W’ VEENS O UDS TE INWONERS O® A. H. van Gent blijft nog twee maanden raadslid PvdA schuift Marie Boere als wethouder naar voren Volvo 343 Winner 14 f16.850, >1 GEMEENTERAAD Bij onderhandelingen G. Verheul (95) Vier redenen voor zijn benoeming Autorijles in BMW RONAAT Volledig gediplomeerd Vijverlaan 28, Waddinxveen Telefoon: 01828-7071 Tweemaal afscheid A. H. v. Gent A. de Kooter-Touw (98) Nieuwsblad Onafhankelijk I J SCHOONSTE MAKERS w 101828-79941 5 GARAGE VAN NIELEN fflrSeMatfc gratis kunnen SieMqtic keukens kookklaar leveren fc I I Woensdag 30 juni 1982, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. WOENSDAG 23 JUNI 1982 38e JAARGANG - No. 1775 A ALS WIJ HET Studieplannen? alphense avondschool N LEKKE UITLAAT KAN MEER KOSTEN DAN U DENKT! HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 5 Direkt beginnen bij I I WILHELMINAKADE 58 2741 JV WADDINXVEEN HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Hooftman Autobedrijf Koninginneweg la, Boskoop, tel. 01727-5242. IIIIJ g niiiïi Kerkweg-West 1 - Waddinxveen Telefoon 01828-2205 JjJl >3 s F l 14 GRAAG GEGEVEN! I 4e Arbeid wil de Protestantse Combinatie'Waddinxveen (SÖP/HKV/RPF) weg hebben van de o i niet langer zinvol om met de PCW te blijven praten nieuw beleidsprogramma en een nieuw college van ter en Wethouders, dat door de nieuwe gemeenteraad avond 7 september zal worden rigens te willen beëindigen, maar denkt als .4 te zullen kunnen aanbliiven tot op gemeenteraad aantreedt. WADDINXVEEN - PvdA-wethouder A.H. van Gent (56), die per vrijdag 16 juli is benoemd tot burgemeester van Zevenhuizen, blijft voonopig nog lid van de Waddinxveense gemeenteraad. De socialist heeft namelijk in een verzoek aan de gemeenteraad wel te kennen gegeven in verband met zijn benoeming tot eerste bur ger het wethouderschap te willen beëindige: “gewoon” gemeenteraadslid 1 dinsdag 7 september de nieuwe Links Waddinxveens oudste inwoonster mevrouw A. de Kooter-Touw en rechts Waddinxveens oudste inwoner G. Verheul. (Foto’s: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De partij yam n (SG we 'nderhandelingstafeï. De ^Vaddinxveense socialisten vinden het 1 om met de PCW te blijven praten over een college van Burgemees- 1 op dinsdag- samengesteld. Het is de PvdA ove- igens niet gelukt de PCW van zich af te schudden, omdat CDA, 70 en D’ö6 daarvoor in dit stadium niet bleken te voelen. G B .JA Weekblad voor Waddinxveen PVDA WIL 4 l U mil Uil ilil' WADDINXVEEN - Dit zijn sinds kort Waddinxveens oudste inwoners, beiden woonachtig in Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan. De oudste inwoon ster is mevrouw Adriaantje de Kooter- Touw, die 15 september van dit jaar 99 Drs. Martin Kraaijestein (PvdA). derschreef, maar ook met CDA en VVD deel ging uitmaken van B. en W. Het zou hoopt te worden. De oudste inwoner is de heer G. Verheul, die 95 jaar is. Mevrouw De Kooter-Touw werd op 15 september 1883 in Moerkapelle gebo ren. Ze trouwde op 22 maart 1906 met de Waddinxveense landarbeider Leenden de Kootcr. Waddinxveens oudste kreeg hebben in de wandelgangen al laten weten in hem een betere wethouders- kandidaat te zien, dan in Marie Boere die voor zijn partij naar voren is ge schoven. Inl.: tel. 01720-22450 (na 13.00 uur) In september starten de cursussen Middenstand, Boekhouden voor Beginners Boekhouden Praktijkdiploma, M.B.A., Steno Ned., Ned. Bedrijfgcorrespondentie, Engels, Duits, Frans, Spaans, Notuleren en Rapporteren. Zie advertentie verderop .in dit blad..^ in LidNBM 12 kinderen en heeft nu meer dan 30 kleinkinderen en meer dan 50 achter kleinkinderen. Ze woont in Huize Sou burgh in kamer 16 op de begane grond. Oud-aannemer G. Verheul werd gebo ren in Rietveld. Hij had aan de Nesse een aannemingsbedrijf. Waddinxveens Martin Kraaijestein: “Over de prin cipiële verschillen met de PCW valt niet te praten. Ze denken ook licht vaardig over hun programma. ’t Staat er wel, maar dat is meer voor de kiezers”, wordt er dan van PCW- zijde gezegd. Of: “Ja, dat heb ik niet geschreven”. Inhoudelijk waren de andere partijen het wel met ons eens, maar het CDA vond het te vroeg voor een breuk en de VVD wilde eerst een tekst