Nieuwe van 8 ton Blokker in Hutten Verhuisd: Gouwe Koerier F GESLOTEN dorp in Gouwe- tegen valler wwiclaard nieuw pand Kanaalstraat? r bos per inwoner f 80,87 aan bijstand Huursubsidie voor 679 Waddinxveners, Een boekenbon? 4 PRETTIGE VAKANTIE! danslessen voor gehuwde en verloofde paren beginnen danslessen i> Galerij 7, Postbus 202, Boskoop, l Telefoon 01727-5536 Gemeente kocht vorig jaar in totaal 54 kunstwerken aan Onafhankelijk Nieuwsblad OPEL 1 rX Weekblad voor Boskoop Nieuw adres: WEGENS VAKANTIE T/M ZATERDAG 14 AUGUSTUS UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE NIEUWE AARDAPPELEN D O R E E KORS KROES BOSKOOP 1982 ALS WIJ HET Dansschool f GRAAG GEGEVEN! DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-5155 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN. KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1982 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. 01828-3822 ,rC* 92 - .1 3!ic JAARGANG-No. 1782 1 QPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH AD EREPARATIE REPARATIE BIJSTAND bij- an 5,1 procent ofwel 34,- per inwoner. KUNSTENAARS A, DorpwiraiJi 20 Ie! -Ol727i 2 auto van velde STUWSTRAAT 5-LEIDEN TELEFOON 071-761249 a. personen, die er nog niet in zijn ge slaagd een werkkring te vinden, nadat zij gedurende de maximum termijn uitkering ingevolge de Werkloosheids wet hebben ontvangen; WOORDEINDE 122A TEL. 01727 6566 *•- woensdagavond 15 september 9.30 uur in hetzelfde gebouw ir Boskoop Inschrijving graag alleen telefonisch 071-761249. eekblad voor Waddinxveen GAZELLE DEALER Keus uit meer dan 350 stuks Dorpstr. 22-28, l el. 2009. W'veen Middenstandsvoorzitter C. de Bas biedt het KNOV-rapport 'Winkels in Wad dinxveen' aan aan bugemeester C.M. van der Linden, terwijl de wethouders mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester l’VDen A .H. van Gent (PvdA toekijken. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom schielandweg 7 2741 ma waddinxveen Voor een uitkering krachtens deze wet komen in aanmerking: I,*" WADDINXVEEN f 1.279.578 daarom hadden r f 40.749,92 uitgc S Laai isiiii u <4 Li i gekocht, welke in een Dit zijn twee punten uit het pasver- schenen ‘verslag van de werkzaamhe den van de afdeling sociale zaken o- ver 1981’. De afdeling sociale zaken in het gemeentehuis gaf in totaal vo rig jaar f 8.585.847,04 uit, waarvan uiteindelijk uit de gemeentekas f 635.717,54 kwam, omdat de rest kon worden verhaald of door het rijk werd gesubsidieerd. Grote slok-ops vormen de uitgaven voor periodieke bijstand 1,8 miljoen)verzorging van bejaarden (2,9 miljoen) en Wet Wer- keloosheidsvoorziening (2,2 miljoen). IWADDINXVEEN - Er staat de ge beente Waddinxveen een nieuwe finan- Iciële tegenvaller van zo’n acht ton 1800.000,-) te wachten als het regerings- voorstel tot wijziging van de wet, die de ■financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten regelt door het parlement il worden aangenomen. b. werkloze werknemers, die hun mi litaire dienstplicht hebben vervuld en nog geen werk hebben gevonden; c. personen, die onvrijwillig werkloos zijn doch geen recht kunnen doen gelden op een uitkering krachtens de werkloosheidswet; Inschrijving en gelijk aanvang van onze voor jongelui (beginners) in Woensdagavond 18 augustus a.s. 7.30 uur in I de ROZENBURCHT”, Rozenlaan Jongens- en mannenmode den Bij raadsbesluit van 15 december 1966 is namelijk vastgesteld dat alle bevoegdheden en taken, welke bij de Algemene Bijstands Wet (ABW)- aan B. en W. zijn opgedragen, met uitzon dering van de behandeling van en de beslissing op bezwaarschriften en het instellen van beroep bij de Kroon, worden gedelegeerd aan het college ing over een periode van tien jaar in fa- :n zal worden ingevoerd. We schrijven an 1994 indien de wet in 1984 van racht wordt. De nieuwe verhoudingsre- iling is een gevolg van de noodzaak om rote steden, die met meer moeilijkhe- :n hebben te kampen, uit de financiële iod te helpen. 