Eminent BV met Taxichauffeur (29) t dood in de Gouwe a •PvdA Volvo 343 Winner 1.4 3 s (C83) Stem voor Geloofwaardige Politiek (T6.850,- half miljoen gulden Waddinxveen steunt o Zondagmorgen vroeg ZWANGER WAT NU? GEMEENTERAAD 'n Beginselvast streven-, kies lijst zeven Snor weer weg Strijd om hoogste zonnebloem Kernwapens zijn in strijd met het Evangelie. Onafhankelijk Nieuwsblad OPEL Kies dan lijst 2 PvdA! De PvdA heeft gekozen. En U? U gaat toch zeker ook stemmen op woensdag 8 september? UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE EVANGELISCHE VOLKSPARTIJ- LUST 13 PEUTERSPEEL ZAAL ’’LOTJE” 38e JAARGANG - No. 1785 Studieplannen? n start september ALS WIJ HET alphense avondschool Het enig juiste kompas voor nu en de toekomst is èn blijft Gods Woord. heeft per 1 oktober weer plaats voor peuters vanaf 2 jaar. Telefoon 01828-5057 en 6413 DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-5155 V.B.O.K. helpt bij niet gewenste zwangerschap. Tel. 01828-7132 of 5887 Inlichtingen voor stemmen bij volmacht: Jetty Bonsel-Snelleman, Heemraadweg 36, (tel. 01828-5928) en op vrijdag 3 september op de weekmarkt. Woensdag f september 1982, gemeentehuis, 19.30 uur. WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1982 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PELLEYEN 144. TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 |&Tt RAf I fiflt Gedipl-Optometrist O.V.- BRIU’IIXIIXP’ iWlWl I Contactlensspecialist AN.V.C-Audicien F.I.D.A. Gouda. Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41tel. 01820-32208. Hieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. Hooftman Autobedrijf Koninginneweg la, Boskoop, tel. 01727-5242. BOEKHOUDEN MAVO-P.D. en M B A. MIDDENSTAND 1 jr. opi. ONDERNEMERSOPLEIDING „koffers-lederwaren” COMPUTEROPLEIDINGEN elementair en AMBI modules CONVERSATIE Frans, Duits. Engels, Spaans, Italiaans BEDRIJFSCORRESPONDENTIE Ned Eng Duits NEDERLANDSE TAAL zuiver schrijven PRAKT. ALG. ONTWIKKELING NEDERLANDSE TAAL voor buitenlanders MANAGEMENT leidinggeven en samenwerken GESPREKS-, VERGAD.- en DISCUSSIETRAINING TYPEN en STENO Ned Eng. BUR. SECRETARESSE avondobleidinq HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schrelandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 ^^^^Staatkundig MM Gereformeerde Partij t'^ope® WADDINXVEEN - De 29-jarige Rotterdamse taxichauffeur W. G. Scholtz is in de nacht van zaterdag op zondag met zijn Mercedes (kenteken HL-95-BZ, nummer 55) op de Henegouwerweg, even voorbij de hefbrug in de richting Gouda, van de weg afgeraakt en in de Gouwe gereden. De man, die geen passagiers meer in de auto had, is daarbij door verdrinking om het leven gekomen. De oorzaak van de te waterraking is onbekend. De Waddinxveense rijkspolitie vermoed dat het ongeluk zondagmorgen bij neve lig weer, tussen zes en zeven uur moet zijn gebeurd. Het gebeurde werd om- 't Wordt tijd dat er een progressief christelijk geluid gehoord wordt in Nederland. Stem daarom op 8 september voor duidelijkheid. Stem EVP, lijst 13. Christelijk, dus ProgrestW. Postbus 1090,3800 BB Amersfoort Tel. 033-15508/339)4/33964. Postgiro 559552 gevoerd. WADDINXVEEN/BODEGRAVEN/DEN HAAG - Het gemeen tebestuur van Waddinxveen is bereid een half miljoen gulden te steken in het overlevingsplan voor de in Bodegraven en Waddinx veen gevestigde fabriek van electronische orgels Eminent BV, die in ernstige financiële moeilijkheden verkeert. Het college van Burgemester en Wethouders heeft die bereidheid getoond in brie ven aan het ministerie van Economische Zaken en de directie van Nederlands grootste orgelfabriek, waarmee ook gesprekken zijn ACADEMIE voor 271 Weekblad voor Waddinxveen 1 QPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH APE REPARATIE m. Jaarlijks auto van velde Inl.: tel. 01720-22450 (na 13.00 uur) In september starten de