HONDERD JAAR MEUBELS IN WADDINXVEEN Sjoerd Veerman GESLOTEN 'l/a*. de*. Vho Waddinxven er Zij openden meubeltoonzalen bij Chinese Muur PRETTIGE VAKANTIE! Van der Loo legde grondslag TOPPERS DUMP Agregaat van Klimopgroep geleend”? speelrek Onze hoofdredacteur is met vakantie Zwaargewond na val uit Het Weekblad feliciteert Ernstig auto-ongeluk OPDRACHTFOIO SHOP Dieven namen hun kans waar Onafhankelijk Nieuwsblad Kolibri kleurenfoto s WEGENS VAKANTIE VAN MAANDAG 2 AUGUSTUS T/M ZATERDAG 14 AUGUSTUS Uw Televisiedokter A iör ,<#e JAARGANG - No. 17811 VINDT U BIJ DE WADDINXVEENSE C. M. van der Linden. de Mercuriusweg. (Foto: Weekblad voor longens-cii mannenmode Voor contact met de redactie kunt u overdag bellen 4788 of schrijven naar Oranjelaan 9, Waddinxveen. VAKANTIE - VOORDEEL ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 leplaan 81-83 - Waddinxveen Telefoon 01828-9448 De Waddinxvener Sjoerd Veerman bij de Chinese muur. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Henk van Dam). --- K w in in HOOFDREDACTEUR; B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, FEL. (01828)4788; NA 18.00 UL'R TEL. (01803) 8007 jon 150 jaar geleden in eenvoudige houten voor- De plaatselijke brandweer in volle actie tijdens de blussingswerkzaamheden bij Autoservice Waddinxveen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Het starten van een auto naast een fles brandbaar materiaal is het garagebedrijf Autoservice Waddinx veen aan de Kerkstraat duur komen te staan. De auto vatte vlam en brandde geheel uit. Het fabriekspand van meubelfabriek Mulleman (MS-meubelen) aan Waddinxveen!Sjaak Noteboom). f Ht WADDINXVEEN De houtnijverheid begi Waddinxveen met klompenmakerij en een' werpen. Het soort werk dat een vervenersbevolking in de winter aanvat om toch nog iets te verdienen. Vervolgens kwamen er tim- merfabriekjes, hoofdzakelijk voor de landbouw: daarom werkten die vooral m de zomer. WOENSDAG 28 JULI 1982 'x i Mr. A. G. Smallenbroek 3 s- n, N G- TRANSFORMATIE BOUWEN EN INRICHTEN Iinrp'.'drnui 20 hl OI727>2^20 1 BS E 2n e Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN Nieuwe filicita- ties van het Weekblad voor Waddinx veen voor Waddinxveense geslaagden: Felle brand bij Autoservice W’veen Chinees militair strateeg vierde eeuw na Christus). ”De Chinezen hebben zich niet erg aan dit gezegde gestoord. Sinds 1964 werd er geen volkstelling meer gehouden in hun land. Men telde destijd 723 miljoen in woners. Per 1 juli jongstleden maakte men een begin met een nieuwe volkstel ling. Gewapend met een 19 punten tel lende lijst gaat een 5,7 miljoen sterk le ger de volksgenoten tellen. Men ver wacht dat de uitslag ongeveer een mil jard zal zijn”, aldus Sjoerd Veerman. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. WADDINXVEEN De Waddinxve ner A.F.J. is maandag j.l. bij een ern stig ongeluk op de kruising Tollens- laan/Herman Heijermanslaan gewond geraakt. Hij is in bewusteloze toe stand naar het Bleulandziekenhuis in Gouda vervoerd. Binnen de kortste keren had dit mo ment van onoplettenheid een grote chaos tot gevolg. De werknemers trachtten in allerijl de andere in de garage geparkeerd staande automo bielen in veiligheid te brengen. Daar slaagden zij in, maar toen de rust weer was teruggekeerd, bleek dat handige dieven in de consternatie één van de auto’s hadden gestolen. Boskoop telefoon 01727-2310 De meubcltoonzalen langs de Gouwe beginnen al bij de grens van Waddinx veen met de gemeente Moordrecht, ze lopen praktisch door tot aan dc grens met Boskoop. Iedere zaterdag vele bezoekers wat ook een positieve invloed heeft op het winkelbezoek aan Waddinxveen. Aanbiedingen en openingen, er is altijd wel iets bij zonders aan de hand. De burgemees- ters van Waddinxveen, C.A. van