over de geschilpunten zien. oudste inwoner is vader van 6 kinderen. Tot op zijn 83e jaarhad de op 26 novem ber 1886 geboren bewoner van Huize Souburgh (eerste verdieping, kamer 6) een werkzaam leven. Zijn gezondheid laat nu te wensen over. tot 76 150,- v.a. 76 185,- v.a. 74-78 1 89,- 3TW) AFGESPROKEN Nu de huidige PvdA-wethouder vertrekt noemde hij het een goede zaak dat de Waddinxveense socialisten een nieuw lid van het college van B. en W. leveren. Dat is volgens hem ook bij het aantreden van het college in 1978 afgesproken doordat de PvdA niet alleen het toenma lige beleidsprogramma volledig on- Er werd een beroep op dc PvdA ge daan om aan dc onderhandelingen deel te blijven nemen, terwijl de af spraak werd gemaakt dat de prin cipiële geschilpunten in een later stadium opnieuw aan de orde zullen komen.” Volgens de PvdA-onderhandelaar is er sprake van vrij moeilijke onder handelingen over een nieuw beleids programma. Er zijn dan ook zware discussiepunten, zoals over de uit gifte van grond waarover alleen PvdA en CDA gelijk denken. Jammer bleef hij het vinden dat het niet was gelukt om een scheidslijn tussen PvdA en PCW te forceren. In de op vatting van Martin Kraaijestein wil de PCW ten koste van alles wat er in het eigen gemeenteprogramma staat weer een wethouder leveren. Morgen (donderdag) wordt de vijf de bijeenkomst gehouden over een nieuw beleidsprogramma en een nieuw college van B. en W. Het is de deelnemers aan deze besprekingen overigens opgevallen dat PvdA-kandi- daat-gemee®teraadslid een briljant onderhandelaar is, die zijn zaken goed kent en alleen een aantal fou ten maakt door onervarenheid. Ver tegenwoordigers van diverse partijen f 8500- i exclusief kookklaar service bij: gratis kookklaar keukens v.a TTT7 aldiei Ford Taunus 1300/1600 va. 70- 79 179. Ford Escort 1100/1300 v.a. 75-80 160. Opel Ascona 1600N/1900N v.a. 75 195 Opel Kadett C Opel Kadett C Toyota Corolla KE30 (prijzen incl. BTW) in strijd met datzelfde beleidsprogram ma zijn om de wethoudersvacature niet door een PvdA’er te laten opvullen. Martin Kraaijestein maakte tijdens de PvdA-ledenvergadering duidelijk dat het alleszins de moeite waard is om ook gedurende de resterende twee maanden een nieuwe wethouder te benoemen, omdat er nog belangrijke zaken op de agenda van de gemeenteraad prijken. Zo zal in de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 25 augustus de be- zuinigingsnota aan de orde komen. De verwachting is dat de gemeente zo’n half miljoen gulden zal moeten schrappen om de eindjes aan elkaar te kunnen blij ven knopen. En de PvdA wil daar in de persoon van Marie Boere als wethouder bij zijn. Dat de fractie heeft gekozen voor Marie Boere als wethouderskandidaat lichtte Martin Kraaijestein eveneens toe. Hij wees er op dat de leden de huidige frac tievoorzitter op de tweede plaats van de kandidatenLijst hadden gezet, dat Marie Boere al 12 jaar gemeenteRaadslid is, dat hij tij dens de woensdag 2 j uni gehou den gemeenteraadsverkiezingen de meeste voorkeurstemmen kreeg (158) en dat hij op dit moment werkloos is en dus full-time voor het wethouderschap beschikbaar. "Andere kandidaten heb ben meer problemen te overwinnen om wethouder te kunnen worden, vandaar dat Marie Boere onze man is”, aldus Martin Kraaijestein. PCW KWIJT Volgens drs. Martin Kraaijestein, die samen met fractievoorzitter Marie Boere namens de PvdA sinds vrijdag 11 juni aan het onderhandelen is, blijken de programmatische en prin cipiële verschillen tussen PvdA-PCW zo groot te zijn dat verder praten getrokken in ons land. Het is name lijk niet gebruikelijk dat daarvan sprake is. Volgens de heer Van Gent is hier wettelijk niets tegen in te brengen. De Gemeentewet bepaalt volgens hem alleen dat de betrokkene inwoner van de gemeente moet zijn en dat is vooralsnog het geval, want de Waddinxveense wethouder van on derwijs, welzijn in algemene zin en sportzaken blijft voorlopig nog even in Waddinxveen wonen. In Zeven huizen staat een ambtswoning voor hem klaar. REACTIE Intussen heeft wel het ministerie van Binnenlandse Zaken gereageerd op de berichten uit Waddinxveen. Het mi nisterie heeft laten weten grote be zwaren