cursussen Middenstand, Boekhouden voor Beginners Boekhouden Praktijkdiploma, M.B.A., Steno Ned., Ned. Bedrijfscorrespondentie, Engels, Duits, Frans, Spaans, Notuleren en Rapporteren. klant van Scholtz, die vermoedelijk in de omgeving van Gouda woont. Door lijstverbinding van SGP met RPF en GPV kunnen reststemmen aan deze drie partijen ten goede komen s s ik ik ik ik ik 3 ik 3 3 3 WADDINXVEEN - Burgemeester C. M. van der Linden verraste het gemeen- tepersoneel bij terugkomst van vakantie met een heuse rode snor. Voorzien van een gestoffeerde bovenlip reikte onze eerste burger vorige week woensdag middag ook nog een koninlijke onder scheiding uit aan gemeenteambtenaar A. Both. Maar de snor zou geen lang le ven beschoren zijn. Deze week liet de heer Van der Linden zien het met diege nen ens te zijn die hadden beweerd hem liever zonder te zien, want de vakantie herinnering was als sneeuw voor de zon verdwenen. WADDINXVEEN - Jaarlijks ontbrandt er een strijd over de vraag wie over de hoogste zonne bloem in zijn tuin beschikt. Ook het Weekblad voor Waddinxveen wordt dan herhaaldelijk opgebeld om met een fotograaf te gaan be kijken wat erwel niet uit een klein zaadje voor moois tevoorschijn kan komen. We fotografeerden één zonnebloem, omdat we den ken dat die de hoogste in Wad dinxveen is. De betreffende zon nebloem staat in de tuin van A. J. Daalhof aan de Busken Huëtlaan 3 en is 4,53 meter hoog. De rijkspolitie van Waddinxveen stelt een onderzoek in. Eventuele getuigen van het ongeval wordt verzocht contact op te nemen (tel. 3000 of 3076). Ook zijn streeks tien over negen ontdekt door de rechercheurs op zoek naar de laatste omwonenden, omdat ze in de Gouwe de crème-kleurige Mercedes boven het wa ter zagen uitstéken. De duikploeg van de vrijwillige Wad- dinxveense brandweer zocht gedurende enkele uren de directe omgeving van het gebeurde af. Met uitzondering van de in de taxi aangetroffen bestuurder leverde dit geen resultaat op. Volgens de Taxicentrale heeft Scholtz zondagochtend vroeg een ’’opstapper” meegenomen. De rit was niet bij de cen trale gemeld. Volgens een collega moet Scholtz via binnenwegen zijn teruggere den richting Ommoord waar hij woonde In de jaren 1975-80 heeft Eminent het eigen vermogen zien aantasten doordat verschillende projecten mis lukten, namelijk het zelf ontwikke len van een chip voor een orgel, het veroveren van een positie op de Ame rikaanse markt en investeringen in onroerend goed in Waddinxveen. In totaal kostte deze projecten de on derneming f. 25 miljoen. Vele maat regelen werden het afgelopen ‘jaar reeds genomen, maar bleken onvol doende omdat met name het afsto ten van het teveel aan onroerend goed in Waddinxveen mislukte. Hier door raakte Eminent de laatste maan den steeds sterker in geldnood. SPOEDOVERLEG Vandaag (woensdag) gaat de Indus triebond FNV spoedoverleg voeren met de vaste Kamercommissie voor economische zaken en minister Ter- louw in een poging orgelproducent Eminent in Bodegraven te redden. Het bedrijf valt volgens de bond te redden met een overbruggingskrediet van twee miljoen gulden gedurende een half jaar. Wanneer binnen twee dagen geen oplossing wordt gevon den gaat Eminent failliet. ADVERTENTIE Over de financiële steun van Wad dinxveen is dinsdagavond inderhaast de raadscommissie voor de finan ciën geïnformeerd, hoewel de in het college van B. en W. vertegenwoor digde partijen al lang en breed op de hoogte zijn van de stappen die men aan het Raadhuisplein bereid was om te zetten tot behoud van een stuk werkgelegenheid in de streek en na tuurlijk ook in Waddinxveen waar aan de Staringlaan altijd nog een 50- tal mensen voor Eminent orgelkas ten maakt. In een kleine twee weken tijd is het gemeentebestuur duidelijk mede betrokken geraakt bij alle activitei ten die werden ondernomen om Emi nent te redden. Vrijdag voor