der Hooft, mr. A.G. Smallenbroek en C. M. van der Linden hebben in de loop der jaren dan ook vele meubeltoon- zalen officieel geopend. Het jongetje sloeg op het speelplaats je aan het Mevr. Kuipers Rietberg- plantsoen met zijn hoofd op een be tonnen rand en liep daarbij een deuk in zijn schedel boven de rechterslaap op. Albert raakte meteen bewuste loos. Op advies van een arts werd hij onmiddellijk naar Rotterdam overge bracht, waar een zware hersenschud ding werd geconstateerd. WADDINXVEEN - De Waddinxveen se gemeente-ambtenaar Sjoerd Veer man. wonend met zijn vrouw Joke aan de Wilgenhorst, is één van de groeiende groep Waddinxveners die een bezoek hebben gebracht aan China, het land waar thans een grootscheepse volkstel ling wordt gehouden. Zijn ervaringen van dit bezoek staan elders in dit Week blad voor Waddinxveen. Sjoerd J. Veerman is geboren op 14 sep tember 1957 te Oostermeer aan het Ber- gumermeer te Friesland. Sedert 1979 is hij werkzaam bij de gemeente Waddinx veen op de afdeling Algemene Zaken, voornamelijk bijzondere wetten. Daar voor was hij twee jaar werkzaam bij de gemeente Rauwerderhem (financiën en algemene zaken). Hij is voorzitter van de CFO-afdeling Waddinxveen en re dacteur van het Waddinxveense CDA- hulletin, het personeelsblad van de ge meente Waddinxveen "Mozaik” en het Provinciale CDJA-blad ’’JONG”, Ken de vijand en ken jezelf, en je kunt honderd veldslagen winnen” (Sun Zi, De man raakte op de kruising de macht over het stuur kwijt, schoof een andere auto vier meter opzij en ramde vervolgens de gevel van een woning. WADDINXVEEN Binnen 14 dagen zullen de jongelui van de Klimop groep weten of dromen nog werke lijkheid kunnen worden. Hun schip, de Joekel, een sloep van 8,5 meter zal dan omgetoverd zijn tot een zeil schip met 2 masten. Met man en macht is men de afgelopen 3 maan den bezig om dit karwei voor elkaar te krijgen, want het zomerkamp naar Zeeland staat voor de deur. Daar gel delijke middelen in een zeer beperkte mate aanwezig zijn, komt alles neer op vindingrijkheid en zelfwerkzaam heid. Een zelfgegoten betonnen kiel, een houten paal van 12 meter wordt de mast, houten blokken worden zelf gemaakt, 100 meter staaldraad wor- den keurige stagen, kortom, heel wat oud materiaal krijgt een nieuwe func tie. Waddinxveen heeft door de detail handel de meubelnijverheid en het stoffeerdersbedrijf een typische cen trumpositie in de randstad verkregen en in de inrichtingswereld. Vanaf de rand van ‘t Weegje tot de uiterste punt van de Noordkade vindt men bedrijven waar het publiek terecht kan voor meubels, woningstoffering en andere inrichtingsartikelen, ook voor de afbouw van woningen en kantoren. De kracht van het inrich- Dit voertuig is inmiddels in Boskoop teruggevonden. Het garagebedrijf schat de schade door de brand op ze ker 20.000 gulden. tingscentrum is versterkt doordat en kele anderen een bedrijf op dit ter rein in Waddinxveen gevestigd heb ben. Ook momenteel nu de wo ninginrichting een moeilijke tijd doormaakt blijkt Waddinxveen beter de storm te kunen doorstaan dan de grote meubelboulevards zoals b.v. die van Beverwijk of op de grote geïso leerde vestigingen buiten de bebouw de kom. SHOWROOM Het begrip showroom is niet zo een voudig te definiëren, het is een plaats waar goederen ten toon worden ge steld die men kan bekijken. Kan men ze ook rechtstreeks kopen? Oor spronkelijk was dat niet het geval, showrooms werden gehouden door fabrikanten en door groothandels bedrijven, men kon er hoogstens ko pen op naam van de detaillist. Weinig fabrikanten houden er nu dan ook nog een klassieke showroom op na. Eén daarvan is Van Berkesteijn aan de zuidkant van Waddinxveen ge vestigd, 500 meter van de Gouwe tunnel. het kwaliteits Formulemeubel