'esgevraagd vertelde de heer F.Th. renktnan, chef van de afdeling Finan- ën en Belastingen van de gemeentese- etarie ons, dat het Rijk al een poosje ezig is met het opnieuw bezien van de nanciële verhouding met als gevolg een antal reeds uitgevoerde kortingen op de itkeringen. Op dit moment ontvangt IWaddinxveen als algemene uitkering 15 Imiljoen gulden. De kosten met betrek- Iking tot het onderwijs, waardoor een laparte uitkering geldt staan hier buiten. Het financieel steunen van kunste naars en het aankopen van hun werk gebeurt in het kader van de Beelden de Kunstenaars Regeling (BKR). In dit kader werd f 40.749,92 uitgege ven en werden 54 kunstwerken aan gekocht. Ten behoeve van een beel dende kunstenaar kan, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet en over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt, een voorziening worden ge troffen ingevolge de ‘Beeldende Kun- In 1981 kwam het college voor de verlening van bijstand, die wordt voorgezeten door wethouder me vrouw L.M. Oosterbroek-Waagmees ter (VVD), 15 maal in vergadering bijeen. In totaal werden in het jaar 1981 door voomoemd college 387 - door de afdeling sociale zaken voor bereide - adviezen tot toekenning, wijziging c.q. beëindiging van uitke ringen in het kader der A.B.W./Rijks- groepsregelingen behandeld. ‘De ver standhouding in de vergaderingen, welke altijd uitstekend werden be zocht, laat niets te wensen over,’ al dus het jaarverslag. De afdeling sociale zaken in het ge meentehuis is belast met de uitvoe ring van een hele serie wetten en re gelingen, terwijl het ook gaat om het verstrekken van acten van onvermo gen, het verlenen van bijstandsmaat- schappelijk werk, toekomstige rege- i en wetten en het wekelijks houden van een spreekuur voor be- Uit het jaarverslag van dc afdeling so ciale zaken blijkt verder nog dat 3 7 Waddinxveners werkzaam zijn in en buiten Waddinxveen op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Deze wet is gericht op die personen, die weliswaar een zekere mate van arbeidsgeschiktheid bezitten, doch die voornamelijk ten gevolge van bij henzelf gelegen factoren geen plaats in het ‘normale’ arbeidsproces kun nen verkrijgen. Dit betekent, dat het in de sociale werkvoorziening in hoofdzaak gaat om personen, die in zekere mate lichamelijke, geestelijke of karakterologische beperkingen hebben en vooral vanwege deze be lemmering niet- of voorshands niet in een normaal dienstverband aan de slag kunnen komen. standvoorzitter C. de Bas zal in het in aanbouw zijnde winkel- en kantoor pand op de hoek Kanaalstraat/Kerk- weg-Oost het landelijke bekende be drijf Blokker (huishoudelijke artike len en speelgoed) zich gaan vestigen. Op de begane grond is sprake van on geveer 200 vierkante meter nuttige winkelruimte, terwijl er op de eerste en tweede verdieping elk zo’n 200 vierkante meter kantoorruimte is. Wie daarin komt is nog onbekend. De verhuur van het winkel- en kantoor