEEN Herman Brood komt naar Waddinxveen op Hemel vaartsdag. In het sociaal cultureel centrum “De Bonkelaar” zal hij donderdag 20 mei om 20.00 uur op treden. Volgende week uitgebreide informatie hierover! Mercuriusweg 6 Tel. 01828-4398 - Waddinxveen RPF Maakte wethouder Paul van Schie dui delijke opmerkingen in onder meer de richting van de SGP. die in Waddinx veen deel gaat uitmaken van de Protes tantse Combinatie Waddinxveen met de Hervormde Kiesvereniging en de RPF, staatssecretaris drs. J. Deetman van On derwijs en Wetenschappen - gastspreker op de startavond van het plaatselijke CDA - zou nog uithalen naar de RPF. Dat de Reformatorische Politieke Fede ratie op het politieke toneel is versche nen zei hij nog altijd betreurenswaardig te vinden. Hij zei de aanwezigheid van trekker Paul van Schie het woord. Hij die politieke partij te zien als een mis hield de aanwezigen aan het begin van de kenning van de politieke situatie en als campagne nog eens de uitgangspunten een verzwakking van de gezamenlijke van het CDA voor. Het is niet waar dat hoe lager het bestuursniveau hoe minder principieel de politiek zou zijn. Ook in de gemeentelijke politiek komt het aan op het overtuigen van de kiezers op grondslag van de uitgangspunten: ge rechtigheid, solidariteit, rentmeester schap en gespreide verantwoordelijk heid. Er moet in de verkiezingstijd niet gestreefd worden naar een vorm van klantenbinding door leuke dingen te zeg gen voor de kiezers en ze later niet waar te maken. Wethouder Van Schie wees er nog eens op dat CDA-ers graag bestuurlijke ver antwoordelijkheid aanvaarden, liever dan oppositie voeren. Dat niet uit machtsoverwegingen maar om verant woordelijkheid te kunnen dragen, en dit vooral in samenwerking met andere par tijen op basis van een gezamenlijk be leidsprogramma. Over de gerechtigheid voor het over heidsoptreden wees Van Schie er op dat mensen tot hun recht moeten kunnen komen. De overheid moet geen zeden meester of koopman willen zijn. Zeden meester is de overheid als het zwembad gesloten wordt omdat z’n eigen geloofso vertuiging zwemmen op zondag niet toe staat. "Christendemocratisch handelen mag in ieder geval niet zijn om op deze wijze via een overheidsmaatregel ande ren een levenswijze op te dringen", al dus de CDA-lijstaanvoerder, die met de wens dat op constructieve wijze ook in Waddinxveen de moeilijke bezuinigings operaties doorgevoerd kunnen worden. Volgens Gerrit van den Berg, die werd aangehoord door een 40-tal partijgeno ten. waaronder een groot aantal kandi- daat-raadsleden met in hun midden lijst trekker Paul van Schie en tweede man drs. Gijsbert Blom, zijn de programma’s van andere partijen vaak minder realis tisch. op vrijdag 4 en zaterdag 5 juni 1982 voor de 5e maal te houden jaarmarkt Brugfestijn ’82. In één van Waddinxveens oudste win kelcentra zal het eerste weekeinde van de zomermaand-bij-uitstek brui sen van leven, gezelligheid, activi teiten, demonstraties en allerlei vor men van vermaak voor jong en oud. Het Brugfestyn ’82 zal er het bewijs van zijn dat dit evenement zich sinds 1978 heeft ontwikkeld tot een marktgebeuren dat in het gehele groene hart van de Randstad Hol land nauwelijks meer valt te eve naren. kiezingen - informatie geven over de eigen partijprogramma’s voor de ko mende vier jaar (1982-1986) en dis cussiëren met de aanwezigen in de grote zaal van het Anne Frank- centrum. Het politieke forum wordt voorgezeten door de Waddinxveense journalist Bert J. Woudenberg, hoofdredacteur van het Weekblad voor Waddinxveen. De in het forum vertegenwoordigde politieke partijen krijgen volop gelegenheid voor het maken van propaganda