De Waardt BV wil Winner 1.4 f16.850, SMr.OptidenJ.Gdt n Gemeenteraad benoemt vanavond ^Jivir. upucien j.urii Contactlensspecialist A.N.V.C.-Audicien F.I.D.A. Een bril van Grit... die staat... die zit. jt/ öipgis ffirsieMatic* zichzelf terugkopen de waardt bv LUNAPARK nog geen nieuwe PvdA-wethouder Demonstratie Sleufloze drainage met de Wi liner ploeg. Voorgras-en bouwland. heidemij GEMEENTERAAD TOPPERS DUMP Gemeente wil Anesthesist geen anonieme brieven Peter Mulder (32) rector van Goudse De Driestar krijgt boete van 10 mille Autorijles in BMW 2 JULI: DISCO - 3 JULI: BARBECUE Zeer tegen de zin in van de socialistische raadsfractie Burgemeester blijft in raad van oude gemeente 30 JUNI EN 1 - 2 - 3 JULI Onafhankelijk Nieuwsblad Nederlandse W. L. M. Kruijk: Strop gemeente kan 23.000 gld. bedragen pers over aanblijven A. H. van Gent als raadslid NIEUWE AARDAPPELEN (DORÉ) I A. DE JONG kookklaar leveren wi| kunnen SteMqfk keukens ,v°n,n9 Ministerie: 'Dat is onmogelijk' Onderhandeling I over programma is stilgezet Uw Televisiedokter NIEUWE AARDAPPELEN DORÉ NIEUWE AARDAPPELEN (DORÉ) CEES KROES Hooftman Autobedrijf pjr J IN DE A.P. VAN NESLAAN Organisatie: "Oranjevereniging Boskoop" pss 38e JAARGANG - No. 1776 WOENSDAG 30 JUNI 1982 N Burgemeester van Zevenhuizen wil ALS WIJ HET raadslid blijven in Waddinxveen 10 Vakantie-voordeel bij de 31 WADDINXVEENSE ZE ZIJN ER WEER! 6 juli J.C. VAN DER MAAS NOORDEINDE 142 KORS KROES NOORDEINDE 122a TELEFOON 01727-6566 OP HET SCHOOLPLEIN VAN DE VROEGERE ST. JOSEPHSCHOOL HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 DE NIEUWE AARDAPPELEN (Doré) Noordeinde 130 - Tel. 5218 Noordeinde 150, tel. 01727-7216 Direkt beginnen bij RONAAT (Volledig gediplomeerd) Vijverlaan 28, Waddinxveen Telefoon: 01828-7071 MAKELAARSKANTOOR?^ HOOFDREDACTEUR; B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 rr,aken eens afspraak Koninginneweg la, Boskoop, tel. 01727-5242. Woensdag 30 juni 1982, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. Gouda, Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41, tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. Hier zijn de 3 kantoren van Rijnland gevestigd: Voorschoten, Veurseweg 143, tel. 01717-7940. Leiderdorp, Loevestein 37, tel. 071-890300. Waddinxveen, Kanaalstraat 12, fel. 01828-2028. WADDINXVEEN - De aan het Schuberthof 37 wonende Waddinx vener Peter Mulder (32) is per 1 au gustus 1982 benoemd tot rector van de scholengemeenschap MAVO, HAVO en Atheneum van de chris telijke scholengemeenschap op re formatorische grondslag De Dries tar in Gouda. Toekomstige burgemeester Zevenhuizen: ook in raad Waddinxveen Burgemeester en raadslid tegelijk ajagTs-sc i«« hi een obdne püoiz. ïïïarux: i Op 6 juli 1982 op het perceel van A.P. Captein, 2e Bloksweg in Waddinxveen, van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. De route is bewegwijzerd. Galateestraat 7, Postbus 11086, 3004 EB Rotterdam Telefoon 010-374488 Weekblad voor Waddinxveen ip basis bedrijf t I leplaan 81-83 - Waddinxveen Telefoon 01828-9448 Voor advertentie zie elders in het Weekblad WADDINXVEEN - B. en W. hebben laten weten dat brieven gericht aan bur gemeester en wethouders, aan de burge meester of aan de gemeenteraad alleen dan in behandeling kunnen worden ge nomen en voorzien zijn van een duidelijke naam en adressering. dien de opbeller niet duidelijk zijn naam noemt. M. BOERE (PvdA) Ministerie: bezwaren tegen het voornemen Van Gent Zie advertentie verderop ^in dit blad.