Ongeval op Henegouwerweg kost leven I motorrijder (19) J Mr Ontiripn I (lritGed,pLoptometristov-- BRIU’INIXI” Ivlwl I Wbm7III Contactlensspecialist A.N.V.C-Audicien F.I.D.A. Een bril van Grit... die staat... die zit. PRETTIGE VAKANTIE! I „CONTACT79” Tweede concept ’’politiek spoorboekje” definitief van aard Over kleine drie weken treedt nieuwe gemeenteraad aan Nieuwsblad OPEL B. Glaser: Bestrijding kanker kan en mag niet inleveren DAN55üuin I tri I Onafhankelijk piano’s vleugels^ Dansen is helemaal in! r UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE I start weer met disco-avonden op zondag 22 augustus a.s. „De Rozenburcht” Aanvang 20.30 uur. WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1982 viertal bespre- ALS WIJ HET t, start september >iaa' Taxatie Stemmen >el t en Separatie! DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-51 55 01720-13914 74680 38e JAARGANG No. 1783 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UL’R TEL. (01803) 8007 BOEKHOUDEN MAVO-P D. en M.B.A. MIDDENSTAND 1 jr. opi. ONDERNEMERSOPLEIDING „koffers-lederwaren” COMPUTEROPLEIDINGEN elementair en AMBI modules CONVERSATIE Frans, Duits. Engels, Spaans, Italiaans BEDRIJFSCORRESPONDENTIE Ned. Eng. Duits NEDERLANDSE TAAL zuiver schrijven PRAKT. ALG. ONTWIKKELING NEDERLANDSE TAAL voor buitenlanders MANAGEMENT leidinggeven en samenwerken GESPREKS-. VERGAD.- en DISCUSSIETRAINING TYPEN en STENO Ned Eng BUR. SECRETARESSE avondopleidino HUISWERKDOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 H lHOOFDREDACTELR: M I B.J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: W X5* Laat l’ zich deskundig voorlichten door onzegedipl. Mat ierbouwer. Gouda, Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41, tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. ACADEMIE voor WADDINXVEEN - Over bijna drie weken dinsdag 7 september zal de op woensdag 2 juni gekozen nieuwe gemeenteraad worden geïnstal leerd. Dan zal ook het beleidsprogramma 1982-1986 - dat in de komen de vier jaar voor college van B. en W. en de gemeenteraad het politieke spoorboekje zal zijn gereed moeten zijn. De voor vanavond (woensdag 18 augustus), vrijdag 20 augustus en woensdag 24 augustus uitgeschreven vergaderdata vormen voor CDA, VVD, PvdA, PCW en D’66 de tweede en laatste ronde om overeenstemming te bereiken over dit beleidspro gramma - waarvan vorige week het tweede (definitieve) concept ver scheen - én om uit te maken wie naast Paul van Schie (CDA) en Lous Oosterbroek-Waagmeester (VVD) verder in het college van B. en W. komen te zitten. Iemand van de PvdA (Marie Boere) of van de PCW (Dick Uitbeijerse). Dat is nog altijd de vraag. WADDINXVEEN - Paul van Schic (CDA) cn Lous Oosterbroek- Waagmeester (VVD) hebben eind vorige week een nieuw lijvig stuk rondgestuurd dat deze en volgende week aan de orde is tijdens de besprekingen van CDA, VVD, PvdA, PCW en D‘66 over een nieuw beleidsprogramma. Het herschreven definitieve con cept, waarin nu ook de commentaren van 4 van de 5 fracties (D‘66 zond geen commentaar in) en die van burgemeester C.M. van der Linden zijn verwerkt, is het gevolg vaji een viertal bespre kingen die in de maand juni na dc gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden. mxveen door BERT J. WOUDENBERG WONINGEN PROGRAMMA’S N i hpi 0 o 20 M. en Mnrnekfcnflen dagelijks a/h instituut auto van velde 4 EMANCIPATIE Uitgangspunt van het beleid is de ver betering van mogelijkheden van mensen R recht met Je in de >ter bij in een