in het AF- ccntrum. Het is voor de tweede keer dat onze krant een politieke forumavond De politiek heeft gezorgd dat er vrij heid van onderwijs is, maar nu moe ten de scholen het zelf nog gaan waar maken. Men moet passen op de iden titeit van de school, duidelijkheid verschaffen over de doelstellingen en over de grondslag. Daarna ging de staatssecretaris uit voerig in op de middenschool die te genwoordig voortgezet basisonder wijs heet en ook een duidelijk andere invulling heeft dan onder het vorige ministerschap van Vein Kemenade. Veranderingen in het onderwijs zijn noodzakelijk. Het politieke besluit is daartoe gevallen door aanvaarding van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs moet inspelen op ont wikkelingen in de maatschappij, steeds weer wordt gevraagd het on derwijs- en vormingsaanbod te ver groten en uit te breiden. Door een te rugloop van het aantal leerlingen zal het moeite kosten om het dicht ver spreide net van onderwijsvoorzienin gen te handhaven. De gedachten zul len eerder uitgaan naar een her schikking op het scholenbestand. Dat zei staatssecretaris drs. W.J. Deetman van Onderwijs en Weten schappen maandagavond op de start avond van de CDA-gemeenteraadsver- kiezingencampagne in het Gerefor meerd Verenigingsgebouw Het Tref punt. Hij gaf wel toe te hopen dat in de komende weken snel besluiten worden genomen, waarbij drs. Deet man zei te rekenen op PvdA en D’66. Maar getuige de crisisberichten uit Den Haag is het zeer twijfelachtig dat de PvdA in het kabinet blijft zit ten. Vervolgens kwam drs. Deetman spre ken over het bijzonder onderwijs. Over de onduidelijkheid die er be staan mocht hebben over het bijzon der onderwijs is er volgens hem nu wel duidelijkheid geschapen door de onlangs gedane uitspraken van de FNV en de ABOP. Ook de VVD wil wel een integratie van levensbeschou wingen. De heer Deetman wees erop dat dit kabinet duidelijk een voor stander is van bijzonder onderwijs en dat dit ook is vastgelegd in het re geerakkoord. De deelnemers, die zich kunnen op geven bij de heer A. de Bruijn, Apol- lolaan 48 in Waddinxveen (tel. 01828-5325), zullen aan diverse wed- strijdonderdelen moeten meedoen voordat bekend is wie zich de sterk ste man van het Groene Hart mag noemen. GASTVROUWEN Drie vriendelijke en goedogende jon ge vrouwen heeft het winkelcentrum Brug aan de voet van de hefbrug over de Gouwe in Waddinxveen weer in de arm genomen om in de komende weken aandacht te vragen voor de In het forum zaten toen met het oog op de vier jaar geleden gehouden gemeenteraadsverkiezingen Anne van Gent (PvdA), Paul van Schie (CDA), Lous Oosterbroek-Waagmeester (VVD), Dick Uitbeijerse (SGP/HKV/ GPV), Wim van Breemen (PSP) en Hans Barth (D’66). Voor deze ver kiezingsavond toonden ruim 200 Waddinxveners belangstelling. Er werd die avond zeer uitvoerig en soms fel gediscussieerd. WADDINXVEEN - Met het oog op de woensdag 2 juni te houden ge meenteraadsverkiezingen houdt het Weekblad voor Waddinxveen op maandagavond 24 mei 1982 in de grote zaal van het Anne Frank- centrum aan het Jan van Bijnenpad een politieke forumavond, die om acht uur begint en voor iedereen gratis toegankelijk is. Aan deze forumavond doen mee de lijst aanvoerders van de aan de komende raadsverkiezingen deelnemende poli tieke partijen. Dat zijn Paul F.J. van Schie van het CDA (lijst 1), Anne H. van Gent van WADDINXVEEN - Een bijzon dere hevige en attractieve strijd om de sterkste man van het Groene Hart, een rijdende auto show, doeltrappen scholieren met FC Den Haag-doelman Di do Havenaar onder de lat, op tredens van Sandra Reemer en Willem Duin, te-gekke-shows van Henk van Erk en