pand is in handen van Both Part ners in Rotterdam. Het plaatselijke middenstandsbestuur is steeds tegenstander geweest van winkelruimte op de hoek Kanaal- straat/Kerkweg-Oost, omdat wordt gezegd dat Waddinxveep is .overbe- winkeld. Nog dit voorjaar werd bur gemeester C.M. van der Linden het rapport “Winkels in Waddinxveen” aangeboden dat de gezamenlijke mid denstand de overkoepelende orga nisatie Koninklijk Nederlands Onder- nemersverbond (KNOV)* had laten schrijven. Dit rapport is nog geen on derwerp geweest van openbare dis cussie. d. personen, die in de periode van 12 maanden onmiddejijk voorafgaande aan hun werkloosheid op tenminste 130 dagen in dienstbetrekking heb ben gewerkt. In het kader van de Rijksgroepsrege ling Werkloze Werknemers (RWW) werd aan 20 kostwinnaars en aan 88 alleenstaanden in totaal f 700.361,25 bruto uitgckcerd. De ingevolge deze regeling functionerende plaatselijke commissie vergaderde vorig jaar 5 maal. De RWW-regcling betaalt bij stand aan hen, die tengevolge van werkloosheid niet- of niet voldoende kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan en voor wie geen andere wettelijke regelingen in verband met hun werkloosheid van toepassing zijn. Behalve werkloze werknemers die reeds arbeid hebben verricht, kunnen ook zij, die voor hun onderhoud op arbeid in loon dienst zijn aangewezen, doch nog niet in loondienst zijn geweest, in de regeling worden opgenomen. Van deze aanvragen werden er 186 ingewilligd en 10 afgewezen. In to taal werd voor dit doel door de afde ling sociale zaken f 1.797.376,81 uit gekeerd (f 968.342,23 in 1980). De uitkering bedraagt 75 procent van het voor de desbetreffende werkne mer geldende dagloon. In bepaalde gevallen kan het percentage worden verlaagd. voor de verlening van bijstand. Dit college bestaat naast dc VVD-wet- houder van sociale zaken, uit J. Oos- terink, plv. chef afdeling sociale za ken (secretaris), mevr. M.J. van Oos- ten-Post (lid), C. Dijkshoorn (lid), J. Knol (lid) en G. Koeman (lid). Vorig jaar werd aan bijstand f 1.771.965,05 uitgekeerd. Van dit be drag ging f 1.747.849,47 op voor fi nanciële steun aan mensen jonger dan 65 jaar en f 24.115,58 aan mensen ouder dan 65 jaar. Deze bijstandsuit keringen betreffen een aanvulling op- dan wel vervanging van het eigen in komen, dc betaling van bijzondere uitgaven, zoals autokosten en dieet kosten, de bekostiging van eenmalige uitgaven voor bijvoorbeeld rolstoe len, boorapparaten, brillen en res- tantleningen en verstrekkingen inza ke inrichtingskosten en in bijzondere gevallen voor schuldsaneringen. Als we dc uitgekeerde bijstandsgclden projecteren op het inwonertal van Waddinxveen d-an blijkt dat omgere kend ‘per inwoner’ f 80,87 aan Stand is uitgekeerd vorig jaar. Bijstand wordt gegeven, als er geen of te weinig eigen inkomsten zijn. Is er helemaal geen inkomen, dan krijgt men de normbedragen. Zijn cr wel inkomsten, dan worden deze van de normbedragen afgetrokken. Er wordt echter een onderscheid ge maakt tussen hoofd- en neveninkom sten. Bijverdiensten worden gedeelte lijk op dc uitkering in mindering ge bracht. Nadere informatie hierom trent kan worden verkregen tijdens het spreekuur van de afdeling sociale zaken (8.30-12.30 uur). WERKLOOSHEID In 1981 deden 196 Waddinxveners (een jaar eerder 155) een beroep op dc Wet Werkloosheidsvoorziening. WADDINXVEEN Dit jaar voor het eerst wordt er in het Gouwebos, halverwege Bos koop en Waddinxveen, een