^ in ^mjnland! MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN Lid NBM rinjC. ex leeuemmibf vin de Zevenhuizen. nimiMtr kan ren K.mrntl.r hei ogenblik radil'.b ot k.rr'WT.m In een hou'— de plaats, die van wethouder de raadsagenda zal worden af- «.mrrol.z bel ogenblik in W-uMinxvecn i lx tegen het n„rv.t tol jepiembcr kantje) rn jurMlxh ven al. raadklnj Op me datum -toen. treem de nieuwe gemeerner 1 nieuwe burgemeeeter van aan 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. A. H. VAN GENT (PvdA) (Van een veretatge J WADDINXVEEN PvdA-wethouder A v.in -- j Gent uit Wadd.nxvecn. d,C2^r. -f!«-Ken exclusief kookklaar service bij: ter C.M. van der Linden, drs. G. Blom (CDA), M. Boere (PvdA) en H.P. Barth (D’66) aan dc telefoon te krijgen. Korte gesprekken vonden wel plaats met Di Uitbeijerse (SGP/HKV/GPV) en F.H. de Ruijter (VVD). Beiden noemden het juist dat er vanavond (woensdag) geen nieuwe wethouder wordt gekozen en achtten het on juist dat de heer Van Gent aanblijft als raadslid. Uit een reactie van CDA-vice-fractie- voorzitter W.L.M. Kruijk bleek dat hij het eveneens verstandig vindt - en ook overeenkomstig de Gemeentewet - dat pas een wethouder wordt geko zen na het ontstaan van de vacature. Hij had becijferd dat indien heden een wethouder zou worden gekozen, Uit een tweede brief van de tot bur gemeester van Zevenhuizen benoem de PvdA-wethouder en loco-burge- meester is namelijk gebleken dat hij op 15 juli opstapt uit het college van Burgemeester en Wethouders. In zijn eerste brief van 17 juni had de heer Van Gent wel te kennen gegeven zijn functie als wethouder te willen beëin digen, maar geen datum genoemd om voor zichzelf geen moment van rechtsonzekerheid te scheppen bij het wisselen van wethouder. Zoals bekend is de 56-jarige Waddinxvener per vrijdag 16 juli in Zevenhuizen be noemd. -j v ''~"- gratis kookklaar keukens va f 8500- i ROTTERD AM/BOSKOOP - De recht bank in Rotterdam heeft dinsdag de 52- jarige anesthesist L. A. uit Sri Lanka en verbonden aan het St. Jozefziekenhuis in Gouda veroordeeld tot een boete van 1Ü.000 gulden. De arts is volgens de rechtbank schuldig aan de dood van een 62-jarige patiënte uit Boskoop. Tijdens een eenvoudige neusoperatie in het Goudse Bleulandziekenhuis plaatste hij de buis van de beademingsappara tuur in de slokdarm in plaats van in de luchtpijp, waardoor de patiënte zuur stofgebrek kreeg en overleed. De MAVO-, HAVO- en Atheneum-af- deling van De Driestar omvat 1.450 leer lingen en 85 leerkrachten. De heer Mul der was reeds aan de school verbonden als conrector en trad het laatste jaar op als plaatsvervangend rector. De Waddinxvener is de eerste rector van de scholengemeenschap MAVO, HA VO en Atheneum, want in het nieuwe schooljaar gaat de Pedagogische Acade mie Opleiding Kleuterleidsters onder leiding van mr. J. de Heer als een zelf standige beroepsopleiding fungeren. De Driestar gaat dus nadrukkelijk een orga nisatorische twee-eenheid vormen met de heer Mulder als rector van de scholen gemeenschap, terwijl de tot nu toe enige rector mr. De Heer alleen wordt belast met de kleuterleidsters-opleiding. Peter Mulder is in Waddinxveen tweede voorzitter van de Staatkundig Gerefor meerde Partij (SGP) en tot in september voorzitter van het Fractieberaad