Gemeente onthaalt met koffie en gebak ÉS PvdA Volvo 343 Winner 1.4 f16.850,- Lesgelden van muziekschool Burgemeester opende nieuw kantoorpand (®l s]b(s p1828-7994| gaan omhoog Een bril van Grit... die staat... die zit. Politieke forumavond op 24 mei moederbrigadiers POLITIEKE FORUMAVOND VRIJDAG KOOP- AVOND Anne van Gent Opnieuw georganiseerd door Weekblad voor Waddinxveen Autorijles in BMW P. Bouthoorn RONAAT (Volledig gediplomeerd) Vijverlaan 28, Waddinxveen Telefoon: 01828-7071 Deze week Uitslagen avond op 2 juni in raadzaal Denkt U aan een nieuwe Keuken? Nieuwsblad Onafhankelijk I SCHOONSTE MAKERS 1 Maandag 24 mei 1982, WOENSDAG 19 MEI 1982 38e JAARGANG-No. 1770 N ALS WIJ HET UITGESLAPEN PASSAGE W’VEEN Stem op 2 juni nummer 1 van lijst 2 'Eerlijk delen duurt het langst” Direkt beginnen bij WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft vrij dagmiddag de opening verricht van het nieuwe accountarttskan- ge- WILHELMINAKADE 58 2741 JV WADDINXVEEN HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 foor van en smaakvol in; sen ge zeisen; AF-centrum, 20.00 uur I Hooftman Autobedrijf Koninginneweg la, Boskoop, tel. 01727-5242. Bloemen van wethouder P. F. J. van Schie voorde Waddinxveense volwassen verkeersbrigadiers. (Foto: Week blad voor Waddinxveen!Sjaak Notêboom). HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 en bloemen heeft het ige week woensdagmorgen volwassen verkeersbrigadiers onthaald. In°zijn openingstoespraak herinnerde wethouder P.F.J. van Schie (CDA) eraan eenkomst is, die wordt gehouden |gQOtiek Hntinion I (ïr|t Gedipt Optometrist O.V.. BRIU’IMM” I WfbW7III Contactlensspecialist A.N.V.C.-Audicien F.LD.A. Gouda, Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. BL - rands Wolff aan de Dorpstraat 88. ÉtEen doelmatl “1ger7Cht kantoor dat ongetwijfeld nieuwe impul sen geeft, oordeelde onze eerste burger temidden van een gc zelschap genodigden. Brands Wolff, met een 16-tal kantoren in andere gemeenten, maakte al een poosje gebruik van de nieuwe vestiging. P I PASS Ml KOOPJES... volgende week vXoo-oe.00 vroegkoop aktie .-É I j WADDINXVEEN - Met koffie, gebak Waddinxveense gemeentebestuur vorige de in onze gemeente actief zijnde Schie (CDA) eraan dat dit inmiddels al weer de tweede bij- L, c 1 om de moeder-klaar-ovefs in het zonnetje’te zetten en°te bedanken voor al die veilige overste ken ten behoeve van de schooljeugd. F f Weekblad voor Waddinxveen Het nieuwe kantoor van de accountants Brands Wolff aan de Dorpstraat 88 tn Waddinxveen. koto: Weekblad houdt. De eerste maal was daarvan sprake op maandagavond 22 mei 1978, eveneens in het AF-centrum. Mercuriusweg 6 Tel. 01828-4398 - Waddinxveen in co I» voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Woensdag 2 juni - de dag van de gemeenteraadsverkiezin gen - houdt het gemeentebestuur vanaf acht uur ’s avonds in het gemeentehuis een voor ieder toegankelijke bijeen komst, waarin gelegenheid wordt gebo den voor het houden van nabeschouwin gen over de op die dag gehouden verkie zingen en de voorlopige uitslag daarvan. Politieke partijen, die hierop organisato risch willen inspelen worden verzocht contact op te nemen met de heer W. F. Meijer, chef van de afdeling Algemene Zaken ter secretarie (tel. 4433. toestel 270). INSTUIVEN Deze en volgende maand gonst het ove rigens van activiteiten in de muziek school. Naast een groot aantal leerlin genavonden, waar steeds de leerlingen van een bepaalde docent centraal staan, gaan ook de al aangekondigde instuif- concerten van start. Op zaterdagmiddag voor twee weken debuteerde het Wad- dinxveens clarinetkwartet in de zaal van de muziekschool. Zij speelden een geva rieerd repertoire voor vier klarinetten. Een van de docenten van de muziek school maakte deel uit van dit kwartet. Het tweede instuifconcert zal op zater dag 15 juni plaatsvinden en verzorgd worden door eindexamenkandidaten van het Utrechts conservatorium. Het I I WADDINXVEEN - Nadat vorig jaar de lesgelden van de Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen niet zijn verhoogd, ziet het bestuur zich dit jaar helaas genoodzaakt weer een kleine lesgeldverhoging aan te kondigen voor het nieuwe cursusjaar. Om de financiële drempel voor vol wassen leerlingen wat te Verlagen, zijn er op de aan de Zuidkade 8 geves tigde muziekschool nieuwe mogelijkheden gecreërd. Uit een in het Weekblad voor Waddinx veen gehouden peiling