achterstandsituatie of dat nu man nen, vrouwen, ouderen, jongeren, ge handicapten of anderen zijn. Bevorderd wordt dat zowel mannen als vrouwen in het maatschappelijk le ven zelfstandig verantwoordelijkheid dragen. Het is dus soberheid wat de klok slaat. Sober zijn ook de verwachtin gen ten aanzien van de hoeveelheid woningwet- en goedkope premie- koopwoningen die de gemeente Wad- dinxveen in de komende tijd zal kun nen gaan bouwen en ten aanzien van de al genoemde ontwikkeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds en van de andere inkomstenbronnen voor de gemeente. ‘Vooral de aan ons (in onze functie als wethouder) be-/ Lend geworden gegevens hebben er toe geleid dat dit definitief concept- programma (nog) soberder is dan het eerste ontwerp t.a.v. nieuw beleid met financiële consequenties. Om die richten leert ons dat de geleidelijke j over de jaren 1984-1994, zoals door de minister van Binnenlandse Zaken thans gepresenteerd, voor Waddinx- veen zou leiden tot een uiteindelijkc structurele vermindering uit het ge meentefonds van f 900.000, - (glo baal dus f 90.000,- per jaar is plus 3 procent onroerend goed belasting)’. LEuRAMD verantwoordelijkheid in de weg staan dienen te worden weggenomen. - Emancipatiebeleid dient integraal in alle beleidssectoren te worden gevoerd. ONDERWIJS De gemeentelijke onderwijsnota - Beperkingen die het dragen van deze Vervolg elders in dit Weekblad voor - Waddinxveen) tegenligger, die de ipotorrij- I Weekblad voor Wadd WADDINXVEEN Zondagavond 15 augustus omstreeks 21.25 uur vond er op de Henegouwerweg ter hoogte van het gemaal een ernstig verkeers ongeval plaats, waarbij een 19-jarige motorrijder, R. J. G. Favery uit Gou da, zwaar werd gewond en enkele uren later in het St. Jozefziekenhuis te Gouda aan de verwondingen is be zweken. Na de in juni gehouden eerste ronde van vier besprekingen, die werden onder broken door de vakanties, bestaan er tussen de raadsfracties nog meningsver schillen over een aantal punten. Die punten zijn: erfpacht, meerjarenraming op hoofdlijnen en meerjarenbegroting, emancipatie, toetsingscriteria voor sub sidieverlening, aantal nota’s en notities, mate van herziening van de gemeentelij ke onderwijsnota en een aantal gesch rapte wensen wegens gebrek aan geld. Uit het concept-beleidsprogramma zo als dat thans onderwerp van gesprek uit maakt de volgende punten. lusieve kollektie. EIGEN IMPORT! GRONDBELEID ten behoeve van een samenhangend ruimtelijk—, bedrijfsterreinen— en volkshuisvestingsbeleid is het uitgangs punt dat de gemeente gronden verwerft en zelf de exploitatie ter hand neemt. Kort voor deze botsing trachtte de motorrijder naar rechts te sturen, echter dc aanrijding kon niet meer worden voorkomen. Al omvallend reed dc motorrijder met zijn voertuig door en botste daarbij tegen een tweede tegenligger. Per ambulance werd de bestuurder naar het zieken huis overgebracht. De motor en een personenauto moesten door takelbe- drijf Hijkoop worden afgesleept. Het concept-programma is niet alleen ontstaan uit de reeds gevoerde ge sprekken en discussies, tussen de f raadsfracties, dc geleverde commen taren en de oriënterende gesprekken met ambtenaren, maar is natuurlijk ook terug te voeren naar de verkie zingsprogramma's van de in de ge meenteraad vertegenwoordigde par tijen. Paul van Schie en Lous Oosterbroek- Waagmeester: ‘Bij de opstelling van kijken naar onze 'grootse kollektie^^^ MUZIEKHANDEL cSS»^oENSINGEL Waarom niet gezellig meedoen?? Op 13 september