een week ging wethouder P.F.J. van Schie (CDA) zelfs naai' Drenthe om daar over deze aangelegenheid staats secretaris van Economische Zaken P. van Zeil te spreken te krijgen. Een dag tevoren zagen we in het W addinxveense sp eciali teitenrestau- rant De Gouwe Dis opeens oud-bur- gemeester mr. A.G. Smallenbroek druk in gesprek met de CDA-wethou- der, waarbij natuurlijk ook het wan kelende Eminent aan de orde zal zijn geweest, want de naar de Friese ge meente Smallingerland vertrokken eerste burger kan gezien worden als de “architect” van de Eminent- transactie (verplaatsen twee fabrie ken uit de dorpskom naar nieuw pand aan de Staringlaan, waarvoor van de rijksoverheid vijf miljoen gul den steun kwam). VOORFINANCIERING De nu door Waddinxveen toegezegde half miljoen gulden betreft een voor- ten aan de financiële steun vanuit het Gouwedorp aan Eminent. In ieder geval hebben B. en W. de raadscom missie voor de financiën al van het een en ander op de hoogte gesteld, terwijl in de vanavond (woensdag) te houden gemeenteraadsvergadering door burgemeester Van der Linden een verklaring over Eminent zal wor den afgelegd. Kritische geluiden over deze vorm van financiële steun, die een precedent kan scheppen, zijn vooralsnog afkomstig van de SGP/ HKV/GPV en D’66, welke partijen dan ook niet in het college zijn ver tegenwoordigd en dan ook niet di rect bereid zijn het gevraagde groene licht te geven. UITSTEL BETALING Inmiddels volgen de berichten over de toekomst van Eminent BV zich vrij snel op. Eergisteren werd bekend dat het bedrijf uitstel van betaling had aangevraagd en gekregen. De di rectie zegt tot deze stap te zijn over gegaan om de tijd te krijgen om de plannen tot een volledige herstruc turering van het bedrijf te kunnen voltooien. De kern van de reorgani satie is dat de produktie, ontwikke ling en verkoop van elektronische or gels los wordt gemaakt uit de struc tuur van het bedrijf en wordt voort gezet binnen een nieuwe onderne ming. Deze nieuwe onderneming zal wor den gefinancierd door nieuw aande lenkapitaal en door lening van de overheid en banken. De financiering is nog niet geheel rond, maar de di rectie heeft goede hoop, dat een op lossing voor de nog ontbrekende 2 a 3 miljoen gulden binnen enkele dagen gevonden zal worden. Met de nieuwe onderneming zal de werkge legenheid van de 380 werknemers van Eminent worden veiliggesteld, alsmede de voortzetting van de pro duktie van Eminent-orgels. bur. en dir. secretoresse receptioniste'telefoniste bureouassistente erkend lid V.P.d en V B MO financiering, waaraan een aantal voorwaarden zijn verbonden. B. en W. hadden het geld graag in conver teerbare obligaties gegeven, maar dat wilde “Den Haag” niet, zodat het nu de vorm krijgt van een achtergestelde lening. Overigens is deze gemeente lijke wijze van financiële steun aan het bedrijfsleven-in-nood nieuw. Dat vond nog niet eerder plaats. Zoals bekend werd het redden van Van Schaik Berghuis aan de Zuidkade eerder dit jaar in de praktijk gebracht door aankoop van de panden en de grond, hetgeen op zich ook een bij zondere vorm van hulpverlening was. Het geld voor Eminent haalt de ge meente uit de reserves. “We doen het van onze armoe”, vertelt burgemees ter C.M. van der Linden ons als we hem daarnaar vragen. “De gemeen telijke financiële huishouding is niet ingericht voor steunverlening aan het bedrijfsleven. Met het op tafel leg gen van een half miljoen gulden voor Eminent loopt de gemeente een ri sico van lijdelijke aard. Meer Iaat de verslechterde financiële positie van de gemeente niet toe.” Voordat alles in kannen en kruiken is zal de Waddinxveense gemeenteraad en het Zuidhollands provinciaal be stuur’ nog goedkeuring moeten hech- JOPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE -- 7" W»--— L tn co 5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1