met zijn slanke vormgeving nog steeds met genoegen in vele Hollandse huis kamers. Anderen gingen op een meer commerciële toer. Zij combineerden hun fabrieksafdeling met een ver koopmogelijkheid. De bestemmings plannen van de gemeente Waddinx veen gaven daarvoor in het algemeen geen problemen. Bij de fabricage van meubels paste ook het stofferen. Ver schillende stoffeerdersbedrijven gin gen zjch op het interieur toeleggen. Anderen specialiseerden zich, zoals Van Schaik Berghuis, op de inte- rieurafbouw en de kantoorinrichting. Van der Loo legde dc grondslagvoor de houtnijverheid. Hij kwam op het idee om in de winter ruw houten ge bruiksvoorwerpen te maken. Dat idee had succes en daarna schakelde hij op meubels over. Welnu dat is ongeveer honderd jaar geleden. Oorspronkelijk seizoenwerk in de vervenerij, toen een volledige dagtaak in de meubelin dustrie. Op de eerste meubelfabriek volgden anderen en in de gunstieg conjunc tuur rond de eeuwwisseling voltrok zich een snelle groei van de Waddinx veense meubelindustrie. Die industrie is voornamelijk aan de westzijde van de Gouwe terecht gekomen, ze do mineerde tot ver in de zestiger jaren in de werkgelegenheid van Waddinx veen. Nog steèds is de houtbewerking in Waddinxveen belangrijk. Het Kemp- kesbedrijf verdween, toch ziet men Voor velen is de omschakeling niet eenvoudig geweest. Nog twintig jaar geleden leverde de meubelfabrikant aan de woninginrichter. Er waren praktisch geen meubelgrossiers in Nederland, de aankopen vanuit het buitenland bleven verre in de minder heid. In de loop van enkele tientallen jaren heeft zich een volledige veran dering van deze stromen voltrokken. Grote hoeveelheden werden gekocht in de Oosteuropese landen - soms naar Nederlandse modellen gemaakt Veel werd ook gekocht in Duitsland en in België. Het leveren van de meestal kleinere fabriek aan de grotere inkoopcombi- naties was een moeilijke zaak. Het fabricagebedrijf moest andere op lossingen zoeken en dat is eigenlijk gebeurd zonder dat er grote koppen in de krant kwamen over ontslagen - het ging geleidelijk, er werden oplos singen voor gezocht voor de produk- tie - voorzover die instand te houden was en er werd een collectie per be drijf samengesteld in samenwerking met andere fabrikanten. WADDINXVEEN De achtjarige Albert Wassenberg uit onze plaats is afgelopen zondagmiddag na een val uit een speelrek met ernstige verwon dingen overgebracht naar het Dijk- zigtziekenhuis in Rotterdam. Hij is inmiddels buiten levensgevaar. Hun droom dreigt te worden ver stoord. Anderen hebben het afgelo pen weekend hun gehuurde agregaat uit de sloep, die in de Gouwe ligt, ‘geleend’(?l). De kosten hiervan drukken nu zwaar op de jongelui, die bovendien hun droom van de werke lijkheid in het leven wel wreed ver stoord zien. Is er iemand, dig die droom weer om kan zetten tot vreugde? Wanneer het apparaat op dezelfde wijze terugkomt als hij ge leend is, dan zullen zij dat ontzettend waarderen. Zouden er dan toch nog "Binnen enkele maanden zullen de eer- dromen bestaan? ste gegevens uit de centrale rekenmachi ne in Bejing rollen. Resultaat van wat wellicht de grootste jaartelling sinds kei zer Augustus met zijn rekenwerk in het jaar nul zal zijn.” ”De gegevens zullen dan echter alweer achterhaald zijn, want statistieken we zen uit dat de Chinese bevolking per dag met 37.450 mensen toeneemt! Dat is dan ook de reden waarom er een strikt geb- oortebeperkingsplan bestaat in China: één kind per gezin, niet meer.” Voor het examen machinist grond,- water- en wegenbouw is Ferdinand H. van Trierum geslaagd bij de Stich ting Bevordering Wegenbouw te Rot terdam (theorie) en te Ede (praktijk). UdNBM, 1 11- Bn s- a. !S-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1