compleet hutten dorp gebouwd in het kader van het door De Bonkelaar georganiseerde va- kantiefestijn voor de jeugd. Er heerst in de groene long een week lang enorm veel bedrij vigheid, dank zij de deelname van zo’n 160 meisjes en jon gens die onder toeziend oog van zo’n 40 vrijwilligers zich naar hartelust vermaken. Het huttendorp kon er komen als gevolg van zeer veel steun van bedrijven en gemeente. Zie ver der elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. In de gemeente Waddinxveen is vorig jaar aan huursubsidie uitgekeerd aan 679 mensen die gevraagd. Van gemeentewege werd in 1981 -Keerd aan kunstenaars met onvoldoende be staansmiddelen, terwijl er in totaal 54 kunstwerken werden aan kelder in het gemeentehuis zijn opgeslagen. stenaars Regeling’. Deze regeling wordt uigevoerd door het gemeente bestuur. Aan de hand van het advies van de Regionale Commissie Comple mentaire Arbeidsvoorziening Beel dende Kunstenaars te Gouda wordt aan de kunstenaar opdracht gegeven tot het ontwerpen c .q. vervaardigen van een kunstwerk dan wel tot aan koop van een recentelijk vervaardigd kunstwerk besloten. JOPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE en pleister op de wonde is dat de veria- jaarden in het Anne Frank-centrum. Volgens de heer R.A.C. Vunderink, chef van de afdeling sociale zaken, moeten de medewerkers van zijn af deling hun werk vaak verrichten on der moeilijke omstandigheden, die niet in de laatste plaats het gevolg zijn van een zware druk die op hen wordt gelegd als gevolg van de grote toename en gecompliceerdheid der aanvragen en de economische reces sie. Bij de afdeling sociale zaken zijn 12 mensen betrokken. Op het gebied van de maatschappelijke dienstverle ning, huisvestingszaken en de admi nistratie. In 1981 werden dus 679 aanvragen om huursubsidie ingewilligd tot een bedrag van f 1.279.578,-. Overigens bedroeg het aantal ingediende aan vragen 686, maar op 7 aanvragen moest afwijzend worden beschikt. Hieruit blijkt dat bijna iedereen die om een huursubsidie vraagt, die ook van het gemeentehuis verstrekt krijgt. Individuele huursubsidie wordt als extra-steun verstrekt als de huur voor bepaalde huurders in verhouding tot hun inkomen te hoog is, ondanks huurprijsverlagende subsidies aan ge meenten en woningbouwverenigingen voor woningen. Het rijk verstrekt deze geldelijke bij- drage óf rechtstreeks aan de huurder óf het wordt via de verhuurder op de huurprijs in mindering gebracht. Als uitgangspunt voor de individuele huursubsidie geldt, dat iedere huur der geacht wordt volgens bepaalde normen een redelijk deel van zijn in komen aan huur te kunnen besteden. Komt de huurlast daarboven, dan kan de overheid bijspringen. Enkele cijfers van het subsidiejaar 1981/1982 voor gezinnen: a. het belastbaar inkomen dient lager te liggen dan f 43.000,-per jaar, b. de huurprijs van de woning dient tenminste f 2.485,- per jaar (f 207,08 per maand) en mag ten hoogste f 8.040,- per jaar (f 6 70,- per maand) bedragen. WADDINXVEEN Blijkens een mededeling van plaatselijke midden- SERIE WETTEN n dit vorige week bekendgemaakte oorstel, dat ervan uitgaat dat de uitke- ng die de gemeenten van het Rijk ont- angen in het vervolg niet meer geba ard zal zijn op het aantal inwoners van e gemeente, maar op de intensiteit van e bebouwing, valt voor Waddinxveen rekenen met een inkomstènverlaging lingen v F vv - lu’f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1