van SGP/HKV/GPV. Verder bekleedde hij functies in de landelijke SGP, was hij lid van het bestuur van de Stichting Christe lijke Bibliotheek Waddinxveen, zat hij in de redactie van het onderwijsblad De Reformatorische School en was hij be stuurslid van de Gereformeerde Onder wijzers en Leraren Vereniging (GOLV). De nieuwbenoemde rector is sinds 1970 verbonden aan De Driestar in Gouda. Eerst als leraar wiskunde op de MAVO en later dus als conrector en plaatsver vangend rector. Daarvoor - in de jaren 1965-1970 - zat de Waddinxvener als "kwekeling” op de christelijke scholen gemeenschap op reformatorische grond slag in Gouda. De succesvolle carrière van Peter Mulder is die dus van een leer ling die in ruim tien jaar tijd rector wordt van dezelfde school waarop hij heeft ge zeten. lang in Bouwmaatschappij Gebr. Van den Belt BV aan de direktie overge dragen, waardoor de financiering van dit bedrijf eveneens is geregeld. De Centrale Ondernemingsraad en de vakbonden zijn op de hoogte gesteld. Verdere mededelingen zullen worden verstrekt in de algemene vergadering van aandeelhouders op 12 juli a.s. ten gaarne PvdA-fracticvoorzittcr Ma rie Boere (59) zagen benoemd in de plaats van Anne van Gent. Dc overige raadsleden zijn van dit verlangen ove rigens officieel nog niet op de hoog te. Wie weet vindt zijn benoeming in de in juli te houden extra gemeente raadsvergadering plaats. REACTIES Natuurlijk heeft het Weekblad voor Waddinxveen dinsdagavond gepro beerd de fractieleiders aan het woord te krijgen over de besloten beraadsla gingen die hebben geleid tot het van de agenda afvoeren van de wethou- dersverkiezing, maar weinigen waren thuis. Het lukte ons niet burgemces- ■fcsA keukens kook k laa r leverbar r WADDINXVEEN/DEN HAAG De aan de Staringlaan 8 geves tigde Bouwmaterialenhandel De Waardt BV heeft met het bank consortium, dat tot heden het NBM-moederconcern heeft gefi nancierd, rechtstreeks een kredietovereenkomst gesloten 01 van de eigen financiële positie. “De continuïteit van ons Id is hiermee voor langere termijn gewaarborgd,” aldus de directeu ren A. en D. dc Waardt. dw Al gedurende geruime tijd zijn de gebroeders De Waardt in onderhan- deling met de Raad van Bestuur van het NBM-concern inzake het terugko pen van de eigen bouwmaterialenhan- del. Volgens de in Waddinxveen wo nende mr. T.J. Wolf, hoofd van de afdeling algemene en juridische zaken bij de NBM, zullen deze onderhande- lingen binnen afzienbare tijd kunnen worden afgesloten. Bij de Waardt BV, dat in het midden van de jaren zeven tig bij de NBM werd ingelijfd, werken ongeveer 100 mensen. NBM Vorige week werd bekend dat de Ve renigde NBM-Bedrijven over 1981 f. 32 miljoen verlies heeft geleden. Als gevolg hiervan is de liquiditeit onder zodanige spanning gekomen, dat het bestuur van de NBM zich genood zaakt zag voor de Holding surséance van betaling aan te vragen. Om voort- Van Grol. Is op m Over de laatste vier ondernemingen zijn verkooponderhandelingen gaan de. De financiering van de bedrijven in het Midden-Oosten was reeds ge regeld. De financiering van de overige bedrijven is nog onderwerp van over leg. Inmiddels is het meerderheidsbe- In ren andere gemeente geen n;n Udu. een woordvoerder vin bmnen- lindM raken ..Ain de andere kant het mogelijk dit een KRITIEK Overigens ziet het er wel naar uit dat wanneer deze zijn ondertekend de heer Van