van muziek- school-directeuur Arthur de Bussy naar de belangstelling voor de opleidingen cello en klein slagwerk (drumlès) is ge bleken dat het nuttig en zinvol is met de ze cursussen te starten. Dat gebeurt dan ook in het nieuwe cursusjaar. Aanmel den daarvoor is al mogelijk. Het kinderkoor van de muziekschool is toegankelijk voor alle kinderen vanaf 9 jaar, dus niet alleen voor leerlingen van de muziekschool. Er worden allerhande kinder- en volksliedjes gezongen, maar ook het betere populaire repertoire. Bij verschillende door de muziekschool ge organiseerde evenementen treden zij voor het voetlicht, al of niet door een en semble begeleid. Repetities zijn dinsdags van 19.00 uur tot 20.00 uur. Belangstellenden mogen al tijd een kijkje komen nemen. Kosten: 24,- voor Waddinxveense- en 36,— voor buitenleerlingen. Het plaatsen is gratis. Ook doen wij uw verbouwing en onderhoudswerk. Keukenvoorlichting en Aannemersbedrijf Tot zolang zullen aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 5 februariF9 74 de verkeersbrigadiers moeten worden “begeleid”; teneinde de binding met bevoegde autori teiten te onderstrepen zullen alle brigadiers door of vanwege de bur- ook zaken als opleiding, juri- gemeester worden aangesteld; programma wordt nader bekend ge maakt. De leerlingenavonden worden niet altijd uitsluitend verzorgd door leer lingen van één bepaalde docent, soms verlenen ook andere leerlingen met an dere instrumenten hun medewerking. De leerlingenavonden zijn gratis toegan kelijk. Tot slot vindt op vrijdag 11 juni om 19.30 uur weer de jaarlijkse uitvoering plaats in de Ontmoetingskerk te Waddinxveen. Hier zal een ruime plaats woorden inge nomen door diverse grote en kleine en sembles, en zal een zeer gevarieerd pro gramma te beluisteren zijn. Entree: 3.50 dónateuurs, jongeren tot 16 jaar en 65+ 2 - 7 de Partij van de Arbeid (lijst 2), Dick Uitbeijerse van de nieuwe com binatie PCW (Protestantse Combina tie Waddinxveen, gevormd door SGP, Hervormde Kiesvereniging en RPF, lijst 3), Lous M. Oosterbroek- Waagmeester van de VVD (lijst 4), Flans P. Barth van D’66 (lijst 5). Paul H. van Gessel van de PSP (lijst 6) en Co Knol van het Gereformeerd Po litiek Verbond (lijst 7). DISCUSSIE Dit zevental zal op de maandagavond 24 mei te houden politieke forum avond - negen dagen voor de ver- In de nota worden vervolgens deze -conclusies getrokken: De verkeersbrigades dienen een wettelijke basis te krijgen door re geling daarvan in het Reglement Ver keersregels en Verkeerstekens en in nadere voorschriften; voorstellen daartoe zijn in ontwerp gereed en zullen door de verantwoordelijke mi- h Het accountantskantoor vervult naar de mening van de burgemeester een belangrijke functie in Waddinxveen. Ongeveer 80 procent van de cliën ten van dit kantoor zijn ondememin- kiezingen - informatie geven over de eigen partijprogramma’s voor de ko mende vier jaar (1982-1986) en dis cussiëren met de aanwezigen in de grote zaal van het Anne Frank- centrum. Het politieke forum wordt voorgezeten door" de Waddinxveense journalist Bert J. Woudenberg, hoofdredacteur van het Weekblad voor Waddinxveen. De in het forum vertegenwoordigde politieke partijen krijgen volop gelegenheid voor het maken van propaganda in het AF- centrum. Het is voor de tweede keer dat onze krant een politieke forumavond De instructie geschiedt op grond van het besluit van burgemeester en wethouders van 19 augustus 1980 door de politie; punt 2 van deze in structie zou moeten worden aange past aan de juiste uitleg van genoemd arrest Het regelen van de verzekering en de materialen gebeurt door en voor rekening van de gemeente; De voorkeur wordt gegeven aan ou- derbrigades (moederbrigades) of ge mengde brigades van één oudere en één 6e klasser; Zolang en voor zover er geen vol doende deelname van volwassenen kan worden verkregen, worden jeugd- brigades niet afgewezen. Er dient op deze brigades wel intensiever dan bij ouderbrigades incidentele controle te worden uitgeoefend door politie en onderwijzend personeel, Verkeerslichten voor voetgangers als vervanging van verkeersbrigades worden niet aanbevelingswaardig ge acht. Deze suggereren namelijk veilig heid die in werkelijkheid minder zal zijn dan bij begeleiding door ver keersbrigadiers; Voor zover gewerkt wordt met jeugdbrigades zullen de ouders/ver- zorgers vooraf schriftelijk gevraagd dienen te worden in te stemmen met