Bejaarden reis 1983 Energiebesparing in alle rooms-katholieke scholen Sint Nicolaas op 13 november hier Een bril van Grit... die staat... die zit. op 1 juni OPDRACHTFOTO Mr. Opticien J.Gritsssx^^ L f pi Raad legt hiervoor f 62.500,-op tafel Denkt U aan VETA BV Waddinxveense DUMP Voorzitter blijft GEVESTIGD F. H. DE RUIJTER Groot succes MISSVERKIEZING EN MODEPRESENTATIE P. Bouthoorn jaar cel voor moordpoging een nieuwe Keuken? Halve prijs 39,50!! Anderhalf Stripverhaal van Kerngroep voor Voorwaarts Coopertest Veelzijdige Makelaars DIE UW VERTROUWEN Waard zijn. Burgemeester slaat paal winkels/huizen in Brugcentrum fa-a? ,?e"" f Onafhankelijk Nieuwsblad ASSURANTIEKANTOOR Uw Televisiedokter 1 '4 3 UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE NÜ MET 20% KORTING doorlopende demonstratie KLEURVERGROTEN F LEREN BASKETBAL- SCHOENEN M UITNODIGING ALS WIJ HET 'r^k. DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-5155 Tennis- en Badmintonkleding EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Zaterdag 2 oktober van 10.00-16.00 uur Sporthuis Revet HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. HOOFDREDACTEUR; B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WINTERJACKS vanaf 69,50 DANSAVOND VOOR GEHUWDEN „DE HERBERG" te Reeuwijk-dorp. BEKENDE ARTIEST zal optreden. t’’ Zaterdag 2 oktober, sporthal ”de Sniep”, 19.00-24.00 uur. J8e JAARGANG No. 1789 WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1982 Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten tijdens een vorige intocht in Waddinxveen. (Foto: Archief Weekblad voor- ■N y auto van velde OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGE N-SCHADEREPARATIE -OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH ADE REPARATIE Amalia van Solmsstraat 32 Waddinxveen Telefoon: 01828-2044 WADD1NXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden-Hol- land is nieuw ingeschreven Uitgeverij VETA BV, Waddinxveen. Omschrij ving bedrijf: Uitgeven van dag-, week- en maandbladen enz. Maatschappelijk kapitaal 100,000.-, waarvan geplaatst 35.000,-. Directie: F. van Kempen te Nieuwerkerk aan den IJssel. Gouda - Waddinxveen schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 Mercuriusweg 6 Tel. 01828-4398 - Waddinxveen Weekblad voor Waddinxveen r MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN UdNBM WADDINXVEEN - Sint Nicolaas heeft de middenstandsvereniGing Waddinx veen laten weten dat hij weer naar Wad dinxveen komt. Afgesproken is dat hij zaterdag 13 november zal kunnen wor- 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Een 24-jarig Rotterdams lid van de Goudse motorclub Black Harleys is door het Haagse gerechtshof overeenkomstig de eis van de procureur-generaal veroor deeld tot een on voorwaardelijke ge vangenisstraf van anderhalf jaar wegens poging tot moord op de Waddinxveense Bertus Slierendrecht. De jongeman maakte later zelf een eind aan zijn leven. De Rotterdammer, die door de Rotter damse rechtbank een jaar en drie maan den celstraf opgelegd had gekregen, was met vier anderen naar het gemaal aan de Kanaaldijk gegaan om een strafexpedi tie uit te voeren tegen de Waddinxvener, die de Gouwenaars beledigd zou heb ben. Slieredrecht kreeg toen een klauw hamer op zijn hoofd en werd daarna met knuppels bewerkt en buiten het pand van de groep Savage Skulls (Woeste Doodskoppen) gelegd. De veroordeelde Rotterdammer ontkende steeds zijn aandeel hierin. De procureur-generaal, die de betrok kenheid wel bewezen achtte, stelde dat er niet zomaar was geslagen. "Er is ern stig hersenletsel opgetreden en de jonge man heeft later zelfmoord gepleegd. Er is weinig verbeelding voor nodig om te zeggen dat het één het gevolg is van het ander”, zo stond in het rechtbankverslag van het Dagblad van Rijn en Gouwe. Hij noemde het een hoogst ernstige zaak. ”En daar is ook deze verdachte voor verantwoordelijk. Hij moet daar voor gestraft worden.” Overigens vond de raadsman van Dmr. JBBoone dat de procureur-generaal wat overdreef toen hij het over de Black Harley’s had. Hij vergeleek de club liever met corps studenten, ’’Allen wat ruwer”. Het plaatsen is gratis. Ook doen wij uw verbouwing en onderhoudswerk. Keukenvoorlichting en Aannemersbedrijf Hier zijn de 3 kantoren van Rijnland gevestigd: Voorschoten, Veurseweg 143, tel. 01717-7940. Leiderdorp, Loevestein 37, tel. 071-890300. Waddinxveen, Kanaalstraat 12. tel. 01828-2028. r* Waddinxveen). Enorm assortiment in warme, sportief gevoerde Tevens In- en Verkoop van Gebruikte en Ongeregelde goederen leplaan 81-83 - Waddinxveen Het bouwplan zal naar ontwerp van architektenbureau Oyevaar, Van Gooi en De Bruin te Amsterdam, me dio augustus 1983 worden opge leverd. BRIL”INN” Gouda. Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41. tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. WADDINXVEEN Het Comité Be jaardenreis Waddinxveen heeft vorige week woensdagavond besloten de 51e bejaardenreis in 1983 te houden op woensdag 1 juni. Na de jubileum reis van dit jaar, die een recordaantal Waddinxveense bejaarden naar Ant werpen voerde, is als reisdoel Noord- Holland gekozen. De reis gaat in de richting van Hoorn en Bergen. Het traditionele slotdinei- wordt weer gehouden in het parkrestaurant van Avifauna in Alphen aan den Rijn. Tijdens de vergadering van het Comi té Bejaardenreis Waddinxveen, die in Party Home aan de Passage werd gehouden, heeft voorzitter H.C. Kooyman zich laten overhalen comi- té-voorzitter te blijven. Door een her schikking van taken vonden de leden een mogelijkheid hun eerste man voor het comité te behouden. Aan het slot van de 50e bejaarden reis had de heer Kooyman immers al laten weten dat drukke werk zaamheden hem hadden genoopt een punt te moeten zetten achter de be jaardenreisorganisatie, maar daarvan behoeft dus geen sprake te zijn. den verwelkomd. En dat is dus over ruim zes weken. Op welke manier zijn intocht en die van de Zwarte Pieten zal worden geregeld is in Waddinxveen nog een punt van overleg. Iedere eerste vrijdag van de maand een grote dansavond voor gehuwden in de geheel nieuwe bar-dancing Wij zullen u een fijne avond bezorgen met gezellige muziek en een unieke lichtshow (verlichte dansvloer). De eerste dansavond zal zijn op 1 oktober a.s. waarvoor u een WADDINXVEEN - De kern groep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen heeft het initiatief genomen om drie we ken achtereen het stripverhaal "Ik ben geruild voor een schaap” te publiceren in het Weekblad voor Waddinxveen. De strip - die elders in deze edi tie is te vinden - is uitgegeven in Latijns-Amerika, in welk we relddeel de plaatselijke kern groep zoals bekend het Peru aanse Lima heeft uitgekozen voor een project pm de krot- tenwijkbevolking aan eigen be drijfjes te helpen. De Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinxveen: “Door de vertaling van de strip in het Nederlands krijgen we de kans een blik te werpen op een voor ons andere werkelijkheid. Uit een serie verhalen is dit ver haal gekozen omdat het zich voor een deel in Lima afspeelt. Op deze manier krijgen we een in druk van een aspekt van de samenleving in de stad waar wij een ontwikkelingsprojekt steu nen”. Kom gerust een kijkje nemen in bar-dancing ,,De Herberg” Nieuwdorperweg 44, Reeuwijk-dorp. Aanvang 20.00 uur Prinses Beatrix-kleuterschool; Prins Willem Alexander- voor I Mgr. Bekkersschool Katholiek Onderwijs St. Victor. In verband met de maatregelen op de openbare scholen konden in de ge meentebegroting (gewone dienst) de ramingen voor de kosten van verwar ming worden verlaagd; hierdoor is het “bedrag per leerling” gedrukt. Door een en ander ontstaat uiteraard (ook) bij het bijzonder onderwijs een streven om tot energiebesparing/kos- tenbesparing te komen. De raad heeft inmiddels ook al een krediet beschikbaar gesteld voor het isoleren van spouwmuren op de openbare scholen; slechts een paar scholen werden niet in het isolatie- plan opgenomen omdat daar de in vesteringen “onrendabel” zouden zijn. Mede door deze spouwmuuriso- latie kon voor een aantal objecten aanspraak worden gemaakt op “rijks- subsidie in energiebesparende maat regelen”. Het rooms-katholieke schoolbestuur heeft (nog) geen verzoek voor spouw- WADDINXVEEN Op het zaterdag voor een week gehouden drumband- concours in Boskoop is de Waddinx veense drumband Voorwaarts gewel dig goed voor de dag gekomen. Zij won namelijk in de eerste afdeling met 295 1/2 punten een le prijs en tevens een wisselbeker voor het hoog ste aantal punten in deze afdeling. Omdat dit al de derde keer was dat de wisselbeker veroverd werd kan de ze beker nu voorgoed in Voorwaarts’ prijzenkasC worden gezet. Ook voor tamboermaitre Gen Beers persoonlijk was dit concours succesvol want met 29 punten haalde hij eveneens een le prijs. BOSKOOP Zaterdag 8 oktober houdt de atletiekvereniging AV’47 uit Boskoop weer een Coopertest. Deze wordt gehouden op het sport veld aan de Hoogeveenseweg in Bos koop. De start is om half 4, vanaf 3 uur kan men inschrijven. Het in schrijfgeld bedraagt f. 2,—. Inlich tingen bij mw. T. Brand-Wiezer, tel. 01727-4019. Het