een bij zonder openingsgebeuren, waar bij een draagbare kleuren-tv is te winnen. Dat zijn slecht een handvol onder delen van de vrijdag 4 en zaterdag 5 juni 1982 aan de voet van de hef brug over de Gouwe in Waddinxveen te houden jaarmarkt Brugfestijn ’82. Een evenement dat door het winkel centrum Brug in deze parel aan de Gouwe voor de 5e maal in successie wordt gehouden en aan de voor avond van de zomer iedere keer op nieuw tienduizenden mensen op de been brengt. De jaarmarkt Brugfes tijn ’82 belooft zowel in omvang als wat het programma betreft alle voor gaande te overtreffen. STERKSTE MAN De wedstrijd om de sterkste man van het Groene Hart, zoals die door het winkelcentrum Brug in Waddinx veen zal worden georganiseerd, wordt gehouden op zaterdagmiddag 5 juni. Aan de wedstrijd kan iedereen uit het westen van ons land meedoen. Leef tijd, gewicht en lengte spelen geen rol, al moet hieraan wel worden toe gevoegd dat men alleen kan deelne men op eigen risico. De organisatoren verwachten dat de ze wedstrijd om de sterkste man vooral de belangstelling zal wekken van Randstedelingen, die dagelijks ge wend zijn om met kracht om te gaan, zoals bouwvakkers en vrachtwagen chauffeurs. Tenslotte gaat het wel om een sportief treffen, maar is er geen sprake van een wedstrijd voor sportlieden. de Partij van de Arbeid (lijst 2), Dick Uitbeijerse van de nieuwe com binatie PCW (Protestantse Combina tie Waddinxveen, gevormd door SGP, Hervormde Kiesvereniging en RPF, lijst 3), Lous M. Oosterbroek- Waagmeester van de VVD (lijst 4), Hans P. Barth van D’66 (lijst 5), Paul H. van Gessel van de PSP (lijst 6) en Co Knol van het Gereformeerd Po litiek Verbond (lijst 7). DISCUSSIE Dit zevental zal op de maandagavond 24 mei te houden politieke forum avond - negen dagen voor de ver- WADDINXVE1 N - Het CDA is de eigen campagne voor de gemeente raadsverkiezingen op woensdag 2 juni begonnen met kritiek op de politie ke programma’s van PvdA. D’66 en VVD. Dat gebeurde maandagavond in het Gereformeerd Verenigingsgebouw Het Trefpunt waar CDA-voor- zitter Gerrit van den Berg het van belang zei te vinden te kijken naar ande re verkiezingsprogramma’s in relatie tot het eigen programma. De inhoud van het CDA-programma HOLLE ERASES Samen verantwoordelijk ook in minde- ..pe p|aatse]ij|;e PvdA is weliswaar he re tijden is gestoeld op realiteit, zo zeg- tot bezuinigen dat is een strohalm - gen de christen-democraten zelf. Met maar heeft tegelijkertijd allerlei dure wensen. Zowel PvdA als D'66 vragen aanstelling van een voorlichtingsambte naar, aanstelling van een ombudsman en opening van de secretarie op een avond tegemoet komen.Ook °Pj^et ge- door (je week. Wat moeten we met deze holle frasen, die niet effectief gemaakt kunnen worden." alldus de CDA-voor- zitter. Daarna ging Van den Berg in op het VVD-programma. "Wat moeten we met de plaatselijke VVD, die er bij voorbaat in z’n programma van uitgaat dat de economische recessie zal worden ge volgd door een opleving, hetgeen tot meer mogelijkheden zal leiden. Dat is een program dat ervan uitgaat dat er steeds meer voor de individuele mensen moet komen, waaraan de overheid ge volgen moet geven. Holle frasen noem ik dat." "Wij zullen moeten kiezen voor offerbe reidheid en verantwoordelijkheidsge voel van de burgers. Dat kan alleen sla gen als de solidariteit centraal staat. Wij als CDA willen eerlijk zijn over onze fi nanciële situatie. Niet vanwege het be zuinigen om het bezuinigen, integen deel, maar gewoon, omdat we als CDA de materiële welvaart minder centraal willen stellen ook voor de toekomst.” f Set"**

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1