voor berekening OG-belasting in Waddinxveen II Volvo 343 Winner 1.4 f16.850, Marie Boere (59) PvdA-kandidaat Geen gevolgen MOEDERS OMA'S KINDEREN jgjj Mr.Opticien J.Grit as^^^v.c^Fu>A Een bril van Grit... die staat... die zit. wethouderschap Burgemeester zoende volop tijdens 50e bejaardenreis M I W. L. M. Kruijk (CDA): Autorijles in BMW INFORMATIEAVOND GOUWE COLLEGE Woensdag 16 juni 1982, B 8 S B p B B i I 1 Nieuwsblad Onafhankelijk i J 4 DUMP 14 Vaderdag- Toppers bij de Waddinxveense KOOP RECHTSTREEKS UW p ORGEL OF PIANO - kookklaar leveren wij kunnen SieMotickeukens r r ALS WIJ HET gratis i sche collega. Opdat alle bejaarden ook zouden kunnen horen wat er gebeurde hield wet houder AH. van Gent (PvdA) de microfoon dichtbij. (Foto: Weekblad voor Waddinx veen/B. J. Woudenberg). Tevens In- en Verkoop van Boeken - Strips Grammofoonplaten Encyclopedieën Gebruikte en ongeregelde goederen Zie advertentie elders in de krant. leplaan 81-83 - Waddinxveen Telefoon 01828-9448 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 Direkt beginnen bij: RONAAT (Volledig gediplomeerd) Vijverlaan 28, Waddinxveen EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 18e JAARGANG-No. 1774 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 M,j Hooftman Autobedrijf Koninginneweg la, Boskoop, tel. 01727-5242. Waddinxveen de Passage 226. Telefoon 0182X- 7659 der Linden in het Belgische Brasschaat. De ge- Opstal. U ziet dat het een heerlijke gebeurte- Schoolgebouw Prinses Beatrixlaan 4, 21.00 uur WOENSDAG 16 JUNI 1982 of anderen die vaders willen ver rassen met een klein of groot kado moeten zekér even bij naar binnenlopenQ/ Ontdek zelf eens, dat er nog meer te geven is dan een lekker geurtje. Waddinxveen, waar de gemeen- heft op b voorlopig de uitwerking van een recente uitspraal Gouda, Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41. tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. Centrum van fabrikage import en verkoop WADDINXVEEN - De huidige fractievoorzitter van de Partij van de Ar beid en tweede op de kandidatenlijst voorde nieuwe gemeenteraad, Marie Boere (59), is de eerste kandidaat van de Waddinxveense socialisten voor het wethouderschap. Hij zal de plaats in gaan nemen van de per 16 juli tot burgemeester van Zevenhuizen benoemde Anne van Gent (56), mits CDA en VVD met zijn kandidatuur instemmen. Marie Boere heeft de strijd om het wethouderschap na een aantal beraadslagingen in de afgelo pen week gewonnen van de huidige vice-fractievoorzitteren door het ver trek van Anne van Gent ook in de nieuwe gemeenteraad zitting hebbende niet bang te zijn van de Belasting Een zoenende burgemeester C. M. van lukkige is de schepen wethouder) Gert van nis moet zijn, gelet op de vaste rechterhand van onze eerste burger, terwijl de schepen haar Waagmeester, die daarmee demonstreerde op dit punt niet onder te doen voor haar Belgi- rechterhand evenmin werkloos laat(Foto: Weekblad voor Waddinxveen/B. J. Wou denberg). In het Belgische Brasschaat kreeg de burgemeester daar, Lode Bertels, door Waddinx veens eerste burger C. M. van der Linden de stropdas met het Waddinxveense gemeente wapen omgedaan. De stropdas vormde met een Waddinxveens kwartetspel en een boekje met oude Waddinxveense prentbriefkaarten het geschenk van de Nederlander aan zijn Belgische collega, die hij hartelijk uitnodigde voor een bezoek aan ons Gouwedorp. (Fo to: Weekblad voor Waddinxveen/B. J. Woudenberg). T* j I In het parkrestaurant van Avifauna in Alphen aan den Rijn wordt burgemeester C. M. van der Linden hartelijk gezoend door VVD-wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek- WADDINXVEEN/DEN HAAG te onroerend goedbelastingen heft op basis van de oppervlakte van het onroerend goed, hoeft voorlopig noi voor kamer in Den Haag. 7 -b"’?