stripverhaal is uitgegeven door CELADEC. Dit is de Zuidamerikaanse Evangelische Commissie voor Christelijk On derwijs. Déze probeert om door middel van het geven van gratis cursussen en uitbrengen van eenvoudig te begrijpen pu- blikaties de arme bevolking van Zuid-Amerika zich bewust te laten worden van hun situatie en hoe dat zo gekomen is. De CELADEC-publikatie waar uit de strip afkomstig is, is ge wijd aan de onderdrukte posi tie van het merendeel van de 100 miljoen Zuidamerikaanse vrouwen. Deze vrouwen wor den uitgebuit door hun “ma cho” (hanige) echtgenoten, die hen vaak in de steek laten als er een kind komt. Bovendien kunnen ze lezen noch schrijven en hebben vaak een slechte ge zondheid omdat ze geen geld voor de dokter hebben. Omdat niemand hen werk geeft als ze één of meer kinderen hebben, is prostitutie als ze nog jong zijn vaak de enige manier om in hun levensonderhoud te voorzien. Hoe het zover kan komen vertelt deze strip. MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN Makelaarskantoor Rijnland is een gedegen en bebouwbare makelaarsorganisatie die al vele jaren actief is op het gebied van onroerend goed. Het inschakelen van een makelaar bij onroerend goed transacties is nog steeds een kwestie van vertrouwen. Terecht mag u eisen dat een makelaar zich optimaal voor u inzet; dat hij z n kennis en ervaring volledig aanwendt om uw belang zo goed mogelijk te dienen.» WADDINXVEEN Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden heeft afgelopen dinsdag om 16.30 uur de eerste paal geslagen voor de eerste tase van het bestemmings plan Brugcentrum te Waddinxveen. Het bouwplan waarvoor aan de Kerk- weg-Oost de eerste paal geslagen wordt, behelst een op het straatni veau gelegen winkelbebouwing en 29 wooneenheden voor 1 en 2 persoons huishoudens, en 4 woningwetwonin gen. Het bouwplan wordt uitgevoerd door bouw- en aannemingsinaatschappij P. Rehorst BV uit Waddinxveen, die de winkelbebouwing in eigen beheer uit voert. De 29 kleine en 4 woningwet woningen worden gebouwd in op dracht van de R.K. woningbouwvere niging St. Joseph, ook te Waddinx veen. muurisolatie ingediend. Desgevraagd heeft het bestuur aan de gemeente medegedeeld dat men overweegt ook hiervoor medewerking te vragen. In verband hiermede merken B. en W. op dat de uitvoering van energiebe sparende maatregelen in 2 fasen tot gevolg kan hebben dat rijkssubsidie wordt gemist voor die objecten die bij combinatie van voorzieningen wel voor subsidie in aanmerking zouden komen; deze subsidie - die uiteraard ten goede komt aan de gemeente in nl. afhankelijk van het investerings bedrag en de energiebesparing per ge bouw. WADDINXVEEN De gemeenteraad gaat vanavond (woensdag) op voorstel van het college van B. en W. f. 62.500,— beschikbaar stellen voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan de centrale verwarmingsinstallaties op de kleuterschool “Klein Duimpje”; Prinses Beatrix-kleuterschool, Prins Willem Alexander- school; St. Jozefschool voor lager onderwijs; St. Paulusschool voor lager onderwijs en Mgr. Bekkcrsschool voor lager onderwijs van de Stichting voor V In de raadsvergadering van 25 novem ber 1981 werd al het benodigde kre diet beschikbaar gesteld voor voor zieningen aan de c.v.-installaties op de openbare scholen. De thans door het schoolbestuur gevraagde voor zieningen komen nagenoeg overeen met die welke op de openbare scho len zijn getroffen. Foto speciaalzaak W JMk Boskoop telefoon01727-2310 “In het nader overleg met het school bestuur zullen wij deze subsidiemoge lijkheden bespreken. Wij zullen daar bij stellen dat, zo men inderdaad voornemens is “medewerking” voor de spouwmuurisolatie te vragen, een desbetreffend verzoek op korte ter mijn moet worden ingediend en dat, zo nodig met ambtelijke bijstand, aan het ministerie een verzoek om sub sidie moet worden voorgelegd. Bij dit verzoek zal een rapport van een er kend adviesburo moeten worden overlegd, waarin de “aanspraken” op overlegd, waarin de “aanspraken” op subsidie voor alle of een aantal scho len worden getoond. Wij zullen be zien of het door buro Verhoeven ten behoeve van de openbare scholen opgemaakte rapport geheel of gedeel telijk voor de r.k. scholen kan wor den gebruikt”, aldus het college van B. en W., eraan toevoegend dat zij het schoolbestuur geen toestemming voor de uitvoering van de werkzaam heden aan de c.v.-installaties zullen geven voordat bedoelde subsidie is veiliggesteld. biedt aan een grote restant-partij hoog model - kleur wit 9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1