te hebben tegen het aanblij- ven als raadslid, terwijl men ergens anders is benoemd tot burgemeester. Volgens een woordvoerder is het bur gemeesterschap onverenigbaar met het raadslidmaatschap in een andere gemeente. “Volgens artikel 81 van de Gemeen tewet heeft een burgemeester zijn vaste woonplaats in de gemeente waarvan hij burgemeester is. Datzelf de geldt voor een gemeenteraadslid. In principe zijn,beide functies dus onverenigbaar. Slechts in uitzon deringsgevallen na toestemming van de minister kan een gemeenteraads lid of burgemeester in een andere ge meente wonen”, aldus de woord voerder. Hij voegde daaraan toe dat juridisch evenwel weinig is te doen tegen zo’n geval. WADDINXVEEN de tot bur gemeester van Zevenhuizen be noemde wethouder A.H. van Gent (PvdA) neemt volgende week tweemaal afscheid. Ten eerste is dat het geval aan het slot van de volgende week woensdagavond 30 juni te hou den gemeenteraadsvergadering. Punt 14 in de agenda meldt: “Afscheid wethouder Van Gent”. Twee dagen later, vrijdagmid dag 2 juli, zal er tussen 17.00 en 18.00 uur in het Waddinx veense gemeentehuis een re ceptie worden gehouden ter ge legenheid van het vertrek van de 56-jarige Waddinxvener, die dan een 20-jarige politieke car rière in onze woonplaats af sluit. In de PvdA-ledenvergadering werd dinsdagavond al afscheid genomen van partijlid Anne van Gent. Voorzitter Arie Slin ger herinnerde eraan dat Anne van Gent in 1949 lid was ge worden, terwijl zijn vrouw zich al in 1946 in de socialistische gelederen had gevoegd. Sinds 1962 ging het scheidende lid deel uitmaken van de gemeen teraad, om in 1966 fractievoor zitter te worden en in 1973 wethouder. Volgens Arie Slinger heeft An ne van Gent in Waddinxveen ook het progressieve beeld be paald, zeker in de jaren 1974- 1978 toen de PvdA deel uit maakte van de combinatie Pro- gressieven (PvdA/D’66/PSP/ PPR). Na een aantal incidenten werd in 1978 een einde ge maakt aan deze progressieve samenwerking. Thans heeft de PvdA evenveel zetels als in 1962 toen Anne van Gent ge meenteraadslid werd, namelijk 4. “We bezuinigen ook op kie zers”, aldus Arie Slinger, die overigens zei dat het socialisme weer zal groeien als de zaken goed worden aangepakt. “We gaan een goede wethouder missen. Met Anne verdwijnt ook een bepaalde stijl, die hem kenmerkte”, zei de PvdA-voor- zitter tot slot en reikte Anne van Gent als blijk van waarde ring een boekje uit. In een kort dankwoord gaf de scheidende wethouder aan dat hij in zijn politiek denken radicaler is ge worden, terwijl bij het ouder worden meestal behoudend heid troef is. Hij constateerde 32 jaar geleden verdraaid ge makkelijk in de plaatselijke PvdA-afdeling te zijn opgeno men. Achteraf gezien moest hij vast stellen tijdens zijn politieke pe riode in Waddinxveen geen moeilijke problemen te hebben gekend, al waren in 1977 con flicten rond zijn persoon wel oorzaak van een inzinking. “Die periode van vijf jaar ge leden heb ik dan ook als min der plezierig ervaren”, aldus Anne van Gent, die toen overi gens niet bij de pakken ging neerzitten en contacten met mensen bleef voortzetten. Dat er met iedereen weer een goede verstandhouding is was hem duidelijk gebleken uit de reacties op zijn benoeming tot burgemeester van Zevenhuizen. “Ik ben met die reacties bij zonder blij”, aldus Anne van Gent, die beloofde in Zeven huizen niet onder stoelen of banken te steken dat hij over tuigd socialist is, al zal hij in de I gemeenteraad natuurlijk iedere politieke partij de lengte geven. Dat de PvdA-afdeling Zeven- huizen/Moerkapelle nu gaat groeien maakte hij duidelijk door aan te geven dat de komst van zijn gezin op zijn minst drie nieuwe leden betreft. Op vallend was dat de geboren en getogen Waddinxvener Anne van Gent Waddinxveen zijn thuishaven zei te willen blijven noemen. De Waddinxvener heeft overigens in een brief aan het gemeentehuis wel bericht dat hij zijn plaats in de nieu we gemeenteraad, waarin hij als PvdA-lijstaanvoerder op woensdag 2 juni werd gekozen, niet te zullen in nemen. Een dergelijk bericht werd ook verzonden door VVD-kandidaat dr. W.H.J.M. Wientjens. PRAKTISCHE REDEN Met het aanblijven als