a.s. starten onze cursussen voor jongeren en ouderen in Waddinxveen De lessen worden gehouden in Gebouw "Het Trefpunt”, Stationsstraat 16, Waddinxveen. Telefoon 01828-2578 Aanmeldingsformulieren bij beheerder verkrijgbaar. De motorrijder reed in de richting Waddinxveen en volgens getuigen met hoge snelheid ongeveer 1 meter over dé as van de weg. Enkele tiental len meters voorbij de in de weg lig gende bocht nabij het gemaal stond een automobiliste stil, half op de rij baan en half op het fietspad, om al daar achteruit te rijden. De motor rijder ontweek deze auto, echter ver moedelijk daar hij zoveel links reed, botste hij tegen een bij het zien naderen van der al zo veel mogelijk naar rechts was uitgeweken. WADDINXVEEN Volgende week maandag 23 augustus gaat in meer dan 1.500 plaat sen in Nederland de jaarlijk se collecte van start van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) voor de Kankerbestrij ding. Net zoals in voorgaande jaren zal er ook in Waddinx veen binnenkort iemand aan de deur staan om U een bijdrage te vragen. Want er is geld no dig, er is wederom geld nodig. Het KWF kent in grote-lijnen 4 belangrijke doelstellingen. Op de eerste plaats verleent het KWF financiële steun aan we tenschappelijk onderzoek. De research-afdelingen van het Ne derlands Kankerinstituut in Amsterdam (o.a. het Antoni van Leeuwenhoekhuis) en het Rotterdams Radio Therapeu tisch Instituut zouden bijvoor beeld niet graag de vaste steun van 7 miljoen gulden willen missen. Ook het onderzoek naar de waarde van de Moerman thera pie op verzoek van de Tweede Kamer kreeg steun van het KWF. In 1982 is in het totaal 38 miljoen gulden uitgetrokken voor wetenschappelijk onder zoek. Op de tweede plaats is kanker- voorlichting een belangrijke taak. Sinds 1981 bestaat in Amsterdam een voorlichtings centrum van waaruit voorlich ting over kanker wordt gege ven aan de bevolking, de pa tiënt en zijn omgeving en aan de hulpverleners. Het centrum is geopend op werkdagen van 9 tot 5 uur (020-644044). Hiervoor is bij na 2 miljoen gulden gereser veerd.- De derde taak is de zorg voor de patiënt, waaraan eveneens 2 miljoen wordt uitgegeven. In dit verband geeft het KWF steun aan patiënten-verenigin- gen, zoals begeleidingsgroepen borstkanker-patiënten, Neder landse Vereniging voor Stoma- patiënten, Hodgkin-contact- groep en andere groepen. JOPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE Nieuw beleidsprogramma ’82-’86 Soberheid wat de klok slaat het tweede concept-programma heb ben wij ons pok laten leiden door de herverdeling algemene uitkering recentelijk ons ter beschikking geko men gegevens, betreffende de bud gettaire situatie waarin de gemeen te thans verkeert, welke ons in het kader van de voorbereiding van de begroting 1983, thans globaal bekend zijn, inclusief de stand van zaken aan gaande de bezuinigingsnota, voor zo ver thans duidelijk’. Het nu bekende financiële ‘plaatje’ van de gemeente Waddinxveen dwin gen Paul van Schie en Lous Ooster broek-Waagmeester tot het opstellen van een zeer sober beleidsprogramma 1982-1986. ‘Informatie uit krantebe- reden zijn wij van mening dat het aantal werkelijke prioriteiten tot een minimum moet worden beperkt’. Paul van Schie en Lous Oosterbroek- Waagmcester komen er in hun stuk nauwelijks toe nieuw beleid uit te stippelen, omdat hiervoor het geld ontbreekt en kunnen er zelfs niet onderuit om duidelijk te maken waar volgens hen nog bezuinigd kan wor den. Het tweetal neemt aan de be sprekingen