OP VAKANTIE? 4 ii Onafhankelijk Nieuwsblad Raad koos Beijerincklaan Noordkade Foto’s: Kanaaldijk Henegouwerweg TOPPERS DUMP Hervormd Waddinxveen l Sjaak Noteboom ontving ds. H. Veldhuizen PRETTIGE VAKANTIE Autorijles in BMW Goedgekeurd nog geen wethouder Grote reconstructie in tijd van forse bezuinigingen Rabobank H DANK U WOENSDAG 14 JULI A.S. HOND IN GOOT Hï M r Een mooi geasfalteerde Noordkade. VINDT U BIJ DE WADDINXVEENSE J.C. v.d. Maas N ZE ZIJN ER WEER! V s DE GEHELE DAG GESLOTEN! WEGENS FAMILIE AANGELEGENHEDEN IS ONZE ZAAK PRIMA AARDAPPELEN EN VERSE UIEN VAKANTIE - VOORDEEL ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. KORS KROES NOORDEINDE 122a TELEFOON 01727-6566 MHI AARDAPPELEN (Doré) Direkt beginnen bij RONAAT HOOFDREDACTEUR; B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 ■VWS*. wtroF VOfiiïrtZPEJf C\ 1 bA 1 i 'ft'®» •-J® K. - v ,-A w „..nN 38e JAARGANG-No. 1777 WOENSDAG 7 JULI 1982 Een kaarsrechte Kanaaldijk binnen de bebouwde kom. p, k- n- I limknop. Dorpstraat 20. lel (0172712i 20 3 schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 BEIJERINCKLAAN Het asfalteren van de Beijerincklaan kost ongeveer 560.000,-, zo bleek uit het raadsvoorstel dat door de Waddinx- veense gemeenteraad op dinsdag 23 maart werd aangenomen. Dat deze weg dringend moest worden opgeknapt - evenals de IJsermanweg overigens, waarover tijdens de afsluiting van de Be ijerincklaan het verkeer zich spoedde - was ook al de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers opgevallen. In een ’’zwartboek” over de toestand van het Nederlandse wegennet meldde de NVW onlangs met betrekking tot de Beijerincklaan: Gaten, lengtescheuren, rafeling ernstig, oneffenheden in lengte- profiel (golven). leplaan 81-83 - Waddinxveen Telefoon 01828-9448 Voor advertentie zie elders in het Weekblad DE NIEUWE (Volledig gediplomeerd) Vijverlaan 28, Waddinxveen Telefoon: 01828-7071 Dan eerst alles goed regelen bij de Rabobank. aan de zuidzijde van de hefbrug. Aan de ze zijde zullen dus op de brug geen voet gangers meer mogen komen. Devoet- gangers zullen, zoals eerder vermeld, in het vervolg gebruik moeten maken van het overgevbleven voetppad aan de noordzijde van de hefbrug. Het van de Kerkweg komende fietsver- keer aan de zuidzijde van de oprit zal WADDINXVEEN - De Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen wacht met spanning op de reactie van ds. H. Veldhuizen uit Alblasserdam op wie een toezegging van beroep is uitgebracht in verband met de vaca ture die is ontstaan door het vertrek van ds. W. Verboom naar het Gelder se Hierden. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantören 01828-4566 gaan rijden. De fietsers, die in de rich- zijde van de brug. Overigens zal dit pas ting van d 1 rijbaan van de brug rijden. Voetgangers zullen in de toekomst alleen de beschik king hebben over het voetpad aan de noordzijde van de brug. Tegenover het brughuis komt dan een vooetgangers- gelijk niveau komen te rijden met het ge- motoriseerde verkeer. De Kanaaldijk buiten de bebouwde kom wordt onder handen genomen. Het bestaande wegdek wordt geheel vernieuwd en daarnaast komt een vrij- liggend fietspad te liggen dat in twee richtingen bereden zal kunnen worden. BOEIEND Al dit vergaderen had tot gevolg dat de gemeenteraadsvergadering 20 minuten later begon dan in de bedoeling lag. De voorzitter bood hiervoor zijn verontschuldigingen aan aan het publiek en