raadslid wil de nieuwbenoemde burgemeester voorkomen dat zijn partij in de ko mende twee maanden met een man minder aan eventuele belangrijke be slissingen behoeft deel te nemen, maar dat is ook een praktische re den. De raadsperiode stilzwijgend uit zitten in de traditioneel toch al rus tige zomerperiode betekent dat er geen weinig zinvolle opvolgingsproce- dure behoeft te worden gestart. Indien wethouder Van Gent te ken nen had gegeven ook als gemeente raadslid te zullen opstappen zou in zijn plaats benoemd worden nummer 6 op de kandidatenlijst van de PvdA uit 1978, A.B. van den Berg. Wel licht zou hij slechts één gemeente raadsvergadering hebben kunnen functioneren om daarna de pijp weer aan Maarten te geven, omdat deze Waddinxvener geen deel zal kunnen uitmaken van de nieuwe gemeente raad. Dit alles wil de heer Van Gent mede met zijn aanblijven als raadslid voorkomen. Uiteraard heeft het feit dat een bur gemeester gemeenteraadslid blijft in zijn huidige gemeente de aandacht WADDINXVEEN - PvdA-fractievoorzitter Marie Boere (59) is voor nu en straks de kandidaat-wethouder van zijn partij. Nu omdat blijkens de agenda van de volgende week woensdagavond te houden gemeenteraads vergadering er een nieuwe wethouder moet worden gekozen ter vervulling van de plaats, die is opengevallen door beëindiging van het wethouder schap door Anne van Gent (56) en straks omdat op dinsdag 7 september een nieuwe gemeenteraad voor de periode van vier jaar aantreedt, die een nieuw college van Burgemeester en Wethouders zal kiezen. De kandidatuur van Marie Boere werd dinsdagavond op de in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost gehou den PvdA-ledenvergadering toegelicht door de in de nieuwe gemeenteraad be noemde drs. Martin Kraaijestein, die sa men met Marie Boere deel uitmaakt van de PvdA-onderhandelingsdelegatie over een nieuw beleidsprogramma en een nieuw college van B.en W. In de taak verdeling van de nieuwe fractie fungeert Martin Kraaijestein, volgende week maandag 37 jaar en beleidssocioloog bij de Rotterdamse Erasmusuniversiteit, als vice-voorzitter en blijft Marie Boere fractievoorzitter. keukens kookklaar leverbaar met deze politieke groepering geen zin meer heeft. Bovendien zou het overleg met de PCW niet het karakter van onderhandelen hebben, maar kunnen worden omschreven als het maken van opmerkingen. Over de huidige stand van zaken met betrekking tot de opstelling van een nieuw beleidsprogramma en de vor ming van een nieuw college van B. en W. bracht Martin Kraaijestein op de dinsdagavond in café-restaurant De Unie gehouden PvdA-ledenvergade ring tussentijds verslag uit. De 20 aanwezige leden lieten in een motie weten volkomen achter het tot nu toe gevoerde fractiebeleid te staan. Een beleid waarachter zich ook het PvdA-bestuur had geschaard. VOORKEUR PvdA-onderhandelaar Martin Kraaije stein maakte duidelijk dat - gelet op de huidige samenwerking binnen het college van B. en W., het feit dat CDA, VVD en PvdA samen bij de verkiezingen van woensdag 2 juni geen zetelverlies hadden geleden en de nieuwe partijprogramma’s - de PvdA er veel voor voelt om met CDA en VVD ook in het nieuwe college te gaan zitten. In de gesprekken spra ken de andere partijen geen voorkeur uit, al noemde PCD samenwerking met dé PvdA problematisch en vond die partij dat er grote verschillen bestaan tussen VVD en PvdA. Op verzoek van de PvdA zijn al in een vroeg stadium van de onderhan delingen onderwerpen ter sprake ge komen waarover duidelijke princi piële verschillen bestaan. Volgens Martin Kraaijestein was daarbij geble ken dat de PCW-opvattingen vol strekt in strijd zijn met het college- beleid in de afgelopen vier jaar. Als voorbeelden hiervan noemde hij de onderwerpen onderwijs, welzijn en emancipatie. De principiële verschil len met de PCW waren voor de PvdA- delegatie maandagavond tijdens de vierde bijeenkomst aanleiding om schorsing van de beraadslagingen te vragen. Na deze bezinning verklaarde de socialisten het niet zinvol te vin den met de PCW te blijven doorpra ten, waarop een uitgebreide discus sie volgde. LICHTVAARDIG V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1