-’ Ér Weekblad voor Waddinxveen DROGISTERIJ - PAREL MER1E - SCHOONHEIDSSALON J' A BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE gemeester en Wethouders één der agei. dapunten vormt. -BODEGRAVEN TEL-01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 Zie advertentie verdemp ^Jn dit blad. in co Telefoon: 01828-7071 Die das werd destijds door het Week blad voor Waddinxveen vervaardigd. In Brasschaat, waar de bejaarden na een boeiende rondtour door Ant werpen neerstreken voor een heer lijke lunch in motel-restaurant Den nenhof, ontmoette burgemester Van -■ vrijwel zeker tot OMBUDSWERK Marie Boere heeft zich voor de gemeen teraad weer kandidaat gesteld - overi gens naar zijn zeggen zijn laatste periode (1982-1986) - omdat hij het gevoel heeft de arbeiders te vertegenwoordigen. "Wat mij boeit is het feit dat je veel men sen ontmoet en via ombudswerk voor veel mensen wat kunt betekenen". De voorkeuren gaan bij Marie Boere uit naar werkgelegenheid en sociale zaken. "En dat is niet vreemd voor een vak- bondbestuurder" In de gemeenteraad denkt de socialisti sche wethouderskandidaat zoveel moge lijk te kunnen bereiken van het PvdA- programma. "Eén van de belangrijkste voorwaarden om deze doelstelling te be reiken is vertegenwoordigd zijn in het college van Burgemeester en Wethou ders. En verder erg hard werken om je doel te bereiken", aldus Marie Boere, die voor de PvdA de vierde Waddinx veense wethouder zou kunnen worden sinds 1958. Zijn voorgangers waren S. Pille, P. Lips en A. H. van Gent. exclusief kookklaar service bij: Lous Oosterbroek-Waagmeester - het voltallige college van Burgemeester en Wethouders en de gemeentese cretaris woonden het feestelijke di ner in Alphen aan den Rijn bij - vroeg het woord om namens de aanwe zigen niet alleen een dankwoord uit te spreken aan -het adres van het organiserende Comité Bejaardenreis Waddinxveen, maar ook te laten zien dat zij in het zoenen niet onderdeed voor haar Belgische collega. En zo geschiedde. Beiden lieten hun woorden verge zeld gaan van geschenken. De Wad dinxveense eerste burger liet zich de kans niet ontnemen daarbij de Bras- schaatse schepen (een vrouw) har telijk naar zuidelijke gewoonte drie maal te kussen. En de foto laat zien dat dat wederzijds was. Daarna kreeg burgemeester Lode Bertels de Wad dinxveense stropdas omgeknoopt. Alphen aan den Rijn. Bovendien was hij nog druk doende met het een an der omdoen van een stropdas met het Waddinxveense gemeentewapen en het uitdelen van een Waddinxveens kwartetspel en een Waddinxveens boekje met oude prentbriefkaarten. vierde man drs. Dirk Lont (33). Op onze dinsdagavond telefonisch aan Marie Boere. gestelde vraag wie zijn par tij als eerste wethouderskkandidaat heeft aangewezen zei hij: ’’Daar spreekt u mee!”. Hieraan voegde hij nog weltoe dat over dit in de fractie genomen besluit de leden nog geïnformeerd zullen moe ten worden en dat gebeurt op de voor dinsdagavond 22 juni in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost uitgesch reven PvdA-ledenvergadering, waar de vorming van een nieuw college van Bur- CONCURRENT Tijdens de sinds vrijdagavond gestarte besprekingen over een nieuw beleid sprogramma en een nieuw college van Burgemeester en Wethouders is nog geen woord gewisseld over wie de nieu we derde wethouder gaat worden, uit gaande van het vaststaande feit dat voor het CDA Paul van Schie (49) de wethou derskandidaat blijft en voor de VVD mevrouw Lous Oosterbroek-Waag meester (51). Naaste concurrent van Marie Boere is PCW-lijstaanvoerder Dick Uitbeijerse (deze maand 64 jaar), die zijn politieke combinatie weer in het collegezadel wil helpen na in 1978 met wethouder H. Huizer uit B. en W. ge wipt te zijn ten behoevve van de VVD. Tweede wethouderskandidaat voor de PCW is Arie van Doorn (42). Marie Boere, van beroep electromont- eur. is thans zonderw werk. De op 2Ü april 1923 in Moordrecht geboren Wad- dinxvener woont sinds 1955 in Waddinx veen en maakt sinds 1970 deel uit van de Waddinxveense gemeenteraad. Dat had eer! stortvloed van bezwaarschriften leiden bij de ge meenten die deze vorm van belasting berekenen op basis van de opper vlakte van de woning. De Belastingkamer bepaalde maan dag dat twee inwoners van het Zui- hollandse Nieuwerkerk aan den IJssel hun geld over 1979 terugkrijgen. De Belastingkamer zegt dat het vaststel len van de belasting met behulp van de zogeheten oppervlaktegrondslag niet deugt. Het bedrag wijkt te veel af van de economische waarde van het huis en dc grond. De gemeente Nieuwerkerk zal een dezer dagen bekend maken of te gen het vonnis van de Belastingkamer beroep zal worden aangetekend. Eerst