de persver tegenwoordigers. Onder verwij zing naar het besprokene zei hij dat het besturen van een gemeente een boeiende zaak is. Twee raad sleden - H. van Ek (PvdA) en D. Lont (PvdA) - waren overigens verhinderd de gemeenteraadsver gadering bij te wonen. Op verzoek van B. en W. besloot de gemeenteraad de twee ontslag brieven van A. H. van Gent als wethouder voor kennisgeving aan te nemen en beide stukken pas te bespreken in de eerstvolgende ge meenteraadsvergadering, waarin in de wethoudersvacature zal moe ten worden voorzien. Jongens-en mannenmode - voeden •Cao. WADDINXVEEN - Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft goed keuring gehecht aan de volgende Wad- dinxveense besluiten: - krediet uitvoering Beschikking gelde lijke steun woonwagens. - plaatsing commissie Rijksgroepsrege ling Werkloze Werknemers op lijst be horende bij verordening geldelijke voor zieningen raads- en commissieleden. - subsidie Stichting Jeugd-en Jongeren centrum Waddinxveen ten behoeve van project alphabetiserings- en educatieve activiteiten culturele minderheden. - krediet toetsing factorentabellen on- roerend-goedbelastingen - krediet reconstructie beplanting Pr. Beatrixlaan tweede fase. - stijging algemene uitkering gemeente fonds. - krediet effectuering garantie hypothe caire geldlening particuliere woning. - rijksbijdrage maatschappelijke dienstverlening, fase 1 1982. - krediet renovatie tegelwerk kleuter- bassin openlucht zwembad. - krediet eleétriciteitsvoorzieningen 4- klassige noodschool Pr. Alexander- straat. - extra subsidie Stichting Streekmuziek- school Waddinxveen ten behoeve van di verse aanschaffingen. Het Zuidhollandse provinciaal bestuur heeft verdaagd de beslissing op het raadsbesluit tot vaststelling van de derde herziening van het bestemmingsplan Re geling Kom bij de Brug. 1 HENEGOUWERWEG Druk wordt er ook gewerkt aan de He negouwerweg rond de hefbrug over de Gouwe. In juni begon de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland hier met een ingrijpende reconstructie. De Henegouwerweg zal zondanig wor den gereconstrueerd dat dus aan de zijde van de bebouwing een in twee richtingen te berijden fietspad komt te liggen. Te vens wordt de opstelstrook voor de hef brug verlengd en wordt nabij de brug aan de zijde van de Gouwe een nieuwe bus halte gemaakt. ”We verwachten met de ze reconstruktie meer veiligheid voor de fietsers/bromfietsers te verkrijgen, aan gezien deze momenteel veelal tussen de overige verkeersdeelnemers door moe ten rijden”, aldus de provinciale water staat. Tevens zal er een vlottere afvoer kunnen plaatsvinden van het motorische ver keer. terwijl tegelijkertijd met de recon structie de openbare verlichting langs de snelheden daar nodig”, aldus de soci- Henegouwerweg zal worden aangepast. De bedoeling van de reconstructie bij de tijdelijk tot in 1983 door een opritje, op lopend van 0 tot 15 cm hoogte boven het bestaande wegdek, geleid worden naar In maart werd begonnen met de uitvoe ring van de werkzaamheden aan de Ka naaldijk en de (korte) Sniepweg. Het werk omvatte in hoofdzaak het op hoog te brengen en profileren van het bestaan de wegdek, waarbij het kruispunt Ka- naaldijk-Sniepweg en het gedeelte langs de samenwerkingsschool voor HAVO/ Atheneum tevens afzonderlijke fietsp- paden zijn aangelegd. Druk doende is men met de Kanaaldijk buiten de bebouwde kom tussen Sniep weg en Tweede Zuidelijke Dwarsweg. De bestaande