Gent, ondanks zijn be noeming in Zevenhuizen, tot het aan treden van de nieuwe gemeenteraad Tevens wordt er op aangedrongen in een °P dinsdag 7 september lid zal blij- brief één onderwerp te behandelen. Tenslotte worden telefonische medede lingen niet in behandeling genomen in- burg.mo.iur ontheffing km krijgen om met In zyn eigen geme.nu te wonen B.j ran ontheffing u het met gewemt 11» de burgemeenerapret ven van de raad. De kritiek op het aanblijven als raadslid van het minis terie van Binnenlandse Zaken en van collega-gemeenteraadsleden weegt kennelijk minder zwaar voor hem dan de reden van deze stap, namelijk dat hierdoor een naar zijn mening weinig zinvolle opvolgingsprocedure kan worden voorkomen. WADDINXVEEN De vanavond (woensdag) vergaderende Wad- dinxveense gemeenteraad zal tegen de zin van ae Partij van de Arbeid (PvdA) in nog geen nieuwe wethouder gaan kiezen. Na maandag- en dinsdagavond gehouden besloten bijeenkomsten van de fractievoorzitters, waarvoor burgemeester C.M. van der Linden als gespreksleider fungeerde, is overeengekomen dat punt 11 - verkiezing van een wethouder ter vervulling van de plaats, die is opengevallen door beëindiging van de functie door de heer A.H. van Gent - van gevoerd. gevut ih lwce pmmw Vin Cent heeft mnuddeh ion e.rm bij eUrar |,Wen i ren h,t departement ven bfnnen- dirgtlijkc combinatie van Undse taken te kennen give. Zevenhuizen Weddingveen - PvdA-wMhOuder A H van Cent (56> uit Waddmx- veen. per 16 juli benoemd tot burgimeeltcr vm Zevenhui- voornemen meentenid. Van Gent heeff Van Gent wethouder van endenvijt en dubbelrol die tHJ ambleerl nieuwe gemeenteraad aan- den, omdit e.n burgemmster h“ ™- mwntcwel bepaalt alleen dat teaiirnde JvU verhuis èk zeker tig.n Ook de mtbWwomr- - Zeveohmz.n km >k rw i 5^^ *“°r WADDINXX'EEN Bur- Van m oneer mfoppeoen "Om die bete soera niet orer- hoop te halen bli)t U Cst korte WADDINXVEEN - PvdA- ujd n«< lid w de raad-«re-, wethouder A.H van Gent uit Van OenL 'anders zou ae Wsddmxwm ral ruim twee- PvdA ruim twee maanden m« fnholve mssnd tegelWttrtjjd «n man minder vmrero- burtemttstre van Zewmhul- sroordlgdnjr. HUbKjfloven- zen en raadtUd van Wsddms- gerni no<t geruim. UJd in Wad- veen zijn. dmxvem won*n. omdat ujn woning in Zevenhuizen nog Per IS Juli ts Van Gent f5«) nl« gereed U benoemd tot burgemeester van de Zuldhollandae gemeen- Het ministerie van btnnen- te. HU beeft UJn wethouders- londse taken heeft Intussen functie Inmiddels wel neerge- besvaren gevit tegen bet legd. maar ral ut 7 september voornemen ran Van Gent <fie (wanneer de nieuwe gemeen- op 3 Juni aJa UJataanvoerder teraod gmnstalleerd wordt, aia voor de PvdA ui de raad «an gewoon raadslid In Waddlna- Waddlniveen berkotrn werd, veen sar.blijven De beuzarrljksle reden S dat Vorens een woortvoenlercUn de opvolgtng ran Van Oenl de telde funetles In principe niet meer veer dc vsksr.Ue rxirerenletMar ra moet een kan wond-n geregeld De ge- trjrgenve-U: wonen In de lootsbrteven ran een nieuw plwts waar hu In funrUe la ntadsbd «urmra nog wel in de Juridisch la er volgens hem - - - -- --- o—' weinig te doen legen s?'n ge- Zo schreef de Nederlandse pers over het aanblijven als gemeenteraadslid van de per 16 juli tot burgemeester van Zevenhuizen benoemde PvdA-wethouder A. H. van Gent. De berichten verschenen in de kranten nadat het ANP hierover vorige week dinsdagmiddag een