deelname aan dit werk door hun kin deren. gemeenten, maakte al een poosje gebruik Daarvoor was men aan de Noordkade werkzaam. gen en dergelijke uit Waddinxveen. De betekenis van dit kantoor is dus niet mis te verstaan,” vond de heer Van der Linden, die meende dat Brands en Wolff toch nog “de boer dische status en verzekering aan de orde komen. Er wordt daarbij ook in gegaan op de Waddinxveense situatie, waarbij in totaal meer dan 100 ver keersbrigadiers zijn betrokken. CONCLUSIES op zou kunnen gaan” om als plaat selijk accountantskantoor het overige plaatselijke bedrijfsleven voor zijn diensten te interesseren. “Als dichtbij zittend kantoor zou men op zijn minst in de post “reis- en verblijf kosten” goedkoper moeten zijn dan de verderaf gevestigde concurrentie.” Burgemeester Van der Linden stond in zijn openingstoespraak ook stil bij de welkome aanwinst die het nieuwe kantoor vormt in die hoek van het Dorpstraat-gebied. Hij zei nog maar eens dat de gemeente er naar streeft om - in het kader van het kemenbe- leid - het gebied rond de Dorpstraat In het forum zaten toen met het oog op de vier jaar geleden gehouden gemeenteraadsverkiezingen Anne van Gent (PvdA), Paul van Schie (CDA), Lous Oosterbroek-Waagmeester (VVD), Dick Uitbeijerse (SGP/HKV/ GPV), Wim van Breemen (PSP) en Hans Barth (D’66). Voor deze ver kiezingsavond toonden ruim 200 Waddinxvenërs belangstelling. Er werd die avond zeer uitvoerig en soms fel gediscussieerd. WADDINXVEEN - Met het oog op de woensdag 2 juni te houden ge meenteraadsverkiezingen houdt het Weekblad voor Waddinxveen op maandagavond 24 mei 1982 in de grote zaal van het Anne Frank- centrum aan het Jan van Bijnenpad een politieke forumavond, die om acht uur begint en voor iedereen gratis toegankelijk is. Aan deze forumavond doen mee de lijst aanvoerders van de aan de komende raadsverkiezingen deelnemende poli tieke partijen. Dat zijn Paul F.J. van Schie van het CDA (lijst 1), Anne H. van Gent van F u. c/- N - 1 als woongebied te renoveren en te versterken, waarbij het bestaande winkelapparaat zijn buurtfunctie kan behouden. Bedrijfsvestigingen dienen zo mogelijk - en nodig - naar indus trieterrein te worden verplaatst. Over kantoren is in de kernennota niets ge zegd, hoewel toch wel kan worden gesteld dat ook kantoren zeker tot de “verlevendiging” van het Dorp- straat-gebeuren bijdragen. In de kantorennota, waarin de be hoefte naar kantoorruimte in Wad dinxveen is onderzocht, is destijds geconstateerd dat in deze gemeente nauwelijks nog extra kantoorruimte behoeft te worden gecreëerd. Dit betekent echter niet dat bestaande - in bestemmingsplannen zoals “Dorp straat” opgenomen - mogelijkheden voor kantoorbouw niet kunnen wor den benut. “Dit laatste is door Brands Wolff gedaan, en met succes. Ook kanto ren leveren een stuk werkgelegen heid, terwijl zeker niet gesteld kan worden dat Waddinxveen overmatig met kantoren is bedeeld, ondanks de centrale ligging van de gemeente in de randstad. Volgens het streekplan Zuid-Holland Oost dient de vesti ging van kantoren echter plaats te vinden in het primaire werkgele- genheidscentrum Gouda.” “Of Waddinxveen met dat planolo gisch uitgangspunt zo gelukkig moet zijn, waag ik te mogen betwijfelen. Gelet op de samenstelling in de plaat selijke beroepsbevolking is er zeker ook in de administratieve sector be hoefte aan het creëren van werkge legenheid. Daar kunnen wij onze ogen niet voor sluiten!” In de kantine van het gemeentehuis waren niet alleen ongeveer 70 volwas sen verkeersbrigadiers verzameld, maar waren ook aanwezig de gemeen telijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven, de afdeling Algemene Za ken, de rijkspolitie en Veilig Ver keer Nederland. De aanwezige moe ders maakten een druk gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen en te discussiëren met de deskundigen over hun vaak moeilijke werk, om dat er nog steeds automobilisten zijn die de neiging hebben zich weinig aan te trekken van het belangrijke werk dat de volwassen verkeersbri gadiers, naast de in Waddinxveen ook njster in procedure worden gebracht, werkzaam zijnde jeugdverkeersbriga- - diers, dagelijks verrichten. Mede om het belang van het veilige oversteken te benadrukken heeft de gemeente recent een nota over de verkeersbrigadiers uitgebracht, waar in niet alleen landelijke aspecten, maar V x J 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1