weg wordt hier volledig opgeknapt en verbreed, terwijl eraan de oostkant een vrijliggend fietspad zal ko men dat in twee richtingen kan worden bereden. Aanvankelijk was het de be doeling een fietspad op het bestaande wegprofiel te realiseren en een nieuwe weg onder aan de dijk aan te leggen, maar daarvan is men bij de gemeente uit kostenovverwegingen teruggekomen. NOORDKADE Het asfalteren van de Noordkade is aan de orde geweest in de gemeenteraads vergadering van 27 januari. Dit karwei, dat zich afspeelde tussen de Willem de Zwijgerlaan en het ’’lege eind”, vergde zo’n 480.000,-. Aanvankelijk was het al de bedoeling in 1981 de Noordkade een opknapbeurt te geven, maar daar van kon niet komen. In de gemeenteraadsvergadering van een half jaar geleden zei PvdA-fractie- voorzitter M. Boere in te kunnen stem men met de asfalteringswerkzaamhe- den, al zei hij wel te vrezen dat het nieu we wegdek tot hogere snelheden bij het binnenrijden van Waddinxveen zou lei den. Hij vroeg het college van B. en W. hierop attent te zijnomdat het nog altijd beter is te voorkomen dan te genezen. ’’Misschien is een streng toezicht op de P. F. J. VAN SCHIE (CDA) (CDA) meende dat de slechte toestand van een weg niet moet worden aangegre pen om iets te doen aan de beperking van de snelheid, maarhij was het eens met de heer Boere dat de snelheid in de hand moet worden gehouden. WADDINXVEEN - Zoals het Weekblad voor Waddinxveen al had aangekondigd is er in vorige week woensdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering nog geen nieuwe wethouder gekozen ter vervulling van de plaats die is opengevallen door het vertrek van PvdA-wethouder A. H. van Gent op vrijdag 16 juli naar Zevenhui zen. Het betreffende punt 11 werd van de agenda afgevoerd, omdat uit nadere bestudering van de Ge meentewet (artikel 90) was geble ken dat de gemeenteraad pas bin nen veertien dagen na het werke lijk ontstaan van de vacature een nieuwe wethouder kan aanwijzen. De verwachting is dat PvdA-frac- tievoorzitter M. Boere zijn tot bur gemeester benoemde partijgenoot zal opvolgen in het college van Burgemeester en Wethouders. Over de wethoudersvacature is vo rige week overigens wel het nodige te doen geweest. Op uitnodiging van de PvdA vergaderden onder leiding van burgemeester C. M. van der Linden de vijf fractievoor zitters driemaal. Begonnen werd op maandagavond, maar er werd doorgegaan op dinsdagavond en op woensdagavond, vlak voor het begin van de gemeenteraadsverga dering, waarin afscheid genomen zou worden van Wethouder Van Gent. BRIEVEN Nadat de heer Van Gent op 17 juni een brief geschreven had, waarin hij aankondigde te zullen aftreden als wethouder, doch echter geen datum noemde, en waarin hij de hoop uitsprak dat in de gemeente raadsvergadering van woensdag 30 juni een opvolger zou kunnen woorden gekozen, schreef hij op dinsdag 29 juni een tweede brief met de volgende inhoud: ”In aansluiting op mijn brief van 17 juni jl. en ter verduidelijking daarvan bericht ik u, dat mijn be noeming tot burgemeester van Ze venhuizen plaats vindt per 16 juli 1982. Ik wens mijn wethouder schap derhalve op laatstgenoemde datum te beëindigen. Aan het in de tweede alinea van mijn brief van 17 juni jl. gestelde kan daar door uiteraard niet worden vol daan.” alist. Burgemeester C. M. van der Linden zei destijds goede nota te hebben genomen van de opnemingen over de snelheids controle. Wethouder P. F. J. van