bericht had verspreid. IV IV/j zetting van activiteiten en werkge legenheid van zoveel mogelijk werk maatschappijen te garanderen heeft het bankconsortium in overleg met de Raad van Bestuur rechtstreeks met de volgende Werkmaatschap pijen kredietovereenkomsten geslo ten, waardoor hun continuïteit en die van hun deelnemingen voor langere termijn is gewaarborgd: BV Aannemingsbedrijf NBM (NBM- Wegenbouw), Bomat materieel BV/ Bocol BV, Algemene Bouwonerne- ming Albouw BV, Bouwbedrijf Van Oorschot BV, BV Nederlandse Bouw maatschappij NBM/BV Aannemings- maatschappij “De Nieuwe Rotter- damsche”, Renoprojekt Bouwmaat schappij BV, Stoel van Klaveren Bouwstoffen BV, Vauatol BV, Cle- ton Insulation BV, Technisch Bureau J. Scheepers BV, BV Aannemings- maatschappij Dubbers, Kamphuis Vandebraak Bouwmaterialen BV, Vermeulen Bouwstoffen BV, De Waardt BV. Het mag worden aangenomen dat de verwikkelingen rond het kiezen van een nieuwe wethouder - waarvan vol gens de Gemeentewet sprake moet zijn binnen veertien dagen na het ontstaan van de vacature, zodat de gemeenteraad tussen 15 juli en 30 juli 1982 in extra raadsvergadering - - --v.i - toch voorlopig aan de orde zullen komen in de van avond (woensdag) te houden gemeen- de besprekingen pas een vervolg zullen melijk als ingekomen stuk de op het laatste nippertje geschreven tweede brief met datum van vertrek van wet houder Van Gent. Zoals bekend had de PvdA het Week- d voor Waddinxveen en de eigen leden al laten weten dat de socialis- Burgemeester èn raadslid Burgemeester teil ook raadslid blijven Burgemeester wil ook als raadslid aanblijven guuvlndra .klus Vin F D» nieuw» burg»mre«er »»n I Zevenhuiren i> verbiitd mer I nen h»d ntn <ni) >n Zevenhui- I zen te vertgen. dan w>« het I lot teptembre Ik heb absoluut 1 geen pUnncn om na insi.il- bu» van dc n»v»r read not in de raid te blijven Dc beU- zaak ci ern wem m ren gla. •chip m Waddinxveen opge- heeft het geen nn nni tol dr ven Hei hua in Zevenhuizen iMUll.r e v«n de mnw raad Woont hij schikbaar .omen Din zal het regelen Al« de nieuwe raid Hulzen, dan nog een verf;» moeten krijgen geïnstalleerd «voedt venrek <k I mlslidmaai- en dan ral de verhuizing gewoon «noetmnx-a ilnt rijn partij In d. gemeentewet heeft een bv. Mh m-ot-r i.ogeijtw (*h graara m r.mrenu- -«ar l,--. beiUstmgrn rryjrl nrtnro. van hij burgemeester Is Dal- andere gemeente wen bt-v-orbeeM bet vooeneo ccltdc geldt ooi .oor een gr gras dr «rgrman is t s.-i'ïïïsa. n emgbaar Slechts in uit too de- Dc rueuwe Uurgemn die bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad niet zou worden her kozen, dit voor de gemeente een kos tenpost van f. 23.000,— had opgele verd. De oud-wethouder zou name lijk onder aftrek van de raadsvergoe- ding 6 maanden wachtgeld hebben gekregen. WADDINXVEEN - De besprekingen over een nieuw beleidsprogramma en de samenstelling van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders liggen bijeen'zullen möeteT kTmen voorlopig stil. Na de zesde en i laatste bijeenkomst van afgelopen maandag breken de vakanties aan, zodat teraadsvergadering. Op tafel°ligt krijgen begin augustus. In de maand juli vinden er dus geen onderhandelingen plaats. Zoals bekend treedt de nieuwe gemeenteraad aan op dinsdagavond 7 september. Er zullen dan ook weer nieu- blad we wethouders worden gekozen. it

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1