over een nieuw beleids programma ook nog deel vanuit een bijzonderde positie, waarbij zij ener zijds uit hoofde van hun wethouder schap bezig zijn de begroting 1983 voor te bereiden, waarbij nog extra dekking en bezuinigingen moeten worden gevonden, en anderzijds het beleidsprogramma vóór dinsdag 7 september - de dag dat de nieuwe ge meenteraad aantreedt - gestalte moe ten geven. ‘Hoezeer dat ook onze voorkeur zou hebben, de datum 7 september is niet uitstelbaar. Juist bij economisch pro blematische omstandigheden blijkt dat de startdatum van een nieuwe raad in de maand september een hoogst ongelukkige is’. bur. en dirsecretaresse receptioniste/telefoniste bureouassistente erkend lid V P CkenV B M O Daarom vragen we ook dit jaar weer een bijdrage. Stel ons niet teleur, er is echt geld voor no dig, 10 procent meer dan vo rig jaar. Bezuinigen op kanker bestrijding kan en mag nooit! B. GLASER Voorzitter van het Koningin Wilhelminafonds (KWF) voor de Kankerbestrijding, afdeling Waddinxveen. 1 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE Nog steeds meningsverschillen over erfpacht en emancipatie bouwmogelijkheid als t.a.v. onroerend goed, dat goedkoop is verworven t.g.v. premieverstrekking en/of lage grond prijzen. Tot slot is er een post van 3 miljoen gereserveerd voor on derwijs en opleiding. Het KWF geeft jonge onderzoekers de kans om zich gedurende een bepaalde tijd op een bepaald vakgebied te bekwamen. Deze kennis komt dan weer ten goe de aan het wetenschappelijk onderzoek en de behandeling van patiënten. Ook worden on derwijsprojecten gefinancierd, evenals een cursus “Stomazorg voor verpleegkundigen”. Op dit moment geneest 40 pro cent van alle kankerpatiënten, dank zij inspanningen van hen, die vechten tegen deze ziekte. Het KWF vecht mee, echter al leen door middel van hulp van De uitgifte van gronden zal als regel door middel van verkoop geschieden. Erfpacht is mogelijk als de verkrijger hierom verzoekt. CDA: Voor gronden gelegen in de kernen Brugcentrum en Dorpstraat zal uitgifte in erfpacht regel zijn. Uitzonde ring hierop is mogelijk uit doelmatig heidsoverweging. VVD PCW: Voor gronden gelegen in de kernen Brugcentrum en Dorpstraat i zal bekeken worden of het voor het alge- 1 meen belang van de gemeente nut heeft I bepaalde grondeiZin erfpacht uit te ge- ven. PvdA: De nota Grondbeleid en de daarbij aangenomen motie d.d. augustus 1978 is uitgangspunt voor het beleid in zake uitgifte van gronden in de kernen. - De gemeente treft geëigende maatre gelen om speculatie te voorkomen, zo wel t.a.v. gronden met toekomstige Uit nieuwe becijferingen van het tweetal blijkt dat er in de begroting 1983 nog een extra gat zit van f. 435.000,-. Dit bedrag moet op tafel komen door verdergaande belasting verhoging, het schrappen van een aantal ‘wensen’ - alhoewel sommige ‘wénsen’ onontkoombaar zijn - of het aan wijzen van nadere bezuinigingen, wat zonder meer snijden in levend hout betekent. ‘Wij menen dat het tweede concept- programma voldoende steun in de ge meenteraad zal kunnen verwerven en mogen verwachten dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, reali sering binnen de raadsperiode 1982- 1986 financieel en personeel althans voor een deel mogelijk zal zijn’, aldus Paul van Schie en Lous Oosterbroek- Waagmeester in een brief bij hun stuk dat in de jaren 1982-1986 het politie ke spoorboekje zal moeten worden van college van B. en W. en gemeen teraad.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1