Schie Volop werk aan Waddinxveense wegen WADDINXVEEN - Waddinxveen beleeft een tijd waarin volop is en wordt gewerkt aan verbetering van het plaatselij ke wegennetHier en daar is niet alleen een stuk weg van een nieuwe laag voorzien (DorpstraatWad- de, Wilhelminakade), er zijn ook ingrijpende reconstructies uitgevoerd waaronder die van het Stationsplein (waarbij de ’’kinderhoofdjes” zijn verdwenen) nog vers in ieders geheugen ligt. In een periode dat flink moet worden be zuinigd en de ene bezuinigingsronde de andere opvolgt heeft Waddinxveen nog net een aantal belangrijke verkeersadres behoorlijk opgeknapt. Hierbij gaat het om de Noordkade en de Beijerincklaan. Het grootste werk dat nu nog onder han den is betreft de reconstructie van de Ka naaldijk binnen en buiten de bebouwde kom. Ook de wegwerkzaamheden van de Pro vinciale Waterstaat rondom de hefbrug verdienen alle aandacht. Het zal duide lijk zijn dat wethouder P. F. J. van Schie (CDA), in Waddinxveen en verantwoor delijk voor de wegen, best ingenomen is met het feit dat deze belangrijke wgenre- constructies nog dit jaar een feit zijn. I Weekblad voor Waddinxveen ■S O> 0) r KANAALDIJK Het grootste karwei van dit jaar is de re constructie van de Kanaaldijk binnen en buiten de bebouwde kom, het opknap pen van het kruispunt Kanaaldijk-Sniep- weg dat wordt voorzien van verkeers lichten en het gedeelte van de Sniepweg tussen Kanaaldijk en Beijerincklaan da- teveneens onder handen wordt geno men. Een miljoenenkarwei. si.- Drukke werkzaamheden aan de Henegouwerweg bij de hefbrug over de Gouwe. oversteek. Thans zijn er de nodige werkzaamhe- dennabij het brughuis, waarbij het in de bedoeling ligt dat het fietsverkeer langs het brughuis komt te rijden tot aan de beveiligde fietsoversteek bij de Hene gouwerweg. Het fietsverkeer zal pas over het thans bestaande zuidelijke trot toir van de brug gaan rijden als de recon structie van de Henegouwerweg is vol tooid. Het ligt in de bedoeling om in 1983 het thans ten opzichte van de hoofdrijbaan verhoogd gelegen voetpad (binnenkort dus te berijden door fietsers) evenals de hoofdrijbaan te voorzien van een stalen dek, zodat de fietsers dan op gelijk ni veau rijden met het gemotoriseerde ver keer. De werkzaamheden voor het verplaat sen van de trap van de zuidkant naar de noordkant van de westelijke oprit zijn Ds. Veldhuizen, 44 jaar en vader van inmiddels op 11 mei j.l. gestart. De ver- vier kinderen, was afgelopen week in plaatsing van deze trap heeft te maken Waddinxveen. Vorige week dinsdag met het één richting te berijden fietspad bracht hij een kennismakingsbezoek aan de Centrale Hervormde Gemeen te en zondagmiddag preekte hij in de Bethelkerk. De beroepen predikant is geen on bekende. Zo leidde hij in 1973 in de Brugkerk de bevestigingsdienst van zijn collega en vriend ds. Ver boom en zo preekte hij meerdere ma len in de Bethelkerk. Ds. Veldhuizen stond voordat hij naar Alblasserdam ging in Lopik en Wapenveld. brug is, dat de fietsers, die vanaf de Ker kweg komen, over het thans aan de Zuidzijde van de brug gelegen voetpad het thans bestaande voetpad aan de zuid- de Kerkweg gaan, blijven op de worden aangebracht als de reconstructie van de Henegouwerweg vrijwel gereed is. Ook deze tijdelijke oprit zal verdwij nen in 1983 als de brug wordt voorzien van een stalen dek. waarbij de fietsers op w JjdNBM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1