volgt nog overleg met vertegen woordigers van het ministerie van binnenlandse zaken. In de meeste gemeenten van ons land wordt de onroerend goedbelas- ting berekend op basis van de (eco nomische) waarde van het huis en de grond. Elke vijf jaar moet die waarde door een beëdigd taxateur opnieuw .worden vastgesteld. In ca. 120 ge meenten wordt de belasting vastge steld aan de hand van de opper vlakte van de woning. Tegen deze laatste wijze van belas tingheffing heeft met name de Ve reniging Eigen Huis regelmatig gea geerd. “Verschillende gemeenten be rekenen elke millimeter. De ene ge meente rekende de niet-bewoonde oppervlakte erbij, de andere niet. De wijze van berekening vormde een ein deloze bron van conflicten”, zegt de woordvoerder van de vereniging. Het vonnis van de Belastingkamer heeft zeker geen gevolgen voor de belastingbetalingen over 1979, 1980 en 1981 omdat de termijn, waarbin nen bezwaar kan worden aangete kend (30 dagen), al lang is verlopen. - der Linden en zijn echtgenote vol gens afspraak zijn Belgische collega Lode Bertels en schepen (wethouder) Gert van Opstal. Met z’n vieren had den zc ec'n genoeglijk samenzijn temidden van de honderden Wad dinxveense bejaarden. Uiteraard werden dc nodige wetens waardigheden uitgewisscld over Bras schaat en Waddinxveen. Burgemees ter Lode Bertels - een gekozen eer ste burger, die in oktober moet pro beren weer voor zes jaar gekozen te Tijdens het diner in het parkrestau- rant van Avifauna in Alphen aan den Rijn zou burgemeester Van der Lin den tegenover de aanwezigen nog eens reppen over het gebeurde in Brasschaat. Terugblikkend daarop zei hij tussen de middag drie zoenen te hebben gekregen van een Belgische schepen, zoals hij die nog nooit van een vrouwelijke Nederlandse wet houder had gekregen. Nou, en dat was natuurlijk niet tegen dovemans oren gezegd, want VVD-wcthouder worden - vertelde dat zijn gemeente 33.000 inwoners telt, waaronder 2.000 Nederlanders. Het is een forensengemeente. Burgemeester Kees van der Linden noemde Waddinxveen een zeer gast vrije gemeente en meende dat het Eu ropese treffen in het kader van de 50c bejaardenreis duidelijk maakte dat van sommige grenzen weinig te merken valt. Zijn collega nodigde hij uit voor een bezoek aan Wad dinxveen. gratis kookklaar keukens va. 8500- Die mening houdt de pas tot admini strateur bij het ministerie van Bin nenlandse Zaken benoemde Wad dinxveense CDA-raadslid en financi eel specialist W.L.M. Kruijk er op na. Naar zijn oordeel Zal de rumoer rond de berekening van de onroerend goedbelasting beperkt blijven tot de gevallen waarover de Belastingkamer zich heeft uitgesproken. Overigens is hij wel van mening dat de onroerend goedbelastingen'beter op basis van de economische waarde van het betref fende onroerend goed opgelegd kun nen worden. In ieder geval zal de uitspraak van de Belastingkamer bij het Haagse ge rechtshof over de wijze van heffen van onroerend goedbelasting dit jaar WADDINXVEEN - Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden heeft tijdens de vorige week woens dag gehouden 50e Waddinxveense be jaardenreis allerminst met zijn han den over elkaar gezeten. De bijna 400 bejaarden die aan de verrassingsreis naar Batrle-Nassau, Antwerpen en Oud-Gastel deelnamen hebben onze eerste burger namelijk enthousiast bezig gezien op allerlei fronten. Zo kuste hij en liet hij zich kussen in het Belgische Brasschaat en in Eerste wethouderskandidaat van de PvdA is Marie Boere (59). (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Nateboom). ai vier jaar eerder het geval kunnen zijn FNV en van de Industriebond FNV; van als in 1966 niet Simon Pille met voor- beide was hij voorzitter. keurstemmen in de gemeenteraad geko zen werd. De in de vooroorlogse crisisja ren opgegroeide Marie Boere volgde de technische school en zat twee jaar op de HTS. De PvdA-wethouderskandidaat, die zegt bereid te zijn alle hem aangeboden portefeuilles te willen beheren, is vanaf de oprichting van de PvdA lid, daarvoor was hij lid van de SDAP sinds 1939. Voordat hij gemeenteraadslid werd diende hij de partij onder meer als secre taris. Verder was hij bestuurder van de 22 S E .LidNBM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1